Chỉ tìm thấy 8066 kết quả

gửi bởi binh
10/08/18 16:40
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (11/8/2018) (206) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, vạn vật trong nước nghiêm tịnh, quang lệ, hình sắc thù đặc, cùng vi cực diệu, chẳng thể tính kể. Các chúng sanh tuy có thiên nhãn mà có thể phân biệt được hình sắc, quan...
gửi bởi binh
09/08/18 16:22
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (10/8/2018) (15) T2 BÀI 17 HỎI : Chúng sanh chịu tội có Phật tánh không? - Cũng đồng Phật tánh - Đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục Phật tánh đồng vào chăng? - Chẳng đồng vào. - Vậy chính khi chúng sanh vào địa ngục Phật tánh ở chỗ nào? - Cũng đồng vào. - Đã đồng vào...
gửi bởi binh
09/08/18 16:21
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3262

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (10/8/2018) (22) Hết T2 Hòa thượng Thích Thiền Tâm (1925-1992) Hòa thượng pháp danh Thiền Tâm, pháp hiệu Liên Du, tự Vô Nhất thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43, thế danh Nguyễn Nhựt Thăng, sinh năm 1925 (Ất Sửu) tại xã Bình Xuân, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Song thân là cụ Ng...
gửi bởi binh
09/08/18 16:20
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (10/8/2018) (204) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, [người] sanh trong nước tôi, tất cả thức ăn, y phục, các thứ vật cúng, nghĩ tới liền có, không điều gì chẳng được mãn nguyện. Mười phương chư Phật ứng niệm nhận lấy sự c...
gửi bởi binh
08/08/18 17:14
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (09/8/2018) (14) T2 BÀI 16 HỎI: Thế nào là thuyết thông, tông chẳng thông? - Nói và làm trái nhau tức là thuyết thông, tông chẳng thông - Thế nào là tông thông, thuyết cũng thông? - Nói và làm không sai biệt tức là thuyết thông, tông cũng thông. HỎI: Kinh nói “ Pháp đến - ch...
gửi bởi binh
08/08/18 17:13
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3262

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (09/8/2018) (21) T2 Lão Pháp sư Tịnh Không Thượng Nhân thượng Tịnh hạ Không, tục danh là Từ Nghiệp Hồng, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc nhưng lúc nhỏ sống tại huyện Kiến Ngõa tỉnh Phước Kiến. Năm 1949, Sư đến Ðài Loan, dạy học tại Thực Tiễn Học Xã. Ngoài vi...
gửi bởi binh
08/08/18 17:10
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (09/8/2018) (204) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi rốt ráo ắt đạt bậc Nhất Sanh Bổ Xứ, ngoại trừ [những người có] bổn nguyện vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ, hóa đạo hết thảy hữu...
gửi bởi binh
07/08/18 16:01
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (08/8/2018) (14) T2 BÀI 15 HỎi : Trong kinh Phạm Võng nói “ Chúng sanh thọ giới Phật liền vào vị Phật, đồng bậc Đại Giác rồi mới thật là con Phật” nghĩa này thế nào? - Giới Phật là tâm thanh tịnh đó vậy. Nếu có người phát tâm tu hành hạnh thanh tịnh , được tâm không có chỗ t...
gửi bởi binh
07/08/18 16:00
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3262

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (08/8/2018) (20) T2 Hòa thượng Diệu Liên Ngài là con một nhà nghèo, tu lúc nhỏ. Năm 1949 ngài chạy nạn đi Hồng Kông. Một vị Hòa thượng ở Hồng Kông đáng lẽ cho ngài bế quan chỉ có 6 tháng thôi, nhưng ngài xin bế quan đến khoảng 20 năm. Sau đó ngài về Đài Loan, nhiều minh tinh Hồng Kôn...
gửi bởi binh
07/08/18 15:59
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (08/8/2018) (202) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, [người] sanh trong nước tôi thiện căn vô lượng, đều được thân kim cang na la diên, sức kiên cố, thân và đảnh đều có quang minh chiếu rực, thành tựu hết thảy trí huệ, đạt...
gửi bởi binh
06/08/18 16:25
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (07/8/2018) (13) T2 BÀI 14 HỏI : - Kinh nói pháp môn tận, vô tận là thế nào? - Vì hai tánh không, nên thấy, nghe không sanh là tận. Tận là các lậu hết. Vô tận là ở trong thể vô sanh đầy đủ hằng sa diệu dụng, tùy việc ứng hiện thẩy đều đầy đủ, mà trong bổn thể cũng không tổn ...
gửi bởi binh
06/08/18 16:24
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (07/8/2018) (199) T8 Chánh kinh: Lúc tôi làm Phật, trong nước không có danh từ bất thiện. Tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều đồng một tâm, trụ nơi Ðịnh Tụ, vĩnh viễn thoát khỏi nhiệt não, tâm được thanh lương, hưởng...