Quan điểm cá nhân của HT Quảng Khâm về Niệm Phật

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Blue Rain
Bài viết: 36
Ngày: 21/11/08 00:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: VietNam

Quan điểm cá nhân của HT Quảng Khâm về Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Blue Rain »

http://WWW.CHUAVANPHAT.ORG

Hình ảnh

Moonlight Lotus by Kathleen Brown

CẨM NANG TU ĐẠO
HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM


Đọc @: http://www.dharmasite.net/cntd.htm

Nghe @: http://www.adidaphat.net/phapam/phapam_ ... sp?cd_id=3


Vài đoạn được trích ra từ sách:

NIỆM PHẬT TAM MUỘI

* Nên niệm Phật cho nhiều, không nhất định là cứ phải ngồi Thiền; bởi vì khi công phu Thiền chưa chín muồi, bạn dễ bị dính vào ma sự.

* Niệm Phật tới chỗ tâm định, thì tức là Thiền. Nên nói:

"Vừa Thiền, vừa Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, mười người thành.
Có Thiền, không có Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, chín kẻ lạc đường!"


* Vừa tịnh tọa vừa niệm Phật, thì tương đối không đi lầm đường hoặc xảy ra nguy hại.

* Hỏi: Phải chăng niệm Phật thì có thể thấy Phật?

Ðáp: Không thể có!


* Hỏi: Nếu vậy trong chương Ðại-Thế-Chí Niệm Phật Viên-Thông có câu:

"Nếu ai nhớ Phật, niệm Phật, thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật;Chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai."
là ý gì?

Ðáp: Ðúng! Lòng dạ mở khai tức là thấy Phật, thấy đặng vị Phật của tự-tánh.

* Thầy Quảng-Hóa nói: Có lần tôi chứng kiến Ðức Quán-Âm hiện ra với tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ; cả chuỗi anh lạc của Ngài cũng tuyệt đẹp.

Hòa-Thượng cười, nói rằng: Thật sao? Ở đâu mà có Bồ-tát như thế?

* Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật, Bồ-tát.

Cầu mà không thấy là việc tốt.


Nếu cầu mà thấy, thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu.

Phải không mong cầu gì; chỉ tịnh tâm niệm Phật. Phật, Bồ-tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới thiệt đúng.

* Phật và Bồ-tát tuy đã thị hiện nhập Niết-Bàn, song thật sự các Ngài vẫn còn quanh quẩn, không rời những kẻ đang tu hành như chúng ta; có điều các Ngài không hiện ra thôi.

Chỉ cần Kinh, Luật, Luận tồn tại, chư Phật, Bồ-tát có thể dạy mình.

Ðừng cho rằng không có ai truyền thọ, rồi không còn (Phật Pháp) gì nữa.

* Hỏi: Niệm đức Phật hay Bồ-tát nào thì tốt nhất?

Ðáp: Tất cả mọi đức Phật và Bồ-tát đều tốt như nhau. Không phải niệm vị này thì tốt hơn niệm vị kia: đó đều là do bạn phân biệt, so sánh mà ra. Chư Phật, Bồ-tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các Ngài nữa.


* Hễ nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay; không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không niệm.

* Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội - một thứ Ðịnh không phải tầm thường.

---------------------oOo-----------------------
Vì xét thấy bài này không có liên quan đến tên chủ đề gốc là "Niệm Phật Tam Muội", chỉ là quan điểm chủ quan của HT Quảng Khâm về niệm Phật, nên tôi mạn phép đổi tên chủ đề cho phù hợp.

Lại xét thấy bài này bị người viết từng trích cắt đoạn có chủ đích, nên nay chỉnh lại trên trang nhất đưa thêm phần gốc của bản sách cho mọi người nhìn nhận so sánh dễ dàng hơn.
Nguyện đuốc Tuệ mãi sáng soi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chương IV: Pháp Môn Tịnh Ðộ

1. Tây Phương Có Phật Hiệu A-Di-Ðà

Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sanh ra. Song trước khi được cha mẹ sanh ra, mặt mũi mình ra sao? Sau khi chết đi, mình sẽ về đâu?

Nay do nghe Phật Pháp, biết có Ðức Phật hiệu A-Di-Ðà là vị đã phát 48 lời nguyện, rằng ai niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ được tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu Phật có nguyện vậy, thì mình cũng phải phát nguyện: nguyện vãng sanh Cực-Lạc.

Mình phải tin chắc rằng thật có Thế-Giới Cực-Lạc, có Ðức Phật Ðại Từ Ðại Bi A-Di-Ðà; rồi phải luôn luôn niệm Phật để đến lúc lâm chung mình mới có chánh niệm. Khi hấp hối mà có khả năng niệm Phật, thì Ðức A-Di-Ðà ắt sẽ đến tiếp dẫn. Song le, nếu bạn vẫn còn ý nghĩ lưu luyến bất kỳ thứ gì, dù nhỏ như đầu kim, ngọn cỏ ở cõi Ta-Bà này, bạn sẽ lại rớt vào vòng luân hồi!

Cái nghiệp của Phật, Bồ-tát chính là lòng lo lắng cho chúng sanh của các Ngài.

Khi cõi Ta-Bà còn chúng sanh, thì còn Phật, Bồ-tát. Khi chẳng còn chúng sanh, thì Phật, Bồ-tát cũng không còn.

Mau mau tu để về Tây Phương, không thì ở đây khổ lắm! Ở đây bạn thấy nóng nảy, chứ ở Tây Phương thì thanh tịnh, mát mẻ.

Trần gian đầy dẫy đấu tranh - mình phải tìm một nơi an lạc như Tây Phương của Ðức Phật A-Di-Ðà.

