QUÁN ÂM SÁM

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

nhao minh
Bài viết: 54
Ngày: 30/06/08 17:39
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

QUÁN ÂM SÁM

Bài viết chưa xem gửi bởi nhao minh »

Khế thủ Quán Âm Đại Bi Chủ
Nguyện lực hồng thâm tướng hải thân
Thiên lý trang nghiêm phổ hộ trì
Thiên nhãn quang minh biến quang chiếu
Chơn thật ngữ trung tuyên mật ngữ
Vô vi tâm nội khởi bi tâm
Tốc linh mãn túc chư hỷ cầu
Vĩnh sử diệt trừ chư tội nghiệp
Long Thiên Thánh Chúng đồng từ hộ
Bách thiên tam muội đốn huân tu
Thọ trì thân thị quang minh trường
Thọ trì tâm thị thần thông tạng
Tẩy địch trần lao nguyện tế hải
Siêu chứng Bồ Đề phương tiện môn
Ngã kim xưng tụng thệ quy y
Sở nguyện tùng tâm tất viên mãn.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tốc tri nhất thiết Pháp
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đắc trí tuệ nhãn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tốc độ nhất thiết chúng.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đắc thiện phương tiện.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tốc thừa Bát Nhã thuyền.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đắc việt khổ hải.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tốc đắc giới định đạo.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đăng Niết Bàn sơn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tốc hội vô vi xá.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đồng pháp tánh thân.
Ngã nhược hướng đao sơn
Đao sơn tự tồi chiết.
Ngã nhược hướng hỏa thang,
Hỏa thang tự khô kiệt
Ngã nhược hướng địa ngục,
Địa ngục tự tiêu diệt
Ngã nhược hướng ngạ quỷ,
Ngạ quỷ tự bão mãn.
Ngã nhược hướng tu la
Ác tâm tự điều phục
Ngã nhược hướng súc sanh
Tự đắc đại trí tuệ.
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.


CÙNG TỬ TẦM CHÂU
_____()_____
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách