Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Blue Rain
Bài viết: 36
Ngày: 21/11/08 00:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: VietNam

Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi Blue Rain »

http://WWW.CHUAVANPHAT.ORG

Hình ảnh

Water Lily, photo by Shardox

LỤC TỔ ĐÀN KINH
[KINH PHÁP BẢO ĐÀN]
HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Lược Giảng


Đọc @: http://www.dharmasite.net/KPBDLG1.htm
Audio @: http://www.dharmasite.net/PhapAm.htm


Một phần hay của sách:

Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Kinh: Chư Thiện tri thức! Thường làm mười điều thiện thì Thiên đường liền đến. Dứt lòng nhơn ngã thì núi Tu Di sập ngay, bỏ lòng tà vạy thì nước biển khô cạn, trừ lòng phiền não thì sóng lặng êm, quên lòng độc hại thì rồng dữ ắt tuyệt. Tâm địa mình chính là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài soi sáu cửa trong sạch, có thể phá được các cõi trời Lục dục. Trong soi tánh mình, làm cho ba độc liền dứt, cả thảy các tội địa ngục đồng tiêu diệt một lần. Trong ngoài sáng thấu, chẳng khác gì cõi Tây phương. Nếu chẳng chịu tu như thế, thì làm sao đến cõi kia được!"

Giảng: Quý vị Thiện tri thức! Nếu quý vị thường hành thập thiện đạo, quý vị có thể đến Thiên đường, năng trừ ngã kiến nhân kiến, núi Tu Di sẽ sụp đổ, đoạn trừ tâm tà tri tà kiến, nước biển cũng khô kiệt. Lúc không còn phiền não, sóng cũng tiêu diệt. Ðoạn trước tôi có giảng rằng: "Những cơn sóng nhỏ giống như từng niệm từng niệm vi tế trong tâm người." Quý vị không cảm thấy tâm mình có sóng, nhưng trên thực tế có sóng tồn tại. Mà sóng lớn chính là phiền não, và sóng nhỏ là những thứ vô minh vi tế. Trong tâm của quý vị giống như sóng nước, chính là niệm trước vừa diệt, niệm sau lại đến. Nếu quý vị không muốn có sóng thì phải đoạn trừ vô minh. Có vô minh thì có tam độc: tham sân si. Tại sao quý vị có tham tâm? Chính là vì vô minh sai sử các quý vị. Nó nói: "Tôi muốn món đồ đó, hãy mau kiếm cho tôi." Tham tâm liền kiếm cho nó. Tài và sắc cũng giống như vậy. Nếu không được, nó liền nổi nóng, giống như một đồ đệ của tôi nói: "Tôi muốn cái gì thì phải được cái đó, tại sao tôi lại không được?" Ðây do vô minh gây ra, nên nổi lên lòng tức giận sân si mà sanh sóng. Sóng nhỏ còn chưa sao, lúc nổi sóng lớn, thì như long vương muốn mở tiệc mời quý vị làm khách.

Quên đi tâm độc hại, không hại người thì ngư long trong lòng cũng không còn. Vì rồng sẽ phun khí độc, người bị trúng độc này sẽ bị chết liền.

Tâm địa của mình chính là giác tánh Như Lai, phóng đại quang minh sanh đại trí huệ, tức ngoài chiếu lục môn thanh tịnh – nhãn thấy sắc không bị sắc trần xoay chuyển, tai nghe tiếng không bị thanh trần xoay chuyển, mũi ngửi mùi thơm không bị hương trần xoay chuyển, lưỡi nếm vị không bị vị trần xoay chuyển, thân giác xúc không bị xúc trần xoay chuyển, ý duyên pháp không bị pháp trần xoay chuyển. Lúc sáu cửa lục căn thanh tịnh, thì có thể phá lục dục Chư thiên – Tứ thiên vương thiên, Ðao lợi thiên, Dạ ma thiên, Ðâu suất thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên. Kỳ thực, lục dục Chư thiên chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của quý vị. Lúc lục căn đều thanh tịnh, lục dục Chư thiên liền bị phá trừ, vì chủng tử và nhân của lục dục Chư thiên chính là ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thích sắc đẹp, liền sanh lên trời, vì thiên nữ rất đẹp. Tai nghe sắc nghĩ rằng nếu tôi được sanh lên trời thì ngày ngày được nghe âm nhạc, âm nhạc của trời thì du dương êm ái hơn đàn ghi-ta, đàn vĩ cầm, mandolins của dương gian. Lúc tai của quý vị không bị thanh trần xoay chuyển, thì phá Lục dục thiên, cho đến tỷ, thiệt, thân, ý cũng đều như vậy.

Có người hỏi:

–Lúc Lục dục thiên không còn thì địa cầu có bị hoại hay không?

–Ngay hư không cũng không còn, làm sao có địa cầu?

Lại hỏi:

–Vậy thì tôi ở đâu!

–Ở trong hư không là tốt nhất rồi! Không cần trở lại nữa.

Tự tánh hồi quang phản chiếu, khiến quý vị phát hiện, giác ngộ giác tánh Như Lai, thì tam độc – tham sân si – tiêu diệt, mọi tội nghiệp ở địa ngục cũng tiêu diệt theo. Tiêu diệt như thế nào? Vì quý vị không có tam độc, không có vô minh, thì hết thảy tội chướng đồng thời tiêu diệt, lúc đó liền giác ngộ tánh tội vốn không. Nhưng điều đầu tiên cần phải phá vô minh mới có thể "không." Trong tâm quang minh, bên ngoài cũng quang minh, trong ngoài không còn chướng ngại, đó chính là Thế giới Cực Lạc Tây phương, Thế giới Cực Lạc không có tam ác đạo, không có bất cứ chướng ngại nào. Nay quý vị có thể nội ngoại minh triệt, tam độc tiêu diệt, tam chướng đoạn trừ, chính là Thế giới Cực Lạc vậy. Cho nên tôi nói không cần phải phí công làm thủ tục dời Thế giới Cực Lạc Tây phương đến đây, trước mắt chính là Thế giới Cực Lạc Tây phương. Nhưng nếu quý vị không tu hành như thế, thì làm sao đến bờ bên kia được? Cách xa như thế, dù có ngồi hỏa tiễn đến mặt trăng cũng phải mất mấy ngày mới đến, hà huống Thế giới Cực Lạc Tây phương phải trải qua mười vạn ức Phật độ, không chỉ xa hơn mặt trăng trăm ngàn vạn vạn lần mà còn xa hơn thế nữa, làm sao đi đến được? Cho nên điều quan trọng là phải tự thanh tịnh tâm.Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Blue Rain đã viết: Giảng: Quý vị Thiện tri thức! Nếu quý vị thường hành thập thiện đạo, quý vị có thể đến Thiên đường, năng trừ ngã kiến nhân kiến, núi Tu Di sẽ sụp đổ, đoạn trừ tâm tà tri tà kiến, nước biển cũng khô kiệt. Lúc không còn phiền não, sóng cũng tiêu diệt. Ðoạn trước tôi có giảng rằng: "Những cơn sóng nhỏ giống như từng niệm từng niệm vi tế trong tâm người." Quý vị không cảm thấy tâm mình có sóng, nhưng trên thực tế có sóng tồn tại. Mà sóng lớn chính là phiền não, và sóng nhỏ là những thứ vô minh vi tế. Trong tâm của quý vị giống như sóng nước, chính là niệm trước vừa diệt, niệm sau lại đến. Nếu quý vị không muốn có sóng thì phải đoạn trừ vô minh. Có vô minh thì có tam độc: tham sân si. Tại sao quý vị có tham tâm? Chính là vì vô minh sai sử các quý vị. Nó nói: "Tôi muốn món đồ đó, hãy mau kiếm cho tôi." Tham tâm liền kiếm cho nó. Tài và sắc cũng giống như vậy. Nếu không được, nó liền nổi nóng, giống như một đồ đệ của tôi nói: "Tôi muốn cái gì thì phải được cái đó, tại sao tôi lại không được?" Ðây do vô minh gây ra, nên nổi lên lòng tức giận sân si mà sanh sóng. Sóng nhỏ còn chưa sao, lúc nổi sóng lớn, thì như long vương muốn mở tiệc mời quý vị làm khách.

Quên đi tâm độc hại, không hại người thì ngư long trong lòng cũng không còn. Vì rồng sẽ phun khí độc, người bị trúng độc này sẽ bị chết liền.

Tâm địa của mình chính là giác tánh Như Lai, phóng đại quang minh sanh đại trí huệ, tức ngoài chiếu lục môn thanh tịnh – nhãn thấy sắc không bị sắc trần xoay chuyển, tai nghe tiếng không bị thanh trần xoay chuyển, mũi ngửi mùi thơm không bị hương trần xoay chuyển, lưỡi nếm vị không bị vị trần xoay chuyển, thân giác xúc không bị xúc trần xoay chuyển, ý duyên pháp không bị pháp trần xoay chuyển. Lúc sáu cửa lục căn thanh tịnh, thì có thể phá lục dục Chư thiên – Tứ thiên vương thiên, Ðao lợi thiên, Dạ ma thiên, Ðâu suất thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên. Kỳ thực, lục dục Chư thiên chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của quý vị. Lúc lục căn đều thanh tịnh, lục dục Chư thiên liền bị phá trừ, vì chủng tử và nhân của lục dục Chư thiên chính là ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thích sắc đẹp, liền sanh lên trời, vì thiên nữ rất đẹp. Tai nghe sắc nghĩ rằng nếu tôi được sanh lên trời thì ngày ngày được nghe âm nhạc, âm nhạc của trời thì du dương êm ái hơn đàn ghi-ta, đàn vĩ cầm, mandolins của dương gian. Lúc tai của quý vị không bị thanh trần xoay chuyển, thì phá Lục dục thiên, cho đến tỷ, thiệt, thân, ý cũng đều như vậy.
"Mắt thích sắc đẹp liền sanh lên trời", chư vị nào đọc vào chỗ này thì nhớ câu in đậm trên nghe : "Nếu quý vị thường hành thập thiện đạo". Tu thập thiện là nhân chính, không phải chỉ có thích thôi mà có thể lên trời. Như niệm Phật, thì phải có nguyện vãng sanh. Nhưng cái chính vẫn phải là niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn.
Blue Rain đã viết:Có người hỏi:

–Lúc Lục dục thiên không còn thì địa cầu có bị hoại hay không?

–Ngay hư không cũng không còn, làm sao có địa cầu?

Lại hỏi:

–Vậy thì tôi ở đâu!

Ở trong hư không là tốt nhất rồi! Không cần trở lại nữa.

Tự tánh hồi quang phản chiếu, khiến quý vị phát hiện, giác ngộ giác tánh Như Lai, thì tam độc – tham sân si – tiêu diệt, mọi tội nghiệp ở địa ngục cũng tiêu diệt theo. Tiêu diệt như thế nào? Vì quý vị không có tam độc, không có vô minh, thì hết thảy tội chướng đồng thời tiêu diệt, lúc đó liền giác ngộ tánh tội vốn không. Nhưng điều đầu tiên cần phải phá vô minh mới có thể "không." Trong tâm quang minh, bên ngoài cũng quang minh, trong ngoài không còn chướng ngại, đó chính là Thế giới Cực Lạc Tây phương, Thế giới Cực Lạc không có tam ác đạo, không có bất cứ chướng ngại nào. Nay quý vị có thể nội ngoại minh triệt, tam độc tiêu diệt, tam chướng đoạn trừ, chính là Thế giới Cực Lạc vậy. Cho nên tôi nói không cần phải phí công làm thủ tục dời Thế giới Cực Lạc Tây phương đến đây, trước mắt chính là Thế giới Cực Lạc Tây phương. Nhưng nếu quý vị không tu hành như thế, thì làm sao đến bờ bên kia được? Cách xa như thế, dù có ngồi hỏa tiễn đến mặt trăng cũng phải mất mấy ngày mới đến, hà huống Thế giới Cực Lạc Tây phương phải trải qua mười vạn ức Phật độ, không chỉ xa hơn mặt trăng trăm ngàn vạn vạn lần mà còn xa hơn thế nữa, làm sao đi đến được? Cho nên điều quan trọng là phải tự thanh tịnh tâm.

[/size]
Hư không chưa phải là tự tánh chân như. Vẫn thuộc tướng phần, luận Khởi Tín gọi là cảnh giới tướng. Đó vẫn còn là sản phẩm của vô minh. Vì thế, luận Trung Quán cũng như luận Đại Thừa Khởi Tín đều có bài PHÁ HƯ KHÔNG, Để nhắc nhỡ người tu đừng dừng trụ ở đó.


Blue Rain
Bài viết: 36
Ngày: 21/11/08 00:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: VietNam

Re: Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi Blue Rain »

Chanhientam đã viết:
Blue Rain đã viết:Có người hỏi:

–Lúc Lục dục thiên không còn thì địa cầu có bị hoại hay không?

–Ngay hư không cũng không còn, làm sao có địa cầu?

Lại hỏi:

–Vậy thì tôi ở đâu!

Ở trong hư không là tốt nhất rồi! Không cần trở lại nữa.

Tự tánh hồi quang phản chiếu, khiến quý vị phát hiện, giác ngộ giác tánh Như Lai, thì tam độc – tham sân si – tiêu diệt, mọi tội nghiệp ở địa ngục cũng tiêu diệt theo. Tiêu diệt như thế nào? Vì quý vị không có tam độc, không có vô minh, thì hết thảy tội chướng đồng thời tiêu diệt, lúc đó liền giác ngộ tánh tội vốn không. Nhưng điều đầu tiên cần phải phá vô minh mới có thể "không." Trong tâm quang minh, bên ngoài cũng quang minh, trong ngoài không còn chướng ngại, đó chính là Thế giới Cực Lạc Tây phương, Thế giới Cực Lạc không có tam ác đạo, không có bất cứ chướng ngại nào. Nay quý vị có thể nội ngoại minh triệt, tam độc tiêu diệt, tam chướng đoạn trừ, chính là Thế giới Cực Lạc vậy. Cho nên tôi nói không cần phải phí công làm thủ tục dời Thế giới Cực Lạc Tây phương đến đây, trước mắt chính là Thế giới Cực Lạc Tây phương. Nhưng nếu quý vị không tu hành như thế, thì làm sao đến bờ bên kia được? Cách xa như thế, dù có ngồi hỏa tiễn đến mặt trăng cũng phải mất mấy ngày mới đến, hà huống Thế giới Cực Lạc Tây phương phải trải qua mười vạn ức Phật độ, không chỉ xa hơn mặt trăng trăm ngàn vạn vạn lần mà còn xa hơn thế nữa, làm sao đi đến được? Cho nên điều quan trọng là phải tự thanh tịnh tâm.

[/size]
Hư không chưa phải là tự tánh chân như. Vẫn thuộc tướng phần, luận Khởi Tín gọi là cảnh giới tướng. Đó vẫn còn là sản phẩm của vô minh. Vì thế, luận Trung Quán cũng như luận Đại Thừa Khởi Tín đều có bài PHÁ HƯ KHÔNG, Để nhắc nhỡ người tu đừng dừng trụ ở đó.
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm - sanh tâm không chỗ trụ.

Ví như Đức Phật A Di Đà đang ở Tây Phương nhưng đâu có thể bảo tâm của Đức Phật A Di Đà trụ ở Tây Phương?!!! Cũng như dạy một người niệm Phật A Di Đà để về Tây Phương thì đâu có nghĩa là dạy tâm người niệm Phật A Di Đà nên trụ ở Phương Tây. Vì thế, Hòa thượng Tuyên Hóa bảo một người ở hư không thì không có nghĩa bảo tâm người đó cũng trụ ở hư không.


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Ht có hề nói là Hòa Thượng trụ đó đâu.

Ht chỉ căn cứ trên văn tự đó mà phân tích. Chỉ sợ người ta không hiểu, lại cho đó là pháp thân chân như, nên phải phân tích ra như thế. Hiểu không?


ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

Chanhientam đã viết:Ht có hề nói là Hòa Thượng trụ đó đâu.

Ht chỉ căn cứ trên văn tự đó mà phân tích. Chỉ sợ người ta không hiểu, lại cho đó là pháp thân chân như, nên phải phân tích ra như thế. Hiểu không?
.

=)) =)) =))

Chị sợ em không hiểu, chị phải phân tích cái không hiểu, đễ cho em hiểu, hiểu không ???

=)) =)) =))


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Hiểu thì ... chết rồi!
Cám ơn nghe.


ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

Chanhientam đã viết:Hiểu thì ... chết rồi!
Cám ơn nghe.
.

Một kinh nghiệm đã được Thích Ca Mâu Ni trình bày đễ hậu thế chiêm nghiệm:

"Như vậy, này các vị Tỳ Kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần phải thấy, nhưng không còn tưởng tượng đến những gì đã thấy, không còn tưởng tượng đối với người đã thấy, Đả nghe những gì cần phãi nghe, nhưng không còn tưởng tượng đến những điều gì đã được nghe, không có tưởng tượng đến những điều gì không được nghe, không còn tưởng tượng đối với người nghe..." (Tăng chi II _ tập A).

Theo ngôn ngữ Bắc Tông là : Không chấp Pháp, không chấp ngã.

... chết rối ! thì thành cây khô, mầm thúi sao ?


Blue Rain
Bài viết: 36
Ngày: 21/11/08 00:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: VietNam

Re: Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi Blue Rain »

tangbong ----------->ChiLan

:)

Blue Rain


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Phá LỤC DỤC THIÊN, Phá ĐỊA NGỤC

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

ChiLan đã viết:
Chanhientam đã viết:Hiểu thì ... chết rồi!
Cám ơn nghe.
.
Một kinh nghiệm đã được Thích Ca Mâu Ni trình bày đễ hậu thế chiêm nghiệm:
"Như vậy, này các vị Tỳ Kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần phải thấy, nhưng không còn tưởng tượng đến những gì đã thấy, không còn tưởng tượng đối với người đã thấy, Đả nghe những gì cần phãi nghe, nhưng không còn tưởng tượng đến những điều gì đã được nghe, không có tưởng tượng đến những điều gì không được nghe, không còn tưởng tượng đối với người nghe..." (Tăng chi II _ tập A).
Theo ngôn ngữ Bắc Tông là : Không chấp Pháp, không chấp ngã.
... chết rối ! thì thành cây khô, mầm thúi sao ?

Chết nói đây, không phải là thành người chết, cũng không phải là cây khô mầm thúi. Y nghĩa bất y ngữ. Chỉ có Ma Ha Bát Nhã mới hiểu. Hỏi MHBN ấy.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]5 khách