PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM
(GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM-Người dịch:HT Thích Trí Tịnh)
PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(Trang 452 Tập I)

Lúc bấy giờ Trí Thủ Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:Phật Tử!Bồ Tát làm thế nào thân ,ngữ,ý ba nghiệp được không lỗi lầm?Thân ngữ ý ba nghiệp được chẳng tổn hại?Thân,ngữ,ý ba nghiệp được không thể bị hủy hoại?Thân ,ngữ,ý ba nghiệp được bất thối chuyển?Thân,ngữ,ý ba nghiệp được chẳng dao động?Thân, ngữ,ý ba nghiệp được thù thắng?Thân, ngữ,ý ba nghiệp được thanh tịnh?Thân, ngữ,ý ba nghiệp được vô nhiễm?Thân, ngữ,ý ba nghiệp được trí dẫn đạo?
Bồ Tát làm thế nào được sanh xứ đầy đủ?Chủng tộc đầy đủ?Gia thế đầy đủ?Sắc thân đầy đủ?Tướng mạo đầy đủ?Niệm đầy đủ?Huệ đầy đủ?Hạnh đầy đủ?Giác ngộ đầy đủ?
Bồ Tát làm thế nào được thắng huệ?Được đệ nhứt huệ?Được tối thượng huệ?Được tối thắng huệ?Được vô lượng huệ?Được vô số huệ?Được bất tư nghì huệ?Được vô giữ đẳng huệ?Được bất khả lượng huệ?Được bất khả thuyết huệ?
Bồ Tát làm thế nào được:nhơn lực,duyên lực,dục lực,phương tiện lực,sở duyên lực,căn lực,quán sát lực,xa ma tha lực,tỳ bát xá na lực,tư duy lực?
Bồ Tát làm thế nào được:Uẩn thiện xảo,xứ thiện xảo,giới thiện xảo,duyên khởi thiện xảo,Dục giới thiện xảo,Sắc giới thiện xảo,Vô Sắc giới thiện xảo,quá khứ thiện xảo,vị lai thiện xảo,hiện tại thiện xảo?
Bồ Tát làm thế nào khéo tu tập:Niệm giác phần,trạch pháp giác phần,tinh tấn giác phần,hỉ giác phần,khinh an giác phần,định giác phần,xả giác phần,không giác phần,vô tướng giác phần,vô nguyện giác phần?
Bồ Tát làm thế nào được viên mãn:Đàn ba la mật,Thi ba la mật,Sằn đề ba la mật,Tỳ lê gia ba la mật,Thiền na ba la mật,Bát nhã ba la mật,từ,bi,hỷ,xả?
Bồ Tát làm thế nào được thập lực:Xứ phi xứ trí lực,quá vị hiện tại nghiệp báo trí lực,căn thắng liệt trí lực,chủng chủng giới trí lực,chủng chủng giải trí lực,nhứt thiết chí xứ đạo trí lực,thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực,túc trụ niệm trí lực,vô chướng ngại thiên nhãn trí lực,đoạn chư tập trí lực?
Bồ Tát làm thế nào thường được sự thủ hộ cung kính cúng dường của:Thiên Vương,Long Vương,Dạ Xoa Vương,Càn Thát Bà Vương,A Tu La Vương,Ca Lâu La Vương,Khẩn Na La Vương,Ma Hầu La Già Vương,Nhân Vương,Phạm Vương?
Bồ Tát làm thế nào được mình là những chỗ:Y tựa,cứu độ,chỗ về,chỗ đến,là đuốc,là sáng,là soi,là dẫn đạo,thắng đạo,phổ đạo cho tất cả chúng sanh?
Đối với tất cả chúng sanh,Bồ Tát làm thế nào:Đệ nhứt,là lớn,là thắng,là tối thắng,là diệu,là cực diệu,là thượng,là vô thượng,là vô đẳng,là vô đằng đẳng?
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Trí Thủ Bồ Tát:Lành thay Phật Tử!Nay Ngài vì muốn nhiều lợi ích,nhiều an ổn,thương sót thế gian,lợi lạc Thiên nhơn mà hỏi những nghĩa như vậy.
Phật Tử!Nếu Bồ Tát khéo dụng tâm thời được tất cả công đức thắng diệu,no8i Phật pháp được tâm vô ngại,được trụ nơi đạo của tam thế chư Phật,trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời,đều có thể thông đạt các pháp tướng,dứt tất cả điều ác,đầy đủ tất cả điều lành,sẽ được hình sắc đệ nhứt như Phổ Hiền,đầy đủ tất cả hạnh nguyện,với tất cả pháp đều được tự tại,sẽ là Đạo Sư thứ hai của chúng sanh.
Phật Tử!Bồ Tát dụng tâm thế nào mà có thể được tất cả thắng diệu công đức?(Còn tiếp...)

Minh Thiện:Kính Chào và... tangbong


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

(Tiếp theo...)
tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT.
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM
(GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM-Người dịch:HT Thích Trí Tịnh)
-PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(Trang 455 TậpI)

-Phật Tử lóng nghe đây:
Bồ Tát Ở nhà nên nguyện chúng sanh biết nhà tánh không khỏi sự bức ngặt.
Hiếu thờ cha mẹ nên nguyện chúng sanh kính thờ chư Phật hộ dưỡng tất cả.
Vợ con hội họp nên nguyện chúng sanh oán thân bình đẳng lìa hẳn tham trước.
Nếu được ngũ dục nên nguyện chúng sanh nhổ mũi tên dục rốt ráo an ổn.
Kỹ nhạc tụ hội nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp rõ nhạc chẳng thật.
Nếu ở cung thất nên nguyện chúng sanh vào nơi thánh địa trừ hẳn uế dục.
Lúc đeo trang sức nên nguyện chúng sanh bỏ tư trang giả đến chỗ chơn thật.
Lên trên lầu các nên nguyện chúng sanh lên lầu chánh pháp thấy suốt tất cả.
Nếu có bố thí nên nguyện chúng sanh bỏ được tất cả lòng không ái trước.
Chúng hội tu tập nên nguyện chúng sanh xả những tụ pháp thành Nhứt Thiết Trí.
Nếu ở các ách nạn nên nguyện chúng sanh tùy ý tự tại chỗ làm vô ngại.
Lúc bỏ cư gia nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại tâm được giải thoát.
Vào tăng già lam nên nguyện chúng sanh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi.
Đến đại tiểu Sư nên nguyện chúng sanh khéo thờ Sư trưởng tập làm điều lành.
Cầu xin xuất gia nên nguyện chúng sanh được pháp bất thối lòng không chướng ngại.
Thoát bỏ tục nhãn nên nguyện chúng sanh siêng tu căn lành bỏ những tội ách.
Cạo bỏ râu tóc nên nguyện chúng sanh lìa hẳn phiền não rốt ráo tịch diệt.
Đắp y cà sa nên nguyện chúng sanh lòng không nhiễm trước đủ đạo đại tiên.
Lúc chánh xuất gia nên nguyện chúng sanh đồng Phật xuất gia cứu hộ tất cả.
Tự quy y Phật nên nguyện chúng sanh nối thạnh Phật chủng phát tâm vô thượng.
Tự quy y pháp nên nguyện chúng sanh sâu vào kinh tạng trí huệ như biển.
Tự quy y tăng nên nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả vô ngại.
Lúc thọ học giới nên nguyện chúng sanh khéo học nơi giới chẳng làm điều ác.
Thọ Xà Lê dậy nên nguyện chúng sanh đầy đủ oai nghi chỗ làm chơn thật.
Thọ Hòa Thượng dậy nên nguyện chúng sanh vào trí vô sanh đến chỗ vô y.
Thọ giới cụ túc nên nguyện chúng sanh đủ các phương tiện được pháp tối thắng.
Nếu vào nhà cửa nên nguyện chúng sanh lên nhà vô thượng an trụ bất động.
Nếu trải giường tòa nên nguyện chúng sanh trải mở pháp lành thấy tướng chơn thật.
Chánh thân đoan tọa nên nguyện chúng sanh ngồi Bồ đề tòa tâm không tham trước.
Lúc ngồi kiết già nên nguyện chúng sanh căn lành kiên cố được bực bất động.
Tu hành nơi định nên nguyện chúng sanh dùng định phục tâm rốt ráo không thừa.
Nếu tu pháp quán nên nguyện chúng sanh thấy lý như thật trọn không tranh cãi.
Xả ngồi kiết già nên nguyện chúng sanh quán sát hành pháp đều quy tan mất.
Lúc để chân đứng nên nguyện chúng sanh tâm được giải thoát an trụ bất động.
Nếu cất chân lên nên nguyện chúng sanh khỏi biển sanh tử đủ các pháp lành.
Lúc mặc quần dưới nên nguyện chúng sanh mặc những căn lành đầy đủ hổ thẹn.
Chỉnh áo cột giải nên nguyện chúng sanh kiểm thúc căn lành chẳng để tan mất.
Nếu mặc áo trên nên nguyện chúng sanh được căn lành lớn đến bờ pháp kia.
Đắp tăng già lê nên nguyện chúng sanh vào ngồi đệ nhứt được pháp bất động.
Tay cầm nhành dương nên nguyện chúng sanh đều được diệu pháp rốt ráo thanh tịnh.
Lúc nhăn nhành dương nên nguyện chúng sanh tâm ý điều tịnh nhai các phiền não.
Lúc đại tiểu tiện nên nguyện chúng sanh bỏ tham sân si dẹp trừ điều tội.
Việc rồi đến nước nên nguyện chúng sanh Trong pháp xuất thế qua đến mau chóng.
Rửa ráy thân nhơ nên nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu rốt ráo không nhơ.
Xối nước trên tay nên nguyện chúng sanh được tay thanh tịnh thọ trì Phật pháp.
Dùng nưước rửa mặt nên nguyện chúng sanh được tịnh pháp môn trọn không nhơ bợn.
(Còn tiếp...)

Minh Thiện:Kính Chào và... tangbong


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

(Tiếp theo)
tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM.
(GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM-Người dịch: HT Thích Trí Tịnh)
-PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT (Trang 459 -Tập I)

-Tay cầm tích trượng nên nguyện chúng sanh lập hội bố thí bày đạo như Phật.
Tay cầm ứng khí nên nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí thọ trời cùng người.
Bước chân lên đường nên nguyện chúng sanh đến chỗ Phật đi vào nơi vô y.
Nếu ở nơi đường nên nguyện chúng sanh hay đi đường Phật hướng pháp vô dư.
Theo đường mà đi nên nguyện chúng sanh noi tịnh pháp giới tâm không chướng ngại.
Thấy lên đường cao nen nguyện chúng sanh khỏi hẳn ba cõi tâm không khiếp nhược.
Thấy xướng đường thấp nên nguyện chúng sanh tâm ý khiêm hạ lớn căn lành Phật.
Thấy đường quanh co nên nguyện chúng sanh bỏ đạo bất chánh trừ hẳn ác kiến.
Nếu thấy đường thẳng nên nguyện chúng sanh tâm ý chánh trực không dua không dối.
Thấy đường nhiều bụi nên nguyện chúng sanh xa lìa bụi bặm được pháp thanh tịnh.
Thấy đường không bụi nên nguyện chúng sanh thường tu đại bi tâm ý thấm nhuần.
Nếu thấy đường hiểm nên nguyện chúng sanh trụ chánh pháp giới lìa những tệ nạn.
Nếu thấy chúng hội nên nguyện chúng sanh nói pháp thậm thâm tất cả hòa hiệp.
Nếu thấy trụ lớn nên nguyện chúng sanh lìa tâm chấp ngã không có phẫn hận.
Nếu thấy tòng lâm nên nguyện chúng sanh chư Thiên và Nhơn chỗ nên kính lễ.
Nếu thấy núi cao nên nguyện chúng sanh căn lành siêu thoát không thể tột đảnh.
Lúc thấy cây gai nên nguyện chúng sanh chóng được cắt bỏ những gai tam độc.
Thấy cây lá rậm nên nguyện chúng sanh dùng định giải thoát để làm che chói.
Nếu thấy hoa nở nên nguyện chúng sanh các pháp thần thông như hoa đua nở.
Nếu thấy cây hoa nên nguyện chúng sanh tướng tốt như hoa đủ ba mươi hai.
Nếu thấy trái hột nên nguyện chúng sanh được pháp tối thắng chứng đạo bồ đề.
Nếu thấy sông lớn nên nguyện chúng sanh được dự pháp lưu vào Phật trí hải.
Nếu thấy bờ đầm nên nguyện chúng sanh chóng ngộ diệu pháp nhứt vị của Phật.
Nếu thấy ao hồ nên nguyện chúng sanh ngữ nghiệp hoàn toàn hay khéo diễn thuyết.
Nếu thấy giếng nước nên nguyện chúng sanh đầy đủ biện tài diễn tất cả pháp.
Nếu thấy suối chẩy nên nguyện chúng sanh thêm lớn phương tiện thiện căn vô tận.
Nếu thấy kiều lộ nên nguyện chúng sanh rộng độ tất cả dường như cầu đò.
Nếu thấy nước chẩy nên nguyện chúng sanh được ý nguyện lành rửa nhơ phiền não.
Thấy dọn vườn tược nên nguyện chúng sanh trong vườn ngũ dục dọn sạch cỏ ái.
Thấy rừng vô ưu nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tham ái chẳng còn lo sợ.
Nếu thấy công viên nên nguyện chúng sanh siêng tu hạnh lành đến Phật bồ đề.
Thấy người nghiêm sức nên nguyện chúng sanh trang nghiêm thân đẹp ba mươi hai tướng.
Thấy không nghiêm sức nên nguyện chúng sanh bỏ những trang sức đủ hạnh đầu đà.
Thấy người ham vui nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp ưa thích chẳng bỏ.
Thấy không ham vui nên nguyện chúng sanh trong sự hữu vi lòng không ưa thích.
Thấy người vui sướng nên nguyện chúng sanh thường được an vui thích cúng dường Phật.
Thấy người khổ não nên nguyện chúng sanh được căn bổn trí dứt trừ sự khổ.
Thấy người khỏe mạnh nên nguyện chúng sanh vào chơn thật huệ trọn không bệnh khổ.
Thấy người tật bệnh nên nguyện chúng sanh biết thân không tịch lìa sự tranh cãi.
Thấy người xinh đẹp nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát thường kính thường tín.
Thấy người xấu xí nên nguyện chúng sanh với điều bất thiện chẳng ưa chẳng thích .
Thấy người báo ơn nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát hay biết ân đức.
Thấy người bội ơn nên nguyện chúng sanh với kẻ làm ác chẳng trả oán thù.
Nếu thấy sa môn nên nguyện chúng sanh điều nhu tịch tịnh rốt ráo đệ nhứt.
Thấy Bà La Môn nên nguyện chúng sanh giữ trọn phạm hạnh lìa tất cả ác.
Thấy người khổ hạnh nên nguyện chúng sanh y nơi khổ hạnh đến bực rốt ráo.
Thấy người hạnh tốt nên nguyện chúng sanh giữ bền chí hạnh chẳng bỏ Phật đạo.
(Còn tiếp...)

Minh Thiện:Kính Chào và... tangbong
Sửa lần cuối bởi Minh Thiện vào ngày 08/10/08 20:00 với 1 lần sửa.


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM.
(Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam -Người dịch: HT Thích Trí Tịnh)
-PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT (Trang 463 -TậpI)

-Thấy mặc giáp trụ nên nguyện chúng sanh thường mặc giáp lành đến pháp vô sư.
Thấy không võ tranh nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tất cả những việc bất thiện.
Thấy người luận nghị nên nguyện chúng sanh đều dẹp phá được tất cả dị luận.
Thấy người chánh mạng nên nguyện chúng sanh được mạng thanh tịnh không dối giả dạng.
Nếu thấy Quốc vương nên nguyện chúng sanh được làm Pháp Vương thường chuyển chánh pháp.
Nếu thấy Vương tử nên nguyện chúng sanh từ pháp hóa sanh mà làm Phật tử.
Nếu thấy Trưởng giả nên nguyện chúng sanh xét đoán sáng xuốt chẳng làm điều ác.
Nếu thấy Đại thần nên nguyện chúng sanh hằng giữ chánh niệm tập làm điều thiện.
Nếu thấy thành quách nên nguyện chúng sanh được thân kiên cố tâm không hèn nhác.
Nếu thấy kinh đô nên nguyện chúng sanh công đức đồng nhóm lòng luôn vui vẻ.
Thấy ở rừng vắng nên nguyện chúng sanh đáng được trời người ca ngợi kíng ngưỡng.
Vào xóm khất thực nên nguyện chúng sanh nhập thâm pháp giới tâm không chướng ngại.
Đến cửa nhà người nên nguyện chúng sanh vào trong tất cả cửa nhà Phật pháp.
Vào nhà người rồi nên nguyện chúng sanh được vào Phật thừa ba thời bình đẳng.
Thấy không thí xả nên nguyện chúng sanh thường chẳng bỏ rời pháp công đức lớn.
Thấy người thí xả nên nguyện chúng sanh được bỏ lìa hẳn khổ ba ác đạo.
Nếu thấy bát không nên nguyện chúng sanh tâm ý thanh tịnh trống sạch phiền não
Nếu thấy bát đầy nên nguyện chúng sanh đầy đủ trọn vẹn tất cả thiện pháp.
Nếu được cung kính nên nguyện chúng sanh cung kính tu hành tất cả Phật pháp.
Chẳng được cung kính nên nguyện chúng sanh chẳng làm tất cả những điều bất thiện.
Thấy người hổ thẹn nên nguyện chúng sanh đủ hạnh hổ thẹn che giữ căn thân.
Thấy không hổ thẹn nên nguyện chúng sanh lìa bỏ không thẹn trụ đạo đại thừa.
Được thực phẩm ngon nên nguyện chúng sanh đều được mãn nguyện không lòng tham muốn.
Được thực phẩm dởne6n nguyện chúng sanh ai cũng đều được pháp vị tam muội.
Được vật thực mền nên nguyện chúng sanh huân tập đại bi tâm ý nhu nhuyễn.
Được vật thực cứng nên nguyện chúng sanh tâm không nhiễm trước dứt hết tham ái.
Nếu lúc ăn cơm nên nguyện chúng sanh ăn món thiền duyệt pháp hỷ no đủ.
Lúc thọ mùi vị nên nguyện chúng sanh được Phật thượng vị cam lộ đấy đủ.
Lúc ăn cơm xong nên nguyện chúng sanh việc làm đều xong đủ những Phật pháp.
Nếu lúc thuyết pháp nên nguyện chúng sanh biện luận vô tận tuyên rộng pháp yếu.
Lúc ra khỏi nhà nên nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí khỏi hẳn ba cõi.
Nếu lúc xuống nước nên nguyện chúng sanh vào nhứt thiết trí rõ ba thời đồng.
Tắm rửa thân thể nên nguyện chúng sanh thân tâm không nhơ trong ngoài sáng sạch.
Mùa nắng nóng độc nên nguyện chúng sanh bỏ lìa khổ não tất cả đều hết.
Hết nắng vừa mát nên nguyện chúng sanh chứng pháp vô thượng rốt ráo mát mẻ.
Lúc đọc tụng kinh nên nguyện chúng sanh thuận lời Phật dậy tổng trì chẳng quên.
Nếu được thấy Phật nên nguện chúng sanh được vô ngại nhãn thấy tất cả Phật.
Lúc ngắm kỹ Phật nên nguyện chúng sanh đều như Phổ Hiền xinh đẹp nghiêm tốt.
Lúc thấy tháp Phật nên nguyện chúng sanh tôn trọng như tháp thọ trời người cúng.
Cung kính xem tháp nên nguyện chúng sanh chư Thiên và Người cùng nhau chiêm ngưỡng.
Đành lễ tháp Phật nên nguyện chúng sanh tất cả trời người chẳng thấy đảnh được.
Đi nhiễu tháp Phật nên nguyện chúng sanh tu hành không trái thành nhứt thiết trí.
Nhiễu tháp ba vòng nên nguyện chúng sanh siêng cầu Phật đạo lòng không biếng trễ.
Khen công đức Phật nên nguyện chúng sanh đều đủ công đức ca ngợi vô tận.
Khen tướng hảo Phật nên nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng pháp vô tướng.
Nếu lúc rửa chân nên nguyện chúng sanh đủ sức thần túc chỗ đi vô ngại.
Ngủ nghỉ phải thời nên nguyện chúng sanh thân được an ổn lòng không động loạn.
Ngủ vừa tỉnh giấc nên nguyện chúng sanh tất cả tri giác ngó khắp mười phương.
Phật Tử! Nếu chư Bồ Tát dụng tâm như vậy thời được tất cả công đức thắng diệu.Tất cả thế gian :Chư Thiên,Ma,Phạm,Sa môn,Bà La Môn,Càn Thát Bà,A Tu La V.V... nhẫn đến tất cả Thanh Văn,Duyên Giác không thể làm lay động được.
(Hết phẩm tịnh hạnh thứ mười một.)

