Tìm kiếm

Google Search


All words will be searched for by default. Words “inside quotes” will be searched for exactly.
Words with a - in front will be ignored. Put OR between words if only one of the words must be found.
Use * as a wildcard for partial matches.
 

Truy vấn tìm kiếm


Đặt dấu + trước từ khóa mà bạn thực sự muốn tìm và dấu - trước từ khóa mà bạn không muốn hiển thị trong kết quả tìm được. Nhập một danh sách từ khóa tìm kiếm ngăn cách nhau bởi dấu | trong dấu ngoặc đơn nếu bạn muốn mỗi kết quả tìm thấy chứa ít nhất một trong những từ khóa này. Sử dụng dấu * để tìm những từ khóa giống nhau theo một số ký tự.

Sử dụng dấu * để tìm những người gửi có tên giống nhau một phần nào đó.

Tùy chọn tìm kiếm


Chọn một hoặc nhiều chuyên mục mà bạn muốn thực hiện tìm trong phạm vi đó. Các chuyên mục con sẽ được thực hiện tìm tự động nếu bạn không vô hiệu trong tùy chọn “Tìm trong các chuyên mục con” bên dưới.

 

RETURN_FIRST_EXPLAIN
ký tự của bài viết