Chỉ tìm thấy 1818 kết quả

gửi bởi kimcang
15/07/14 17:54
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH
Trả lời: 27
Xem: 2179

Re: CỰC LẠC VÀ 9 PHẨM VÃNG SANH

Vãng sanh là đã xuất ly tam giới thoát khỏi sanh tử luân hồi Vãng Sanh là ra khỏi 3 cõi Luân Hồi hết Phần Đoạn Tử nhưng vẫn còn Bất Tư Nghì Biến Dịch Tử. Bậc A La Hán Duyên Giác, Bồ Tát vẫn còn Bất Tư Nghì Biến Dịch Tử như trong K inh Thắng Man, Kinh Lăng Già, Kinh Giải Thâm Mật nói. Sanh Tử đây là...
gửi bởi kimcang
15/07/14 17:07
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: CÁC ĐỊA VỊ BỒ TÁT
Trả lời: 9
Xem: 1541

Re: CÁC ĐỊA VỊ BỒ TÁT

Nhưng theo kinh A Di Đà người vãng sanh về Cực Lạc chỉ mất 1 kiếp là thành Phật (1 kiếp = 16.678.000 năm) Vì vậy về Tây Phương Cực Lạc rất mau thành Phật. Kinh A Di Đà nói Vãng Sanh về cõi Cực Lạc thì Một Đời Thành Phật chứ không phải là 1 kiếp = năm 16.678.000 năm. 1 ngày ở cõi Cực Lạc là 1 Đại Ki...
gửi bởi kimcang
09/07/14 03:52
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT
Trả lời: 30
Xem: 2727

Re: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT

Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói Vãng Sanh Tức Thành Phật đây là nói Quyến Định Thành Phật chẳng phải nói Thành Phật như Đức Phật A Di Đà.

Vãng Sanh thì liền vào Bất Thối Chuyển như vậy là quyết định sẽ Thành Phật.
gửi bởi kimcang
07/07/14 17:27
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Người tự tử có mang tội sát sanh?
Trả lời: 38
Xem: 3326

Re: Người tự tử có mang tội sát sanh?

Vì bịnh khổ hành hạ mà muốn tự tử là Sân như vậy chết vào Trung Ấm rất dễ lạc vào cảnh giới thấp kém. Bịnh khổ hành hạ là do quả báo của nghiệp đời thì nếu tự tự thì đó lại là tạo thêm nghiệp sát sanh. Tự Tử là có ý tưởng không muốn mang thân người nữa như vậy quả báo đời sau là khó được thân người....
gửi bởi kimcang
07/07/14 17:13
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT
Trả lời: 30
Xem: 2727

Re: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT

DÙNG TÂM KHÔNG ĐỂ NIỆM PHẬT. tất cả pháp của Phật đều phải trở về Tâm Không, Tâm Không là bản thể các pháp trở về Tâm Không là đồng thể chư Phật về Lý. Còn Sự phải dựa trên nhân quả, tu nhân tích đức hành thiện. Khi Sự Lý dung thông vô ngại đạt đến tuyệt đối thì sẽ thành Phật. Vãng Sanh tức là Thàn...
gửi bởi kimcang
06/07/14 07:56
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT
Trả lời: 30
Xem: 2727

Re: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT

Còn đã dứt vô minh ba cõi thì không nhất thiết phải vãng sanh. Bồ Tát chưa đến Bất Động Địa còn phải nương nguyện Lực của Chư Phật gia trì nếu không sẽ bị lạc vào Thanh Văn như trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Già nói. Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát tu đến Thất Địa chứng Vô Sanh Nhẫn được Diệt Tận Định...
gửi bởi kimcang
06/07/14 07:35
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Xin cho tui được hỏi về Phật Lịch
Trả lời: 5
Xem: 756

Re: Xin cho tui được hỏi về Phật Lịch

National Geographic đã công bố kết quả khai quật tại Lumbini (nơi Đức Phật đản sanh) về đền thờ Đức Phật. Theo kết quả khảo cổ thì đền thờ có niên đại là 550 trước Tây Lịch tức là 2564 năm. Đây chỉ là niên đại của đền thờ. Như vậy Phật Lịch đúng là phải ít nhất trên 2564 năm. http://news.nationalgeo...
gửi bởi kimcang
06/07/14 07:22
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Ai làm ra Phật Tính?
Trả lời: 179
Xem: 15596

Re: Ai làm ra Phật Tính?

Phật Tánh trong Kinh Đại Bát nói là Thường đây là nói theo nghĩa Không Sanh Không Diệt Không Tướng Đối Đãi chứ không phải là nói như là một cái gì còn mãi. Phật Tánh của chúng sanh trong Kinh Viên Giác dùng thí dụ giảng nói như vàng lẫn trong quặng lẫn với tạp chất chưa lọc luyện tuy là sẵn có nhưng...
gửi bởi kimcang
05/07/14 13:11
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT
Trả lời: 30
Xem: 2727

Re: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT

Dứt Vô Minnh của 3 cõi giải thoát Luân Hồi rồi vẫn phải phát nguyện Vãng Sanh. A La Hán, Duyên Giác và Bồ Tát dứt Tham Sân Si nhưng bẫn còn Vô Thủy Vô Minh. A La Hán, Duyên Giác và Bồ Tát dứt Phần Đoạn Sanh Tử chưa dứt Biến Dịch Tử như trong Kinh Thắng Man, Kinh Mật Nghiêm. Vãnh Sanh = Giải Thoát vì...
gửi bởi kimcang
04/07/14 20:13
Chuyên mục: Thủ thỉ tâm tình
Chủ đề: Người tự tử có mang tội sát sanh?
Trả lời: 38
Xem: 3326

Re: Người tự tử có mang tội sát sanh?

Người Tây Phương thường hành hạnh bố thí máu, tủy cho bịnh viện cho còn người Á Đông thì lại ít làm. Khó Nhất là Pháp Thí, Pháp Thí rất là khó không phải nói pháp mà gọi là Pháp Thí. Nói Pháp mà người ta nghe hiểu và làm được mới gọi là Pháp Thí. Nói Pháp sai, nói Pháp không đúng trình độ khiến ngườ...
gửi bởi kimcang
04/07/14 20:06
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT
Trả lời: 30
Xem: 2727

Re: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT

Không riêng gì Niệm Phật mà tu Pháp Môn nào Đúng thì trừ Vô Minh, Tu Sai thì Vô Minh vẫn còn. Niệm Phật đến đâu thì trừ Vô Minh đến đó. Niệm Phật cần đủ tín hạnh nguyện chẳng cần lý giải cao siêu cho dù bình thường lý giải đến đâu mà đến lúc chết thần thức mê muội bị nghiệp dẫn thì cũng là vô nghĩa....
gửi bởi kimcang
04/07/14 18:40
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT
Trả lời: 30
Xem: 2727

Re: NÊN DỤNG TÂM THẾ NÀO KHI TU NIỆM PHẬT

Sự Tướng cảnh giới Phật cho dù là Đại Bồ Tát vẫn không thể chứng biết. Trong Kinh Phóng Bát Đức Phật ném bình bát mà tất cả các bậc A La Hán, Bồ Tát cho đến Ngài Di Lặc là bậc Nhất Sanh Bổ Xứ mà cũng không biết là đã về nơi đâu. Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát Sơ Phát Tâm Ngộ thì đồng Phật nhưng sự thì s...