Trang 2 trên 2

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Đã gửi: 08/09/07 05:13
gửi bởi laitutran247

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Đã gửi: 10/09/07 17:28
gửi bởi mimosa
laitutran247 đã viết:Các bài thơ hay quá bạn ơi như thấm sâu vào lòng người , đánh thức hạt giống Bồ Đề trong mỗi con người , biết ơn bạn nhiều lắm ! Cho mình xin nhé!
Mời bạn tự nhiên, muốn rinh đi hay rinh về gì cũng được. nếu thấy ở đây có bài thơ đi tu nào hay hay bạn rinh về đây luôn cho thêm phong phú.

Lời kẻ đăng trình


Thích Thông Thiền

Xa xa chào thầy bạn
Thăm thẳm lên đường dài
Sớm xuân trời lành lạnh
Lất phất hạt mưa mai

Quân trường vang tiếng gọi
Luyện rèn nên chí trai
Chí đặt nơi cao viễn
Nào phải chốn vân đài
Đường mây không cất bước
Chỉ hướng nẻo Hoàng Mai

Bước quân hành tạm nghỉ
Đọc pháp ngữ đôi bài
Nhớ Đức Thanh người cũ
Chí hướng thượng nào phai

Một mai xin về lại
Chơn Không vốn quê nhà
Làm mây Từ bủa khắp
Rợp mát chốn gần xa.

Re: Các Bài Thơ xuất trần của các nhà tu

Đã gửi: 25/09/07 11:03
gửi bởi mimosa
Trích tập thơ Vô Đề - Thích Truyền Như

Xuất gia mục đích dĩ hà vi
Giải thoát luân hồi sanh tử bi
Danh lợi sắc tài tu phóng hạ
Thị phi nhân ngã mạc kiên trì
Công hầu khanh tướng cao cao ẩn
Phú quý vinh hoa viễn viễn ly
Lễ Phật tham thiền minh tự tánh
Đốn siêu tam giới biệt hoài nghi

nghĩa

Xuất gia mục đích là gì
xa lìa sanh tử thoát ly luân hồi
sắc tài danh lợi buông trôi
thị phi nhân ngã hại người khổ ta
công hầu khanh tướng tránh xa
vinh hoa phú quý rồi ra sẽ tàn
gắng tu rửa sạch nghiệp oan
ra vào ba cõi tanh nhàn an vui