Trang 1 trên 2

Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 06/10/10 20:00
gửi bởi hoangmoc1906
Có người nghĩ rằng Phật tánh là bình đẳng nên không phân biệt xuất gia tại gia, cùng 1 Phật mà ra vậy mà chúng sanh còn chấp trong và ngoài?
Mô Phật kính xin chỉ dạy!

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 06/10/10 20:26
gửi bởi tinhnghia
Phật Tánh vốn bình đẳng. Nhưng chúng ta thường chạy theo vọng tâm, nói đúng là chạy theo giác quan, tức là 6 căn tiếp xúc 6 trần. Nên mới nổi tham sân, si, dục vọng...
Đến khi hết tham, sân, si, dục vọng...Ta không chạy theo giác quan nưã thì Phật Tánh tức chân tâm của mình đồng với chư Phật không khác.
Phật Tánh không có trong ngoài, bao hết tất cả vạn Pháp, biết hết tất cả, đến khi viên mãn thì tức là thành Phật.

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 06/10/10 21:03
gửi bởi hoangmoc1906
Không cao không thấp? có người chấp vào việc này làm cho người ta chạy dài trên tội lỗi. Một người phật tử lấy Hoà Thượng ra bàn tán - cũng vì "Phật bình đẳng" Tôi và ông không khác.

Nhiều người 6 tháng không đến Chùa cũng vì Phật tại tâm không tại Chùa. Mình sẽ không chấp nhận tư tưởng đó, nhưng học đã có lý riêng trích dẫn "Lời Phật Dạy"

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 06/10/10 21:14
gửi bởi tinhnghia
Bạn đọc kinh'' Niệm Phật Ba La Mật '' sẽ rõ.

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 07/10/10 05:24
gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606
Cho rằng không phân biệt là chấp không. Đây là một bệnh thường gặp và rất tai hại. Đó là những người ít phước đức vậy!

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 07/10/10 19:24
gửi bởi Thánh_Tri
hoangmoc1906 đã viết:Có người nghĩ rằng Phật tánh là bình đẳng nên không phân biệt xuất gia tại gia, cùng 1 Phật mà ra vậy mà chúng sanh còn chấp trong và ngoài?
Mô Phật kính xin chỉ dạy!
Phật Tánh mỗi người đều đồng một thể với nhau.

Nhưng chúng ta đã thọ Tam Quy: Quy Y Phật, Pháp, Tăng thì phải kính trọng Tam Bảo.

Chứ không phải bảo ai cũng đồng Phật Tánh rồi đi nghênh ngang xem Tăng Sĩ không ra gì. Thế sao còn gọi là Quy Y Tăng Bảo cho được?

Bởi vì người Xuất Gia là Tăng Bảo, đại diện cho Phật nên phải Kính Trọng.

Hơn nữa, người Xuất Gia có Phật Tánh, là Phật của Vị Lai, há không Kính Trọng sao?

Hiểu được ai cũng có Phật Tánh dù là Xuất Gia hay Tại Gia, nhưng không có nghĩa là ta không Kính Trọng nhau, cũng không có nghĩa người Tại Gia ngang hàng người Xuất Gia được.

Kính Trọng Quy Y Tăng Bảo thế gian trên sự tướng còn chưa làm xong, huống hồ gì nói đến Tâm Tánh!

Chúng Ta Kính Trọng Tăng Bảo thì phước vô lượng. Tam Bảo là phước điền của chúng sanh. Gieo nhân lành với Tam Bảo thì sẽ được quả lành, gặp tam bảo đời đời, mà nhờ đó được giác ngộ giải thoát.

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 07/10/10 19:39
gửi bởi hoangmoc1906
Cảm ơn Thánh-Tri nhiều lắm! Câu trả lời tường tận của Thầy, làm Hoangmoc thấu hiểu-mở mang. Kính chú Thầy An Lạc!

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 08/10/10 07:05
gửi bởi Thánh_Tri
Vì hiểu Tánh Phật ai cũng sẵn có nên ai mình cũng kính trọng, dù họ mê không biết tánh Phật của họ, nhưng dẫu mê mà tánh Phật luôn ở với họ, luôn có đó nơi họ.

Trọng Phật Tánh nơi người tức là Trọng Tánh Phật nơi mình, nơi tất cả chúng sanh và chư Phật.

Hơn nữa Chư Phật Quá Khứ, Chư Phật Hiện Tại, Chư Phật Vị Lai, ở khắp 10 phương không một vị Phật nào ngoài Phật Tánh đó được, vì Phật Tánh là Phật, Như Lai.

Một cái Tánh Phật ấy đã gòm đủ cả Phật, Pháp, Tăng.

Như thế Kính Trọng Tánh Phật nghĩa là Chân Thật Quy Y cả Ba Ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng rồi.

Vì vậy Kinh Pháp Hoa, tiền thân của đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Vì sao gọi là Thường Bất Khinh?

Vì ngài thường không có khinh chê mọi người, ngược lại còn kính trọng lễ bái mà nói rằng: "Tôi chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật".

Nhờ cái hạnh tu "Thường Bất Khinh" đó mà ngài được Thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Ngài đã là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo, thì phải nên noi theo cái hạnh "Bất Khinh" của ngài.

Kinh Hoa Nghiêm, 10 Hạnh Nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, thứ nhứt là "Kính Lễ Chư Phật".

Kính Lễ Các đức Phật là Kính lễ hết thẩy chư Phật trong ba đời mười phương. Đó cũng là một cái hạnh thể hiện sự Kính Trọng Phật, nói rộng ra cũng tức là kính trọng Phật Tánh nơi mỗi người chúng sanh, vì chúng sanh là "Vị Lai Phật".

Dĩ nhiên các hạnh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm khó làm, ta chưa thể lễ bái mọi người được, nhưng cái tâm ta ý ra cũng phải có chút kính trọng, gặp nhau chấp tay "Nam Mô A Mi Đà Phật" chào bạn! Ấy cũng thể hiện được sự tôn trọng mọi người.

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 14/10/10 03:22
gửi bởi letamnhi1995
con lại nghĩ rằng bình đẳng là rất đúng và một điều không bình đẳng cũng đúng rằng: xuất gia khác với tại gia!

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 14/10/10 04:54
gửi bởi kimcang
Tánh Bình Đẳng Còn Tướng Thì Có Sai Biệt.

Thí Dụ Vàng Ròng Và Vàng Lẫn Trong Quặng.

Vàng Ròng Là Nói Chư Phật Còn Vàng Còn Lẫn Tạp Chất Là Nói Chúng Sanh.

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 14/10/10 10:14
gửi bởi Dainadi
Tội nghiệp Ngài Duy Ma Cật quá kinhle

Re: Phật tánh là bình đẳng không phân biệt?

Đã gửi: 16/10/10 01:10
gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606
Dainadi đã viết:Tội nghiệp Ngài Duy Ma Cật quá kinhle
CẨN THẬN!