Chỉ tìm thấy 1818 kết quả

gửi bởi kimcang
23/08/13 13:35
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Tại sao Thiền tông là tinh hoa của Phật pháp .
Trả lời: 85
Xem: 5617

Re: Tại sao Thiền tông là tinh hoa của Phật pháp .

Đức Phật từng nói " các Bồ tát sanh vào thế giới ngũ trược sẽ mau đến Vô Thượng Bồ Đề " , còn được quả vị nào thì do Tâm và Tánh mình sáng tới mức nào . Chỉ nghe nói trong Kinh Phật Bồ Tát thị hiện tu trong cõi Ta Bà mà chẳng biết là Phật dạy đó là Bồ Tát ở bậc nào. Bồ Tát có 52 Phẩm vị Bồ Tát mà P...
gửi bởi kimcang
23/08/13 03:47
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Tại sao Thiền tông là tinh hoa của Phật pháp .
Trả lời: 85
Xem: 5617

Re: Tại sao Thiền tông là tinh hoa của Phật pháp .

Thiền Tông nói Không Chứng Đắc.

Nếu nói Chứng Đắc thì sao lại nói là Tu Thiền?

Thiền Tịnh Không Hai Niệm Phật Cứu Cánh là Thiền, Thiền Cứu Cánh là Niệm Phật.
gửi bởi kimcang
22/08/13 15:03
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Tại sao Thiền tông là tinh hoa của Phật pháp .
Trả lời: 85
Xem: 5617

Re: Tại sao Thiền tông là tinh hoa của Phật pháp .

" Không dùng phương tiện , chứng vào thiệt tế " Bồ tát thì khác biệt chúng sanh , chúng sanh trong đời này tuy nói không thể Đắc Đạo , nhưng Bồ tát thì có thể Đắc Đạo , không thể gộp chung lại được . Bồ Tát có Bồ Tát Giả Danh và Bồ Tát Thật Nghĩa. Bồ Tát Giả Danh thì ham nói Chứng Đắc. Bồ Tát Giả D...
gửi bởi kimcang
21/08/13 16:17
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Tại sao Thiền tông là tinh hoa của Phật pháp .
Trả lời: 85
Xem: 5617

Re: Tại sao Thiền tông là tinh hoa của Phật pháp .

Thật lòng hoasenmaimai này chỉ còn một điều nghi duy nhất " nghi mình đã Giác ngộ như các bậc Hiền Thánh chưa " . Cho đến nay trong diễn đàn này chưa thật sự gặp được Hiền Thánh chỉ dạy . Giác thì Không Nghi, Nghi thì Chưa Giác. Chưa phải Hiền Thánh dù có gặp Hiền Thánh cũng không thể biết. Lại Ma ...
gửi bởi kimcang
21/08/13 14:47
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Niệm Phật có công đức không ?
Trả lời: 4
Xem: 1176

Re: Niệm Phật có công đức không ?

Kinh Quán Phật Tam Muội Hải nói đời quá khứ tiền thân của các Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bất Động, Đức Phật Thiện Đức...lúc ban sơ tu hành cũng là do tu Niệm Phật Tam Muội. 3000 Đức Phật thị hiện trong cõi Ta Bà lúc ban sơ cũng do tu Niệm Phật Tam Muội. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải nói nhân duyên đời...
gửi bởi kimcang
21/08/13 04:05
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Bàn về cảnh giới Cực Lạc
Trả lời: 124
Xem: 7342

Re: Bàn về cảnh giới Cực Lạc

Theo trong Kinh Điển Mật Tông thì Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là Báo Thân Phật vì vẫn còn có Sắc Tướng Danh Từ cõi nước chúng hội... Pháp Thân Phật là Thân Pháp Tánh tức Thường Quang Tịch Độ lặng lẽ không tướng đối đãi. Báo Thân Thật ở nơi cõi Thật Báo Trang Nghiêm thì có 2 loại Tự Thọ Dụng Báo Thân và Th...
gửi bởi kimcang
20/08/13 18:54
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Bàn về cảnh giới Cực Lạc
Trả lời: 124
Xem: 7342

