CÁC BÀI THƠ THIỀN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

THẢO AM CA
Bài Thảo Am Ca của thiền sư Thạch Đầu.

Ta cất am tranh không của báu
Cơm xong thong thả ngủ ngon lành
Khi thành chỉ thấy cỏ tranh xanh
Lúc hỏng lại tìm cỏ tranh lợp

Người trong am, vẫn còn mãi
Không thuộc khoảng giữa, chẳng trong ngoài
Chỗ người đời trụ, ta chẳng trụ
Chỗ người đời yêu, ta chẳng yêu

Am tuy nhỏ, gồm pháp giới
Lão già phương trượng mới hiểu nổi (Trưởng giả Duy Ma Cật)
Bồ Tát thượng thừa tin chẳng ngại
Hàng trung, hạ nghe đây lấy làm kỳ

Hỏi am này hoại, chẳng hoại?
Hoại cùng chẳng hoại chủ còn mãi
Chẳng ở nam, bắc lẫn Tây, đông
Nền móng vững vàng là rất chắc.

Dưới tùng xanh, trăng rọi song
Ngọc điện, lầu châu nào dám đối
Ngàn buông, muôn gác, trăm việc thôi
Phen này sơn tăng toàn chẳng hội.

Ở am này, thôi tạo nghỉ
Mặc ai trải chiếu mời người mua
Hồi quang phản chiếu là trở về
Đạt suốt linh căn không theo,bỏ.

Gặp tổ sư, thân chỉ dạy
Kết cỏ làm am chẳng thoái lui
Cõi Trăm năm mặc sức tung hoành
Thỏng tay mà đi chẳng tạo tội

Ngàn lời nói, vạn câu giải
Chỉ cốt bảo anh đừng mê muội
Muốn biết người bất tử trong am
Hãy lìa bỏ xác thân tứ đại.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Tuyền, chủ am Ba Tiêu (Nam Nhạc) tham vấn ngài Thiện Chiếu ở Phần Duơng, được ngài ấn khả, trở về ẩn ở ngọn Hành Nhạc. Sư lấy giấy làm áo choàng. Đi đến đâu cũng có người tụ lại xem. Sư hát rằng :

Cuồng tăng nhất điều chi bỉ
Bất sử thuế châm cầu tế ý
Phi lai chỉ ma thả diên thời
Nhẫn quan tàm khổ lao đàn thí
Túng nhiêu la ỷ bách niên ban
Tế yếu vô quá thị ngự hàn
Tăng lai ngoạn, tục lai ngoạn
Hắc phún vân hà sơn thủy hiện
Ngũ nhạc yên ngưng thị thúy kiêm
Tứ minh lãng bạch vi ngân tuyến
Tha nhân vân, thậm mô dạng
Cuơng bả ngư tiên tác cao thượng
Tuy đa tố chất hỗn nhiên thành
Miễn hiện điền huề bằng công tượng
Cuồng tăng trực thị tâm vô hướng
Ca Diếp đầu đà diêu kiến thời
Định tuơng bạch điệp lai tuơng nhượng
Hướng ý ngôn, ngã bất hoán, lão hòa thượng.


Nghĩa

Tăng điên có tấm giấy choàng
Chẳng khiến người may bằng lông thú
Chỉ khoác khi nào được ai mời
Nhẫn xem đàn na nhiều khổ cực
Dù cho tơ lụa có trăm ngàn
Chẳng qua chỉ cốt ngăn lạnh lẽo
Tăng đến xem, tục đến xem
Mực phun, mây núi, sông nước hiện
Khói mù Ngũ Nhạc là lụa xanh
Sóng bể trắng phau như chỉ bạc
Người khác bảo , sao quá giống!
Lấy bừa giấy tiên làm cao thượng
Tuy nhiều chất liệu hỗn hợp thành
Khỏi nhờ thợ khéo làm điều y (cà sa)
Sánh với kim lan cùng tử bào (áo vàng, choàng tía)
Quả thật tăng điên không nghĩ đến
Từ xa nom thấy ngài Ca Diếp
Định đem áo tốt đến nhường cho
Bạch cùng hòa thượng tôi không đổi.

