PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI(Kinh Hoa Nghiêm)

Để giữ gìn sự trang nghiêm, thuần túy tạo nguồn tư liệu; nơi đây chỉ đăng Kinh Văn mà không thảo luận.

Điều hành viên: thử nghiệm global, Thanh Tịnh Lưu Ly

Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI(Kinh Hoa Nghiêm)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM
(Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam-Người dịch: HT Thích Trí Tịnh)
-PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI THỨ BA MƯƠI BỐN(Trang 264 -TậpIII)
(Hán bộ quyển bốn mươi tám)

-Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát bảo chư Bồ Tát rằng:
-Chư Phật Tử!Nay tôi vì các Ngài mà diễn nói những tướng hải của Như Lai.
-Chư Phật Tử!Trên đảnh đức Như Lai có ba mươi hai bửu trang nghiêm đại nhơn tướng.Trong đó có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu tất cả phương phóng vô lượng lưới đại quang minh,tất cả diệu bửu dùng làm trang nghiêm.Tóc báu cùng khắp kín đầy mềm nhuyễn,mỗi mỗi đều phóng ánh sáng ma ni bửu chiếu khăp tất cả vô biên thế giới,đều hiện thân Phật sắc tướng viên mãn.Đây là thứ nhứt.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Phật nhãn quang minh vân,dùng ma ni Vương để trang nghiêm phóng ra ánh sáng mầu huỳnh quang như tướng lông giữa chặng mày.Quang minh phóng ra đây chiếu khắp tất cả thế giới.Đây là thứ hai.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Sung mãn pháp giới vân,bửu luân thượng diệu dùng để trang nghiêm,phóng ánh sáng đèn phước trí của Như Lai,chiếu khắp mười phương khắp tất cả những thế giới hải,trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát.Đây là thứ ba.
-Kế có đại nhân tướng tên là thị hiện phổ chiếu vân,trang nghiêm bằng chơn kim ma ni.Những diệu bửu đó đều phóng quang minh chiếu bất tư nghì cõi nước Phật.Tất cả chư Phật xuất hiện trong quang minh này.Đây là thứ tư.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Phóng bửu quanh minh vân,ma ni bửu vương thanh tịnh trang nghiêm.Tùy lưu ly nhụy làm hoa nhụy.Ánh sáng chiếu khắp mười phương tất cả thế giới,trong đó hiện khắp tất cả thần biển,ca ngợi trí huệ,công đức của Như Lai đã tu hành thủa xưa.Đây là thứ năm.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Thị hiện Như Lai khắp pháp giới đại tự tại vân,Bồ Tát thần biến bửu diệm ma ni làm mão,đầy đủ Như Lai lực giác ngộ tất cả bửu diệm quang luân làm tràng hoa.Quang luân này chiếu khắp thập phương thế giới,trong đó thị hiện tất cả Như Lai ngồi đạo tràng,mây nhứt thiết trí đầy khắp hư không vô lượng Pháp giới.Đây là thứ sáu.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Như Lai phổ đăng vân ,dùng đại tự tại bửu hải hay chấn động cõi nước trong pháp giới để trang nghiêm.Phóng tịnh quang minh chiếu khắp pháp giới .Trong đó khắp hiện công đức hải của thập phương chư Bồ Tát,và khắp hiện trí huệ tràng hải của tam thế chư Phật.Đây là thứ bẩy.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu chư Phật quảng đại vân ,trang nghiêm với nhơn đà la ni bửu,như ý vương bửu,ma ni vương bửu,thường phóng Bồ Tát diệm đăng quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới ,trong đó hiển hiện các sắc tướng hải của tất cả chư Phật,và hiển hiện đại âm thanh hải,thanh tịnh lực hải của tất cả chư Phật.Đây là thứ tám.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Viên mãn quang minh vân trang nghiêm với các thứ bửu hoa bằng thượng diệu lưu ly ma ni vương,phóng lưới đại quang minh khắp mười phương tất cả thế giới.Tất cả chúng sanh đều thấy đức Như Lai hiện ngồi trước mình,khen ngợi công đức pháp thân của chư Phật và chư Bồ Tát,khiến vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai.Đây là thứ chín.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Chiếu khắp tất cả Bồ Tát hạnh tạng quang minh vân,trang nghiêm với những bửu hoa đẹp.Bửu quang chiếu khắp vô lượ thế giới.Bửu diệm trùm khắp tất cả quốc độ.Thập phương thế giới thông đạt vô ngại.Chấn động Phật âm tuyên thông pháp hải.Đây là thứ mười.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ quang chiếu diệu vân,tranh nghiêm bằng tỳ lưu ly nhơn đà la kim canh ma ni.Bửu quang ma ni sắc tướng sáng thấu chiếu khắp cả thế giới hải,phát ra âm thanh vi diệu tràn đầy pháp giới.Như thế đều từ trí huệ đại công đức hải của chư Phật mà hóa hiện.Đây là thứ mười một.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Chánh giác vân ,dùng tạp bửu hoa làm trang nghiêm.Những bửu hoa đó đều phóng quang minh ,đều có Như Lai ngồi đạo tràng,khắp đầy tất cả vô biên thế giới,khiến các thế giới đều khắp thanh tịnh,dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt.Đây là thứ mười hai.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Quang minh chiếu diệu vân,dùng bửu diệm tạng hải tâm vương ma ni để trang nghiêm,phóng đại quang minh.Trong quang minh hiển hiện vô lượng Bồ Tát và Bồ tát hạnh ,tấy cà Như Lai, trí thân,pháp thân,các sắc tướng hải đầy dẫy pháp giới .Đây là thứ mười ba.
-Kế có đại nhơn tướng tên Trang nghiêm phổ chiếu vân dùng kim cang hoa tỳ lưu ly bửu để trang nghiêm ,phóng đại quang minh,trong quang minh có tòa đại bửu liên hoa,đầy đủ tranh nghiêm,che trùm pháp giới,tự nhiên diễn thuyết bốn hạnh Bồ Tát.Tiếng đó thấu khắp pháp giới hải.Đây là thứ mười bốn.
-Kế có đại nhơn tướng tên là hiện Phật tam muội hải hạnh vân,trong một niệm thị hiện Như Lai vô lượng tranh nghiêm ,trang nghiêm khắp tất cả pháp giới bất tư nghì thế giới hải.Đây là thứ mười lăm.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Biến hóa hải phổ chiếu vâv,trang nghiêm với diện bửu liên hoa như núi Tu Di.những bửu quang minh từ Phật nguyện sanh,hiện các sự biến hóa không có cùng tận.Đây là thứ mười sáu.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Nhứt Thiết Như Lai giải thoát vân,trang nghiêm với diệm bửu thanh tịnh,phóng đại quang minh trang nghiêm tất cả tòa sư tử của chư Phật .Thị hiện tất cả sắc tướng của chư Phật,và vô lượng Phật pháp,cùng chư Phật sát hải.Đây là thứ mười bẩy.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Tự tại phương tiện phổ chiếu vân,trang nghiêm bằng những tỳ lưu ly hoa ,chơn kim liên hoa,ma ni vương đăng,diệu pháp diệm vân,phóng tất cả quang minh thanh tịnh bửu diệm mật vân của chư Phật tràn đầy pháp giới,trong đó hiện khắp tất cà đồ trang nghiêm tốt đẹp.Đây là thứ mười tám.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Giác Phật chủng tánh vân,trang nghiêm với vô lượng bửu quang ,đầy đủ ngàn luân ,trong ngoài thanh tịnh,từ thiện căn thủa xưa sanh ra.Quang minh này chiếu khắp thập phương thế giới,phát minh trí nhựt,tuyên bố pháp hải.Đây là thứ mười chín.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Hiện tất cà tướng Như Lai tự tại vân,trang nghiêm với những bửu anh lạc,lưu ly bửu hoa ,phóng đại bửu diệm đầy khắp pháp giới.Trong đó hiện khắp tam thế vô lượng chư Phật bằng số vi trần trong tất cả Phật độ,như sư tử vương dũng mãnh vô úy,đều đầy đủ sắc,tướng và trí huệ.Đây là thứ hai mươi.
(Còn tiếp...)
Minh Thiện :Kính Chào và... tangbong


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI(Kinh Hoa Nghiêm)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

(Tiếp theo...)
tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM
(Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam -Người dịch: HT Thích Trí Tịnh)
-PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI THỨ BA MƯƠI BỐN (Trang 270-Tập III)

-Kế có đại nhơn tướng tên là Biến chiếu nhứt thiết pháp giới vân,Như Lai bửu tướng thanh tịnh trang nghiêm,phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới,hiển hiện tất cà vô lượng vô biên trí huệ của chư Phật Bồ Tát.Đây là thứ hai mươi mốt.
-Kế có đại nhơn tướng tên Tỳ Lô Giá Na Như Lai tướng vân,tranh nghiêm với bửu hoa thượng diệu và tỳ lưu ly thanh tịnh diệu nguyệt,đều phóng vô lượng trăm ngàn vạn ức ma ni bửu quang,đầy khắp tất cả hư không pháp giới.Trong đó hiển hiện vô lượng cõi Phật,đều có Như Lai ngồi kiết già .Đây là thư hai mươi hai.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu nhứt thiết Phật quang minh vân,trang nghiêm với những đèn báu đẹp,phóng tịnh quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới,đều hiện chư Phật chuyển pháp luân.Đây là thứ hai mươi ba.
-Kế có đại hơn tướng tên là Phổ hiện nhứt thiết trang nghiêm vân,trang nghiêm với những bửu diệm phóng tịnh quang minh tràn đầy pháp giới,niệm niệm thường hiện bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và chư Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng.Đây là thứ hai mươi bốn.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Xuất tất cả âm thanh vân,trang nghiêm với ma ni bửu hải và thượng diệu chiên đàn.Phóng lưới đại diệm tràn đầy pháp giới,trong đó diễn khắp âm thanh vi diệu,hiển thị nghiệp hải của tất cả chúng sanh.Đây là thứ hai mươi lăm.
-Kế có đại nhơn tưống tên là Phổ chiếu chư Phật biến hóa luân vân,Như Lai tịnh nhãn dùng làm trang nghiêm,quang chiếu thế giới tất cả mười phương.Trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm của tam thế Phật.Lại phát diệu âm nói pháp hải quảng đại bất tư nghì.Đây là thứ hai mươi sáu.
-Kế có đại nhơn tướng tên Quang chiếu Phật hải vân,quang minh chiếu khắp tất cả thế giới,khắp cả pháp giới không bị chướng ngại,đều có đức Như Lai ngồi kiết già.Đây là thứ hai mươi bẩy.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng vân,phóng Phật quảng đại quang minh,chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới.Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và chư Bồ Tát cùng bất tư nghì các chúng sanh hải.Đây là thứ hai mươi tám.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Pháp giới vô sai biệt vân,phóng Phật đại trí quang minh,chiếu khắp mười phương cõi Phật,và tất cả Bồ Tát đạo tràng chúng hội vô lượng pháp hải.Trong đó hiện khắp các thứ thần thông.Lại phát diệu âm tùy tâm sở thích của các chúng sanh mà diễn nói hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát,khiến họ hồi hướng.Đây là thứ hai mươi chín.
-Kế có đại nhơn tướng tên An trụ tất cả thế giới hải phổ chiếu vân,phóng bửu quang minh tràn đầy khắpb tất cả hư không pháp giới.Trong đó hiện khắp đạo tràng tịnh diệu và thân tướng trang nghiem của Phật cùng Bồ Tát,thấy ai ngó thấy đều được vô sở kiến.Đây là thứ ba mươi.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết bửu thanh tịnh quang diệm vân,phóng vô lượng quang minh thanh tịnh ma ni diệu bửu của chư Phật và Bồ Tát,chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới,trong đó hiện khắp chư Bồ Tát hải đều đầy đủ thần lực của Như Lai,cùng du hành thập phương cùng tận cõi hư không tất cả sát võng.Đây là thứ ba mươi mốt.
-Kế có đại nhơn tướng tên là Chiếu khắp tất cả pháp giới trang nghiêm vân,,ở ngay giữa tất cả tướng lần lần vun cao,trang nghiêm với diêm phù đàn kim nhơn đà la võng,phóng tịnh quang vân tràn đầy pháp giới,niệm niệm thường hiện tất cả thế giới chư Phật Bồ Tát đạo tràng chúng hội.Đây là thứ ba mươi hai.
Trên đây là ba mươi hai tướng đại nhơn trang nghiêm trên đảnh của đức Như Lai.
(Còn tiếp...)
Minh Thiện :Kính Chào và... tangbong


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI(Kinh Hoa Nghiêm)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM
(Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam -Người dịch:Ht Thích Trí Tịnh)
-PHẨM NHƯ LAI THẬP THÔNG TƯỚNG HẢI THỨ BA MƯƠI BỐN (Trang 273 -Tập III)

