Trang 1 trên 1

Nhìn Thấu Buông Xuống - PS Tịnh Không

Đã gửi: 21/01/11 18:47
gửi bởi laitutran247
Thế nên chư vị phải hiểu tánh trọng yếu của vấn đề này, chỗ nương dựa căn bản chính là phước thứ nhất nói trong Quán Kinh. Nói cho chư vị biết nếu ngày nay chúng ta bỏ qua ‘hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp thiện’ thì tu pháp môn gì cũng chẳng thể thành tựu ngay trong đời này. Tại sao? Vì bạn không có căn bản


Re: Nhìn Thấu Buông Xuống - PS Tịnh Không

Đã gửi: 21/01/11 21:12
gửi bởi laitutran247

Re: Nhìn Thấu Buông Xuống - PS Tịnh Không

Đã gửi: 27/01/11 02:53
gửi bởi laitutran247
Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật (133 of 137) - Thích Chơn Hiếu ĐĐ


Re: Nhìn Thấu Buông Xuống - PS Tịnh Không

Đã gửi: 30/01/11 21:44
gửi bởi laitutran247
Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 73)

Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn. - HT Tuyên Hóa


Re: Nhìn Thấu Buông Xuống - PS Tịnh Không

Đã gửi: 30/01/11 21:46
gửi bởi laitutran247
Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 73)

Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn. - HT Tuyên Hóa


Re: Nhìn Thấu Buông Xuống - PS Tịnh Không

Đã gửi: 30/01/11 22:32
gửi bởi laitutran247