Trang 6 trên 6

Re: Tản mạn thơ !

Đã gửi: 13/06/11 21:01
gửi bởi TieuBangHo
GIẾNG NGỌC
Bụi trần sa gạn lắng
Nắng mưa chẳng bớt thêm
Đêm ngày đong nhật nguyệt
Gộp đá sóng quang lâm !


TRÀ CHÙA LÂN
Trà lạt động rồng
Sáu căn lóng lặng
Dọc ngang vô nhậm
Cam lồ Hương Vân !


MÂY – BÔNG
Lớp lớp tầng tầng những túm bông
Hững hờ góp mặt với hư không
Thấp cao, trên dưới đâu ganh lấn
Trắng đen hồng xám chuyện thế nhân.

DANH SẮC
Cờ biển cân đai danh tại ngoại
Hưng suy thành bại ý tâm viên
Vĩnh hằng dựng lập vòng xoay ấy
Niết bàn vô lộ sắc thanh ngăn !

HAI NẺO
Trái đất vĩnh hằng
Trong vòng lăn vô thường biến đổi
Dưới váng đất đá im lìm
Mác ma điên đảo vần xoay ..
Ngao du cõi đời một cuộc chơi
Trong vô thường ngộ thường hằng bất chuyển
Lí vô sanh an trụ hữu sanh
Tâm vướng mắc gợi đường giải thoát.
Ta chẳng khác người
Người chẳng khác Ta
Ta ở trong người
Người ở trong Ta
Ngã – vô ngã chân tâm biến hiện
Sinh tử loay hoay
Vô cầu vô đắc ..