Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

NamMoADiDaPhat
Bài viết: 1
Ngày: 14/04/09 08:51
Giới tính: Nam
Đến từ: USA

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi NamMoADiDaPhat »

Đây chỉ đường Cực Lạc Vãng Sanh.

http://www.nammoadidaphat.org


halo_2615
Bài viết: 71
Ngày: 04/04/08 09:32
Giới tính: Nam
Đến từ: VIETNAM

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi halo_2615 »

Đạo hữu tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đạo hữu dct87 đã nói về công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lac.
Thế nhưng đạo hữu có viết rằng:
Lại nói muốn vãng sanh vào thế giới Tịnh Lưu Ly của đức Phật Dược Sư phải có điều kiện chứ không phải dễ dàng mà được sanh.
Trong kinh Dược Sư dường như có nói rõ là cõi ấy :
Cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ tát là Nhựt Quang biến chiếu, và Nguyệt Quang biến chiếu, chính là hai bực thượng thủ trong vô lượng, vô số Bồ tát và lại là những bậc sắp bổ xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp tạng của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Không thấy có bóng dáng của hàng Nhị Thừa lẫn phàm phu có nghiệp chướng.
Vậy thì chúng sanh muốn vãng sanh cõi ấy nhất định phải hết phiền não nghiệp chướng, và sự thanh tịnh của mình phải tương đương với các vị Bồ Tát cõi ấy mới có năng lực "ở chung" 1 cảnh giới với các vị đó. Hay nói một cách dễ hiểu là chúng ta phải tu hành đến mức thanh tịnh như các vị bồ tát cõi đó và tự thân chúng ta phải vãng sanh đến cõi Phật Dược Sư (vì không có nguyện tiếp dẫn).
Tôi thiết nghĩ những gì đạo hữu viết chỉ là suy luận của đạo hữu chứ không phải lời dạy của Đức Phật Thích Ca và trong kinh cũng không thấy nói những điều này . Vậy theo thiển nghĩ của tôi thì đó là ý kiến của đạo hữu thôi .

Trong kinh "DƯỢC SƯ LƯU LY BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC" Đức Thích Ca có dạy rằng:

Thật chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy.

Mạn Thù Thất Lợi, vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài.
;
Nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn: Ðã không bịnh lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung được sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly, không còn thối chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ đề.
;
Bạch Ðức Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào tín căn không đầy đủ, nghe nói đến những công hạnh sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng: " Làm sao chỉ niệm danh hiệu của một đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi ngần ấy”

Những gì Đức Phật Thích Ca dạy ở trên đây theo tôi thế giới Tịnh Lưu Ly và Tây Phương An Lạc không khác gì nhau, công đức để vãng sanh cũng không khác gị
Ý kiến đạo hữu thế nào ?

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


南無藥師琉璃光如來
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

http://namo84000.wordpress.com/
kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

dct87 đã viết:Thầy Nhuận Trượng từ bi cảnh tỉnh cho mà còn chưa tỉnh quay lại hờn trách nữa...

Nghe nói (ở trên) kevodanh có quen với vị CAO TĂNG ĐẮC ĐẠO ... lại dạy phương pháp "có suy nghĩ là chẳng dùng được"... lâu ngày chắc rằng sẽ thấy Tánh mà thành Phật.

1- Hình như cái đó là phương pháp vô tưởng của ngoại đạo làm gì có chuyện thấy Tánh, vì các pháp TÙNG TÂM TƯỞNG SANH thì tại sao phải dừng tưởng (suy nghĩ) lại để thấy Tánh, phải chăng lọt vô Phi Phi Tưởng chăng? (Lục đạo còn ra không được đừng nói chi thấy Tánh)

2- Luyện hằng ngày 24/24 <--- đơn giản mà thành Phật ... 24/24h mà đơn giản, dừng dòng suy nghĩ 5, 10 phút cũng trần ai rồi... đừng nói không khởi tâm động niệm 24/24. Mà cho dù không khởi tâm động niệm 24/24 thì cũng chưa thành Phật đâu ... phải tu lục độ vạn hạnh trãi qua vô số kiếp đấy. Còn nếu dừng dòng suy nghĩ trơ trơ như cục đá thì theo nghiệp mà thọ sanh tiếp...

3- A Di Đà Phật.
Còn vụ CAO TĂNG gì đó ĐẮC ĐẠO hay không sao kevodanh biết hay vậy ???

4- À quên nữa chữ ĐIỀU HÀNH VIÊN là lỗi kĩ thuật thôi (có gửi tin nhắn kimcang (admin) sửa lại rồi mà kimcang ...im re)... chứ không có đâu... kevodanh đừng nghi oan tội nghiệp cho dct hay thầy Nhuận Trượng nha.
1- Ông hằng ngày niệm phật dùng cái gì để niệm?
Lúc không niệm là dùng cái gì ?
vậy là Có tưởng hay chẳng tưởng ?
2- Tôi khuyên các đạo hữu hằng ngày sống bình thường,đơn giản...Chớ dụng Tâm,mà chẳng thấy,lại nói là trơ trơ như cục đá.Lại còn có kẻ tu người chứng nên nói dừng dòng suy nghĩ 5,10 phút cũng trần ai rồi... .(Ghép vào tội "pháp vô tưởng của ngoại đạo")
3- Ông có phật Tánh hông?
4- Ông có cái gì mà tôi nghi
thichnhuantruong đã viết: 1- Không phải nhuận trượng chạy theo chữ mà chẳng qua huynh nói sai nên Nhuận Trượng mới nói vậy .
nói đến chổ bất động huynh không thể nói như vậy được vì sao vậy?ý chỉ của bất động, đâu phải ngưng cái động để cầu tịnh! Cần phải cầu tịnh nơi động, cầu tịnh ở nơi động thì dẫu cho động cách mấy cũng là thường tịnh; chẳng ngưng động để cầu tịnh thì dẫu cho tịnh cách mấy cũng chẳng lìa động. Vậy thì động và tịnh chưa từng có khác biệt mà người mê hoặc cho là bất đồng thế thôi
Kinh Phóng Quang Bát Nhã có nói : "Các pháp chẳng có khứ lai,chẳng có pháp nào động chuyển cả".
Lại Nói : Chân Bát Nhã thanh tịnh như hư không, vô tri vô kiến, vô tác vô duyên, ấy thì sự tri tự nhiên vô tri , đâu phải đợi tiêu diệt cái tâm linh minh rồi mới là vô tri! Nếu nói "Hữu tri tánh không" mà gọi là thanh tịnh thì chẳng phân biệt được với cái tri mê hoặc của phàm phu. Bởi vì phiền não cũng là tánh không, cũng đều thanh tịnh
cái đạo Tịch diệc vốn không 1 lời ,không có hình tướng đâu phải nói động mà trái tịnh ,nói tịnh mà bỏ cái động được
Động tịnh còn chẳng có thì làm gì có ý chỉ bất động
Nói chữ màu sanh được chẳng lẽ hiểu xuông


xichlo
Bài viết: 2
Ngày: 28/06/08 18:02
Giới tính: Nam

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi xichlo »

kevodanh đã viết:
dct87 đã viết:Thầy Nhuận Trượng từ bi cảnh tỉnh cho mà còn chưa tỉnh quay lại hờn trách nữa...

Nghe nói (ở trên) kevodanh có quen với vị CAO TĂNG ĐẮC ĐẠO ... lại dạy phương pháp "có suy nghĩ là chẳng dùng được"... lâu ngày chắc rằng sẽ thấy Tánh mà thành Phật.

1- Hình như cái đó là phương pháp vô tưởng của ngoại đạo làm gì có chuyện thấy Tánh, vì các pháp TÙNG TÂM TƯỞNG SANH thì tại sao phải dừng tưởng (suy nghĩ) lại để thấy Tánh, phải chăng lọt vô Phi Phi Tưởng chăng? (Lục đạo còn ra không được đừng nói chi thấy Tánh)

2- Luyện hằng ngày 24/24 <--- đơn giản mà thành Phật ... 24/24h mà đơn giản, dừng dòng suy nghĩ 5, 10 phút cũng trần ai rồi... đừng nói không khởi tâm động niệm 24/24. Mà cho dù không khởi tâm động niệm 24/24 thì cũng chưa thành Phật đâu ... phải tu lục độ vạn hạnh trãi qua vô số kiếp đấy. Còn nếu dừng dòng suy nghĩ trơ trơ như cục đá thì theo nghiệp mà thọ sanh tiếp...

3- A Di Đà Phật.
Còn vụ CAO TĂNG gì đó ĐẮC ĐẠO hay không sao kevodanh biết hay vậy ???

4- À quên nữa chữ ĐIỀU HÀNH VIÊN là lỗi kĩ thuật thôi (có gửi tin nhắn kimcang (admin) sửa lại rồi mà kimcang ...im re)... chứ không có đâu... kevodanh đừng nghi oan tội nghiệp cho dct hay thầy Nhuận Trượng nha.
1- Ông hằng ngày niệm phật dùng cái gì để niệm?
Lúc không niệm là dùng cái gì ?
vậy là Có tưởng hay chẳng tưởng ?
2- Tôi khuyên các đạo hữu hằng ngày sống bình thường,đơn giản...Chớ dụng Tâm,mà chẳng thấy,lại nói là trơ trơ như cục đá.Lại còn có kẻ tu người chứng nên nói dừng dòng suy nghĩ 5,10 phút cũng trần ai rồi... .(Ghép vào tội "pháp vô tưởng của ngoại đạo")
3- Ông có phật Tánh hông?
4- Ông có cái gì mà tôi nghi
thichnhuantruong đã viết: 1- Không phải nhuận trượng chạy theo chữ mà chẳng qua huynh nói sai nên Nhuận Trượng mới nói vậy .
nói đến chổ bất động huynh không thể nói như vậy được vì sao vậy?ý chỉ của bất động, đâu phải ngưng cái động để cầu tịnh! Cần phải cầu tịnh nơi động, cầu tịnh ở nơi động thì dẫu cho động cách mấy cũng là thường tịnh; chẳng ngưng động để cầu tịnh thì dẫu cho tịnh cách mấy cũng chẳng lìa động. Vậy thì động và tịnh chưa từng có khác biệt mà người mê hoặc cho là bất đồng thế thôi
Kinh Phóng Quang Bát Nhã có nói : "Các pháp chẳng có khứ lai,chẳng có pháp nào động chuyển cả".
Lại Nói : Chân Bát Nhã thanh tịnh như hư không, vô tri vô kiến, vô tác vô duyên, ấy thì sự tri tự nhiên vô tri , đâu phải đợi tiêu diệt cái tâm linh minh rồi mới là vô tri! Nếu nói "Hữu tri tánh không" mà gọi là thanh tịnh thì chẳng phân biệt được với cái tri mê hoặc của phàm phu. Bởi vì phiền não cũng là tánh không, cũng đều thanh tịnh
cái đạo Tịch diệc vốn không 1 lời ,không có hình tướng đâu phải nói động mà trái tịnh ,nói tịnh mà bỏ cái động được
Động tịnh còn chẳng có thì làm gì có ý chỉ bất động
Nói chữ màu sanh được chẳng lẽ hiểu xuông
ở đây sao nghe giống như chiến trường quá ta ~x(
kevodanh là chỉ giỏi hỏi người sao không tự hỏi mình mấy câu hỏi đó !đứng khách quan mà nói
dct87 và thầy Nhuan Truong nói nét chữ thao thao sao ngôn ngữ của kevodanh như ẩn chứa điềm tức tối đang cất gấuở trong lòng quá ! :D
nên học hỏi ở nhau thì tốt hơn ! ;)
tui làm thân cư sĩ thấy kevodanh ăn nói xưng với thầy NhuanTruong,dct87, và mọi người .bằng ông này kia nọ là tui thấy đã không đúng rồi
những cái trước mắt trong cuộc sống còn không biết chứ nói chi đến chuyện tu hành .
:-P


kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

xichlo đã viết:ở đây sao nghe giống như chiến trường quá ta ~x(
kevodanh là chỉ giỏi hỏi người sao không tự hỏi mình mấy câu hỏi đó !đứng khách quan mà nói
dct87 và thầy Nhuan Truong nói nét chữ thao thao sao ngôn ngữ của kevodanh như ẩn chứa điềm tức tối đang cất gấuở trong lòng quá ! :D
nên học hỏi ở nhau thì tốt hơn ! ;)
tui làm thân cư sĩ thấy kevodanh ăn nói xưng với thầy NhuanTruong,dct87, và mọi người .bằng ông này kia nọ là tui thấy đã không đúng rồi
những cái trước mắt trong cuộc sống còn không biết chứ nói chi đến chuyện tu hành .
:-P
Ông là thành viên mới hay cũ mà vào đây Spam vậy?
Sao ông biết tôi tức tối vậy?
Chấp tướng,chấp tướng.Có thật đâu mà giữ vậy?
Tội nghiệp,tội nghiệp.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật.

Nên cẩn thật đừng chấp không. Nếu việc gì cũng cho là không ngay kể cả giết người cũng cho là không, vậy là nguy. Cho nên cổ đức dạy "người chấp không thì việc ác gì mà chẳng giám làm".

Ta còn là phàm phu thì vẫn còn chấp trước phân biệt. Nếu không thì đã thành Phật rồi. Nhưng tuy vẫn còn chấp như ta tu phật thì ít ra cũng đở nhiều hơn người thường thôi!

Nam Mô A Di Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

Thánh_Tri đã viết:A Di Đà Phật.

Nên cẩn thật đừng chấp không. Nếu việc gì cũng cho là không ngay kể cả giết người cũng cho là không, vậy là nguy. Cho nên cổ đức dạy "người chấp không thì việc ác gì mà chẳng giám làm".

Ta còn là phàm phu thì vẫn còn chấp trước phân biệt. Nếu không thì đã thành Phật rồi. Nhưng tuy vẫn còn chấp như ta tu phật thì ít ra cũng đở nhiều hơn người thường thôi!

Nam Mô A Di Đà Phật.
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
Nam Mô A Di Đà Phật


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

Thánh_Tri đã viết:A Di Đà Phật.

1- Nên cẩn thật đừng chấp không. Nếu việc gì cũng cho là không ngay kể cả giết người cũng cho là không, vậy là nguy. Cho nên cổ đức dạy "người chấp không thì việc ác gì mà chẳng giám làm".

2- Ta còn là phàm phu thì vẫn còn chấp trước phân biệt. Nếu không thì đã thành Phật rồi. Nhưng tuy vẫn còn chấp như ta tu phật thì ít ra cũng đở nhiều hơn người thường thôi!

Nam Mô A Di Đà Phật.
1- Nếu gọi là chấp không.Lấy cái gì các đạo hữu biết mà nói tôi
2- Còn nghĩ phàm,nghĩ thánh là chẳng được.
Còn thành phật thì xa.Tham Tổ Sư Thiền đi.Khi kiến tánh rồi mới Tu.Giờ chưa kiến tánh biết gì mà tu.Chẳng qua là trí thế biện thông thôi.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật.

Tôi đã biết con đường đi của mình rồi. Mục đích của tôi tu hành trong đời nầy chẳng phải là vì Kiến Tánh, bởi vì tôi tự nghĩ mình làm không nỏi. Vì vậy may mắn cho tôi biết được pháp môn Tịnh Độ, mà nương nhờ Phật Từ Lực một lòng Niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc.

Thiền Sư Vĩnh Minh dạy một khi đã vãng sanh về cõi Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà rồi thì lo gì mà không Khai Ngộ? Kiến Tánh? Thành Phật?

Tôi khuyên người, đời người như giất mộng, giơ tay cất bước không gì là không tội, đọa lạc thì dễ giải thoát thì khó, nhân có thân làm người mà gắng chuyên tu, chọn cho mình một nơi có nhiều bậc minh sư và thiện hữu tri thức để nương về theo học. Bà Vi Đề Hi nhìn khắp pháp giới cõi Phật đã chọn cho chính bà và chúng ta cõi Cực Lạc để đi về. Nên biết cõi Cực Lạc là nơi có nhiều bậc minh sư thiện hữu tri thức. Vì vậy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã ân cần khuyên chúng ta rằng: "Phải nên phát nguyện sanh về cõi nước đó, vì sao? Vì đặng cùng với những bậc thượng thiện nhân câu hội một chỗ."

Mỗi người mỗi đường, tùy duyên vậy. Tôi chỉ có thể làm tròn bổn phận giới thiệu và khuyên bảo một lần thôi.

Nam Mô A Di Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

halo...:
Những gì Đức Phật Thích Ca dạy ở trên đây theo tôi thế giới Tịnh Lưu Ly và Tây Phương An Lạc không khác gì nhau, công đức để vãng sanh cũng không khác gị
Ý kiến đạo hữu thế nào ?
dct đã có nói rồi ... những điểm khác nhau giữa thế giới Cực Lạc Tây Phương và thế giới Tịnh Lưu Ly ở Đông Phương...
2 điều quan trọng là:

1. Nguyện tiếp dẫn của Phật A Di Đà.
2. Mang nghiệp đều có thể vãng sanh.


1. Nên nhớ không có nguyện tiếp dẫn của Phật Dược Sư, chúng sanh phải tự mình tu hành đến tâm tương ưng cảnh giới Tịnh Lưu Ly mới có tư cách vãng sanh đến thế giới đó
2. Tịnh Độ của Phật Dược Sư trong kinh không có nói cõi Tịnh Lưu Ly có mặt hàng phàm phu hay Nhị Thừa, chỉ có Bồ Tát, cho nên vãng sanh về cõi Tịnh Lưu Ly tâm phải thanh tịnh tương ưng như các vị Bồ Tát cõi Tịnh Lưu Ly (Địa vị này thì quá cao, phàm phu khó với tới).


Thật chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy.
Công đức của chư Phật và Tịnh Độ hoàn toàn giống nhau...
Vì:
Cõi Ta Bà này hay cõi Tịnh Lưu Ly hay cõi Cực Lạc này thảy đều có Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh ĐộThường Tịch Quang Tịnh Độ...(Là nơi có Phật giáo hóa và Bồ Tát tu hành).
Nhưng trên phương diện hoằng pháp và sự thọ dụng của mỗi quốc độ chư Phật thảy đều có khác nhau...

Ví như cõi Tịnh Lưu Ly và cõi Cực Lạc
- Cõi Cực Lạc có năng lực thu nhiếp phàm phu đến Đẳng Giác Bồ Tát, còn Tịnh Lưu Ly thì không.
- Cõi Cực Lạc có 9 phẩm sen dành cho tất cả các hạng phàm phu cho đến bậc Thánh, còn cõi Tịnh Lưu Ly thì không. (Nghĩa là chỉ có Bồ Tát mới có tư cách sanh vào Tịnh Lưu Ly).

Ví như về hạnh nguyện của Phật:
- Phật A Di Đà có NGUYỆN TIẾP DẪN VÃNG SANH, Phật Dược Sư thì không có nguyện tiếp dẫn vãng sanh.
- Hạnh nguyện của Phật A Di Đà là cứu tất cả chúng sanh dù là Địa Ngục tội nhân hay Đẳng Giác, còn Phật Dược Sư thì có hạnh nguyện cứu chúng sanh khỏi thống khổ bệnh tật nghèo nàn.
- Niệm Phật Dược Sư thì được Phật Dược Sư hộ trì, còn niệm Phật A Di Đà thì được tất cả chư Phật hộ trì.
...v.v.....

Công đức của chư Phật dĩ nhiên ngang nhau như nhau (vì là công đức từ tự tánh chẳng ngoài đâu khác)
Nhưng trên phương diện độ sanh thì chúng ta cần phải hiểu rõ...
Tại sao tất cả chư Phật và Phật Thích Ca cùng các đại Bồ Tát chỉ khuyên chúng ta vãng sanh Cực Lạc....???
Tại sao ngay chính trong kinh Dược Sư, Phật Thích Ca lại không quên bảo chúng sanh nên sanh về Cực Lạc.... có phải Phật đang cảnh tỉnh chúng ta không ???...

Ngài Phổ Hiền tượng trưng có mật hạnh cũng nguyện vãng sanh Cực Lạc
Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí huệ cũng nguyện vãng sanh Cực Lạc
Ngài Đại Thế Chí tượng trưng cho ý chí kiên cường dạy chúng sanh niệm Phật vãng sanh
Ngài Quán Thế Âm tượng trưng cho từ bi cũng dùng hạnh tiếp dẫn vãng sanh ( Quán Âm Tiếp Dẫn Tây Phương nguyện)

Trên có chư Phật giảng dạy, dưới có các bậc thượng thủ Bồ Tát kể trên, cả thảy đều nguyện về cảnh Di Đà mà chẳng nguyện về cõi Dược Sư...

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
tinhthai
Bài viết: 28
Ngày: 20/04/09 04:32
Giới tính: Nam
Đến từ: HCMC

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhthai »

Đọc topic này thấy hầu hết Quí vị đã đi quá xa mục đích chính của Phật pháp vấn đáp, người hỏi chính thì không thấy thường quay lại để kiểm soát topic mình đưa ra, phần lớn số người còn lại thì rơi vào tranh cãi việc đúng sai! Quí vị ở ngoài đời thị phi chưa đủ hay sao? Lên đây thấy có vẻ hăng máu hơn...

Cuối cùng mình giúp ai tu theo đúng pháp đây? Hay tự mình đang phá bỏ công phu của mình bằng cách nổi sân và tranh cãi?

A Di Đà Phật.


halo_2615
Bài viết: 71
Ngày: 04/04/08 09:32
Giới tính: Nam
Đến từ: VIETNAM

Re: Tu theo pháp môn nào tốt nhất

Bài viết chưa xem gửi bởi halo_2615 »

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


南無藥師琉璃光如來
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

http://namo84000.wordpress.com/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách