Chỉ tìm thấy 3712 kết quả

gửi bởi Thánh_Tri
29/11/14 05:57
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: XIN HỎI ĐH binh?
Trả lời: 72
Xem: 7239

Re: XIN HỎI ĐH binh?

Tui thiệt sự không hiểu tượng hình mà cho là Phật Bồ Tát rồi đi vai mượn phước là sao? Thời Phật còn tại thế có ai mà quỳ xin Phật Thích Ca mượn phước đâu? Có quỳ lại cũng chỉ là do lòng tôn kính và xin học phật pháp mà thôi. Có bà nầy chạy lại xin phật "cứu con con với phật ơi" Phật Thích Ca đáp: "...
gửi bởi Thánh_Tri
28/11/14 07:09
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: Phản văn văn tự tánh chính là tham thiền vậy
Trả lời: 18
Xem: 2101

Re: Phản văn văn tự tánh chính là tham thiền vậy

Muốn nghe đúng thì phải kiến tánh. Khi kiến tánh thì thấy nghe hay biết đều "Như Thị". Cho nên Lăng Nghiêm nói "Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn".

Khi chưa kiến tánh thì thấy nghe hay biết đều là "Tri kiến lập tri tức vô minh bổn".
gửi bởi Thánh_Tri
27/11/14 11:34
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Phật Tánh
Trả lời: 57
Xem: 6679

Re: Phật Tánh

Tánh Phật Nơi Mỗi Người Muốn mở miệng nhưng chẳng thành lời Muốn viết chữ nhưng chẳng thành câu Muốn suy nghĩ nhưng cũng không ra Bởi tất cả đều do tâm tạo Bởi nói nính đều là đối đãi Bởi biết cùng không biết đều là tình thức Mà Tánh Phật nơi mỗi người thì siêu vượt tâm thức Thôi thì chỉ tự khuyên m...
gửi bởi Thánh_Tri
26/11/14 04:42
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: Phản văn văn tự tánh chính là tham thiền vậy
Trả lời: 18
Xem: 2101

Re: Phản văn văn tự tánh chính là tham thiền vậy

Ông Lê Sỹ Minh Tùng hiểu sai viết sai. Chính ông đâu có tu gì pháp nhĩ căn viên thông mà nói đúng được. Ông chỉ thích dịch sách chú giải bằng kiến thức thôi. Nghe thì nghe tất cả mà như không nghe gì hết là sao? Nghe mà giả vờ không nghe hả? Mà cũng chẳng nói cách làm thế nào để nghe thì nghe tất cả...
gửi bởi Thánh_Tri
25/11/14 04:18
Chuyên mục: Phật pháp vấn đáp
Chủ đề: Xin cho hoi ..........
Trả lời: 12
Xem: 1646

Re: Xin cho hoi ..........

Tứ cú là: Có, Không, Cũng có cũng không, không có không không

Tất cả chúng sanh chấp trước không ngoài bốn thứ trên nên bị sinh tử. Tứ cú nầy là tạo nên tất cả chấp trước, lìa tứ cú là lìa mọi chấp trước, bản tánh Phật nơi mình sẽ được hiển bài, hay giác ngộ giải thoát.
gửi bởi Thánh_Tri
24/11/14 04:14
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: XIN HỎI ĐH binh?
Trả lời: 72
Xem: 7239

Re: XIN HỎI ĐH binh?

Thánh Tri có phước do đó Thánh Tri mới có dư. Nay Thánh Tri bố thí (hay làm phước) cho người khác thì tại sao lại không gọi là "ban phước" được? Chúng ta đừng câu chấp vào ngôn từ mà nên nhìn thẳng vào bản chất của sự việc, cũng không nên "hỏi trái na trả lời trái mít" nha. .,., Hiện tôi đang ăn sá...
gửi bởi Thánh_Tri
23/11/14 20:14
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: XIN HỎI ĐH binh?
Trả lời: 72
Xem: 7239

Re: XIN HỎI ĐH binh?

Tui thì cho rằng đạo Phật là tự tu tự chứng. Không ai có thể ban phước cho mình cũng không ai giáng họa cho mình ngoài chính bản thân mình, vì tự làm tự chịu, nhân quả rõ ràng. Nhất trí rằng Phật, Bồ Tát không ban phước , mà chúng sinh cũng không thể xin phước từ ai được, vì nếu thế thì Đạo Phật cũ...
gửi bởi Thánh_Tri
23/11/14 20:02
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: XIN HỎI ĐH binh?
Trả lời: 72
Xem: 7239

Re: XIN HỎI ĐH binh?

Nhưng ĐH Thánh Tri cũng viết rằng: Nếu có dư thì bố thí cho người khác ăn. Hành động bố thí này nếu không phải là "ban phước" thì gọi là gì? không phải là tượng hình cho mà là người cho. Mà tui cũng không có quyền ban phước gián họa cho ai. Tôi làm phước thì tôi được quả vui. Tôi làm ác thì tôi gặp...
gửi bởi Thánh_Tri
23/11/14 06:38
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: XIN HỎI ĐH binh?
Trả lời: 72
Xem: 7239

Re: XIN HỎI ĐH binh?

Cầu xin hình tượng Phật Bồ Tát là do lòng tham còn. Nếu còn cầu xin thì còn tham và cầu xin nhiều thì lòng tham nhiều. Phật dạy mình phải dẹp trừ tham sân si, chứ không phải dạy mình tăng trưởng tham sân si. Những việc làm khiến mình tăng trưởng tham sân si thì không nên làm. Có người đi chùa cầu xi...
gửi bởi Thánh_Tri
23/11/14 06:23
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: Phương Pháp Tham Thiền
Trả lời: 14
Xem: 1431

Re: Phương Pháp Tham Thiền

Tăng hỏi: "con không sanh môt niệm có lỗi không?"
Vị sư kiến tánh đáp: "lỗi bằng núi tu di"
gửi bởi Thánh_Tri
22/11/14 06:39
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: XIN HỎI ĐH binh?
Trả lời: 72
Xem: 7239

Re: XIN HỎI ĐH binh?

Chiếu Nguyên :Thể của Chư Phật, Bồ Tát thì vô tướng, nhưng dụng của các Ngài thì thường trụ, tùy duyên hóa độ và cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Quan điểm của ĐH Thánh_Tri chính là quan điểm hư vô chủ nghĩa, là quan điểm đoạn kiến và không hiểu về Bồ tát đạo trong Đạo Phật! Hiểu sai thể tướng dụng ...
gửi bởi Thánh_Tri
21/11/14 05:48
Chuyên mục: Thắc mắc - ý kiến
Chủ đề: XIN HỎI ĐH binh?
Trả lời: 72
Xem: 7239

Re: XIN HỎI ĐH binh?

Góy ý mong suy xét: 1. Phật Bồ Tát là ai mà cho mượn phước? Nếu vậy thì không hiểu nghĩa Phật là Giác, Bồ Tát là Tự Giác Giác Tha. Tức là ý nói ở ngay mình có Tánh Giác chứ không phải bên ngoài mà tìm cầu "nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai" - Kin...