Re: Bàn về cảnh giới Cực Lạc

Trong Kinh Phật dùng thí dụ nói về cõi Cực Lạc như sau như lấy sự vua Chuyển Luân mà so với Chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi thì trăm ngàn triệu phần chẳng được một phần như vậy chư thiên cõi trời trên lại hơn cõi dưới cứ như thế mà lần lên đến Trời Sắc Cứu Cánh là tột cùng sự vi diệu về hình sắc của 3 ...
gửi bởi kimcang
19/08/13 08:25
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: VÃNG SANH ĐỒNG NHĨA VỚI THÀNH PHẬT
Trả lời: 113
Xem: 8265

Re: VÃNG SANH ĐỒNG NHĨA VỚI THÀNH PHẬT

Các DH tu Tịnh Độ sao lại phải vì bài viết của DH TT mà sanh phiền não. Ai tu pháp môn nào thì hay xiển dương pháp môn đó cũng là lẽ thường. Tổ Long Thọ là vị Tổ Thiền Tông thứ 14 nói về Tịnh Độ trong Luận Thập Địa như sau: Nếu người muốn thành Phật Xưng niệm A Di Đà Ứng thời vì hiện thân Nên nay co...
gửi bởi kimcang
19/08/13 08:08
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: VÃNG SANH ĐỒNG NHĨA VỚI THÀNH PHẬT
Trả lời: 113
Xem: 8265

Re: VÃNG SANH ĐỒNG NHĨA VỚI THÀNH PHẬT

Cho mình hỏi vậy Chư Phật đời trước Phật A Di Đà và bản thân Phật A Di Đà tu pháp gì để thành Phật? Khi Phật A Di Đà chưa thành Phật thì lấy đâu ra pháp niệm Phật? Tất cả Chư Phật ba đời lúc còn hành đạo Bồ Tát đều tu Pháp Niệm Phật Tam Muội. Có vô lượng vô biên không thể nói hết Chư Phật trong 3 đ...
gửi bởi kimcang
21/03/13 15:21
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: VÃNG SANH ĐỒNG NHĨA VỚI THÀNH PHẬT
Trả lời: 113
Xem: 8265

Re: VÃNG SANH ĐỒNG NHĨA VỚI THÀNH PHẬT

Kinh Quán Phật Tam Muội Hải nói tất 3 đời Chư Phật đều giảng nói Niệm Phật Tam Muội. Ngài Long Thọ vị Tổ thứ 12 của Thiền Tông nói như sau trong Luận Thập Địa (Tỳ Bà Sa Luận) Nếu người muốn thành Phật Xưng niệm A Di Đà Ứng thời vì hiện thân Nên nay con quy mạng. Do sức nguyện Phật kia Mười phương C...
gửi bởi kimcang
20/03/13 18:02
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: VÃNG SANH ĐỒNG NHĨA VỚI THÀNH PHẬT
Trả lời: 113
Xem: 8265

Re: VÃNG SANH ĐỒNG NHĨA VỚI THÀNH PHẬT

Lý Tánh Chúng Sanh đồng Phật. Sự Tướng Đẳng Giác Bồ Tát vẫn còn Sở Tri Chướng. Nhiều khi tu hành thiên về Lý Tánh mà quên là Sự Tướng Tuy là hữu vi mà thô tế có khác. Kinh Kim Chuyển Luân Vương Phật Đảnh thì Đức Phật hiện tướng Kim Chuyển Luân Vương Phật Đảnh tất cả các vị Bồ Tát Đẳng Giác đều không...
gửi bởi kimcang
18/03/13 16:04
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Tranh cãi có lợi lạc gì không?
Trả lời: 23
Xem: 2124

Re: Tranh cãi có lợi lạc gì không?

Thảo Luận cốt là để làm sáng tỏ sự tu học nhưng vì chúng chúng ta còn Vọng Tưởng Tham Sân Si Ngã Chấp nên Thảo Luận biến thành Tranh Cãi. Hết Vọng Tưởng Tham Sân Si Ngã Chấpthì mới hết Tranh Cãi. Cho nên Hết Tranh Cãi là Chứng Thánh rồi. Phản bác lý luận của người mà không bài xích người lý luận. Ch...