Mình đã hồ đồ, mê muội lúc đầu thai. Giờ đây, mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết - con đường ấy chính là Niệm Phật A-Di-Ðà.

Tứ Sanh (bốn loại chúng sanh được sinh ra từ trứng, từ thai bào, từ nhiệt độ ẩm thấp, và từ sự biến hóa) đều ở trong vòng luân hồi, không gián đoạn sanh tử. Nguyên do là bởi ý niệm tham lam, phiền não, vọng tưởng... khởi lên khi Sáu Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với Sáu Trần (hình, sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp). Do đó Sáu Căn tác hại lắm.

Ngày nay, bạn mà có thời gian để tu hành là quý báu, khó được lắm đấy. Ðể xem bạn có tìm đặng con đường thoát sanh tử hay chăng. Nếu bạn quá chú trọng, chăm lo cái thân xác này thì bạn chẳng phải tu hành niệm Phật đâu. Quá chăm sóc cái thân xác này, thì không có cách gì giải thoát nổi!

Kinh A-Di-Ðà nói tới Phật ở sáu phương - Ðông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới - đều hiển xuất tướng lưỡi rộng dài (tức là thuyết Pháp), khiến Pháp-âm trùm khắp ba ngàn cõi Ðại Thiên Thế-Giới - chủ yếu đều quy nạp về Tây Phương.

Tây Phương ở đâu? Ở trong tâm mình - khi tâm vô sự, không phiền não, thì đó tức là Tây Phương.

Tuy rằng thân ta hiện sinh ở cõi Ta-Bà, song nếu mình niệm Phật mà niệm tới lúc tâm tịnh, thì cõi Phật sẽ tịnh. Nghĩa là khi tâm thanh tịnh, không phiền não, không vọng tưởng; thì đó là Tịnh-Ðộ - cõi Tịnh-Ðộ ở ngay giữa Ta-Bà - mà tâm tức là Tây Phương.

Tây Phương Cực-Lạc ở tâm ta. Mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh; niệm một cách đầy chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương, rời bỏ trần gian khổ lụy. Chớ nên quá yêu quý, nâng niu cái thân xác thịt này.

Mỗi thế giới cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hằng hà sa số chúng sanh mà ai ai cũng có thể sinh về Tây Phương được cả.

Hễ mình niệm Phật thì hoa sen (ở Tây Phương ) sẽ nở ra. Do đó nói: "Tâm khai (niệm Phật) thì hoa nở."

Niệm Phật thì mới khiến ta thật sự thanh tịnh. Niệm Phật là con đường dẫn tới Tây Phương. Hễ niệm Phật thì mình sẽ tới đặng Tây Phương mà chẳng cần phải mua vé tàu, ngồi phi cơ; bởi thuyền Pháp thì không có sắc tướng.

2. Niệm Phật

Niệm Phật, tụng kinh, xem Kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hằng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện. Thời gian tụng Kinh và xem kinh sách không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật là tốt nhất. Niệm Phật vẫn là chủ chốt.

Xem kinh sách không cần phải quá nhiều. Phàm gặp việc gì, cứ một câu "A-Di-Ðà Phật" là được. Ðể tránh chuyện thị phi, cứ một câu "A-Di-Ðà Phật".

Bạn hãy yên lặng, lắng lòng mà niệm Phật; niệm tới lúc ngủ thiếp luôn càng tốt. Khi tâm tới chỗ chuyên nhất - chỉ một niệm - thì bạn có thể siêu xuất Tam Giới, thẳng tới Tây Phương. Khi tu hành, bạn cần phải tập: mắt nhìn mà giả lờ như không thấy, tai nghe mà giả đò như không biết; chỉ thành thật niệm Phật.

Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí huệ khai mở, tất cả Kinh Tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn.

Ði, đứng, nằm, ngồi, đều nên ở trong phạm vi niệm Phật.

Khi định tâm lại niệm, bạn sẽ giác ngộ rằng chúng ta từ sáng tới tối, tâm luôn nhắm mắt ra bên ngoài mà không bao giờ quán xét xem tâm mình có hướng về Phật A-Di-Ðà chăng. Ðừng để cho tâm bạn bị cột vào đám tín đồ, đệ tử, hoặc cảnh giới bên ngoài. Nếu bạn cột vào chúng thì sẽ bị chúng xoay chuyển, lôi đi mất; đáng sợ lắm!

Hiện tại các bạn không đủ chánh niệm, mười phần không được một; do đó thật là nguy hiểm. Khi bạn niệm Phật nhiều thì đó là Thiền sống.

Có kẻ nói là bế quan, song họ đầy dẫy vọng tưởng, đầu não không chút thanh tịnh. Khi bạn ngồi tịnh tọa lâu, thấy mệt thì nên đứng dậy đi rảo.

Khi bạn niệm Phật mà rời được cảnh giới thì đó tức là Thiền. Bạn phải duy trì chánh niệm, bởi vì trong tâm bạn luôn còn rất nhiều chủng tử xấu xa.

Khi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ. Miệng niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu bạn thật sự muốn, thì bạn mới làm cho tâm bạn chuyên nhất đặng. Nếu bạn không có lòng muốn tu, thì làm sao niệm Phật (cho thành công)?

Niệm Phật mà rời xa được ngoại cảnh, cùng Phật tương ưng, thì mới biết tâm này và Phật giống nhau.

Việc quan trọng nhất khi niệm Phật là phải nghe tiếng niệm cho rõ ràng.

Niệm Phật tức là vào Trung-Ðạo? không có tốt, không có xấu.

Tuy niệm Phật cũng là một chuyện huyễn hóa, song nó thuộc về chánh niệm. Do đó, mình dùng huyễn (niệm Phật) để diệt huyễn (vọng tưởng).

Hỏi: Niệm làm sao mới chuyên nhất?

Ðáp: Ðây cũng là chấp trước. Chỉ cần bạn đừng để ý gì tới vọng tưởng là được (thì tâm sẽ chuyên nhất). Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng: "Ðừng khởi vọng tưởng"; song vọng tưởng vẫn cứ tự dấy khởi. Do đó, hễ để ý tới vọng tưởng thì mình lại sanh thêm một vọng niệm; càng để ý tới nó thì nó càng tăng!

Khi vọng niệm nổi lên, bạn đừng sợ. Hãy mặc kệ, đừng chú ý tới nó là xong. Cứ một lòng niệm "A-Di-Ðà Phật". Vọng niệm vốn không có thực thể, từ từ nó sẽ tan biến mất.

Hễ nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay; không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không (chấp trước vào) niệm.

Niệm Phật mà còn thấy rằng mình đang niệm hay không niệm, thì đều là chấp trước.

Niệm Phật thì phải tùy duyên. Phàm làm chuyện gì, ở đâu, lúc nào cũng nên tùy hoàn cảnh mà niệm Phật. Không phải nói rằng: "Tôi cần niệm bao nhiêu, bao nhiêu hồng danh", hoặc "Tôi đang niệm Phật, không thể làm việc được", hoặc "Tôi đang bận rộn, chưa đi niệm Phật được... "

Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, bạn chớ xa rời cảnh giới Phật. Ði, đứng, nằm, ngồi - nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội - một thứ Ðịnh không phải tầm thường.

Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dẫy nghiệp chướng. Do đó, chớ tạo thêm nghiệp mới để chết rồi lại mang đi; chẳng lợi ích chút nào cả!

Hỏi: Niệm đức Phật hay Bồ-tát nào thì tốt nhất?

Ðáp: Tất cả mọi đức Phật và Bồ-tát đều tốt như nhau. Không phải niệm vị này thì tốt hơn niệm vị kia: đó đều là do bạn phân biệt, so sánh mà ra. Chư Phật, Bồ-tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các Ngài nữa.

Niệm Phật tới chỗ tâm định, thì tức là Thiền. Nên nói:

"Vừa Thiền, vừa Tịnh-Ðộ,

Mười người tu, mười người thành.

Có Thiền, không có Tịnh-Ðộ,

Mười người tu, chín kẻ lạc đường!"

Vừa tịnh tọa vừa niệm Phật, thì tương đối không đi lầm đường hoặc xảy ra nguy hại.

Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi!

Nếu bạn biết dọn lòng trong sạch niệm Phật, thì khi lâm chung sẽ có hoa sen, Phật, Bồ-tát và cảnh giới thù thắng hiện ra. Do đó, lúc còn sống bạn cần phải tu để trừ cho sạch hết những ham muốn trần tục.

Khai-thị lúc Phật-thất:

Mục-đích đả Phật-thất là để độ chúng sanh vãng sinh Thế-giới Cực-Lạc.

Cõi Ta-Bà thì có sinh có diệt; cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt. Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không còn sắc tướng (chấp trước). Ðó chính là "bất sinh bất diệt" vậy. Phải niệm Phật thì mới có chỗ để mình ký thác thân mạng này.

Niệm Phật thì phải niệm niệm không xa rời Phật. Niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh, mỗi chữ mỗi chữ đều phải rõ. Tâm nhớ tưởng, tai lắng nghe, miệng thầm niệm - cứ thế mà nhiếp tâm chuyên chú nơi Phật hiệu. Hãy buông bỏ mọi chuyện bên ngoài; cứ nương theo tiếng niệm thì tâm sẽ tập trung, chuyên nhất. Bất kể là "người niệm" hay "tiếng niệm", bất kể là "tôi niệm" hay "bạn niệm"; đại-chúng ai cũng nương theo tiếng niệm Phật thì tâm sẽ chuyên nhất. Tây Phương Cực-Lạc lại cũng dựa theo tiếng niệm Phật này.

Khi đả Phật-thất, bạn chớ để cho ý niệm trần tục lôi kéo tâm mình. Nếu không chuyên tâm, thật uổng cơ hội quý báu này.

Do vậy, hãy một lòng một dạ niệm Phật, chuyên chú vào tiếng niệm.

3. Niệm Phật Có Thể Thấy Phật Không?

Hỏi: Phải chăng niệm Phật thì có thể thấy Phật?

Ðáp: Không thể có!

Hỏi: Nếu vậy trong chương Ðại-Thế-Chí Niệm Phật Viên-Thông có câu:

"Nếu ai nhớ Phật, niệm Phật,

thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật;

Chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai."

là ý gì?

Ðáp: Ðúng! Lòng dạ mở khai tức là thấy Phật, thấy đặng vị Phật của tự-tánh.

Chư Phật và Bồ-tát đều có nguyện lực mà ta có thể dựa vào đó để tu hành. Vì thế, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, bạn chớ rời tiếng niệm Phật. Khi niệm Phật thì mình mới tương ưng với Phật; đây là cảnh giới không có hình hài, sắc tướng gì cả.

Ðừng nên chấp trước, tự hỏi tại sao Ðức A-Di-Ðà không hiện hình ra tiếp dẫn!

4. Thầy Quảng-Hóa Tới Tham Phỏng

Coi thầy công phu hành trì trình độ tới đâu, (tôi nói để thầy nghe) chớ khi lâm chung thầy cần không vương vấn, quái ngại bất kỳ việc gì thì mới vãng sanh được.

Nếu thầy còn tham vọng muốn độ chúng sanh, thì tham muốn ấy cũng là một thứ chấp trước, một thứ quái ngại!

Hòa-Thượng hỏi: Tây Phương ở đâu?

Thầy Quảng-Hóa đáp: Nói theo phương vị, thì nó ở phương Tây; nói theo thực tướng, thì nó ở tại lòng mình.

Hòa-Thượng nói: Hễ có Phật có Bồ-tát, thì có Tịnh-Ðộ. Thầy phải giảng dạy sao cho người nghe có chỗ nương tựa để tu hành.

Ðức Phật dạy rằng nếu người nào trong một ngày, hai ngày..., cho tới bảy ngày mà có thể niệm Phật đến chỗ "nhất tâm bất loạn", thì Phật (A-Di-Ðà) sẽ đến tiếp dẫn. Song, nếu không ăn không ngủ thì chẳng cần tới bảy ngày, chỉ bốn hay năm ngày là đủ rồi!

Thầy Quảng-Hóa nói: Có lần tôi chứng kiến Ðức Quán-Âm hiện ra với tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ; cả chuỗi anh lạc của Ngài cũng tuyệt đẹp.

Hòa-Thượng cười, nói rằng: Thật sao? Ở đâu mà có Bồ-tát như thế?

Khi thầy độ chúng sanh, thầy cần phát nguyện rồi theo đó mà thực hành, như Ðức Quán-Âm, Phổ-Hiền vậy. Song, đến khi lâm chung, thầy phải buông bỏ hết mọi thứ. Nếu nguyện của thầy chưa làm xong, thì thầy sanh trở lại đây để tiếp tục độ sinh; công đức này càng thù thắng, vĩ đại. Nguyện là thứ thầy ghi tạc ở trong lòng.

Phật và Bồ-tát tuy đã thị hiện nhập Niết-Bàn, song thật sự các Ngài vẫn còn quanh quẩn, không rời những kẻ đang tu hành như chúng ta; có điều các Ngài không hiện ra thôi.

Chỉ cần Kinh, Luật, Luận tồn tại, chư Phật, Bồ-tát có thể dạy mình.

Ðừng cho rằng không có ai truyền thọ, rồi không còn (Phật Pháp) gì nữa.

Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật, Bồ-tát.

Cầu mà không thấy là việc tốt.

Nếu cầu mà thấy, thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu.

Phải không mong cầu gì; chỉ tịnh tâm niệm Phật. Phật, Bồ-tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới thiệt đúng.

Phải buông bỏ (sự chấp trước vào) tấm thân thối tha này. Tâm là tâm. Mặc kệ cái thân này biến thành tròn hay méo, đừng để ý lo lắng, chiều chuộng nó. Chẳng cần nói xa xôi, hễ có chứng đắc, thâu hoạch được cái gì thì vẫn còn chưa đúng. (Ý Hòa-Thượng muốn chỉ sự chấp trước của Thầy Quảng-Hóa, rằng Thầy còn chấp vào sự kiện mình đã chứng kiến Ðức Quán-Âm hiện thân).

Trong cái này (Hòa-Thượng chỉ vào tâm Ngài), chẳng có vật gì cả. Các vị đó (Hòa-Thượng chỉ nhóm cư-sĩ tại gia đang ngồi nghe giảng) thì vẫn còn đủ thứ.

Hiện tại, các bạn đêm ngủ nằm mộng mà sáng ngày ra cũng là ở trong mộng.

Các bạn hệt như đang đóng phim vậy; cuốn phim này dài lắm - cả đời bạn, song chẳng khác gì giấc mộng ban đêm!

(Hòa-Thượng khuyến khích Thầy Quảng-Hóa niệm Phật bằng thực-tướng - hình tướng chân thật thì không hình hài, không sanh diệt; tức là chân tâm? chứ đừng niệm Phật bằng sự-tướng - còn chấp trước vào hình hài, sắc tướng, công việc trần gian thế sự ).

Ngày hôm nay tôi nói bấy nhiêu thôi. Kẻ xuất gia thì sẽ lãnh hội được phần nào, chứ người đời thì không có ai hiểu.

Xưa kia cổ nhân chỉ nói một câu là đủ, hôm nay tôi nói quá nhiều! Chờ khi về rồi, các bạn từ từ lãnh hội thì sẽ giác ngộ, thấu suốt hết.
Sửa lần cuối bởi thientinh82 vào ngày 29/03/09 06:55 với 1 lần sửa.
Lý do: Tiêu đề và nội dung có vấn đề


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

... xin chờ ...


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

A Di Đà Phật...
Trước post bài này dct muốn nói ... là dct không phải khinh khi Hòa Thượng Quảng Khâm, nhưng xét thấy Hòa Thượng vẫn có vài điểm không ổn cho nên mạo muội phân tích...Nam Mô A Di Đà Phật.
* Niệm Phật tới chỗ tâm định, thì tức là Thiền. Nên nói:

"Vừa Thiền, vừa Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, mười người thành.
Có Thiền, không có Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, chín kẻ lạc đường!"
Thứ nhất ... Bài thơ trên là của Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư. (Hóa Thân của Phật A Di Đà)


"Vô Thiền, hữu Tịnh Độ,
Vạn tu, vạn nhân khứ,
...
Hữu Thiền, vô Tịnh Độ,
Thập nhân, cửu tha lộ,"


Dịch cho sát nghĩa là:

Không thiền, có Tịnh Độ
Vạn tu, vạn người đi...
...Có Thiền, không Tịnh Độ
Mười người, chín lầm đường


Bài trên Hòa Thương phân tích:
* Niệm Phật tới chỗ tâm định, thì tức là Thiền. Nên nói:....
Hoàn toàn không phù hợp gì với câu của Ngài Vĩnh Minh làm bài thơ đó mục đích...Xiển dương Tịnh Độ Niệm Phật Vãng sanh...
Trong đoạn văn Ngài Vĩnh Minh nói rất rõ " vạn nhân khứ " . Khứ (去): nghĩa là đi ... Không phải dịch là "vạn người thành ".
HT Quảng Khâm lại dịch lệch để xiển dương Lý Thiền... không đúng như ý chỉ bài thơ của Ngài Vĩnh Minh.
* Hỏi: Phải chăng niệm Phật thì có thể thấy Phật?

Ðáp: Không thể có!
Người niệm Phật tại sao không thể thấy Phật... Nếu cần dẫn chứng trong kinh thì dct sẽ dẫn chứng là niệm Phật nhất định sẽ thấy Phật. Niệm Phật Vãng Sanh mục đích là để, thấy được Phật, thân cận Phật, học theo Phật. Người phát tâm tu học phải thường theo Phật không rời như con nhỏ cần phải gần cha mẹ. Sao lại .... nói là không thể có !!!

Phổ Hiền Bồ Tát dạy:
"Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời,
tận trừ nhứt thế chư chướng ngại,
diện kiến bỉ Phật A Di Ðà,
tức đắc vãnh sanh An lạc quốc".Ngài Long Thọ dạy:
"...Nếu người muốn thành Phật
Xưng niệm A Di Đà
Ứng thời vì hiện thân
Nên nay con quy mạng..."


Phẩm Hiền Thủ nói: (Hoa Nghiêm)
“Nếu thường niệm Phật, tâm bất động
Ắt thường trông thấy vô lượng Phật
Nếu thường trông thấy vô lượng Phật
Ắt thấy Như Lai thể thường trụ”.


Kinh A Di Đà:
"Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ..."

Đó chỉ là một vài bằng chứng Kinh luận đã chỉ bày phương tiện niệm Phật. Người niệm Phật khi lâm chung thấy Phật tiếp dẫn là hoàn toàn y như lời Phật dạy trong kinh...Làm sao có thể nói "niệm Phật không thể thấy được Phật"... thì thật là phi lý.
Tại sao HT Quảng Khâm lại nói vậy ??? Nếu HT dạy phương pháp tu niệm Phật để diệt trừ vọng tưởng nơi tâm để chứng đạt bên minh tâm Thiền thì có thể có lý. Nhưng HT vừa trích đoạn thơ của Vĩnh Minh Thiền Sư thì chứng tỏ đây không phải là phương pháp thiền tiểu thừa (niệm Phật cốt yếu tịnh tâm). Cho nên Nếu nói "Thấy Phật giết Phật" thì chỉ đúng về bên thiền thôi. Chứ không ăn nhằm gì tới "Có Tịnh Độ" của Vĩnh Minh Thiền Sư hết.
* Hỏi: Nếu vậy trong chương Ðại-Thế-Chí Niệm Phật Viên-Thông có câu:

"Nếu ai nhớ Phật, niệm Phật, thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật;Chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai."
là ý gì?

Ðáp: Ðúng! Lòng dạ mở khai tức là thấy Phật, thấy đặng vị Phật của tự-tánh.
HT lại không đọc phần văn sau của đoạn kinh cho nên trích ra phân tích không như pháp...

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông: (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ....Nay ở cõi Ta Bà này, rộng độ những người niệm Phật, vãng sanh về Tịnh Độ. Phật hỏi về chứng đắc viên thông, con không lựa chọn, đều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp, được vào Tam Ma Địa, đó là thù thắng nhất.

Vậy thì rõ ràng Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng sanh niệm Phật cốt yếu là để vãng sanh Cực Lạc... Chẳng phải vỏn vẹn "thấy đặng vị Phật của tự tánh". Mà người tu Tịnh Độ ai ai cũng biết có vãng sanh được hay không là có Tín và Nguyện hay là không...
HT Quảng Khâm đem phương pháp Tịnh Độ quy về Thiền vọn vẹn nơi Lý Tánh nhỏ hẹp mà không thấy được sự Tướng và Tánh dung hợp nhau. HT đã đem phương pháp Niệm Phật Vãng Sanh quy về lý thiền, phế bỏ tướng vãng sanh thật là không như Pháp.
* Thầy Quảng-Hóa nói: Có lần tôi chứng kiến Ðức Quán-Âm hiện ra với tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ; cả chuỗi anh lạc của Ngài cũng tuyệt đẹp.

Hòa-Thượng cười, nói rằng: Thật sao? Ở đâu mà có Bồ-tát như thế?
dct thật sự không biết HT ... đọc kinh sao mà không thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh. Phật chứng được 5 thứ nhãn mà còn phải khen Ngài Quán Thế Âm hết lời trong kinh Phổ Môn. Còn dạy chúng sanh phải xưng niệm, thọ trì danh hiệu, tán thán, cúng dường Ngài Quán Thế Âm. Sao lại có người tu đến nổi hỏi " Ở đâu mà có Bồ Tát như thế"?...
Nếu hành giả tu thiền không niệm Phật, Bồ Tát, mà Phật, Bồ Tát hiện thì cái này nên biết có thể là Ma giả để nhiểu loạn người tu Thiền. Còn đây là Phương Pháp Niệm Phật Vãng Sanh. Hễ có tâm chí thành niệm, thì nhĩ nhiên có ứng, có nhân duyên được gặp, nhất định sẽ thấy. Không thể khẳng định "không có Bồ Tát" như vậy được !!!
* Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật, Bồ-tát.

Cầu mà không thấy là việc tốt.
Nếu cầu mà thấy, thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu.
Cái này còn chết nữa.... Người niệm Phật quyết tâm trì một câu danh hiệu Phật, nhất định chờ Phật tới rước như trong kinh dạy:

"Tận mắt thấy Phật A Di Đà. Liền được vãng sanh Cực Lạc Quốc".
"Người lâm chung này được A Di Đà Phật cùng các Thánh chúng hiện ra trước mắt...."

