PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Tác giả: Pháp Nhiên thượng nhân
dịch giả: Viên Thông

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất


1- Thánh đạo môn* tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng.
Tịnh độ môn hình như là nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng.
Thời mạt pháp một vạn năm, các kinh điển khác đều tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sinh.

2- Tông tịnh độ siêu hơn các tông. Hạnh niệm Phật siêu hơn các hạnh. Bởi vì thâu nhiếp tất cả các căn cơ vậy.

3- Chẳng luận có tội hay không tội, chẳng kể là trì giới hay phá giới; nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ thì chỉ có Pháp môn Tịnh độ (hạnh niệm Phật) là yếu pháp để thoát khỏi sinh tử trong đời này.


---
Thánh đạo môn*: Tất cả các pháp môn khác ngoài Tịnh độ tông.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

4- Để đời này thoát sinh tử, không gì hơn vãng sinh Tịnh độ. Để được vãng sinh Tịnh độ không gì hơn niệm Phật.

5- Tu niệm Phật để cầu vãng sinh Tịnh độ, thì tương ứng với tâm của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà. Tu các hạnh khác* để cầu vãng sinh Tịnh độ thì mâu thuẩn với tâm của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà.

6- Để được vãng sinh cõi Cực lạc, thì dù diệu hạnh gì nữa cũng không hơn niệm Phật. Vì sao thế ?
Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà Bổn nguyện vậy.


---

Các hạnh khác* của Tịnh độ như: Quán tưởng, quán tượng, lễ bái , xưng tán,...


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

7- Ngoài niệm Phật, tất cả các hạnh khác đều chẳng phải bổn nguyện của đức Phật A Di Đà. Bởi vậy, tuy là diệu hạnh cũng không bằng niệm Phật. Muốn sinh sang cõi ấy, phải thuận theo bổn nguyện của Phật A Di Đà.

8- Niệm Phật là bổn nguyện của đức Phật A Di Đà, nên mười phương hằng sa chư Phật đều chứng thành. Các hạnh khác chẳng phải là bổn nguyện nên chư Phật chẳng chứng thành. Bởi thế, nên thường niệm Phật để được mười phương chư Phật hộ niệm và quyết định vãng sinh.

9- Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: "Quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới, thâu nhiếp không rời các chúng sinh niệm Phật." Quang minh của đức Phật A Di Đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hạnh khác. Bởi thế người cầu sinh sang Cực lạc phải biết niệm Phật là trọng yếu.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

10- Bổn nguyện thâm trọng sau năm kiếp tư duy chép trong kinh Vô Lượng Thọ là: "Chẳng kể thiện hay ác, chẳng quản trì giới hay phá giới, chẳng tính xuất gia hay tại gia, chẳng luận có trí hay không có trí. Chỉ phát đại bi bình đẳng cứu độ chúng sinh thành Phật".
Trụ vào cái tâm tha lực (nguyện lực của Phật A Di Đà) mà niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc, đã được sự lai nghinh của đức Phật A Di Đà.*

11- Niệm Phật không có hình thức. Ngoài việc xưng danh hiệu, không có hình thức gì cả.

12- Niệm Phật hoàn toàn không có hình thức. Chỉ cần biết rằng: "Hể xưng danh hiệu đức Phật A Di Đà thì được sinh sang cõi Cực lạc", do vậy chí tâm niệm Phật để cầu vãng sinh
.

---
*xin nghiền ngẫm đoạn văn này vì đây là tấm vé để lên con thuyền bổn nguyện của đức Phật A Di Đà mà qua biển sinh tử.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất


13- Niệm Phật lấy không hình thức làm hình thức. Chỉ biết rằng thường niệm Phật thì đến lúc lâm chung nhất định Phật lai nghinh mà vãng sinh sang cõi Cực lạc.

14- Vấn đề niệm Phật tuy có nhiều ý nghĩa nhưng xưng sáu chữ Hồng danh " NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" thì bao hàm tất cả.

15- Niệm Phật chẳng phải là quán Pháp thân Phật, cũng chẳng phải là quán tướng hảo của Phật. Chỉ một lòng chuyên xưng danh hiệu Phật A DI ĐÀ, đấy là niệm Phật.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

16- Chỉ biết rằng: "Bổn nguyện của Phật A DI ĐÀ là chẳng hư dối, hể xưng danh hiệu của Ngài thì nhất định được vãng sinh". Ngoài ra không cần gì khác.

17- Tất cả các căn cơ tùy theo thiên tính mà Niệm Phật để vãng sinh. Cái thân hiện nay do túc nghiệp đời trước mà có, nên trong đời này không thể thay đổi. Như người nữ mà muốn đổi thành nam trong đời này thì không thể được.
Cứ tùy theo thiên tính mà Niệm Phật. Người trí thì lấy trí mà niệm Phật vãng sinh. Người ngu thì dùng ngu mà Niệm Phật vãng sinh. Có đạo tâm Niệm Phật vãng sinh. Không có đạo tâm cũng Niệm Phật vãng sinh. Người có tà kiến cũng Niệm Phật vãng sinh.
Hàng phú quí, hạng bần cùng, người tham lam, kẻ tính nóng, bậc có từ bi, hạng không có từ bi, do BỔN NGUYỆN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA PHẬT A DI ĐÀ, hể Niệm Phật thì đều được vãng sinh.

18- Hỏi: - Người xuất gia Niệm Phật với người tại gia Niệm Phật hơn kém ra sao?
--- Đáp: - Người xuất gia Niệm Phật với người tại gia Niệm Phật công đức bằng nhau không có hơn kém.
--- Hỏi: - Chỗ này quả thật tôi không hiểu. Vì sao người xuất gia không gần đàn bà, ăn chay trường mà Niệm Phật, do đó rất đáng quí. Người tại gia thường hay nghĩ đến sắc dục, ăn thịt, uống rượu mà Niệm Phật, hẳn nhiên là thấp kém. Làm sao mà bằng được?
--- Đáp: - Công đức bằng nhau không có hơn kém. Vì sao vậy? Người không biết BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ mới có nghi vấn này!*


---
*Nên nhớ rằng lời dạy này cách đây đã hơn 700 năm! Ngay cả đối với hiện giờ, nó vẫn rất mới mẻ và táo bạo.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất


19- Anh Cát Đằng* cũng mong Phật cứu độ mà niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Pháp Nhiên này cũng mong Phật cứu độ mà niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Hai bên hoàn toàn không khác gì nhau.

20- Niệm Phật của Pháp Nhiên này với Niệm Phật của Anh Cát Đằng hoàn toàn như nhau. Nếu cho rằng không giống nhau, là hoàn toàn không biết ý nghĩa của Niệm Phật vậy. Như lấy gấm vóc gói vàng ròng, hoặc lấy vải dơ mà gói vàng ròng thì cũng là vàng ròng cả.**

21- Hỏi: - Niệm Phật khi tâm thanh tịnh với niệm Phật khi tâm vọng động, hơn kém ra sao?
--- Đáp: - Công đức bằng nhau, không có gì sai khác!***


---
* Một đệ tử thuộc hạng hạ lưu của ngài PHÁP NHIÊN.
** Phá tan biết bao nghi chướng. Xin nhớ rằng Pháp Nhiên thượng nhân là một bậc cao tăng, giới đức thanh tịnh, còn Cát Đằng chỉ là một người đồ tể, đệ tử tại gia của ngài. Nếu xét theo tiêu chuẩn của tự lực Niệm Phật thì cách nhau ngàn trùng. Câu đáp nói lên yếu chỉ của tha lực Niệm Phật và cũng bàng bạc lòng từ bi vô hạn của ngài.
*** Tiếng gầm của Sư tử (tâm càng vọng động càng nên Niệm Phật)


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

22- Tăng đô* Minh Biến hỏi Pháp Nhiên thượng nhân rằng: "Tuy niệm Phật mà tâm cứ tán loạn thì phải làm sao đây?" .Ngài đáp: "Hãy biết rằng tâm tuy tán loạn nhưng xưng danh hiệu Phật thì nương nguyện lực mà vãng sinh."

23- "Đã sinh làm người trong cõi dục giới tán địa thì tâm đều tán loạn cả. Cũng như sinh ra trong cõi người thì đều có mắt, mũi. Bảo rằng phải bỏ tán tâm thì mới được vãng sinh, không có lý đó! Người tán tâm niệm Phật mà vãng sinh, đấy mới là chỗ thù thắng của Bổn nguyện. Tâm hàng phàm phu làm sao khỏi tán loạn?! Cũng bởi như vậy nên mới gọi là DỊ HÀNH ĐẠO (đường dễ tu).

24- Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt.**

---
*Tăng đô: một chức sắc cao cấp thời bấy giờ.
**Người tự lực niệm Phật thường mắc phải suy nghĩ này.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

25- Tuy trọng tội vô gián (ngũ nghịch) cũng không thể thắng công đức Xưng danh. Thanh bảo kiếm là danh hiệu Phật A DI ĐÀ, hể trì niệm thì ma duyên không gần được. Thường xưng niệm thì tội chướng tiêu diệt.

26- Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hể có chí nguyện vãng sinh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình cha con, dù có bất hòa đôi chút, thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.

27- Lấy người niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen vì hoa sen nghĩa là không ô nhiễm. Danh hiệu của Bổn nguyện thanh tịnh (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT) thì sự dơ bẩn của thập ác ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được nên thí dụ như thế.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

28- Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn...mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu.

Nếu thường xưng danh hiệu thì công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều, nguyện tâm tự phát.

Bởi thế:
Khi nguyện tâm còn yếu, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi tâm tán loạn nhiều, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi vọng niệm sinh khởi, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi thiện tâm phát sinh, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi bất tịnh, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi thanh tịnh, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi tam tâm còn thiếu kém, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi tam tâm đầy đủ, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi tam tâm hiện khởi, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Khi tam tâm thành tựu, cũng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Đây là phương tiện chắc chắn để được vãng sinh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.

29- Trong nhãn quan của Pháp Nhiên thì:

* Tam tâm cũng là NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
* Ngũ niệm cũng là NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
* Tứ tu cũng là NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

30- Người lười biếng niệm Phật là người mất đi vô lượng châu báu.
Người siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt.
Nên dùng cái tâm nương Phật lực, cầu vãng sinh mà tương tục niệm Phật.


---

-* Tam tâm: 1) Chí thành tâm, 2) Thâm tâm, 3) Hồi hướng phát nguyện tâm.
-* Ngũ niệm: 1- Lễ bái, 2- Xưng tán. 3- Phát nguyện, 4- Quán sát, 5- Hồi hướng.
-* Tứ tu: 1/ Cung kính, 2/ Vô dư tu, 3/ Vô gián tu, 4/ Trường thời tu.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

31- Danh lợi là dây trói của sinh tử, là lưới sắt để vào ba đường dữ. XƯNG DANH là đôi cánh của vãng sinh để lên chín phẩm liên đài.

32- Chúng ta là người bị kẽ thù "tham, sân, si" cột trói và giam hảm trong lồng chậu tam giới. Hãy nghĩ đến lòng từ bi của mẹ hiền Di Đà, dùng thanh bảo kiếm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT mà chặt đứt dây trói nghiệp chướng, lên con thuyền BỔN NGUYỆN để vượt biển sinh tử sang đến bờ bên kia. Nước mắt hoan hỉ rơi ướt áo, lòng mong mõi không nguôi.

33- Đã được thân người khó được, nếu tương lai lại rơi vào ba dường dữ thì đáng buồn, đáng tiếc vô cùng!
Chán cõi uế độ, ưa cõi tịnh độ; bỏ ác tâm, phát thiện tâm thì được tam thế chư Phật tùy hỉ.
Con đường để ra khỏi sinh tử tuy chẳng giống nhau, nhưng trong thời mạt pháp thì xưng danh là hơn cả.
Hạng tội chướng nặng nề, ngu si ám độn đi nữa, nếu chịu trì danh thì sẽ được vãng sinh vì đó là BỔN NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ vậy.
Tội chướng nặng nề hãy đừng mặc cảm, vì ngũ nghịch, thập ác cũng được vãng sinh. Dù mười niệm hay một niệm đi nữa, hễ chí tâm thì Phật lai nghinh.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: PHÁP NHIÊN NIỆM PHẬT YẾU NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Các hạnh vãng sinh
Niệm Phật đệ nhất

34- Hạnh trì giới chẳng phải là hạnh bổn nguyện của Đức PHẬTA DI ĐÀ, do đấy cứ theo khả năng mình mà giữ là được rồi. Điều quan trọng là chuyên cần niệm Phật.

35- Chẳng kể là giữ giới hay phá giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp. Hễ xưng danh hiệu của Ngài thì như gạch ngói biến thành vàng ròng. Ngài nhất định lai nghing tiếp dẫn. Đấy là THỆ NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

36- Phật dạy ông A Nan: "Ông phải giữ gìn lời nói này. Giữ gìn lời nói này tức là trì danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Thọ" (kinh Quán Vô Lượng Thọ)[/ .


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]4 khách