Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

binh đã viết: Tuy nhiên sau khi thể nhập Tánh Không rồi, (tức là Nhất nguyên), năng - sở không còn làm sao độ sanh, nên các vị mới sử dụng "Hậu đắc trí". Trong Hậu đắc trí này có đầy đủ năng - sở, nhưng vượt xa phàm phu.
1. Đã minh tâm kiến tánh, giác ngộ giải thoát, thoát vòng năng sở rồi thì làm sao mà trở lại thành ra có năng sở nữa! Nếu còn năng sở tức chưa giải thoát giác ngộ thật sự

2. Nói độ sanh cần có năng sở, tôi lại nói có năng sở thì không thể độ sanh. Có năng sở nghĩa là chưa giác ngộ, mình chưa tự độ lấy gì độ người.

Xin trích lại bài bác binh đăng ở tuyệt quán luận:

Duyên Môn hỏi :
Nếu người chẳng đạt lý này, có được nói pháp, giáo hóa chúng sanh chăng ?
Nhập Lý Đáp :
Chẳng được. Tại sao ? Mắt mình chưa sáng, đâu trị được mắt người.

Hỏi: Theo sức trí của mình, phương tiện giáo hóa cho họ, đâu chẳng được sao ?
Đáp: Nếu người đạt đạo lý, có thể gọi là sức trí. Nếu chẳng đạt đạo lý, gọi là sức vô minh. Tại sao? vì giúp thêm sức mạnh cho phiền não chính mình.

Hỏi: Tuy nhiên, chẳng thể đúng như lý giáo hóa người, nhưng tạm dạy chúng sanh tu hành năm giới và mười điều lành, đặt yên nơi trời người, đâu chẳng lợi ích sao ?
Đáp: Tột lý không lợi ích, lại chuốc hai điều tổn. Tại sao ? Vì tự vùi lấp mình và vùi lấp người. Tự vùi lấp mình, nghĩa là tự ngăn ngại với Đạo. Vùi lấp người, nghĩa là chẳng ra khỏi luân hồi trong sáu thú.


3. Bậc Thánh chỉ tùy duyên thị hiện giáo hóa chúng sanh. Hiện làm người nói năng động tĩnh y như người mà há chớ bảo rằng họ còn năng sở như người thường. Bởi họ sống bằng chân tâm chính họ chứ không còn lệ thuộc vào vô minh phàm thức. Chân tâm vốn không có năng sở. Nên đạt được và sống với chân tâm thì là một cuộc sống không còn năng sở, do thế không còn phiền não của có không, thiện ác, sanh tử, mà chỉ một bề thanh tịnh, luôn luôn sống chân thật an lạc giải thoát. Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không có gì còn kềm hãm được họ. Bởi sanh tử trở thành hai cái trò hề. Họ không còn năng sở nên chẳng bị móc câu ở đầu sanh, ở đầu tử, ở đầu có, ở đầu không, ở đầu thiện, ở đầu ác. Các móc câu của hai đầu chỉ có thể móc lấy người vô minh còn năng sở mà thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Hậu đắc trí là quyền trí, là phuơng tiện để độ sanh.
Một khi đã thấy, nghe v.v... tức là đã có năng sở rồi.
Năng kiến - sở kiến, năng văn - sở văn.
Nếu không thấy nghe hay biết làm sao tiếp xúc với chúng sanh ?

Đ/h Thánh Tri đừng nghĩ là có năng sở thì không phải là Thánh. Các vị sử dụng năng sở, nhưng không chấp, không lệ thuộc vào nó, cho nên chỉ có "thế lưu bố tưởng" mà không có "trước tưởng" như phàm phu, cho nên không bị nó lôi cuốn.
Thế gian gọi con trâu, các vị ấy cũng gọi là con trâu. Nhưng người thế gian chấp rằng con trâu là thực có, còn các vị Thánh biết rằng con trâu này chỉ là huyễn, do tâm chấp trước mà có, nên không bị vướng mắc.

Ăn thua là ở chỗ ứng dụng của tâm (chấp hay không chấp).


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Bác Binh "chấp" có, bác Thánh Tri chấp "không", cả 2 đều bệnh! Đơn giản là vì đọc kinh quá nhiều. Nói thì đúng y chang như sách nhưng lý thì không tột.

Mọi người, kể cả tôi ( và cả chính các bác) đã nhắc nhở. Tôi nhắc lại: Các bác phải thấu suốt qua phía bên kia mới hiểu được việc ở bên kia.

Còn chỉ nương theo sách vở rồi bàn luận với nhau về phàm về thánh, về năng về sở, thì chỉ toàn là việc ở bên này. Mở miệng hướng dẫn nhau đi vòng quanh cửa tổ mà không chịu bước vào. ( cửa tổ lúc nào cũng mở, chẳng bao giờ đóng). Chẳng phải là người mù dắt người mù hay sao?

Rồi lại nói lời lui sụt, đặt một ý niệm áp đặt chính mình phàm phu, rồi lại đánh đồng người khác cũng như vậy. Vừa khởi niệm đó là đã phân phàm thánh rồi ( rồi trên 2 đầu phàm thánh luận giải năng sở thì lọt vào niệm thứ 2, trên năng sở lập tâm ghét phàm mến thánh liền rơi vào niệm thứ 3 thì tất nhiến là tự cứu chẳng được). Việc này mà có phàm thánh hay sao? Chỗ này là chỗ nào ( box Thiền Tông) mà các bác dám nói lời như vậy?

Như vậy cũng không được mà không như vậy cũng không được, các bác phải làm sao?

Nếu các bác là người mắt sáng thì hãy lìa tứ cú, tuyệt bách phi nói ra 1 câu chuyển ngữ về năng sở xem?

Năng sở cũng chỉ là 1 khái niệm.


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

1. Đã minh tâm kiến tánh, giác ngộ giải thoát, thoát vòng năng sở rồi thì làm sao mà trở lại thành ra có năng sở nữa! Nếu còn năng sở tức chưa giải thoát giác ngộ thật sự.
Chỗ in đậm: trái nghĩa "Như Lai"
2. Nói độ sanh cần có năng sở, tôi lại nói có năng sở thì không thể độ sanh. Có năng sở nghĩa là chưa giác ngộ, mình chưa tự độ lấy gì độ người.
kẹt 2 đầu "có" và "không"

3. Bậc Thánh chỉ tùy duyên thị hiện giáo hóa chúng sanh. Hiện làm người nói năng động tĩnh y như người mà há chớ bảo rằng họ còn năng sở như người thường. Bởi họ sống bằng chân tâm chính họ chứ không còn lệ thuộc vào vô minh phàm thức. Chân tâm vốn không có năng sở. Nên đạt được và sống với chân tâm thì là một cuộc sống không còn năng sở, do thế không còn phiền não của có không, thiện ác, sanh tử, mà chỉ một bề thanh tịnh, luôn luôn sống chân thật an lạc giải thoát. Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không có gì còn kềm hãm được họ. Bởi sanh tử trở thành hai cái trò hề. Họ không còn năng sở nên chẳng bị móc câu ở đầu sanh, ở đầu tử, ở đầu có, ở đầu không, ở đầu thiện, ở đầu ác. Các móc câu của hai đầu chỉ có thể móc lấy người vô minh còn năng sở mà thôi.
chỗ in đậm: Cái computer sẽ chứng minh cho ông lời này! Còn hạng người mắt sáng sẽ khạc 1 bãi rồi quay đầu bỏ đi.

Năng và sở không còn, liền mắc vào cái móc câu "vô sanh".
Sửa lần cuối bởi anhshipga vào ngày 12/12/12 08:37 với 1 lần sửa.


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

binh đã viết:Hậu đắc trí là quyền trí, là phuơng tiện để độ sanh.
Một khi đã thấy, nghe v.v... tức là đã có năng sở rồi.
Năng kiến - sở kiến, năng văn - sở văn.
Nếu không thấy nghe hay biết làm sao tiếp xúc với chúng sanh ?

Đ/h Thánh Tri đừng nghĩ là có năng sở thì không phải là Thánh. Các vị sử dụng năng sở, nhưng không chấp, không lệ thuộc vào nó, cho nên chỉ có "thế lưu bố tưởng" mà không có "trước tưởng" như phàm phu, cho nên không bị nó lôi cuốn.
Thế gian gọi con trâu, các vị ấy cũng gọi là con trâu. Nhưng người thế gian chấp rằng con trâu là thực có, còn các vị Thánh biết rằng con trâu này chỉ là huyễn, do tâm chấp trước mà có, nên không bị vướng mắc.

