Sáng tác những bài thơ ngắn ca ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

em_lanh
Bài viết: 217
Ngày: 05/06/09 20:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Sáng tác những bài thơ ngắn ca ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm

Bài viết chưa xem gửi bởi em_lanh »

VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC NHỮNG BÀI THƠ NGẮN
CA NGỢI BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta nên khắc bảng tán dương Ngài chẳng hạn những bài thơ như sau. Xin mời các bạn tham gia sáng tác để mỗi tượng đều có một bài thơ khác nhau. Những câu thơ khắc họa ấy sẽ làm rung động lòng người chuyển hóa đạo tâm có kết quả bất khả tư nghì. Còn chúng ta, khi sáng tác về Bồ Tát, chúng ta sẽ nghiên cứu kinh điển nói về Ngài và như thế càng hiểu sâu về nhân cách của Ngài. Thật là lợi lạc. Bạn có thể sửa chữa những bài có sẵn để cho hay hơn. Không có vấn đề bản quyền ở đây.

Bài 1:

Áo trắng gió lộng tung bay
Bồ tát luôn đứng giữa trời gió mưa
Chúng sanh kêu cứu sớm trưa
Tầm thinh cứu khổ chẳng chừa một ai


Bài 2

Trụ Phổ Đà Nam Hải
Vân du khắp mười phương
Ứng cứu không mệt mỏi
Bồ Tát của tình thương

Bài 3

Bồ Tát hiện nữ thân
Chúng sanh thường gọi Mẹ
Vẩy tịnh thủy trong ngần
Muôn nỗi khổ vơi nhẹ

Bài 4

Ta bà thường qua lại
Ba mươi hai ứng thân
Lắng nghe bao oan trái
Thuyết pháp độ mê tân


Bài 5

Bồ Tát thật sáng chói
Vì tâm nguyện vá trời
Niệm bỉ Quan Âm lực
Tất tả mà thảnh thơi


Bài 6

Hoằng thệ thâm như hải
Cứu chúng sanh đau thương
Đoan nghiêm vô tỉ tái
Một hiện ở mười phương


Bài 7

Vì chúng sanh thao thức
Quan Âm diệu trí lực
Năng cứu chúng sanh khổ
Thập phương chư quốc độ


BÀI 8
Diệu Âm Quan Thế Âm
Rộng lớn biển từ tâm
Phạm âm hải triều âm
Cứu chúng sanh mê lầm


BÀI 8
Từ nhãn thị chúng sanh
Tịnh bình nước vơi nhanh
Quan Thế Âm tịnh thánh
Rưới tắt đại hỏa khanh

BÀI 9

Ngã đầu diện tiếp túc
Văn danh cập kiến thân
Năng diệt chư hữu khổ
Bát nạn vĩnh vô xâm


BÀI 10

Ngã thính Quan Âm hạnh
Năng diệt chư hữu khổ
Hoằng thệ thâm như hải
Thiện ứng chư phương sở

BÀI 11

Bồ Tát Quan Thế Âm
Huệ nhật phá chư ám
Từ ý diệu đại vân
Năng trừ nguy hiểm nguyện

BÀI 12

Thập phương chư quốc độ
Vô sát bất hiện thân
Huệ nhật phá chư ám
Phổ minh chiếu thế gian


BÀI 13

Quan Thế Âm Bồ Tát
Năng diệt chư hữu khổ
Thị cố tu thường niệm
Niệm niệm vật sanh nghiBÀI 14

Quan Thế Âm tịnh thánh
Ư khổ não tử ách
Năng vi tác y hộ
Thị cố ư đảnh lễ

BÀI 15

Bi thế giới lôi chấn
Từ ý diệu đại vân
Bi quán cập từ quán
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

BÀI 16

Nam mô thanh tịnh bình
Từ bi thùy dương liễu
Chánh Pháp Minh Như Lai
Cam lộ sái tâm liệu

BÀI 17

Nam Mô hiệu Viên Thông
Quán Tự Tại Bồ Tát
Quảng phát hoằng thệ nguyện
Độ chúng sanh giải thoát

BÀI 18

Niệm bỉ Quan Âm lực
Hỏa khanh biến thành trì
Đao tầm đoạn đoạn hoại
Ba lãng bất năng một

BÀI 19

Chúng sanh bị khổn ách
Vô lượng khổ bức thân
Quan Âm diệu trí lực
Thích nhiên đắc giải thoát

BÀI 20

Phật tử hà nhân duyên
Danh vi Quán Thế Âm?
Năng diệt chư hữu khổ
Từ nhãn thị chúng sanh
Hoằng thệ thâm như hải
Cụ túc thần thông lực
Quảng tu trí phương tiện
Thập phương chư quốc độ
Vô sát bất hiện thân

BÀI 21

Pháp thuyền du khổ hải
Tầm thinh cứu khổ nguyện
Tịnh bình thùy dương liễu
Độ tận chúng sanh nguyện

BÀI 22

Quan Thế Âm tịnh thánh
Năng cứu thế gian khổ
Chú cam lồ pháp võ
Diệt trừ phiền não diệm

BÀI 23

Chánh Pháp Minh Như Lai
Phổ minh chiếu thế gian
Bi thế giới lôi chấn
Hiện thân Quán Thế Âm.
BÀI 24
Vô lượng khổ bức thân
Quan Âm diệu trí lực
Từ ý diệu đại vân
Tâm thinh danh đệ nhứt.

BÀI 25

Tam thập nhị ứng thân
Phó cảm ứng tùy hình
Năng cứu thế gian khổ
Tứ hải đắc thanh ninh.

BÀI 26

Khổ hải phiếm từ phong
Sát sát hiện vô cùng
Thập nhị hoằng đại nguyện
Danh tự tại viên thông

BÀI 27

Chúng sanh bị khổn ách
Vô lượng khổ bức thân
Niệm bỉ Quan Âm lực
Bát nạn vĩnh vô xâm

BÀI 28

Niệm bỉ Quan Âm lực
Năng phục tai phong hỏa
Chúng oán tất thối tán
Bất năng tổn nhất mao


BÀI 29

Ngã thính Quan Âm hạnh
Thiện ứng chư phương sở
Trụ Ta bà, U minh
Tầm thinh cứu khổ nguyện
Hoằng thệ thâm như hải
Từ nhãn thị chúng sanh
Pháp thuyền du khổ hải
Thuyết pháp độ mê tân
Ngã kim quy mạng lễ

BÀI 30

Niệm bỉ Quan Âm lực
Thôi lạc đại hỏa khanh
Hỏa khanh biến thành trì
Hoặc phiêu lưu cự hải
Ba lãng bất năng một
Thôi đọa Tu di phong
(Đọa lạc kim cang sơn)
Như nhật hư không trụ
Các chấp đao gia hại
Hàm tức khởi từ tâm
Lâm hình dục thọ chung
Đao tầm đoạn đoạn hoại
Hoặc tù cấm già tỏa
Thích nhiên đắc giải thoát
Sở dục hại thân giả
Hoàn trước ư bổn nhơn
Hoặc ngộ ác La sát
Thời tất bất cảm hại
Vân lôi cổ xiết điện
Ứng thời đắc tiêu tán
Quan Thế Âm tịnh thánh
Ư khổ não tử ách
Năng vi tác y hộ.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách