VIÊN THÔNG VỀ KIẾN ĐẠI(KINH THỦ LĂNG NGHIÊM)

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

VIÊN THÔNG VỀ KIẾN ĐẠI(KINH THỦ LĂNG NGHIÊM)

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

tangbong KINH THỦ LĂNG NGHIÊM tangbong
BAN HOẰNG PHÁP-HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT VIỆT NAM BIÊN DỊCH,GIẢI THÍCH VÀ PHÁT HÀNH.1963.

tangbong ĐOẠN XXVI: VIÊN THÔNG VỀ KIẾN ĐẠI.(Chính Kinh)
-Ngài Đại -Thế-Chí pháp-vương-tử cùng với năm mươi hai vị Bồ-Tát đồng tu một pháp môn,liền từ chỗ ngồi đứng dậy,đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "tôi nhớ hằng sa kiếp trước,có đức Phật ra đời,tên là Vô-lượng-quang;lúc ấy mười hai đức Như-Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp;đức Phật sau hết ,hiệu là Siêu- Nhật- Nguyệt-Quang,dậy cho tôi phép niệm Phật-tam-muội.Ví như có người,một đằng chuyên nhớ,một đằng chuyên quên thì hai người ấy,dầu gặp cũng là không gặp,dầu thấy cũng là không thấy;Nếu cả hai người đều nhớ nhau,hai bên nhớ mãi,khắc sâu vào tâm niệm thì đồng như hình với bóng,cho đến từ đời này sang đến đời khác,không bao giờ xa nhau,Thập phương Như-Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con,nếu con trốn tránh thì tuy nhớ nào có ích gì;Nếu con nhớ mẹ,như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không cách xa nhau.Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật,tưởng Phật thì hiện nay hay về sau nhất định thấy Phật;Cách Phật khônh xa thì không cần phương tiện,tâm tự được khai ngộ,như người ướp hương thì thân thể có mùi thơm,ấy gọi là Hương-quang-trang-nghiêm.Bản-nhân của tôi là dùng tâm niệm Phật mà vào Pháp Vô-sinh-nhẫn.Nay ở cõi này tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi Tịnh-độ.Phật hỏi về viên thông,tôi thu nhiếp tất cả sáu căn,không có lựa chọn tịnh -niệm kế tiếp,được vào Tam-ma -đề.Đó là thứ nhất."
-Đoạn XXVI:VIÊN THÔNG VỀ KIẾN ĐẠI(Giải thích)
Ngài Đại-thế-chí Bồ-tát và đồng bạn trình bầy chỗ tu chứng về Kiến đại.Ngài dùng phương pháp niệm Phật,nhiếp thu tất cả sáu căn về Diệu-chân-như- tính.Pháp-giới-tính luôn luôn hiện tiền như mẹ nhớ con,Nhưng nếu chúng sinh rời bỏ Pháp-giới-tính mà đi theo vọng-tưởng không chịu xoay về nhận lấy Pháp-giới-tính thì dầu Pháp-giới-tính có hiện tiền mãi mãi cũng không có ích gì.Ngược lai nếu cố gắng học tập nhận biết mình có Pháp-giới-tính,thuận theo Pháp-giới-tính mà suy nghĩ,mà tu hành thì sớm hay muộn,nhất định sẽ chứng vào Pháp-giới-tính.Pháp-giới-tính duyên khởi ra tất cả sự vật,duyên khởi ra Phật,duyên khởi ra chúng sinh.Nhưng Phật thì nhập một với Pháp-giới-tinh,diệu dụng tự tại,còn chúng sinh thì mê mờ Pháp-giới-tính,phải chịu luân hồi.Nếu chúng sinh hằng ngày tưởng nhớ đến Phật,đổi cái nhận thức mê lầm của chúng sinh thành cái nhận thức đúng đắn của Phật thì Pháp-giới-tính vẫn hiện tiền,không cần tìm đâu xa nữa.Nhưng muốn đổi thói quen mê lầm thành thói quen giác ngộ thì phải giữ mãi tâm niệm giác ngộ ,luôn luôn phát ra những tâm niệm giác ngộ,dùng tâm niệm giác ngộ đoạn trừ tất cả những tâm niệm mê lầm phiền não,huân tập mãi Đệ-bát-thức bằng những tâm niệm giác ngộ thì mới thành công được.Ngài Đại-thế-chí dùng tâm niệm giác ngộ huân tập đệ-bát-thức nên chứng được tính viên thông và thành chính quả.
-(Trích: Kinh Thủ Lăng Nghiêm-Tập I -Trang 288-289-Nhà in Tiến Bộ,Hà nội năn 1963)
Minh Thiện:Kính Chào và... tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách