THƠ NIỆM PHẬT

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

TramLuan
Bài viết: 34
Ngày: 04/01/10 03:27
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Autralia
Nghề nghiệp: IT Professional

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi TramLuan »

Trải vô lượng kiếp đến hôm nay
Gây bao nghiệp chướng đã sâu dày
Trầm luân trôi nổi trong bể khổ
Ra vào sáu nẻo những không hay

Duyên may đệ-tử được tri-danh
A-Di-Đà Phật có nguyện lành
Nhiếp quang độ khắp muôn loài khổ
Tiếp dẫn mười phương chúng hữu-tình

Niệm trì danh hiệu đấng Như-Lai
Chẳng màng thanh sắc luyến danh tài
Lâm-chung chánh niệm không chướng nghiệp
Khảy tay siêu xuất ngự liên đài

Hoa nở thấy Phật, ngộ vô-sanh
Mới hay niệm-phật thật pháp lành
Là vua tất cả trong các pháp
Cứu vớt hàm-linh khỏi tử sanh

A-Di-Đà Phật!


TramLuan
Bài viết: 34
Ngày: 04/01/10 03:27
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Autralia
Nghề nghiệp: IT Professional

Re: THƠ NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi TramLuan »

Dalai Lama đó là ai?
Hóa thân bồ-tát quyết không sai (1)
Là Quán-Thế-Âm thường kề cận
A-Di-Đà Phật, đấng Như-Lai. (2)

Quán-Thế-Âm kia lại là ai?
Chán cõi luân hồi lắm nạn tai
Ta-bà bồ-tát trong đời trước
Vãng sanh Cực-Lạc ngự liên đài (3)

Quán-Thế-Âm ơi ngài là ai?
Thương xót, tầm thanh cứu muôn loài
Thành Phật đã qua vô số kiếp
Chánh-Pháp-Minh, ta chính Như-Lai (4)

Phật kia trở lại chốn trần-ai
Khuyên nhắc chúng sinh chớ cậy tài
A-Di-Đà Phật, mau xưng niệm
Quyết định vãng sanh cũng như ngài. (5)

(1) Trong sách The Dalai Lama’s Little Book of Inner Peace, đức Dalai Lama nói:
I am considered to be the reincarnation of each one of the previous Dalai Lamas - the first one was born in 1351 - and, in turn, each one is considered to be a manifestation of the bodhisattva of compassion (Avalokitesvara).
Tôi được xem là tái-sanh của từng vị Đạt-lai Lạt-ma trước kia – Vị đầu tiên sanh năm 1351 – và lần lượt, mỗi một vị được xem là một hóa-thân của bồ-tát của lòng từ-bi (Quán-Thế-Âm).
Tuy ngài không tự nhận là hóa thân của Quán-Thế-Âm bồ-tát, nhưng ngài không phủ nhận điều này.

(2) Trong Kinh Quán Vô-lượng-Thọ, kinh Vô-lượng-Thọ

(3) Trong kinh Vô-lượng-Thọ, Đức Phật bảo ông A Nan:
Nầy A Nan! Bồ Tát thứ nhứt hiệu là Quán Thế Âm, Bồ Tát thứ hai hiệu là Ðại Thế Chí.
Hai Bồ Tát ấy ở cõi nước Ta Bà nầy tu Bồ Tát hạnh, lúc mạng chung chuyển sanh về nước An Lạc.

(4) Trong kinh Thiên-Thủ Thiên-Nhãn Đại-Bi-Tâm Đà-ra-ni (The Great Compassion Heart Dharani Sutra), Đức Phật bảo ông A-Nan:
Này thiện nam tử! Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về trước từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ Tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, ngài mới giáng tích hiện làm Bồ Tát. Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ Tát, Ma Ha Tát, Phạm vương, Đế Thích, Long thần đều nên cung kính, chớ sanh lòng khinh mạn, xem thường. Nếu tất cả hàng trời, người thường xưng niệm, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được vô lượng phước diệt vô lượng tội , mạng chung sanh về cõi nước của Phật A Di Đà.

(5) Đức Phật Chánh-Pháp-Minh thành Phật đã từ lâu, vì thương xót chúng sinh mê muội (ignorance) và cố-chấp (stubborn), nên ngài thị-hiện làm người phàm, tu hành cầu vãng sanh về thế giới An-Lạc ở tây phương thành Quán-Thế-Âm bồ-tát để mọi người noi theo.

A-Di-Đà Phật!


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách