Chỉ tìm thấy 1 kết quả

Trở về

gửi bởi Nguyenthu
22/10/20 12:48
Đến forum
Đến chủ đề

KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

https://www.bing.com/images/blob?bcid=Ti99bVk9fecBiGtPNDyJZN.wCy-O.....xQ KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT Đời Tấn, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, dịch từ Phạn văn ra Hán. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn ra Việt Văn. PHẨM THỨ NHẤT DUYÊN KHỞI Chính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đ...