Trang 1 trên 1

Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 09/10/09 13:00
gửi bởi VoTuTamKinh
Cái Sân là cái chi chi?
Mà sao nó lớn vô bờ ai ơi?
Tánh Sân, "hung khí " vẫn còn...
Còn đâu Phật Pháp, Tu Hành là chi?

Một khi Tâm Tánh đã Điềm,
Cái Sân vẫn đó, chỉ là Hư Vô!
Một khi thấy được cái "Ta"
Nam Mô các Vị: "con đây xin chừa!!!"
-------------------------------------
...
Thanks for reading!!! caunguyen caunguyen caunguyen

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 09/10/09 13:24
gửi bởi hlich
tangbong
cái sân là cái thiết thân
ta đâu nó đó luôn gần kề bên
không ta nó biến đi liền
:D

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 09/10/09 19:18
gửi bởi VoTuTamKinh
tangbong
Cái Tâm là cái chi chi?
Làm sao ta thấy Tâm Người, Tâm Ta?
Cái Tâm ở chổ "U Buồn"?
Sân Si Hỷ Nộ, Vui Buồn, Sầu Bi?

Tâm nào được gọi "Từ Bi"?
Từ Bi Hỷ Xả...Tâm Tu nên Người!!!
Tâm đó Ta kiếm ở đâu?
Diễn Đàn Phật Pháp, vô ngàn Tâm Tu!!!

--------------------------------------
Nam Mô A Di Đà Phật, Kính!!!

(Viết nhiều lại có được chi?
Người đọc cảm thấy Sân Si Vô Cùng !?) >:D< >:D< >:D<

Ta về Ta học.....làm Thơ!!!
Mới ăn cắp được của Ngài "Quán Âm"
Quán Âm có nick MyTuTru
Xin hãy vô đọc Vần Thơ của Ngài!!! tangbong

Món ăn được viết Thành Thơ
Thi Thơ từng chữ, từng câu tuyệt vời!!!
Và đây " Các món ăn Chay"
Mời người hãy dụng Thực TÂM của Ngài!!!

tangbong tangbong tangbong tangbong

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 10/10/09 05:41
gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606
Nói được gì khi ta nói?
Nghe được gì khi ta nghe?
Thấy được gì khi ta thấy?
Ngửi được gì khi ta ngửi?
Niếm được gì khi ta niếm?
Làm được gì khi ta làm?
Nghĩ được gì khi ta nghĩ?

Nói được gì khi ta không nói?

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 10/10/09 06:25
gửi bởi VoTuTamKinh
Nói làm gì...?
Nghe làm gì...?
Học làm gì...?
Ngộ làm gì.........?
Độ làm gì................?
Gì...là gì...........?

Lại là cái một "chi chi"?...
"Chi chi" là cái "gì gì" nên "tri"?
"Chi chi" là một "cái gì"?
Diễn Đàn hãy chỉ "đó là" cái chi?!

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 11/10/09 05:28
gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606
No rồi ngủ.

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 11/10/09 05:43
gửi bởi VoTuTamKinh
=D> =D> =D> tangbong tangbong tangbong !!!
Con xin kính!!! "No rồi ngủ" =D> =D> =D> !!!

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 11/10/09 12:49
gửi bởi VoTuTamKinh
Tâm Ngài vốn tựa Như Lai
Trông xa thấy rõ: Con là Tâm U
Như Mù xem Tượng, biết Tượng là sao?
Huống gì Phật Pháp Tâm Kinh?
Làm sao thấy được Tâm Từ Như Lai?

Con đây xin học theo Ngài
Theo Cô Tứ Trụ, theo Ngài BatKhong
Theo "em" ThanhTuan, TanPo là Ngài!
Kinh Phật con học trong lòng
"Tathagatagarbha"
Phạn ngữ sẽ học lào thông
Học để được biết Tâm mình là ngu

Càng học lại thấy càng ngu
Ngu vì mê dại, Sân Si vô chừng
Làm sao biết được Vô Không?
Làm sao đọc được trang Kinh Vô Từ?
Chân Kinh Hữu Tự Vô Tâm
Đọc như Vẹt đọc, con nào hiểu chi!
.........
Cũng may nhờ có Tứ Ân,
Giúp con thấy được đường Tu con về!!!
tangbong tangbong tangbong caunguyen caunguyen caunguyen tangbong tangbong tangbong

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 12/12/09 06:52
gửi bởi TieuBangHo
Pháp Hướng thượng chăng:
Thọ
Xả
Buông
Diệt
Diệt.

Re: Chỉ 1 chữ!!!

Đã gửi: 12/12/09 15:33
gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606
Pháp Hướng thượng chăng:
Thọ
Xả
Buông
Không sanh
Không sanh