Gởi Các DH Nam Tông và Thiền Tông

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Gởi Các DH Nam Tông và Thiền Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Gởi Các DH Nam Tông và Thiền Tông

Các DH theo Nam Tông và Thiền Tông thì nên vào trong chuyên mục Nam Truyền và Thiền Tông mà thảo luận. Các DH không chịu vào chuyên mục Nam Truyền và Thiền Tông sẵn có mà cứ vào Chuyên Mục Tịnh Độ viết bài bài báng.

Các DH tu Thiền thì cứ vào trong chuyên mục Thiền mà hoằng truyền, các DH tu theo Nam Tông thì vào chuyên mục Nam Tông mà giảng giải.

Các DH tu Tịnh Độ đâu phải không nghe biết Nam Tông và Thiền Tông chỉ là các DH đó đã lựa chọn Tịnh Độ.

Sở dĩ các DH thích vào chuyên mục Tịnh Độ là vì các DH còn chấp ngã muốn khoe khoang kiến giải mà thôi.

Tu Thiền thì phải Kiến Tánh như vậy các DH tu Thiền đã Kiến Tánh chưa nếu chưa Kiến Tánh thì ráng tự tu tập chừng nào Kiến Tánh rồi thì dạy người khác cũng chưa muộn.

Các DH theo Nam Tông thì hãy lo tu theo Kinh Nikaya dạy sao lại cứ hãy bài báng Tịnh Độ. Các DH theo Nam Tông thường trích dẫn Kinh Nikaya mà trong Tứ Quả Thanh Văn thì các DH đã chứng được quả vị nào rồi?

Chưa Chứng Thánh Quả mà cứ lo bài báng người khác như vậy là tu theo Kinh Nikaya dạy sao?

Người Tu Thiền chưa Kiến Tánh, người tu theo Nam Tông chưa đắc Thánh Quả mà cứ lo sợ là người tu Tịnh Độ không tu đúng đường.

Lo cho người khác sao chẳng tự lo cho mình trước.

Tự Độ rồi mới Độ Tha

Sau này các bài viết bài báng Tịnh Độ thì KC sẽ chuyển vào chuyên mục các Bài Viết Bị Di Chuyển.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.31 khách