Ăn thua là ở chỗ ứng dụng của tâm (chấp hay không chấp).
Vừa nãy là "có", giờ lại "không" :-P

Vân Môn đưa cây gậy lên bảo chúng:

- Phàm phu gọi nó là thật, Nhị thừa phân tích gọi nó là không, Duyên giác gọi nó là huyễn có, Bồ-tát thì đương thể tức không, Thiền gia thì thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi không được động đến.


dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Các vị sử dụng năng sở, nhưng không chấp, không lệ thuộc vào nó, cho nên chỉ có "thế lưu bố tưởng" mà không có "trước tưởng" như phàm phu, cho nên không bị nó lôi cuốn.
ĐH Bình nói đúng rồi đấy. Cũng chỉ là cung cầu thôi mà. DN gọi thì ĐH Bình thưa có vậy thôi.
Bác Binh "chấp" có, bác Thánh Tri chấp "không"
Anhshiga chấp cả có cả không
Còn hạng người mắt sáng sẽ khạc 1 bãi rồi quay đầu bỏ đi.


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Như vậy cũng được mà không như vậy cũng được, chả sao cả.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

ÔI thôi rồi "anhshipga" ơi !!!
Gặp việc các tổ chỉ "Phất tay áo mà đi". Chứng tỏ rằng : Như cơn gió thoảng, không hề vướng mắc.
còn anhshipga thì : Khạc một cục đờm rồi mới quay đầu đi. Thật là ngã mạn. Đây chính là chứng tỏ cái ta to lớn.
anhshipga còn chưa "giải không" được mà đã lên giọng phỉ báng người khác. Tự nhận chứng Thánh. Nhân quả theo sau đó.

Trong threat này chỉ có "Hoa sen cõi Tịnh" và "Thánh Tri" là nói đúng theo "Tánh không" mà thôi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

binh đã viết: Ăn thua là ở chỗ ứng dụng của tâm (chấp hay không chấp).
Chỉ khi nào minh tâm kiến tánh trở về nguồn chân thì mới không còn chấp trước nữa. Mà minh tâm kiến tánh rồi thì không còn cái gì gọi là năng và sở nữa cả. Bởi năng sở là thuộc về phàm thức mà nói.
Đ/h Thánh Tri đừng nghĩ là có năng sở thì không phải là Thánh. Các vị sử dụng năng sở, nhưng không chấp, không lệ thuộc vào nó, cho nên chỉ có "thế lưu bố tưởng" mà không có "trước tưởng" như phàm phu, cho nên không bị nó lôi cuốn.
Năng sở là nhị biên hai đầu. Chỉ có phàm phu mới kẹt ở hai đầu, bậc Thánh đã minh tâm kiến tánh rồi thì không còn bị kẹt ở hai đầu. Họ đã được Vô Sanh Pháp Nhẫn, cũng tức là đạt được Pháp Môn Bất Nhị như Kinh Duy Ma nói.

"Thế lưu bố tưởng" dịch nghĩa là cái tưởng của thế gian đã lưu truyền từ lâu đời đến nay, chứ không phải là cái tưởng của bậc thánh. Do vậy bậc Thánh sanh ở nước nào thì nói tiếng đó, ngôn ngữ là thế lưu bố tưởng là cái tưởng của thế gian đã lưu truyền, chứ không phải là cái tưởng của bậc thánh, cũng không phải bậc thánh còn tưởng tượng ảo huyền như kẻ phàm tục dùng đầu óc suy nghĩ đông tây, bậc thánh chỉ dùng cái tưởng của chúng sanh đặc ra, để mà nói chuyện với chúng sanh như không chấp vào đó.

Còn Trước tưởng là chúng sanh chấp vào ngôn ngữ của thế hệ trước đã lưu truyền (thế lưu bố tưởng) rồi sanh ra những ý nghĩ hư vọng tình chấp sai lầm. Nghe nói "chua" liền chảy nước miếng, đứng trên núi cao lại cảm thấy ghê rợn. Đó toàn là từ nơi ngôn ngữ của đời trước lưu truyền mà chấp vào đó nghĩ bậy, làm bậy nên đau khổ.