-Chư Phật Tử!Giữa chặng mày của đức Như Lai có đại nhơn tướng tên là Biến pháp giới quang minh vân,trang nghiêm với ma ni bửu hoa ,phóng đại quang minh đủ những bửu sắc,dường như mặt trời mặt trăng,suốt thấu thanh tịnh.Quang minh này chiếu khắp mười phương quốc độ,trong đố hiển hiện tất cả thân Phật.Lại xuất diệu âm tuyên dương pháp hải.Đây là thứ ba mươi ba.
-Mắt của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tự tại phổ kiến vân,trang nghiêm với những diệu bửu ma ni bửu quang thanh tịnh sáng suốt,thấy khắp tất cả đều không chướng ngại.Đây là thứ ba mươi bốn.
-Mũi của Như Lai có Đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết thần thông trí huệ vân,trang nghiêm với diệu bửu thanh tịnh,những quang minh bửu sắc giăng che trên đó,trong đó xuất hiện vô lượng hóa Phật tọa bửu liên hoa qua đến các thế giới,vì tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sanh diễn bất tư nghì Phật pháp hải.Đây là thứ ba mươi lăm.
-Lưỡi của Như Lai có Đại nhơn tướng tên là Thị hiện âm thanh ảnh tượng vân,trang nghiêm với diệu bửu nhiều mầu,do thiện căn nhiều đời trước thành tựu.Lưỡi đó rộng dài che khắp tất cả thế giới hải,đức Như Lai hoặc vui vẻ vi tiếu phóng tất cả ma ni bửu quang,quang minh này chiếu khắp tất cả mười phương pháp giới,hay làm cho tất cả tâm được thanh lương.Tam thế tất cả chư Phật đều hiển hiện sáng rỡ trong quang minh đó,đều phát âm thanh vi diệu quảng đại khắp tất cả cõi,trụ vô lượng kiếp.Đây là thứ ba mươi sáu.
-Lưỡi của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Pháp giới vân,bằng phẳng các thứ báu trang nghiêm,phóng diệu bửu quang sắc tướng đều viên mãn như quang minh từ giữa chặng mày phóng ra.Quang minh này chiếu khắp tất cả cõi Phật,chỉ vi trần hiệp thành không có tự tánh.Trong quang minh lại hiện vô lượng chư Phật đều phát diệu âm thuyết tất cả pháp.đây là thứ ba mươi bẩy.
Đầu lưỡi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Chiếu pháp giới quang minh vân,trang nghiêm với như ý bửu vương,tự nhiên hằng xuất bửu diệm mầu chơn kim ,trong đó ảnh hiện tất cả Phật hải,lại phát diệu âm tràn đầy tất cả vô biên thế giới .Trong mỗi diệu âm đủ tất cả âm thanh đều diễn thuyết pháp ,người nghe tâm vui đẹp ,trải vô lượng kiếp nghiền ngẫm chẳng quên.Đây là thứ ba mươi tám.
-Đầu lưỡi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Chiếu diệu pháp giới vân,dùng ma ni bửu vương để nghiêm sức diễn những sắc tướng quang minh vi diệu đầy khắp mười phương vô lượng cõi nước,khắp pháp giới đều thanh tịnh,trong đó đều có vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát đều phát diệu âm phương tiện khai thị,tất cả Bồ Tát hiện tiền thính thọ Đây là thứ ba mươi chín.
-Hàm trên trong miệng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện bất tư nghì thế giới vân,dùng nhơn đà la bửu và tỳ lưu ly bửu để trang nghiêm,phóng hương đăng diệm thanh tịnh quang vân đầy khắp pháp giới tất cả mười phương,thị hiện tất cả các thứ thần thông phương tiện ,khắp tất cả thế giới hải ,khai diễn pháp thậm thâm bất tư nghì.Đây là thứ bốn mươi.
-Trong miệng của Như Lai phía dưới răng nanh hữu có đại nhơn tướng tên là Phật nha vân,tướng luân chử"vạn" bằng những bửu ma ni làm tranh nghiêm,phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới ,trong đó hiện khắp tất cả thân Phật,châu lưu thập phương khai ngộ quần sanh.Đây là thứ bốn mươi mốt.
-Phía trên răng nanh hữu có đại nhơn tướng tên là Bửu diệm di lô tạng luân,trang nghiêm với ma ni bửu tạng .Phóng kim cang hương diệm thanh tịnh quang minh,mỗi mỗi quang minh tràn đầy pháp giới thị hiện tất cả thần lực của chư Phật,lại hiện tất cả đạo tràng tịnh diệu trong thập phương thế giới.Đây là thứ bốn mươi hai.
-Phía dưới rang nanh tả có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng phổ chiếu vân,trang nghiêm với tất cả diệu bửu nở hoa pháp hương.Phóng đăng diệm vân thanh tịnh quang minh đầy khắp tất cả thế giới hải.Trong đó hiển hiện tất cả chư Phật ngồi tòa liên hoa tạng sư tử.Chúng Bồ Tát vi nhiễu chung quanh Phật.Đây là thứ bốn mươi ba.
-Phía trên răng nanh tả có đại nhơn tướng tên là Chiếu hiện Như Lai vân,trang nghiêm với thanh tịnh quang minh,diêm phù đàn kim,lưới báu và hoa báu,phóng đại diệm luân đầy khắp pháp giới,trong đó hiện khắp tất cả chư Phật,dùng thần lực ở trong hư không lưu bố pháp nhũ,pháp đăng,pháp bửu,giáo hóa tất cả chúng Bồ Tát.Đây là thứ bốn mươi bốn.
-Răng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện quang minh vân,giữa mỗi mỗi răng có tướng hải tranh nghiêm.Nếu lúc Phật vi tiếu đều phóng quang minh đủ những bửu sắc,bửu diệm ma ni uyển chuyển xoay phía hữu lưu bố pháp giới đều cùng khắp,diễn ngôn âm của Phật,thuyết hạnh Phổ Hiền.Đây là thứ bốn mươi lăm.
-Môi của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Ảnh hiện tất cả bửu quang vân,phóng quang minh quảng đại màu diêm phù đàn kim,mầu liên hoa,mầu tất cả bửu,chiếu khắp pháp giới làm cho đều thanh tịnh.Đây là thứ bốn mươi sáu.
-Cổ của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu tất cả thế giới vân,trang nghiêm với ma ni bửu vương,,mềm nhuyễn mịn láng phóng Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh quang minh ,đầy khắp mười phương tất cả thế giới ,trong đó hiện khắp tất cả chư Phật.Đây là thứ bốn mươi bẩy.
(Còn tiếp...)
Minh Thiện:Kính Chào và... tangbong


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI(Kinh Hoa Nghiêm)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM
(Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam -Người dịch: HT Thích trí Tịnh)
-PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI THỨ BA MƯƠI BỐN (Trang 278 -Tập III)

-Vai hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phật quảng đại nhứt thiết bửu vân,phóng quang minh mầu tất cà bửu,mầu chơn kim,mầu liên hoa,thành lưới bửu diệm,chiru1 khắp pháp giới trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát .Đây là thứ bốn mươi tám.
-Vai hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tối thắng bửu phổ chiếu vân,phóng ma ni quang tràn đầy pháp giới,trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát.Đây là thứ bốn mươi chín.
-Vai tả của Như Lai có Đại nhơn tướng tên là tối thắng quang chiếu khắp thế giới vân,các thứ trang nghiêm như trên đảnh và giữa mày phóng bửu quang minh diêm mầu diêm phù đàn,mầu liên hoa thành lưới sáng lớn tràn đầy pháp giới,trong đó thị hiện tất cả thần lực.đây là thứ năm mươi.
-Vai tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Quang minh biến chiếu vân,tướng đó xoay về phía hữu,trang nghiêm với bửu vương mầu diêm phù đàn,phóng những quang minh bửu hoa hương diệm tràn đầy pháp giới,trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và cùng tất cả cõi nước nghiêm tịnh.Đây là thứ năm mươi mốt.
-Vai tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu diệu vân,tướng đó xoay phía hữu vi mật trang nghiêm,phóng quang minh Phật thanh tịnh Phật đăng diệm vân đầy khắp pháp giới,trong đó hiển hiện tất cả Bồ Tát,những sự trang nghiêm thẩy đều diệu hảo.Đây là thứ năm mươi hai.
-Giữa ngực Như Lai có đại nhơn tướng hình chữ "Vạn" tên là kiết tường hải vân,trang nghiêm với ma ni bửu hoa,phóng những quang diệm vân mầu tất cả bửu tràn đầy pháp giới làm cho khắp thanh tịnh.Lại phát diệu âm diễn thông pháp hải.Đây là thứ năm mươi ba.
-Bên hữu tướng kiết tường có đại nhơn tướng tên là thị hiện quang chiếu vân,dùng lướ đà la ni để trang nghiêm,phóng đại quang luân đầy khắp pháp giới,trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật.Đây là thứ năm mươi bốn.
-Bên hữu kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện Như Lai vân,dùng ma ni bửu quang của chư Bồ Tát để trang nghiêm,phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới đều làm cho thanh tịnh.Trong đó thị hiện tam thế Phật ngồi nơi đạo tràng,khắp hiện thần lực,tuyên rộng pháp hải.Đây là thứ năm mươi lăm.
-Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Khai phu hoa vân,trang nghiêm với ma ni bửu hoa,phóng bửu hương diệm đăng thanh tịnh quang minh trạng như liên hoa,đầy khắp pháp giới,Đây là thứ năm mươi sáu.
-Bên hữu tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Khả duyệt lạc kim sắc vân,trang nghiêm với ma ni vương tất cả bửu tâm vương tạng,phóng tịnh quang minh chếu khắp pháp giới hiện tất cả trong đó ,như Phật nhãn quảng đại quang minh ma ni bửu tạng .Đây là thứ năm mươi bẩy.
-Bên hữu tướng kiết tường kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Phật hải vân,dùng tràng hoa tỳ lưu ly bửu hương đăng để trang nghiêm .Phóng quang minh thanh tịnh ma ni bửu vương hương đăng đại diện đầy hư không mười phương khắp tất cả quốc độ.trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội.Đây là thứ năm mươi tám.
-Bên tả tướng kiết tường có đại nhơn tướng tên là thị hiện quang minh vân,vô số Bồ Tát tọa bửu liên hoa dùng làm trang nghiêm ,phóng quang minh ma ni vương bửu diệm thanh tịnh khắp tất cả khắp thế giới hải.Trong đó thị hiện vô lượng Phật,và Phật diệu âm diễn thuyết các pháp.Đây là thứ năm mươi chín.
-Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Thị hiện khắp pháp giới quang minh vân,dùng ma ni bửu hải để trang nghiêm,phóng đại quang minh khắp tất cả cõi,trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát.Đây là thứ sáu mươi.
-Bên tả tướng kiết tường có đại nhơn tướng tên là Phổ thắng vân ,trang nghiêm với tràng nhựt quang minh ma ni vương bửu luân ,phóng đại quang diệm ,hiện tràn đầy pháp giới những thế giới hải,trong đó thị hiện tất cả thế giới ,tất cả Như Lai,tất cả chúng sanh.Đây là thứ sáu mươi mốt.
-Bên tả tướng kiết tường lại có đại nhơn tướng tên là Chuyển pháp luân diệu âm vân,trang nghiêm với tất cả pháp đăng thanh tịnh hương nhụy,phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới .Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật có bao nhiêu tướng hải và tâm hải .Đây là thứ sáu mươi hai.
-Bên tả tướng kiết tường có đại nhơn tướng tên là Trang nghiêm vân,dùng tam thế tất cả Phật hải để trang nghiêm,phóng tịnh quang minh nghiêm tịnh tất cả Phật độ,trong đó hiện khắp tất cả thập phương chư Phật,chư Bồ Tát và những hạnh sở hành của chu Phật ,chư Bồ Tát .Đây là thứ sáu mươi ba.
(Còn tiếp...)
Minh Thiện: Kính Chào và... tangbong


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI(Kinh Hoa Nghiêm)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

(Tiếp theo)
tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM
(Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam -Người dịch :HT Thích Trí Tịnh)
-PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI THỨ BA MƯƠI BỐN (Trang 282 Tập III)

-Tay hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hải chiếu vân,các báu trang nghiêm,hằng phóng nguyệt diệm thanh tịnh quang minh tràn đầy hư không tất cả thế giới,phát đại âm thanh khen ngợi tất cả Bồ Tát hạnh.Đây là thứ sáu mươi bốn.
-Tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Ảnh hiện chiếu diệu vân,dùng tỳ lưu ly đế thanh tịnh ma ni bửu hoa để trang nghiêm,phóng đại quang minh chiếu khắp liên hoa tạng,ma ni tạng tất cả thế giới của thập phương Bồ Tát an trụ,trong đó đều hiện vô lượng chư Phật,dùng tịng pháp thân ngồi cội Bồ Đề,chấn động tất cả cọi nước mười phương.đây là thứ sáu mươi lăm.
-Tay hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Đăng diệm man phổ nghiêm tịnh vân,dùng Tỳ Lô Giá Na bửu để trang nghiêm,phóng đại quang minh thành lưới biến hóa,trong đó hiện khắp những chúng Bồ Tát đều đội bửu quang.diễn những hạnh hải.Đây là thứ sáu mươi sáu.
-Tay hữu của Như lai lại có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện tất cả ma ni vân,dùng liên hoa diệm đăng để trang nghiêm,phóng hải tạng quang đầy khắp pháp giới,trong đó hiện khắp chư Phật ngồi tòa liên hoa .Đây là thứ sáu mươi bẩy.
-Tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Quang minh vân,dùng ma ni diệm hải để trang nghiêm,phóng những quang minh thanh tịnh bửu diệm,hương diệm,hoa diệm tràn đầy tất cả thế giới.Trong đó hiện khắp đạo tràng của chư Phật.Đây là thứ sáu mươi tám.
-Tay tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tỳ lưu ly thanh tịnh đăng vân,dùng bửu địa sắc để trang nghiêm ,phóng Như Lai kim sắc quang minh ,niệm niệm thường hiện tất cả đồ trang nghiêm thượng diệu.Đây là thứ sáu mươi chín.
-Tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Nhứt thiết sát trí huệ đăng âm thanh vân.Dùng nhơn đà la võng kim cang hoa để trang nghiêm.Phóng diêm phù đàn kim thanh tịnh quang minh ,chiếu khắp mười phương tất cả thế giới.Đây là thứ bẩy mươi.
-Tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là An trụ bửu liên hoa quang minh vân,dùng những bửu hoa để trang nghiêm,phóng đại quang minh như tu di đăng chiếu khắp tất cả thế giới mười phương.Đây là thứ bẩy mươi mốt.
-Tay tả của Như Lai lại có Đại nhơn tướng tên là Biến chiếu pháp giới vân,dùng tràng hoa diệu bửu,bửu luân,bửu bình lưới nhơn đà la và nhựng diệu tướng để trang nghiêm .Phóng đại quang minh khắp tất cả cõi nước mười phương.Trong đó thị hiện tất cả pháp giới,tất cả thế giới hải,tất cả Như Lai ngồi tòa liên hoa .đây là thứ bẩy mươi hai.
-Ngón tay hữu của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Hiện chư kiếp sát hải triền vân,dùng thủy nguyệt diệm tạng ma ni vương tất cả bửu hoa để trang nghiêm,phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới.Trong đó hằng phát âm thanh vi diệu khắp tất cả cõi.Đây là thứ bẩy mươi ba.
-Ngón tay tả của Như lai có đại nhơn tướng tên là An trụ tất cả bửu vân.Dùng đế thanh kim cang bửu để trang nghiêm.Phóng ma ni vương chúng bửu quang minh đầy khắp pháp giới.Trong đó hiện tất cả chư Phật và chư đại Bồ Tát.Đây là thứ bẩy mươi bốn.
-Bàn tay hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Chiếu diệu vân .Dùng ma ni vương thiên bức bửu luân để trang nghiêm.Phóng bửu quang minh xoay phía hữu tràn đầy pháp giới.Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật.Mỗi mỗi chư Phật quang minh rực rỡ,thuyết pháp độ người,làm thanh tịnh thế giới.Đây là thứ bẩy mươi lăm.
-Bàn tay tả của Như Lai lại có đại nhơn tướng tên là Diệm luân phổ tăng trưởng hóa hiện pháp giới đạo tràng vân.Dùng nhựt quang ma ni vương thiên bức luân để trang nghiêm.Phóng đại quang minh tràn đầy khắp tất cả những thế giới hải .Trong đó thị hiện tất cả Bồ Tát diễn thuyết tất cả hạnh hải của Phổ Hiền,vào khắp tất cả Phật độ,mỗi Bồ Tát đều khai ngộ vô lượng chúng sanh .Đây là thứ bẩy mươi sáu.
-Âm tàng của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ lưu xuất Phật âm thanh vân .Dúng tất cả diệu bửu để trang nghiêm .Phóng ma ni đăng hoa diệm quang minh chiếu sáng rực rỡ đủ những mầu báu,chiếu khắp hư không pháp giới,Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật du hành qua lại cùng khắp mọi nơi.Đây là thứ bẩy mươi bẩy.
-Hông hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Bửu đăng mạn phổ chiếu vân,các báu ma ni dùng để trang nghiêm,phóng bất tư nghì bửu diệm quang minh ,giăng bầy mười phương tất cả pháp giới,cùng hư không pháp giới đồng làm một tướng mà hay xuất sanh tất cả các tướng,trong mỗi mỗi tướng đều hiện thần biến tự tại của chư Phật.Đây là thứ bẩy mươi tám.
-Hông tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện tất cả pháp giới hải quang minh vân,che trùm hư không như liên hoa .Nghiêm sức với diệu bửu thanh tịnh Phóng lưới quang minh chiếu khắp tất cả pháp giới mười phương.Trong đó hiện khắp những tướng đẹp .Đây là thứ bẩy mươi chín.
-Vế hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện vân ,dùng ma ni nhiều mầu để trang nghiêm.Vế và bắp chân trên dưới xứng nhau .Phóng ma ni diệm diệu pháp quang minh trong một niệm hay thị hiện tất cả du bộ tướng hải của đấng bửu vương.Đây là thứ tám mươi.
-Vế tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện tất cả vô lượng tướng hải vân,dùng tất cả bửu hải tùy thuận an trụ để trang nghiêm,du hành rộng lớn phóng tịnh quang minh chiếu khắp chúng sanh ,đều khiến mong cầu Phật pháp vô thượng.Đây là thứ tám mươi mốt.
-Bắp chân lộc vương y ni diên bên hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tất cả hư không pháp giới vân .Dùng quang minh diệu bửu để trang nghiêm.Tướng đó tròn thẳng hay khéo bước đi,phóng quang minh thanh tịnh mầu diêm phù đàn chiếu khắp chư Phật thế giới ,phát âm thanh lớn đều chấn động khắp nơi.Lại hiện tất cả quốc độ của chư Phật trụ giữa hư không,bửu diệm trang nghiêm ,vô lượng Bồ tát hóa hiện trong đó .Đây là thứ tám mươi hai.
-Bắp chân lộc vương y ni diên bên tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Trang nghiêm hải vân,mầu như chơn kim ,hay khắp du hành tất cả cõi Phật ,phóng quang minh tất cả bửu thanh tịnh tràn đầy pháp giới ra làm Phật sự.Đây là thứ tám mươi ba.
(Còn tiếp...)
Minh Thiện:Kính Chào và... tangbong


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI(Kinh Hoa Nghiêm)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

(Tiếp theo)
tangbong KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
tangbong tangbong tangbong HOA NGHIÊM
(Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam -Người dịch: HT Thích Trí Tịnh)
-PHẨM NHƯ LAI THẬP THÂN TƯỚNG HẢI THỨ BA MƯƠI BỐN (Trang 287-Tập III)

-Lông trên bắp chân báu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện pháp giới ảnh tượng vân.Lông đó xoay bên hữu.Mỗi mỗi đầu lông phóng bửu quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới,thị hiện tất cả thần lực của chư Phật những lỗ lông đó đều phóng quanh minh,tất cả cõi Phật đều hiện trong đó.Đây là thứ tám mươi bốn.
-Dưới bàn chân của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Tất cả Bồ Tát hải an trụ vân,mầu như hoa xen thanh tịnh bằng vàng kim cang diêm phù đàn,phóng bửu quang minh chiếu khắp mười phương những thế giới hải.Mây bửu hương diệm cùng khắp mọi nơi.
Lúc cất chân sắp bước thời hơi thơm lan khắp đủ những màu báu khắp pháp giới.Đây là thứ tám mươi lăm.
-Trên bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ chiếu nhứt thiết quang minh vân .Dùng tất cả các báu để trang nghiêm,phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới thị hiện tất cả chư Phật,chư Bồ Tát.Đây là thứ tám mươi sáu.
-Trên bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ hiện nhứt thiết chư Phật vân,dùng bửu tạng ma ni để làm trang nghiêm,phóng bửu quang minh ,trong mỗi niệm hiện tất cả thần biến và pháp hải của Phật.Đạo tràng của đức Phật ngự suốt đến kiếp vị lai không gián đoạn.Đây là thứ tám mươi bẩy.
-Khoảng giữa ngón chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu nhứt thiết pháp giới hải vân.Trang nghiêm với tu di đăng ma ni vương thiên bức diệm luân,phóng đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới những thế giới hải.Trong đó hiện khắp tất cả những tướng bửu trang nghiêm của chư Phật.Đây là thứ tám mươi tám.
-Khoảng giữa ngón chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện nhứt thiết Phật hải vân.Trang nghiêm với ma ni bửu hoa ,tràng hương,diệm đăng,tất cả bửu luân.Hằng phóng bửu hải thanh tịnh thanh tịnh quang minh đầy khắp hư không khắp đến mười phương tất cả thế giới.Trong đó thị hiện những tướng chữ "vạn" và thanh âm viên mãn của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát.Lợi ích vô lượng tất cả chúng sanh.Đây là thứ tám mươi chín.
-Gót chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên lả Tự tại chiếu diệu vân.Dùng bột báu đế thanh để trang nghiêm.Thường phóng Như Lai diệm bửu quang minh.Quang minh này đẹp tốt tràn đầy khắp pháp giới đều đồng một tướng không sai khác.Tronh đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi đạo tràng diễn nói diệu pháp .Đây là thứ chín mươi .
-Gót chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện diệu âm diễn thuyết pháp hải vân.Dùng biến hóa hải ma ni bửu,hương diệm hải,tu di hoa ma ni bửu và tỳ lưu ly để trang nghiêm.Phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới.Trong đó hiện khắp thần lực của chư Phật.Đây là thứ chín mươi mốt.
-Lưng bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện tất cả trang nghiêm quang minh vân ,các báu làm thành rất trang nghiêm đẹp,phóng quang minh thanh tịnh mầu vàng diêm phù đàn ,chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới.Tướng quang minh đó như đại vân che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật.Đây là thứ chín mươi hai.
-Lưng bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện chúng sắc tướng vân.Dùng nguyệt diệm tạng Tỳ Lô Giá Na bửu và nhơn đà la ni bửu để trang nghiêm.Niệm niệm du hành các pháp giới hải,phóng ma ni đăng hương diệm quang minh đầy khắp pháp giới .Đây là thứ chín mươi ba.
-Chu vi bàn chân hữu của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Phổ tạng vân.Dùng nhơn đà la ni kim cang bửu để trang nghiêm.Phóng bửu quang minh đầy khắp hư không.Trong đó thị hiện tất cả chư Phật ngồi đạo tràng trên tòa sư tử ma ni bửu vương.Đây là thứ chín mươi bốn.
-Chu vi bàn chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Quang minh biến chiếu pháp giới vân.Dùng ma ni bửu hoa để trang nghiêm.Phóng đại quang minh tràn đầy pháp giới,bình đẳng một tướng,trong đó thị hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và chư Bồ Tát,dùng đại diệu âm diễn thuyết pháp giới vô tận pháp môn.Đây là thứ chín mươi lăm.
-Đầu ngón chân hữu của Như lai có đại nhơn tướng tên là Thị hiện trang nghiêm vân,rất đáng mến thích,dùng chơn kim thanh tịnh diêm phù đàn để trang nghiêm.Phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới .Trong đó thị hiện vô tận pháp hải,nhựng công đức,những thần thông biến nóa của chư Phật,chư Bồ tát.Đây là thứ chín mươi sáu.
-Đầu ngón chân tả của Như Lai có đại nhơn tướng tên là Hiện nhứt thiết Phật thần biến vân.Dùng bất tư nghì Phật quang minh nguyệt diệm phổ hương ma ni bửu diệm luân để trang nghiêm.Phóng quang minh thanh tịnh nhiều bửu sắc đầy khắp tất cả thế giới hải.Trong đó thị hiện tất cả chư Phật và chư Bồ Tát diển thuyết tất cả Phật pháp hải.Đây là thứ chín mươi bẩy.
Chư Phật tử!Tỳ Lô Giá Na Như Lai có hoa tạng thế giới hải vi trần số đại nhơn tướng như vậy.Mỗi mỗi thân phần của Như Lai dùng những tướng vi diệu báu đẹp để trang nghiêm.

*Hết Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải thứ ba mươi bốn Kinh HOA NGHIÊM.
tangbong -Nếu Đạo Hữu muốn đọc trọn bộ bốn tập xin xem TRANG CHỦ ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM.
Kính chúc An Lành và Tinh Tấn.

Minh Thiện:Kính Chào và... tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách