NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音
儀 式 經 Nghi Thức Kinh
Ngu ba danh Quan The Am.gif
Ngu ba danh Quan The Am.gif (28.19 KiB) Đã xem 2779 lần


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

櫸讚 Cử tán

楊枝淨水
遍洒三千
性空八德利人天
法界廣增延
滅罪消愆
火焰化紅蓮

Dương Chi Tịnh Thuỷ
Biến Sái Tam Thiên,
Tính Không Bát Đức Lợi Nhân Thiên,
Pháp Giới Quảng Tăng Duyên,
Diệt Tội Tiêu Khiên,
Hỏa Diệm Hóa Hồng Liên.

南無清涼地菩薩 摩訶薩
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

TỰ BẠCH
- Kính bạch Chư tôn đức Hoà Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni cùng Toàn Thể Hội Chúng ngần xa .
- Linh Bửu cũng đã có nhân duyên lớn với Quán Thế Âm và Quyển Kinh Ngũ Bá Danh Quán Thế Âm Hán Việt nầy nên xin chép lại và kính gửi đến Chư tôn Đức và đại chúng với khả năng giới hạn, nên có những từ trong chương trình đánh chử không có và có chử so với bản chính không chuẩn nên mới (能) và không có chử thì ( ) mong Chư tôn Đức và Đại chúng hoan hỷ , nếu có xin điền vào cho đầy đủ hơn .
* Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
- Mong Diện Đàn mỗi ngày thêm phong phú, kinh điển đều được đầy đủ và lan rộng khắp muôn phương .
* Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

智 慧 弘 深 大 辨 才
端 居 波 上 絕 塵 埃
Trí Tụê Hoằng Thăm Đại Biện Tài.
Đoan Cư Ba Thượng Tuyệt Trần Ai.


福 道 場
Phúc Đạo Tràng,
上 來 啟 建 之 初
Thượng Lai Khải Kiến Chi Sơ,
謹 焚 信 香
Cẩn Phần Tín Hương,
恭 請 菩 薩
Cung Thỉnh Bồ Tát,

垂 揚 柳
Thùy Dương Liễu
而 遍 洒 甘 露
Nhi Biến Sái Cam Lộ,
除 熱 惱 以 皆 得 清 涼
Trừ Nhiệt Não Dĩ Giai Đắc Thanh Lương ,
尋 聲 救 苦 於 四 生
Tầm Thanh Cứu Khổ Ư Tứ Sinh,

說 法 度 脫 於 六 道
Thuyết Pháp Độ Thoát Ư Lục Đạo ,
稟 慈 悲 堅 固 之 心
Bẩm Từ Bi Kiên Cố Chi Tâm ,
具 自 在 端 嚴 之 相
Cụ Tự Tại Đoan Nghiêm Chi Tướng ,
有 求 皆 應
Hữu Cầu Giai Ứng ,

無 願 不 從
Vô Nguyện Bất Tòng,
故 我 緇 流
Cố Ngã Truy Lưu,
端 秉 淨 觀
Đoan Bỉnh Tịnh Quán.

誠 誦 蜜 言
Thành Tụng Mật Ngôn,
加 持 法 水
Gia Trì Pháp Thủy,
是 水 ( ) 圓 隨 器
Thị Thủy Giã Phương Viên Tuỳ Khí,
盈 虛 任 時
Doanh Hư Nhậm Thời,
春 泮 冬 凝
Xuân Phán Đông Ngưng,
坎 流 艮 止
Khảm Lưu Cấn Chỉ ,
浩 浩 乎
Hiệu Hạo Hồ,
妙 源 莫 測
Diệu Nguyên Mạc Trắc,
滔 滔 乎
Thao Thao Hồ,
靈 派 難 窮
Linh Phái Nan Cùng,
碧 澗 藏 龍
Bích Giản Tàng Long,
寒 潭 浸 月
Hàn Đàm Tẩm Nguyệt,
或 在 君 王 龍 筆 下
Hoặc Tại Quân Vương Long Bút Hạ,
散 作 恩 波
Tán Tác Ân Ba,
或 居 菩 薩 柳 枝 頭
Hoặc Cư Bồ Tát Liễu Chi Đầu,

洒 (為) 甘 露
Sái Vi Cam Lộ,
一 滴 纔 (霑)
Nhất Trích Tài,Triêm,
十 方 俱 淨
Thập Phương Câu Tịnh.

菩 薩 柳 頭 甘 露 能 水
(能) 令 一 滴 遍 十 方
腥 ( ) 垢 穢 (盡) 蠲 除
令 此 壇 場 悉 清 淨
Bồ-tát liễu đầu cam-lộ-thủy,
Năng linh nhất trích biến thập phương.
Tinh-triên cấu uế tận quyên trừ,
Linh thử đàn-tràng tất thanh tịnh:


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

教 有 (密) 言 謹 當 持 誦
Giáo hữu mật ngôn cẩn đương trì tụng

唵,捺摩巴葛(瓦) 帝
Úm, nại ma ba cát ngõa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thực chấp đạp, điệp tả ra tể giã, đát tháp nghiệt đạt giã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt giã, đát nễ giã tháp. Úm, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, nghiệt nghiệt nại tang, mã ngột nghiệt đế, sa ba ngõa tỷ thuật đế, mã hát nại giã, bát rị ngõa rị sa hát. 0


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

一 切 恭 敬 信 禮 常 住 三 寶
Nhất Thiết Cung Kính Tín Lễ Thường Trụ Tam Bảo

拈 香 跪 白
Niêm Hương Quỵ Bạch
是 諸 眾 等 各 各 胡 跪 嚴 持 香 花 如 法 供 ( )
Thi Chư Chúng Đẳng Các Các Hồ Quy Nghiêm Trì Hương Hoa Như Pháp Cúng Dàng

五 分 真 香 馥
Ngũ phận chân hương phức,
七 覺 妙 華 嚴
Thất giác diệu hoa nghiêm;
流 注 四 辨 河
Lưu chú tứ biện hà,
稱 楊 三 寶 海
Xưng dương Tam-Bảo hải.
願 我 身 口 意
Nguyện ngã thân, khẩu, ý,
供 彼 佛 法 僧
Cung bỉ Phật, Pháp, Tăng
大 作 光 明 雲
Đại tác quang minh vân,
普 利 無 (窮) 極
Phổ lợi vô cùng cực.

供 ( ) 已
Cúng dàng dĩ


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

切敬 信 禮 常 住 三 寶
Nhất Thiết Cung Kính Tín Lễ Thường Trụ Tam Bảo

啟 白
Khải Bạch

伏 以
Phục dĩ

圓 通 教 主, 正 法 導 師
Viên-Thông Giáo-Chủ , chánh pháp đạo sư ,

居 天 竺 住 補 陀, 現 僧 伽 化 達 摩
Cư thiên trúc trụ bổ đà , hiện Tăng già hoá Đạt Ma.

變 千 手 眼 , 具 六 神 通
Biến thiên thủ nhãn, cụ lục thần thông,

眉 璜 新月 彎 彎, 目 動 流 星 粲 粲
Mi hoàng tân nguyệt loan loan, mục động lưu tinh sán sán,

翠 髮 (百) 三 春 之 (柳), 紅 顏 開 九 夏 之 蓮
Thuý phát bá tam xuân chi liễu, hồng nhan khai cửu hạ chi liên,

霞 衣 掛 六 銖 花 冠 裝 七 寶, 尋 聲 而 救 苦 救 難
Hà y quải lục thù hoa quan trang thất bảo, tầm thanh nhi cứu khổ cứu nạn,

發 願 而 利 物 利 人, 恭 ( ) 者 福 等 河 沙
phát nguyện nhi lợi vật lợi nhân, cúng dàng giả phúc đẳng hà sa,

讚 禮 者 罪 消 塵 劫, 證 明 此 功 德
tán lễ giả tội tiêu trần kiếp , chứng minh thử công đức ,

圓 滿 諸 願 心, 眾 等 翹 誠
viên mãn chư nguyện tâm , chúng đẳng kiều thành .

一 心 頂 禮 ,弟 子 某 志 敬 禮
nhất tâm đỉnh lễ, đệ tử mỗ chí tâm kính lễ .


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

Ngu Ba Danh K.jpg
Ngu Ba Danh K.jpg (58.37 KiB) Đã xem 2654 lần
1.南 無 娑 婆 教 主 我 本 師 釋 迦 牟 尼 佛
1. Nam-mô Sa-Bà Giáo-chủ ngã bản-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật.

2. 南 無 說 昔 因 呈 釋 迦 牟 尼 佛 觀 世 音 菩 薩
2. Nam-mô thuyết tích nhân trình Thích-Ca Mưu-Ni Phật Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

3. 南 無 古 佛 示 現 觀 世 音 菩 薩
3. Nam-mô Cổ Phật thị hiện Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

4. 南 無 當 來 補 處 阿 彌 陀 佛 觀 世 音 菩 薩
4. Nam-mô đương lai bổ xứ A-di-đà Phật Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

5. 南 無 遇 千 光 王 靜 住得 大 悲 心 咒 觀 世 音 菩 薩
5. Nam-mô ngộ Thiên quang vương tĩnh trụ Phật đắc đại bi tâm chú Quán-Thế-Âm Bồ-tát.


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

6. 南 無 對 佛 立 誓 如 所 願 湧 出 千 手 千 眼 觀 世 音 菩 薩
6. Nam-mô đối Phật lập thệ như sở nguyện dũng xuất thiên thủ thiên nhãn Quán-Thế-Âm Bồ-tát

7. 南 無 過 去 劫 為 正 法 明 王 如 來 觀 世 音 菩 薩
7. Nam-mô quá khứ kiếp vi Chính Pháp Minh Vương Như-Lai Quán-Thế-Âm Bồ-tát

8. 南 無 八 萬 四 千 母 陀 羅 臂 觀 世 音 菩 薩
8. Nam-mô bát vạn tứ thiên mẫu đà la tý Quán-Thế-Âm Bồ-tát

9. 南 無 千 手 千 眼 觀 世 音 菩 薩
9. Nam-mô thiên thủ thiên nhãn Quán-Thế-Âm Bồ-tát

10. 南 無 四 十 二 臂 觀 世 音 菩 薩
10. Nam-mô tứ thập nhị tý Quán-Thế-Âm Bồ-tát


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

11. 南 無 十 八 臂 觀 世 音 菩 薩
12. 南 無 十 二 臂 觀 世 音 菩 薩
13. 南 無 八 臂 觀 世 音 菩 薩
14. 南 無 四 臂 觀 世 音 菩 薩
15. 南 無 千 轉 觀 世 音 菩 薩
16. 南 無 十 二 面 觀 世 音 菩 薩
17. 南 無 十 一 面 觀 世 音 菩 薩
18. 南 無 正 趣 觀 世 音 菩 薩
19. 南 無 毘 俱 胝 觀 世 音 菩 薩
20. 南 無 馬 頭 觀 世 音 菩 薩
11. Nam-mô thập bát tý Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
12. Nam-mô thập nhị tý Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
13. Nam-mô bát tý Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
14. Nam-mô tứ tý Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
15. Nam-mô thiên chuyển Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
16. Nam-mô thập nhị diện Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
17. Nam-mô thập nhất diện Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
18. Nam-mô chính thú Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
19. Nam-mô Tỳ câu chi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
20. Nam-mô Mã đầu Quán-Thế-Âm Bồ-tát.


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: NGŨ BÁ DANH QUÁN THẾ ÂM 五 百 名 觀 世 音

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

21. 南 無 阿 耶 愒 (俐) 婆 觀 世 音 菩 薩
22. 南 無 法 淨 觀 世 音 菩 薩
23. 南 無 葉 衣 觀 世 音 菩 薩
24. 南 無 消 伏 毒 害 觀 世 音 菩 薩
25. 南 無 如 意 寶 輪 觀 世 音 菩 薩
26. 南 無 圓 滿 無 (磑) 大 悲 心 觀 世 音 菩 薩
27. 南 無 破 一 切 業 障 觀 世 音 菩 薩
28. 南 無 摩 訶 波 頭 摩 (顫) 檀 摩 尼 心 觀 世 音 菩 薩
29. 南 無 滅 惡 趣 觀 世 音 菩 薩
30. 南 無 饒 益 眾 生 觀 世 音 菩 薩
21. Nam-mô A gia yết lỵ bà Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
22. Nam-mô Pháp tịnh Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
23. Nam-mô diệp y Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
24. Nam-mô tiêu phục độc hại Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
25. Nam-mô Như ý bảo luân Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
26. Nam-mô viên mãn vô ngại đại bi tâm Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
27. Nam-mô phá nhất thiết nghiệp chướng Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
28. Nam-mô Ma ha ba đầu ma chiên đàn ma ni tâm Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
29. Nam-mô diệt ác thú Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
30. Nam-mô nhiêu ích chúng sinh Quán-Thế-Âm Bồ-tát.


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách