Chỉ tìm thấy 8066 kết quả

gửi bởi binh
02/08/18 16:14
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4939

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (03/8/2018) (191) T8 ‘Tu các công đức... ngày đêm chẳng ngớt’ là đại hạnh sẽ làm sau khi phát tâm. Câu này và câu trước đó hợp thành toàn văn của nguyện thứ mười chín: do nghe danh hiệu Phật Di Ðà nên phát tâm và tu các đạ...
gửi bởi binh
01/08/18 16:50
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4939

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (02/8/2018) (189) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi liền phát Bồ Ðề tâm, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật kiên cố bất thoái, lại đem các thiện căn hồi hướng nguyện sanh c...
gửi bởi binh
01/08/18 16:49
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3274

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (02/8/2018) (13) T2 Đại lão Hòa thượng Hư Vân (nhasachtinhlien. com) Hư Vân thiền sư (1840-1959) húy Diễn Triệt, tự Đức Thanh, hiệu Hư Vân, là một trong tứ đại danh tăng cuối triều Thanh, đầu thời Dân Quốc tại Trung Hoa. Khi chưa xuất gia, họ tục của ngài là Tiêu, quê ở tỉnh Hồ Nam h...
gửi bởi binh
01/08/18 16:48
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1505

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (02/8/2018) (09) T1 BÀI 9 - Nếu khi tâm trụ tịnh, chẳng phải chấp tịnh sao ? - Khi được trụ tịnh mà chẳng khởi tưởng trụ tịnh , ấy là không chấp tịnh. - Khi tâm trụ không , chẳng phải chấp không sao ? - Nếu khởi tưởng không, gọi là chấp không. - Khi tâm trụ chỗ không trụ, ch...
gửi bởi binh
31/07/18 16:59
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1505

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (01/8/2018) (08) T1 BAI 8 - Tam học đẳng dụng , Cái gì là tam học? thế nào là đẳng dụng? - Tam học là giới, định, huệ - Nghĩa giới, định, huệ thế nào ? - Thanh tịnh không nhiễm là giới . Biết tâm chẳng động , đối cảnh vắng lặng là định. Khi biết tâm chẳng động mà chẳng sanh ...
gửi bởi binh
31/07/18 16:58
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3274

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (01/8/2018) (12) T2 1. Đại sư Hám Sơn (trích soạn theo Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện) Đại Sư Hám Sơn (1546-1623) tự là Đức Thanh, họ Thái người đất Kim Lăng, là một đại sư Phật giáo trong Thiền tông và Tịnh Độ tông. Ngài được mệnh danh là một trong 4 vị “Thánh Tăng” đời nhà Minh (Trung Ho...
gửi bởi binh
31/07/18 16:57
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4939

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (01/8/2018) (186) Hết T7 ‘Chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp’: Tội ác trái nghịch với Lý đến cùng cực thì gọi là ‘nghịch’. Do Ngũ Nghịch sẽ cảm lấy ác nghiệp khổ quả trong Vô Gián địa ngục nên còn gọi là Vô Gián Nghiệ...
gửi bởi binh
30/07/18 17:15
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4939

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (31/7/2018) (184) T7 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi tôi, dẫu chỉ mười niệm, nếu chẳng được sanh thì chẳng lấy Ch...
gửi bởi binh
30/07/18 17:13
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3274

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (31/7/2018) (1) Hết T1 13. Đại sư Ấn Quang - Tổ Liên Tông thứ mười ba cuối đời Thanh- Dân Quốc Ấn Quang Ðại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối nhà Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Thiểm Tây. Thuở bé ngài học Nho, lớn lên lấy việc duy trì đạo...
gửi bởi binh
30/07/18 17:12
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1505

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (31/7/2018) (08) T1 BÀI 7 - Môn này từ đâu mà vào ? - Từ Bố Thí mà vào - Phật nói sáu pháp Ba-La-Mật là hạnh của Bồ-Tát, tại sao ở đây chỉ nói riêng bố thí thì đâu thể đầy đủ mà được vào? - Người mê không biết năm độ kia (trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ) ...
gửi bởi binh
29/07/18 14:31
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .
Trả lời: 22
Xem: 1505

Re: Đốn ngộ nhập đạo yếu môn .

ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN (30/7/2018) (07) T1 BÀI 6 - Thế nào là hành hạnh Phật ? - Chẳng hành tất cả hạnh là hành hạnh Phật, cũng gọi là hạnh chánh, cũng gọi là hạnh thánh. Như trước đã nói , chẳng hành có không, yêu ghét, v v…ấy vậy. Đại Luật quyển 5, phẩm Bồ-Tát nói “ Tất cả thánh nhơn chẳng hành ...
gửi bởi binh
29/07/18 14:30
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 3274

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (30/7/2018) (10) T1 12. Đại sư Triệt Ngộ - Tổ Liên Tông thứ mười hai - đời Thanh Tế Tỉnh Ðại Sư, tự Triệt Ngộ, hiệu Nạp Ðường, người đời Thanh, con nhà họ Mã ở huyện Phong Nhuận. Thuở bé ngài đã thông thuộc kinh sử. Nhân nhờ bị trọng bệnh, Sư liễu ngộ huyễn chất vô thường, nên phát n...