Cả thảy Phật đều hiện tướng để dắt chúng sanh niệm Phật vãng sanh về Cực Lạc. Phật, Bồ Tát, Tổ đều dạy như vậy, sao lại nói "không nên để tâm muốn thấy". Nếu Phật hiện ra tiếp dẫn chúng ta một một không đi (vì không muốn thấy thì hiện ra tiếp dẫn làm gì?). Có phải là đi trái lại pháp môn niệm Phật vãng sanh không?

Còn nữa:
HT nói " Cầu mà không thấy là việc tốt"... nếu cầu mà không thấy là việc tốt thật thì chúng ta không cần phải cầu thì tốt hơn chứ ... Tại sao phải cầu chi rồi không muốn thấy ... Có vẽ phi lý không ???

Nếu dct nói dct niệm Phật cầu vãng sanh, và khi lâm chung Phật hiện ra tiếp dẫn vãng sanh chẳng lẽ dct trong lúc đó không muốn Phật hiện ra tiếp dẫn ??? Chính Phật A Di Đà hiện ra cũng không đáng tin cậy à? Vậy cầu Phật tiếp dẫn thì ai đến tiếp dẫn để chúng ta tin cậy? Niệm Phật, mong Phật đến vãng sanh mà Phật đến thì lại không tin Phật. Nghe có vô cùng phi lý không ???

Nếu vậy thì niệm Phật không cầu vãng sanh cũng tạm được. Tại sao cầu vãng sanh mà không chịu vãng sanh ???

Phải không mong cầu gì; chỉ tịnh tâm niệm Phật. Phật, Bồ-tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới thiệt đúng.
Tịnh tâm ở trên là đúng theo phương pháp niệm Phật của pháp Tiểu Thừa... không dính dáng đến Tịnh Độ Đại Thừa. Nếu không phải là tu Tịnh Độ thì ... Phật, Bồ Tát trong tâm thanh tịnh hiện ra làm gì ??? Chẳng phải ở trên HT nói ...Cầu mà không thấy là việc tốt.
sao?.
* Phật và Bồ-tát tuy đã thị hiện nhập Niết-Bàn, song thật sự các Ngài vẫn còn quanh quẩn, không rời những kẻ đang tu hành như chúng ta; có điều các Ngài không hiện ra thôi.
Nếu đã gọi là nhập Niết Bàn sao còn có chuyện quanh quẩn mà không hiện ??? Nghe hơi không đúng lý lắm không ???
Các Ngài thường vẫn hiện khi có duyên để giúp chúng sanh có tâm tu hành, chứ không phải không hiện mà ở "quanh quẩn" chúng ta... Các Ngài không có quanh quẩn đâu cả ... hư không pháp giới là thân của các Ngài không có quanh quẩn đâu hết. Hễ có ứng thì Ngài liền cảm tức khắc...

Chỉ cần Kinh, Luật, Luận tồn tại, chư Phật, Bồ-tát có thể dạy mình
Nói vậy không đúng !!!

Chỉ cần có cơ duyên được độ thì chư Phật, Bồ Tát có thể dạy mình.

* Hỏi: Niệm đức Phật hay Bồ-tát nào thì tốt nhất?

Ðáp: Tất cả mọi đức Phật và Bồ-tát đều tốt như nhau. Không phải niệm vị này thì tốt hơn niệm vị kia: đó đều là do bạn phân biệt, so sánh mà ra. Chư Phật, Bồ-tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các Ngài nữa.
Ghê chưa !!!
Chư Phật khuyên bảo chúng sanh nên niệm Phật, trong đó có dạy trì danh Niệm Phật, trong tất cả kinh điển Đại Thừa chư Phật và Bồ Tát thường khuyên chúng sanh nên niệm danh hiệu các Ngài, vậy tại sao lại có người vu oan cho Phật nói là "Chư Phật, Bồ-tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các Ngài nữa.". Có phải HT gieo tiếng oán vu khống cho Phật không ??? Tự mình đại diện cho Phật bảo rằng không cần niệm danh hiệu.......Nam Mô A Di Đà Phật.
* Hễ nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay; không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không niệm.
dct thắc mắc là tại sao HT Quảng Khâm có thể nói ... là "tuy niệm mà không niệm". Mà không thể hiểu "tuy sanh mà không sanh", hay "tuy thấy tướng mà không chấp nơi tướng" hoặc "tuy nguyện mà không nguyện". Có phải là hơi mâu thuẫn không ??? Nếu có thể dung thông được 2 cái tánh tướng, lý sự ... thì đâu có phế chuyện thấy Phật vãng sanh.
* Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội - một thứ Ðịnh không phải tầm thường.
Sức mạnh của của việc niệm Phật vĩ đại là ở chỗ vãng sanh bất thối thành Phật. Vì sao ??? (mở đầu bằng bài thơ Tổ Vĩnh Minh, kết thúc xin mượn lại bài thơ ấy).

"Nhược đắc kiến Di Đà,
Hà sầu bất khai ngộ? "


(Nếu được thấy Di Đà
Lo gì không khai ngộ).

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

về "thấy", mình nghĩ cũng nên nhận ra và hoan nghinh sự cảnh cáo về những cái thấy do ảo tưởng; cũng như Kinh Lăng Nghiêm cảnh cáo về ngũ thập ấm ma

"Khi niệm Phật thì mình mới tương ưng với Phật; đây là cảnh giới không có hình hài, sắc tướng gì cả."; HT Quảng Khâm dùng chữ "tương ưng" thay vì "thấy"

"niệm mà không niệm" là niệm mà không chấp quả; cực lạc cảnh có thể đạt được với sự chấp trước chăng, đây là điều HT muốn tỏ?

tangbong


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Pháp Môn Niệm Phật Là Dùng Sự Nhập Thể Cho Nên Việc Thấy Phật Là Nhân Quả Tương Ưng.

Tu Thiền Là Dùng Lý Nhập Thể Nên Thấy Phật Là Nhân Quả Không Tương Ưng.

Hành Giả Chứng Niệm Phật Tam Muội Thì Có Thể Thấy Trăm Ngàn Cho Đến Vô Lượng Đức Phật.

Đây Là Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Giảng Giải Rất Rõ Ràng Về Tướng Chứng Niệm Phật Tam Muội.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

chào kimcang,

>Hành Giả Chứng Niệm Phật Tam Muội Thì Có Thể Thấy Trăm Ngàn Cho Đến Vô Lượng Đức Phật.

có thể nào hành giả chứng niệm phật tam muội duy chỉ thấy một hình ảnh đặc thù của đức Phật mà thôi?

mình đang cố hiểu trạng thái gần thể đi qua nẻo sự hoặc đi qua nẻo lý lại có thể tương phản đến mức độ như vậy

cám ơn

tangbong


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Hay thiệt! hay thiệt!

Hôm nay mới thấy biện tài của dct
dct cũng hiểu sâu lý thiền lắm chứ.

Hòa thượng nói cũng có lý, mà dct nói cũng có lý.
Tôi thấy chẳng có gì chướng ngại hết.
Chỉ có chỗ Hòa thượng bảo Phật và Bồ-Tát không cần chúng ta niệm tên các ngài thì không ổn (nghe như có chấp ngã)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Hành Giả Chứng Niệm Phật Tam Muội Thì Có Thể Thấy Trăm Ngàn Cho Đến Vô Lượng Đức Phật.

có thể nào hành giả chứng niệm phật tam muội duy chỉ thấy một hình ảnh đặc thù của đức Phật mà thôi?

mình đang cố hiểu trạng thái gần thể đi qua nẻo sự hoặc đi qua nẻo lý lại có thể tương phản đến mức độ như vậy

cám ơn
Tu Hành Có Sự Có Lý.

Thiền Là Dùng Lý Nhập Thể Nên Hay Nói Cách Phá Tướng.

Tịnh Độ Là Dùng Sự Nhập Thể Nên Không Phá Tướng.


Hành Giả Tu Chứng Niệm Phật Tam Muội Thì Chẳng Những Thấy Một Đức Phật Mà Có Thể Thấy Vô Lươgng Chư Phật Trong 10 Phương.

Lý Sự Không Có Gì Là Chướng Ngại Cả.

Nước Tức Là Ướt. Sóng Cũng Là Ướt.

Sóng Có Nhiều Ngọn Lớn Nhỏ. Nước Thì Chỉ Là Một.

Nhưng Sóng Và Nước Đều Là Một Thể Ướt.

Thiền Tịng Khác Nhau Vì Các Tu Tập Khác Nhau Nhưng Đều Là Khiến Hành Giả Chứng Nập Thể Tánh Không Sanh Không Diệt.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Hôm nay mới thấy biện tài của dct
dct cũng hiểu sâu lý thiền lắm chứ.
Thôi trời !!!
Con lạy bác Bình...Bác tha cho con...
Con chẳng biết lý thiền hay tu thiền là gì đâu...
Chỉ trì danh niệm Phật thôi.
Hòa thượng nói cũng có lý, mà dct nói cũng có lý.
Tôi thấy chẳng có gì chướng ngại hết.
Bác Bình không thấy quá ư là chướng ngại sao ???

* Niệm Phật không bao giờ thấy Phật.
* Cầu Phật mà không muốn thấy Phật
* Phật hiện ra thì không nên tin cậy

Như vậy có phải là ... giết chết tâm đại bi của đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng sanh không ???
dct có nhớ đọc một đoạn trong kinh gì quên tên dòi...

Đại khái là Ngài Văn Thù chứng được niệm Phật Tam Muội cho nên thường SANH NƠI TỊNH ĐỘ của chư Phật (đồng nghĩa thấy được vô lượng Phật). Rồi Phật thọ kí cho Ngài tương lai sẽ sanh Cực Lạc Tịnh Độ. Để về tìm lại tên kinh rùi bổ sung sau.

Á...có dòi ... Kinh Quán Phật Tâm Muội

Nam Mô A Di Đà Phật.
Sửa lần cuối bởi dct87 vào ngày 04/03/09 07:16 với 1 lần sửa.


Hình ảnh
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

>Lý Sự Không Có Gì Là Chướng Ngại Cả.

đúng, vô lượng đức phật cũng là một cũng là vô tướng?

tangbong


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

* Niệm Phật không bao giờ thấy Phật.
Niệm Phật thực tướng thì không thấy hình tướng Phật
* Cầu Phật mà không muốn thấy Phật
Cầu thành Phật, nhưng không khởi tâm muốn. Nếu muốn thì không thể đắc
* Phật hiện ra thì không nên tin cậy
Do tâm muốn mạnh mà công phu chưa tới thì ma chướng có thể hóa hiện nên không thể tin cậy

Thực ra nếu Phật hiện ra thì sẽ có điềm lành kèm theo
Thí dụ như lúc đó tâm vẫn sáng suốt, có cảm giác an lành, tâm tịnh tĩnh, không xao động v v...
Còn ma ngũ ấm hóa hiện thì vãn có cảm giác bất an.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Niệm Phật thực tướng thì không thấy hình tướng Phật
Niệm Phật Thật Tướng nguyện vãng sanh thì ...hành giả vãng sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Phá Vô Minh Phần chứng Pháp Thân ( Pháp Thân là Thật Tướng của Tự, Tha Phật không hai)
Thật Tướng Niệm Phật là cảnh giới của Đại Sĩ dùng Bát Nhã mà phá Vô Minh chứng Pháp Thân... Chẳng phải cho hạng phàm phu ngu muội dùng Ý Thức để phá các Tướng.

Thật tướng của các pháp không rời các tướng mà có. Ngay trong tướng có hoặc tướng không mà niệm Phật và nhận được thật tướng của chính mình thì là "Lý Nhất Tâm Bất Loạn".
Chẳng phải là "Niệm Phật Thật Tướng thì không thấy hình tướng Phật" như bác Bình đã nói... mà cảnh giới này chỉ là niệm mà vô niệm giống như minh tâm kiến tánh của nhà Thiền, chứ chưa nói đến phá vô minh chứng Thật Tướng ráo. Dù là cảnh giới niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn còn không thể bỏ các tướng huống chi Niệm Phật Thật Tướng.

Kinh Kim Cang:
"...Này Tu Bồ Đề! Ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm Vô Thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt..."


Tóm lại ... Thật Tướng = Vô Tướng, Vô Tướng là đối với các tướng của pháp không chấp có cũng không CHẤP KHÔNG. Niệm Phật Thực Tướng là phá Vô Minh Phiền Não của hàng Bồ Tát, chẳng phải minh tâm kiến tánh của nhà Thiền cho nên không thể nói "Niệm Phật thực tướng thì không thấy hình tướng Phật".

dct: * Cầu Phật mà không muốn thấy Phậtbinh: Cầu thành Phật, nhưng không khởi tâm muốn. Nếu muốn thì không thể đắc
dct nói là "cầu Phật", chứ đâu có nói "cầu thành Phật". Cầu Phật ở đây là cầu Phật tiếp dẫn về Cực Lạc.
Còn nữa...


Bác Bình: "Cầu thành Phật, nhưng không khởi tâm muốn. Nếu muốn thì không thể đắc" <--- Cầu thành Phật nghĩa là hành giả PHÁT BỒ ĐỀ TÂM. Mà Phát Bồ Đề Tâm thì kinh dạy:

Kinh Hoa Nghiêm:
Này thiện nam tử! Bậc bồ tát phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề là:

KHỞI TÂM đại bi cứu độ tất cả chúng sanh
KHỞI TÂM cúng dường chư Phật, cứu cánh thừa sự
KHỞI TÂM khắp cầu Chánh pháp không sẻn tiếc
KHỞI TÂM thú hướng rộng lớn, cầu Nhất Thiết Trí
KHỞI TÂM ....
KHỞI TÂM .....


Nhiều lắm...trích nhiêu thôi...

Nếu Ta chưa CHỨNG được thì không thể nói " không khởi tâm muốn cầu thành Phật" được. Vì kinh Hoa Nghiêm có dạy:

"Cửa yếu vào đạo trước phải phát tâm. Việc yếu tu hành, trước nên lập nguyên"...

Ngẫu Ích đại sư nói:

"Nếu không Tín Nguyện, dù trì niệm câu hồng danh cho đến gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được vãng sanh"
Lại nhắc đến TÍN và NGUYỆN cho vững....

Phật nơi kinh A Di Đà luôn luôn bảo " phải nên phát nguyện... phải nên phát nguyện, phải nên phát nguyện....sanh về nước kia"

Nếu hành giả tu Tịnh Độ mà tuy nguyện mà không muốn nguyện (nguyện lung lay thì sanh vẽ Biên Địa).
Vì thế khi còn là phàm phu chưa chứng gì ráo thì không nên "cầu mà không cầu". Dù đã chứng nhập cũng không phế tướng cầu. Cho nên Di Lặc Bồ Tát thân phận là bổ xứ Phật, ngày đêm 6 thời vẫn lễ lạy chư Phật 10 phương cầu gia hộ...

Phàm phu chưa được vô sanh nhẫn thì cần phải có tâm mong cầu chư Phật gia bị....

Do tâm muốn mạnh mà công phu chưa tới thì ma chướng có thể hóa hiện nên không thể tin cậy
Niệm Phật A Di Đà suốt cả đời chỉ mong Phật đến rước là đúng y như nguyện rồi Ma nào hiện ra ??? Người niệm Phật A Di Đà có tâm nguyện vãng sanh thì được 25 đại Bồ Tát hộ vệ ngày đêm, chư Long Thiên Quỉ Thật hộ vệ, chư Phật hộ niệm ... Ma nào ...dám đến phá ...
Còn nữa...
Nếu nói "..công phu chưa tới mà có tâm mong thì ma chướng có thể hóa hiện nên không thể tin cậy" thì cái này Kinh Quán Vô Lượng Thọ người Trung và Hạ Phẩm không vãng sanh... vì sao??? Công phu người niệm Phật Trung Hạ Phẩm chỉ vỏn vẹn làm các việc lành thế gian, trì danh niệm Phật hồi hướng Cực Lạc... Nếu nói công phu phải cao mới có thể phân biệt được ai tiếp dẫn thì người Trung Hạ Phẩm bị Ma dắt đi vãng sanh tam ác đạo hết rồi ...Nếu vậy nguyện Phật là hư dối sao??? Phật lập pháp môn này là tiếp độ cả hàng Thượng, Trung, Hạ. Hàng Trung Hạ hoàn toàn Phật dùng tướng tiếp dẫn. Còn hàng Thượng căn không ngại nơi tướng cho nên Phật vẫn hiện tướng để tiếp dẫn... Phật cả thảy đều hiện tướng mà tiếp dẫn....

Nam Mô A Di Đà Phật...


Hình ảnh
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]8 khách