Thế gian gọi con trâu, các vị ấy cũng gọi là con trâu. Nhưng người thế gian chấp rằng con trâu là thực có, còn các vị Thánh biết rằng con trâu này chỉ là huyễn, do tâm chấp trước mà có, nên không bị vướng mắc.
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.

Các bậc thánh không cần cho con trâu là huyền mà bỏ nó, cũng không phủ định là không có con trâu, mà là khi đã chứng thật và sống thật bằng chân tâm thì khi thấy con trâu, chân tâm không sanh ra vọng tưởng chấp trước, chân tâm ấy một bề thanh tịnh. Do vậy mà nói "kiến vô kiến tư tức niết bàn", thấy mà không thấy, là bởi vì quả tình thấy con trâu, nhưng tâm không sanh vọng trước, cho nên nói thấy mà không thấy. Đó là vượt ngoài năng sở.

Còn phàm phu sống bằng vọng tâm, nên khi thấy con trâu, cái vọng tâm liền khởi các tâm niệm "con trâu to, con trâu đen, con trâu gầy v.v..." biết bao là vọng tưởng. Đó là dính trong vọng tưởng bởi cho mình là năng, cho con trâu là sở.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"anhshipga"]
Còn chỉ nương theo sách vở rồi bàn luận với nhau về phàm về thánh, về năng về sở, thì chỉ toàn là việc ở bên này. Mở miệng hướng dẫn nhau đi vòng quanh cửa tổ mà không chịu bước vào. ( cửa tổ lúc nào cũng mở, chẳng bao giờ đóng). Chẳng phải là người mù dắt người mù hay sao?
Bởi biết rằng nói sao cũng không trúng vì chưa vượt khỏi phạm trù của vọng thức tình phàm nên những lời nói qua lại xin đừng chấp trước. Cứ như gió thoảng mây trôi thôi. Nhưng gặp nhau chia sẽ vài lời để giao hảo tình đồng đạo cũng không sao, sao cuộc chia sẽ thì mạnh ai nấy tu theo pháp của mình thôi.
Rồi lại nói lời lui sụt, đặt một ý niệm áp đặt chính mình phàm phu, rồi lại đánh đồng người khác cũng như vậy. Vừa khởi niệm đó là đã phân phàm thánh rồi ( rồi trên 2 đầu phàm thánh luận giải năng sở thì lọt vào niệm thứ 2, trên năng sở lập tâm ghét phàm mến thánh liền rơi vào niệm thứ 3 thì tất nhiến là tự cứu chẳng được). Việc này mà có phàm thánh hay sao? Chỗ này là chỗ nào ( box Thiền Tông) mà các bác dám nói lời như vậy?
Ai mà không biết thế, nhưng vẫn là người phàm thì vẫn còn sống nói năng học hỏi. Nếu không thì diễn đàn khỏi cần lập nữa vì không ai vào để học hỏi bàn luận. Học hỏi bàn luận những gì đáng thì học hỏi bàn luận, còn cái gì không đáng thì không cần.

Ông thấy người ta tranh luận phàm thánh năng sở, ông liền khởi vọng rằng họ tranh luận nhọc sức, để tôi viết vài lời ngăn khuyên họ. Thế nhưng nào biết rằng mình cũng đã khởi vọng rồi. Tâm bị động bởi cảnh bên ngoài, cứ cho là người bên ngoài động, nhưng chính vì mình thấy người bên ngoài động nên ngay tâm mình trở thành động.

Lục Tổ vào chùa thấy hai vị Tỳ Kheo tranh luận gió động hay phướng động, Ngài Huệ Năng bảo "tâm các ngài động".

Như vậy cũng không được mà không như vậy cũng không được, các bác phải làm sao? Nếu các bác là người mắt sáng thì hãy lìa tứ cú, tuyệt bách phi nói ra 1 câu chuyển ngữ về năng sở xem?
Nếu đã có câu trả lời thì đâu cần phải tu hành nữa. :)

Năng sở cũng chỉ là 1 khái niệm
Đúng vậy nên bậc thánh không còn năng sở bởi không còn chấp trước hai đầu.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"anhshipga"]
1. Đã minh tâm kiến tánh, giác ngộ giải thoát, thoát vòng năng sở rồi thì làm sao mà trở lại thành ra có năng sở nữa! Nếu còn năng sở tức chưa giải thoát giác ngộ thật sự.
Chỗ in đậm: trái nghĩa "Như Lai"
Kinh nói "Như Lai nghĩa là chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu". Nếu thoát vòng năng sở mà trở lại thành ra có năng sở thì đâu phải là Như Lai, bởi còn đến đi qua lại (thuộc năng sở). Bởi Như Lai là nghĩa Như của các pháp.


2. Nói độ sanh cần có năng sở, tôi lại nói có năng sở thì không thể độ sanh. Có năng sở nghĩa là chưa giác ngộ, mình chưa tự độ lấy gì độ người.
kẹt 2 đầu "có" và "không"
Đường nhiên rồi, bởi tôi chưa minh tâm kiến tánh, chưa chứng pháp môn bất nhị, vẫn còn năng sở.

3. Bậc Thánh chỉ tùy duyên thị hiện giáo hóa chúng sanh. Hiện làm người nói năng động tĩnh y như người mà há chớ bảo rằng họ còn năng sở như người thường. Bởi họ sống bằng chân tâm chính họ chứ không còn lệ thuộc vào vô minh phàm thức. Chân tâm vốn không có năng sở. Nên đạt được và sống với chân tâm thì là một cuộc sống không còn năng sở, do thế không còn phiền não của có không, thiện ác, sanh tử, mà chỉ một bề thanh tịnh, luôn luôn sống chân thật an lạc giải thoát. Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không có gì còn kềm hãm được họ. Bởi sanh tử trở thành hai cái trò hề. Họ không còn năng sở nên chẳng bị móc câu ở đầu sanh, ở đầu tử, ở đầu có, ở đầu không, ở đầu thiện, ở đầu ác. Các móc câu của hai đầu chỉ có thể móc lấy người vô minh còn năng sở mà thôi.
chỗ in đậm: Cái computer sẽ chứng minh cho ông lời này! Còn hạng người mắt sáng sẽ khạc 1 bãi rồi quay đầu bỏ đi.

Năng và sở không còn, liền mắc vào cái móc câu "vô sanh".
[/quote]

Dẫu là nuốc đàm đãi của Tổ Sư, xong nhờ tạm dùng đó mà giải thích phân trần hầu mang lợi ích để người hiểu mà sanh tín tâm nơi Thiền Tông.

Phàm phu khi nói "năng sở đều không" thì mới bị mắc vào cái móc câu "vô sanh". Vì sao? Bởi vì họ vẫn còn trong vòng năng sở có không chưa thoát được, chưa thật chứng thật ngộ triệt để điều đó. Đó là lẽ đương nhiên.

Do vậy lời tôi viết ra, xin đừng chap trước, mong được ý quên lời. Nếu chấp trước vào đó, bèn tự xa mình vào lưới.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

anhshipga đã viết: Vân Môn đưa cây gậy lên bảo chúng:

- Phàm phu gọi nó là thật, Nhị thừa phân tích gọi nó là không, Duyên giác gọi nó là huyễn có, Bồ-tát thì đương thể tức không, Thiền gia thì thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi không được động đến.
Nếu đọc ở đoạn "Thiền gia thì thấy cây gậy gọi là cây gậy" mà chấp cho rang à từ nay về sau khi tôi thấy vật gì thì tôi gọi nó là vật nó đúng theo tên thì tôi là Thiền gia rồi. Như khi tôi thấy hoa hồng thì tôi gọi là hoa hồng, tôi thấy cái bàn thì tôi nói là cái bàn, vv.... Vậy thì tôi không cần phải làm gì hết tôi vẫn được gọi là thiền gia, bởi bao tỷ người trên thế giới ai cũng khi thấy thấy xe thì gọi xe, khi thấy cây thì gọi cây, khi thấy đèn thì gọi đèn.

Nên đọc kỹ câu cuối "không được động đến". Đó là chỗ then chốt khác biệt giữa phàm và thánh.

Người phàm thì khi thấy cái nhà liền gọi là cái nhà, nhưng sanh tâm động niệm.

Bậc thánh thì khi thấy cái nhà cũng dùng ngôn ngữ thế gian là cái nầy mà gọi là cái nhà, nhưng tâm họ không sanh động niệm chấp trước vì sống bằng chân tâm. Do vậy mà nói là thấy gì thì gọi đó mà không được động đến (không khởi vọng trước tưởng).


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.23 khách