Lúc bình thường sư được ngài Từ Minh hậu đãi như bạn bè, Ngài Hoàng Long Nam kính trọng như cha chú.
Sư lấy giấy làm áo choàng mục đích để sửa đổi thói trang sức xa xỉ của tăng chúng và người đời.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Khai Tiên - Thiện Xiêm tham vấn Hòa thượng Đức Sơn Viễn, có tỉnh ngộ. Về sau Sư đến chỗ ngài Tuyết Đậu. Tuyết Đậu nói chuyện với Sư, rất vui khi thấy Sư có kiến giải vượt bậc. Ngài khen rằng :
- Dọc ngang trên biển chỉ có Xiêm đạo giả.
Nói xong ngài phân tòa cho Sư diễn giảng, và cử Sư đi trụ trì chùa Kim Nga. Sư nghe được, viết hai bài kệ nơi vách rồi ra đi. Hai bài kệ đó như sau:

Không phải vô tâm nối Tổ đăng
Thẹn mình con cháu Tổ Huệ Năng.
Canh ba dưới nguyệt lìa non Đậu
Không nói không quên núi vạn tầng.

Ba muơi năm sống kiếp lênh đênh
Tìm thầy, chọn bạn chưa từng nhàn
Sáng nay đến chỗ vô tâm ấy
Cũng bởi vô tâm lìa núi xanh.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Thanh Lâm Kiền trồng thông ở Động Sơn, có một cư sĩ tên Lưu Ông đến chỗ Sư xin một bài tụng. Sư liền làm tụng rằng :

Cao cao hơn ba thước (0m9)
Um tùm che có hoang
Không biết người đời nào
Được thấy rõ cây thông.

Lưu Ông đem bài tụng này trình cho Thiền sư Giới, Giới bảo :
- Nói cho ông mừng, người này là Tổ thứ ba đó.
Về sau quả nhiên Sư trụ Động Sơn, làm Tổ đời thứ ba.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Đầu tử - Tu Ngung thường giảng kinh Hoa Nghiêm nên trong tùng lâm gọi Sư là ngung Hoa Nghiêm.
Phú Trịnh công thường tham vấn thiền sư Ngung Hoa nghiêm. Một hôm sư thượng đường, ngoảnh mặt sang hai bên. Trịnh công trông thấy chợt khế ngộ, viết bài tụng gởi cho Viên Chiếu như sau:

Nhất kiến Ngung sư ngộ nhập thâm,
Nhân duyên truyền đắc lão sư tâm
Giang sơn thiên lý tuy ngăn cách
Tự đối linh quang dữ diệu âm.


Nghĩa

Chợt thấy Ngung sư ngộ nhập sâu
Nhân duyên được truyền tâm của thầy
Nước non ngàn dặm dù xa cách
Trước mắt linh quang, tiếng nhiệm màu.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Huệ Viên tính tuy ngu độn, nhưng rất siêng năng tham thiền, biện đạo, ngồi mãi chẳng nằm. Sư đi hành khước đến chùa Đông Lâm ở Lô Sơn. Một hôm Sư đang đi trên sân điện, chợt trượt chân, té ngã, bông nhiên khai ngộ, liền làm kệ, mượn người khác viết lên vách như sau:

Một lần này, một lần này
Muôn lượng vàng ròng tiêu được ngay
Lưng mang ruột tượng, đầu đội nón
Gió mát trăng thanh quẩy đầu gậy.

Trong ngày hôm ấy sư rời chùa Đông Lâm. Đại chúng đồn bài kệ này đến tai ngài Chiếu Giác (Trị trì Đông Lâm). Giác rất vui, nói rằng :
- Thiền tăng tham cứu như gã này thật là giỏi. Không ai biết dấu vết và chỗ ngộ của y.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Hối Am ở chỗ ngài Diệu Hỷ, cả năm mà không có cơ hội mở miệng. Một hôm sư vào thất, Diệu Hỷ hỏi :
- Ăn cháo, rửa bát xong. Thuốc uống không hợp cũng phải bỏ đi. Hãy nói một câu xem.
- Tan vỡ.
Diệu Hỷ nghiêm sắc mặt nói :
- Còn đến chỗ này nói Thiền nữa sao ?
Sư ngay lời này đại ngộ, khắp thân toát mồ hôi. Liền lễ bái. Diệu Hỷ dùng kệ ấn chứng rằng :

Qui mao niêm đắc tiếu kha kha
Nhất kích vạn trùng cơ tỏa khai
Khánh khoái bình sinh thị kim nhật
Thục vân thiên lý trám ngô lai.


Nghĩa

Nhặt được lông rùa cười ha ha
Một gõ muôn cửa liền mở ra
Hôm nay đời ta thật sung sướng
Ai bảo ngàn dặm lừa được ta.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Ngài Hối Am - Di Quang sau khi đại ngộ, liền làm bài tụng sau :

Đương cơ nhất tạt nộ lôi hống
Kỵ khởi pháp thân tàng Bắc Đẩu
Hồng ba hạo miễu, lãng thao thiên
Niêm đắc tỵ khổng thất khước khẩu.


Nghĩa

Đuơng cơ bức bách giận vô cùng
Sợ giấu Pháp thân vào Bắc đẩu
Sóng lơn mênh mang dâng ngập trời
Nắm được lỗ mũi mất cái miệng.

Diệu Hỷ thấy được bài kệ này, nói :
- Đây chính là hạng Trạng nguyên trong nhà Thiền.
Do đó, Sư có hiệu là Quang Trạng Nguyên.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tổ Đạt Ma bào Huệ Khả rằng :
- Nguơi nên xiển duơng đạo Thiền, chớ khinh người chưa ngộ. Người chưa ngộ, một niệm hồi cơ liền cùng nguồn gốc với nguơi. Hãy nghe ta nói kệ đây:

Ta vốn đến đất này
Truyền pháp cứu kẻ mê
Một hoa năm cánh nở
Kết quả tự nhiên thành.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Một hôm Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đang nằm ngủ, mộng thấy đi vào nội viện của Bồ tát Di Lạc. Trong viện các tòa đều có người ngồi, chỉ có tòa thứ hai là còn trống. Sư liền lên đó ngồi. Có vị Tôn giả bạch chùy nói :
- Hôm nay đến phiên tòa thứ hai thuyết pháp.
Sư đứng dậy, bạch chùy nói :
- Pháp đại thừa ly tứ cú, tuyệt bách phi, lắng nghe, lắng nghe !
Mọi người đều giải tán.
Đến khi thức giấc, Sư thuật lại cho Qui Sơn nghe. Qui Sơn nói :
- Con đã vào Thánh vị.
Sư liền lễ bái.

Khi thiền sư Hối Cơ Hy trụ Ngưỡng Sơn lần thứ hai, có làm bài kệ sau :

Thanh sơn dũng xuất Hoàng Kim Trạch
Bạch nhật mộng thăng Đâu Suất thiên


Nghĩa

Núi xanh bỗng có ngôi chùa Phật
Ban ngày mộng thấy lên Đâu Suất.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thiền sư Phúc Tiên - Nhân Kiệm ở Lạc Duơng, ngộ đạo ở Tung Sơn.
Đời Đường, Hoàng hậu Võ Tắc Thiên mời sư vào cung. Sư vào trước điện, ngước mặt nhìn bà. Hồi lâu Sư hỏi
- Hiểu chăng ?
- Chẳng hiểu !
Sư bảo :
- Lão tăng trì giới "không nói chuyện"
Nói xong liền lui ra. Hôm sau Sư dâng lên mười chín bài ca ngắn. Trong đó có bài "Liễu Nguyên Ca" đuọc thính hành ở đời.

Liễu Nguyên ca

Tu đạo, đạo vô khả tu
Vấn pháp, pháp vô khả vấn
Mê nhân, bất liễu sắc không
Ngộ giả, bản vô thuận nghịch
Bát vạn tứ thiên pháp môn
Chí lý bất ly phuơng thốn
Thức thủ tự gia thành quách
Mạc man tầm tha huơng quận
Bất dụng quảng học, đa văn
Bất tại biện tài thông tuấn
Bất tri nguyệt chi đại tiểu
Bất quản tuế chi dư nhuận
Phiền não tức thị Bồ đề
Tịnh hoa sinh ư nê phẩn
Nhân lai vấn ngã nhược vi
Bất năng cộng y đàm luận
Dần chiêu dụng chúc sung cơ
Trai thì cánh san nhất đốn
Kim nhật nhậm vận đằng đằng
Minh nhật đằng đằng nhậm vận.
Tâm trung liễu liễu tổng tri
Thả nhẫm bán nghi bán độn.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÁC BÀI THƠ THIỀN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nghĩa :

Tu đạo, đạo không thể tu
Hỏi pháp, pháp không thể hỏi
Kẻ mê chẳng rõ sắc - không
Người ngộ vốn không thuận - nghịch
Tám vạn bốn ngàn pháp môn
Chi lí không rời tự tính
Biết giữ thành quách nhà mình (giữ gìn thân tâm)
Chớ dối tìm quê nào khác (đừng vọng ngoài tìm cầu)
Chẳng cần học rộng, nghe nhiều
Không hay biện tài giỏi giắn.
Chẳng biết tháng nào thiếu, đủ
Không quản năm nhuận hay không
Phiền não tức là Bồ Đề
Tịnh hoa sinh nơi dơ bẩn
Người đến hỏi ta làm (việc) gì ?
Chẳng thể cùng anh bàn luận.
Sáng sớm điểm tâm bằng cháo
Đến trưa ăn một bữa cơm
Hôm nay mặc tình lâng lâng
Ngày mai lâng lâng mặc tình
Trong lòng rõ ràng biết hết
Ngoài mặt giả như ngu độn.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]6 khách