Chỉ tìm thấy 8066 kết quả

gửi bởi binh
06/08/18 16:22
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3261

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (07/8/2018) (19) T2 Hòa thượng Tuyên Hóa (tt) Vâng theo di huấn của ngài, tứ chúng đệ tử tại các đạo tràng thuộc Tổng Hội Phật giáo Pháp Giới đều chuyên tâm trì tụng Kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật suốt 49 ngày kể từ hôm ngài viên tịch. Ngày 12 tháng 6, 1995, Lễ Nhập Quan được cử hành t...
gửi bởi binh
05/08/18 19:12
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (06/8/2018) (12) Hết T1 BÀI 13 Kinh nói “ bặt đường nói năng, dứt chỗ tâm nghĩ “ (ngôn ngữ đoạn đạo,tâm hành xứ diệt) nghĩa đó thế nào? - Dùng lời để hiển bày nghĩa, được nghĩa phải bặt lời. Nghĩa tức là KHÔNG, KHÔNG tức là ĐẠO, ĐẠO thì bặt lời nên nói “ Bặt đường nói năng”....
gửi bởi binh
05/08/18 19:11
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3261

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (06/8/2018) (17) T2 Hòa thượng Tuyên Hóa Hoà thượng vốn họ Bạch, tên tục là Ngọc-Thư, Pháp danh là An Từ, tự Ðộ Luân, và Tuyên Hóa là pháp hiệu do Lão Hòa thượng Hư Vân đặc biệt tặng cho khi ngài thọ lãnh sứ mạng làm người kế thừa truyền Pháp đời thứ chín của Thiền Tông Quy Ngưỡng. N...
gửi bởi binh
05/08/18 19:10
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (06/8/2018) (195) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi hoan hỷ tin ưa, lễ bái, quy mạng, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh. Chư thiên, người đời ai chẳng cung kính. Nếu nghe tên tôi...
gửi bởi binh
04/08/18 16:24
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (05/8/2018) (11) T1 BÀI 12 - Kinh Niết Bàn nói “ Định nhiều huệ ít chẳng lìa vô minh, định ít huệ nhiều thêm lớn tà kiến , định huệ đồng gọi là giải thoát “. Nghĩa đó thế nào? - Đối tất cả thiện ác đều phân biệt là huệ; đối với cái bị phân biệt chẳng khởi yêu ghét, chẳng nhi...
gửi bởi binh
04/08/18 16:24
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3261

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (05/8/2018) (15) T2 Đại sư Thiên Thai Trí Giả Đại sư Trí Khải khi chưa xuất gia là con nhà họ Trần, tự là Đức An, tổ tiên trước kia là người vùng Dĩnh Xuyên (nay thuộc Hứa Xương, Hà Nam) nhưng ngài sinh ra vào năm 538 ở Hoa Dung, Kinh Châu, (nay thuộc Hồ Bắc). Từ nhỏ ngài đã có lòng ...
gửi bởi binh
04/08/18 16:21
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (06/8/2018) (194) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, nước không nữ nhân. Nếu có nữ nhân nghe danh hiệu tôi sanh lòng tin thanh tịnh, phát Bồ Ðề tâm, chán ngán thân nữ, nguyện sanh cõi tôi, chết đi liền hóa thành nam tử san...
gửi bởi binh
03/08/18 18:18
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3261

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (04/8/2018) (15) T2 Thiền sư Thiên Như Duy Tắc Sư họ Đàm, hiệu Thiên Như, người Cát An, Giang Tây. Thuở nhỏ, Sư xuất gia với ngài Hòa Sơn, sau du phương đến núi Thiên Mục đắc pháp và kế thừa Thiền sư Trung Phong Minh Bổn. Năm 1341, Sư trụ ở Sư Tử Lâm thuộc Tô Châu. Năm sau, môn nhân ...
gửi bởi binh
03/08/18 18:17
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (04/8/2018) (11) T1 BÀI 11 - Kinh nói đẳng giác, diệu giác. Thế nào là Đẳng giác ? Thế nào là Diệu giác ? - Tức sắc tức không gọi là đẳng giác. Vì hai tánh không gọi là Diệu giác. Lại nữa, không giác, không không giác gọi là Diệu giác. - Đẳng giác cùng Diệu giác là khác hay ...
gửi bởi binh
03/08/18 18:14
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4924

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (04/8/2018) (192) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, hệ niệm cõi tôi, phát Bồ Ðề tâm kiên cố bất thoái, gieo các cội đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về Cực Lạc thì không ai chẳng...
gửi bởi binh
02/08/18 16:17
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1501

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (03/8/2018) (09) T1 BÀI 10 - Chỉ lúc ngồi thiền dụng công. Khi đi có được dụng công chăng ? - Nay nói dụng công, chẳng riêng khi ngồi, cho đến đi đứng ngồi nằm, làm công việc , trong tất cả thời đều thường dụng công không gián đoạn, ấy gọi là thường trụ. - Kinh Phương Quảng ...
gửi bởi binh
02/08/18 16:16
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3261

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (03/8/2018) (14) T2 Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm (trích trong Cẩm Nang Tu Đạo) Hòa thượng Quảng Khâm sinh vào đời nhà Thanh, năm Quang Tự thứ 18 (1892). Ngài họ Hoàng, tên tục là Văn Lai, quê ở Phúc Kiến, Trung Hoa. Gia đình ngài rất nghèo, năm ngài bốn tuổi, vì không đủ sức nuôi dư...