Trang 1 trên 1

Chuyện..!!!

Đã gửi: 08/12/08 08:37
gửi bởi Tễu

Sáng về đám sang mộ,
Lộ bầy bộ xương khô.
Hố mắt sâu thăm thẳm,
Hàm răng nhe muốn nhắn.
-Hỡi những Người may mắn,
Sướng,khổ này rõ sao.
Mà lẽ nào lắm lệ,
Nơi mang rừng thây kệ,
Nơi bác bệ: Hỏa thiêu,
Nơi Hải táng biển: Vèo,
Nơi xẻo da lóc thịt,
Khi nào chim ăn hết,
Nói siêu thoát Vong Hồn.
-Chết: Tùy phong tục Thôn !?
Nơi Diêm Vương Phụ thuộc !?
Giá Người chết nói được,
Họ sẽ nói ra sao ?
Đúng ! Phải làm thế nào,
Thôi chờ trông: Trí Tuệ.
Còn bây giờ thấy thế,
-A Di Đà Phật thôi.
Xin Kính Vong yên vui,
Lạc An nơi thọ nghiệp.
Còn nếu chưa chuyển Kiếp,
Xin niệm Phật Di Đà.
Đón về nơi Cực Lạc,
Còn những chuyện nào khác ?
Chỉ là huyễn mộng thôi,
Chắc Vong rõ hơn tôi.
caunguyen Nam Mô A Di Đà Phật.
caunguyen Nam Mô A Di Đà Phật.
caunguyen Nam Mô A Di Đà Phật.

Tễu: Kính kinhle