*Nếu Quý Đạo Hữu muốn tham khảo thêm KINH HOA NGHIÊM xin mời xem bên:Trang chủ Đại Tạng Kinh Việt Nam có trọn bộ bốn tập.
Minh Thiện:Kính Chào và... tangbong


ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

minh thiện hơi rảnh quá! Diễn đàn là nơi thảo luận mà pót kinh lên !!!

Mà sao củng ngộ, có nhiều rảnh quá, chep kinh lên diễn đàn, thay vì đánh máy cho mấy trang wed làm tài liệu IT.


Hình đại diện của người dùng
tamtanh
Bài viết: 22
Ngày: 28/10/08 09:47
Giới tính: Nam
Đến từ: ALanNha

Re: PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi tamtanh »

ChiLan đã viết:minh thiện hơi rảnh quá! Diễn đàn là nơi thảo luận mà pót kinh lên !!!

Mà sao củng ngộ, có nhiều rảnh quá, chep kinh lên diễn đàn, thay vì đánh máy cho mấy trang wed làm tài liệu IT.
Mình thấy nó giúp ích cho nhiều người mà,Kinh là lời Phật dạy,tại sao lại không post lên được.vả lại lời phật dạy thì làm sao mà "thảo luận ?" những lời quý báu đó đâu có phải là những vầng thơ?
Trong kinh Hoa Nghiêm nói " Thấy người hạnh tốt nên nguyện chúng sanh giữ bền chí hạnh chẳng bỏ Phật đạo" nếu bạn là người tu đạo thì giữ hạnh nguyện này nhé


Sắc bất dị không, không bắt dị sắc
Sắc tức thị không,không tức thị sắc

Nam mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
QT2009
Bài viết: 22
Ngày: 30/04/09 19:56
Giới tính: Nữ
Đến từ: CANADA

Re: PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi QT2009 »

phẩm kinh này rất tuyệt tangbong tangbong tangbong !
Mỗi hành động làm điều nguyện lợi ích cho chúng sanh, nhưng pháp này thật khó thực hành cho một phật tử tại gia kinhle.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

QT2009 đã viết:phẩm kinh này rất tuyệt tangbong tangbong tangbong !
Mỗi hành động làm điều nguyện lợi ích cho chúng sanh, nhưng pháp này thật khó thực hành cho một phật tử tại gia kinhle.
A Di Đà Phật.

Kinh Hoa Nghiêm là dạy cho hạng người nào? Đúng vậy là bậc Bồ tát! Chẳng nghe chư Tổ nói trong hội Hoa Nghiêm bậc Thanh Văn còn ngơ ngát huống gì là phàm phu chúng ta!

Nhưng cũng may, Kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện khuyến khích Hoa Tạng Hải Chúng Bồ Tát tu 10 nguyện phổ hiền hồi hướng vãng sanh Tây Phương.

Mục đích của Hoa Nghiêm cuối cùng rồi cũng khuyên vãng sanh Cực Lạc thế giới!

Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ dạy ta "Xưng Niệm Danh Hiệu A Di Đà Phật" nguyện sanh Cực Lạc. Mình tu pháp Xưng Niệm A Di Đà Phật cũng được về cõi Cực Lạc. Phải biết đó là "Cốt tủy Hoa Nghiêm"!

Mình niệm Phật cầu sanh Cực Lạc tức là đang tập Hạnh Phổ Hiền, đang hành trì cái cốt tủy của Kinh Hoa Nghiêm đó vậy!

À còn nữa cái Hạnh Niệm Phật là cái hạnh thanh tịnh không gì hơn! Vậy mình hành pháp niệm phật tức là hành trì phẩm Tịnh Hạnh đó vậy.

Vậy hãy gắng một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ!

Nam Mô A Di Đà Phật :)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
QT2009
Bài viết: 22
Ngày: 30/04/09 19:56
Giới tính: Nữ
Đến từ: CANADA

Re: PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT(KINH HOA NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi QT2009 »

Thánh_Tri đã viết:cái Hạnh Niệm Phật là cái hạnh thanh tịnh không gì hơn! Vậy mình hành pháp niệm phật tức là hành trì phẩm Tịnh Hạnh đó vậy.
rất hay, A Di Đà Phật tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách