Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

ho trong khanh đã viết:Sao không thấy phật nhắc tới pháp môn tịnh độ nhỉ.
Muốn học Tịnh Độ sao không tìm kinh sách Phật dạy về Tịnh Độ? Rồi đi tìm sách khác rồi la làng là Phật không dạy Tịnh Độ! Ông Thật là Thơ Ngây Quá Đi!

Ông trích Kinh Pháp Hoa mà ông chẳng biết gì ráo, tôi dám bảo đảm ông chưa đọc hết Pháp Hoa vì sao? Vì Chính Kinh Pháp Hoa cũng nhắc đến Phật A Di Đà và vãng sanh Cực Lạc.

Phẩm Hóa Thành Dụ - Thứ Bảy

http://www.thuvienhoasen.org/khphaphoa-03-07.htm

Hai vị Sa-di làm Phật ở phương Đông: Vị thứ nhất tên là A-Súc ở nước Hoa-Hỷ, vị thứ hai tên là Tu-Di-Đỉnh.

Hai vị làm Phật ở phương Đông-Nam: Vị thứ nhứt tên là Sư-Tử-Âm, vị thứ hai tên là Sư-Tử-Tướng.

Hai vị làm Phật ở phương Nam: Vị thứ nhứt tên là Hư-Không-Trụ, vị thứ hai tên làThường-Diệt.

Hai vị làm Phật ở phương Tây-Nam: Vị thứ nhứt tên là Đế-Tướng, vị thứ hai tên là Phạm-Tướng.

Hai vị làm Phật ở phương Tây: Vị thứ nhứt tên là A-Di-Đà, vị thứ hai tên là Độ-Nhứt-Thiết Thế-Gian Khổ-Não.

Hai vị làm Phật ở phương Tây-Bắc: Vị thứ nhứt tên là Đa-Ma-La-Bạt Chiên-Đàn-Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu-Di-Tướng.

Hai vị làm Phật ở phương Bắc: Vị thứ nhứt tên là Vân-Tự-Tại, vị thứ hai tên là Vân-Tự-Tại-Vương.

Một vị làm Phật ở phương Đông-Bắc hiệu Hoại-Nhứt-Thiết Thế-Gian Bố-Úy.

Vị thứ mười sáu, chính ta là Thích-Ca Mâu-Ni Phật ở cõi nước Ta-bà thành vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.
Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự - Thứ Hai Mươi Ba

http://www.thuvienhoasen.org/khphaphoa-06-23.htm
Sau khi Như-Lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này, đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi An-Lạc, chỗ trụ xứ của đức A-Di-Đà-Phật(14) cùng chúng đại Bồ-Tát vây quanh, mà sanh trên tòa báu trong hoa sen.

Chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi, ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ghen ghét các tánh nhơ làm khổ, được thần thông vô-sanh pháp-nhẫn của Bồ-Tát, được pháp-nhẫn đó thì nhãn căn thanh tịnh. Do nhãn căn thanh tịnh đó thấy bảy trăm muôn hai nghìn ức na-do-tha hằng-hà-sa các đức Phật Như-Lai.
Hơn Thế Nữa, Toàn Kinh Pháp Hoa đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng Thật Sự Có Cõi Tịnh Độ của Chư Phật Mười Phương. Không những chỉ cõi Cực Lạc thôi như ở trên 16 vị Vương Tử đã thành Phật hiện nay có A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Xá-lợi-phất! Nếu có chúng sanh nào bề trong có Trí tánh, theo đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tấn, muốn chóng ra khỏi ba cõi tự cầu chứng Niết-bàn, gọi đó là Thanh văn thừa, như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa.

Nếu có chúng sanh nào theo đức Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận, rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẻ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là Duyên giác thừa, như các người con kia vì cầu xe hươu mà ra khỏi nhà lửa.

Nếu có chúng sanh nào theo đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu Nhứt thiết trí, Phật trí, Tự nhiên trí, Vô sư trí, các món Tri kiến lực, Vô úy của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời, người, độ thoát tất cả, hạng đó gọi là Ðại thừa, Bồ-tát vì cầu đặng thừa này thời gọi là Ma-ha-tát, như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa
ý nói là ở 3 câu trên không thấy Phật nhắc tới tịnh độ. chỉ có vậy thôi. Nên không biết pháp môn tịnh độ là do ưa cầu cái gì mà có pháp môn như vậy.
Như thanh văn thừa thì do cầu chứng niết bàn nên mới có pháp môn tiểu thừa. Duyên giác thừa thì cầu chứng "Trí huệ tự nhiên" nên mới có pháp thập nhị nhân duyên. Còn đại thừa thì cầu "Nhất thiết trí" nên có các pháp môn của đại thừa . Còn cõi tịnh độ thì đã có từ lâu và được Phật nói tới nhiều. Ở đây muốn nói là do có cầu mới có cung. Vì có chúng sinh cầu được sinh về cõi tịnh độ nên mới có pháp môn tịnh độ. Ý nói Pháp môn tịnh độ cũng chỉ là pháp môn phương tiện theo sở cầu của chúng sinh. Khi biết được như vậy để mình khỏi so đo pháp môn này với pháp môn kia cái nào hay cái nào dở. Mà cái nào cũng chỉ là phương tiện theo sở cầu của chúng sinh để dụ chúng sinh ra khỏi nhà lửa thôi chứ chưa phải là cứu cánh tối hậu mà Phật muốn chỉ dạy. Sở cầu chính là cái động lực nếu ép họ tu theo pháp môn không đúng sở cầu của họ thì sẽ không đạt kết quả vì nó không theo thói quen của họ. Giống như người có thói quen lý luận logic thì tự nhiên họ giỏi toán, lý , hóa. Còn người nào siêng năng cần mẫn thì tự nhiên họ giỏi ngoại ngử thôi.Nên Miễn sao ra khỏi nhà lửa là được chứ không quan trọng pháp môn hay, pháp môn dở khi ra khỏi nhà lữa rồi lúc đó Phật mới dạy Pháp nhất thừa.Có nghĩa là phải xem mình có điểm mạnh điểm yếu nào có thói quen nào sẽ thuận lợi tu tập pháp môn nào hơn thì chọn pháp môn đó. Chứ không phải thấy ai nói pháp môn này hay hơn thì nhảy qua nhảy lại.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ông há chẳng hiểu Ba Thừa Thanh Văn Duyên Giác Phật Thừa cũng chỉ là nói chung.

Nhưng trong thanh văn thừa còn chia ra nữa. Duyên giác cũng chia ra, và Bồ Tát cũng chia ra nhánh nhỏ, pháp tu, cấp bậc nữa.

Ông lại cũng há chẳng biết pháp môn Tịnh Độ lại là một trong những pháp tu Phật Thừa hay Đại Thừa đó sao?

Cho nên nói Đại Thừa hay Phật Thừa là nói chung tổng quát các pháp Đại Thừa trong đó có Tịnh Độ, Thiền, Mật, v.v...

Người ta nguyện sanh Cực Lạc để mà gần Phật học hỏi tu tập để "siêng tu tinh tấn, cầu Nhứt thiết trí, Phật trí, Tự nhiên trí, Vô sư trí, các món Tri kiến lực, Vô úy của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời, người, độ thoát tất cả"

Há người nguyện vãng sanh để được các đều trên như Tinh Tấn, cầu Nhứt Thiết Tri, Vô Sư Trí đầy đủ Tri Kiến Lực, Vô Úy của như Lai, thương sót chúng sanh, hóa khắp mười phương độ thoát không phải là hạng "Ðại thừa, Bồ-tát vì cầu đặng thừa này thời gọi là Ma-ha-tát, như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa" hay sao?

Còn ông cứ mãi mê mụi ở cõi nầy, chưa thấy độ mình thoát khổ thì lấy gì mà độ chúng sanh. Hóa ra ông có phải đang tu tập đúng với tinh Thần Đại Thừa, trên cầu Nhứt Thiết Trí, dưới độ chúng sanh không? hay chỉ là cứ mãi sanh tử luân hồi, mãi mê trong nhà lửa chẳng khỏi, mặt dù ông trưởng giả cha mình, bảo các con hãy ra khỏi nhà lửa.

Hóa ra người nguyện sanh cực lạc để cầu nhứt thiết trí vì gần Phật nghe pháp tu hành, ra khỏi nhà lửa, độ thoát chúng sanh lại là những hạng người tu Đại Thừa Bồ Tát.

Còn mình tự cao tự đại, nhứt quyết chẳng chịu ra khỏi nhà lửa, bảo rằng ta cỏ đủ trí tuệ, sức tri kiến lực, để độ thoát chúng sanh. Nhưng vở lẽ thì mình vẫn chưa thật đầy đủ trí tuệ và sức lực để tự độ mình, huống gì là độ chúng sanh.

Ôi chao theo chúng sanh bạn ác cũng còn nhiễm cái ác của họ, gần chợ cá riết quen mùi cá. Muốn độ người ác mà người ác đã độ mình lại, làm cho mình giống cái ác của họ, mãi mãi luân hồi sanh tử như họ.

Có đau lòng, đáng tiếc lắm không!

Như thế mà gọi là người có đầy đủ Trí Tuệ và sức tri kiến lực sao?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Dĩ nhiên là Tịnh Độ thuộc về đại thừa.
Vì sao ?
- Vì muốn vãng sinh Tịnh Độ phải phát Bồ Đề Tâm.
- Vì phải có nguyện độ chúng sanh.
- Vì một lần được sanh Tịnh Độ là sẽ thẳng đến thành Phật, được "Nhất sanh bổ xứ". Mà thành Phật thì thuộc Đại Thừa.
(Thành A La Hán thì thuộc Thanh Văn, Thành Bích Chi Phật thì thuộc Duyên Giác)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Thánh_Tri Viết
nhứt quyết chẳng chịu ra khỏi nhà lửa, bảo rằng ta cỏ đủ trí tuệ, sức tri kiến lực, để độ thoát chúng sanh. Nhưng vở lẽ thì mình vẫn chưa thật đầy đủ trí tuệ và sức lực để tự độ mình, huống gì là độ chúng sanh.
Nhiều khi ở môi trường có nhiều nghịch cảnh lại giúp con người ta cố gắng nổ lực tinh tấn. Nên Đề Bà Đạt Đa mới gọi là thiện tri thức của Phật. Ở những nơi nào khắc nghiệt thì ở nơi đó sinh vật lại phát triển mạnh mẽ. Hòn đá nào nằm ở dòng nước chảy thì nó sẽ sáng đẹp hơn những hòn đá nằm ở hồ nước tĩnh. Gặp thuận cảnh đôi khi lại là một chướng ngại.

Việc giúp người thì đâu phải đợi thành đạo thì mới giúp họ được. Hơn nữa Phật cũng chẳng thể độ giúp chúng sanh thành Phật. Mà chỉ chúng sinh tự độ là chính Phật và bồ tát chỉ gia hộ và trợ duyên mà thôi.

Hơn nữa đâu phải chỉ có lên được tịnh độ thì mới thành Phật được. Chẳng phải Phật Thích Ca thành Phật ở cõi taba này sao. Ngài có nói là do lên được cõi Tịnh Độ nào đó mà ngài thành Phật không. Hay ngài nói do không thấy pháp nào có chứng có đắc nên mới được thọ ký thành Phật. Nên việc cầu lên tịnh độ chỉ là sở thích riêng của mỗi người. Không có sở thích này thì không có pháp môn tình độ.Nhưng không có sở cầu này thì vẫn có chúng sinh được thọ ký thành Phật. Và không có pháp môn tịnh độ thì vẫn có cõi tĩnh độ dành cho những người có duyên ở cõi đó. Như không có môn tiếng anh thì người ở nước anh vẫn nói được Tiếng Anh. Nhưng Vì có người nước ngoài muốn học tiếng anh nên mới phải mở lớp tiếng anh để dạy Như vậy Pháp môn tịnh độ được mở ra là vì có người ở cõi Taba muồn được sinh vào cõi Tịnh Độ. Còn muốn thành Phật thì ai mà không muốn.

Còn để thành Phật phải có bồ đề tâm , phải học trí tuệ bát nhã. Nếu anh nói tôi không cần biết trí tuệ bát nhã làm gì vì tôi chỉ cầu sinh lên tịnh độ thôi (trong khi người này có đủ khả năng hiểu được trí bát nhã là gì )thì có thể nói người đó tu theo pháp môn tịnh độ không. Rõ ràng vẫn được vì theo pháp môn tịnh độ nói là chỉ cần nhất tâm niệm Phật là có thể vãng sinh Cực Lạc. Nhưng không thể xếp người này là đang tu pháp môn đại thừa được vì pháp môn đại thừa yêu cầu phải có trí tuệ bát nhã. Đâu phải cứ nói tôi muốn thành Phật có nghĩa là tôi đang tu theo pháp môn đại thừa. Lúc đó mới chỉ coi là đang tu theo pháp môn tịnh độ thôi vì chưa chắc là anh ta có lên được cõi tịnh độ không?. Chừng nào lên tịnh độ học trí bát nhã thì lúc đó mới gọi là tu theo pháp môn đại thừa và ở cõi đó chẳng ai niệm "adida phật" làm gì nữa mà chỉ có niệm "chúng sinh taba" để còn quay lại cõi taba chứ . (nói vui thôi mọi người đừng chấp thật nhé)
Sửa lần cuối bởi ho trong khanh vào ngày 10/07/10 22:34 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
tuniemphat
Bài viết: 216
Ngày: 19/02/10 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi tuniemphat »

ho trong khanh đã viết:
Nhiều khi ở môi trường có nhiều nghịch cảnh lại giúp con người ta cố gắng nổ lực tinh tấn. Nên Đề Bà Đạt Đa mới gọi là thiện tri thức của Phật. Ở những nơi nào khắc nghiệt thì ở nơi đó sinh vật lại phát triển mạnh mẽ. Hòn đá nào nằm ở dòng nước chảy thì nó sẽ sáng đẹp hơn những hòn đá nằm ở hồ nước tĩnh. Gặp thuận cảnh đôi khi lại là một chướng ngại.

Việc giúp người thì đâu phải đợi thành đạo thì mới giúp họ được. Hơn nữa Phật cũng chẳng thể độ giúp chúng sanh thành Phật. Mà chỉ chúng sinh tự độ là chính Phật và bồ tát chỉ gia hộ và trợ duyên mà thôi.


Nam Mô A Di Đà Phật
Đạo huynh cũng không phải là người mới tìm hiểu phật pháp, đạo huynh cũng không phải người dễ tin vào tất cả kinh điển của Phật. Thật là đáng quý, cũng thật đáng lo!
+ Đáng quý là vì huynh có lòng muốn thoát khỏi sanh tử, luân hồi, muốn Tự độ và Độ tha. Huyenh lại cố công để tìm hiểu nhiều kinh điển để tu tập.
+ Đáng tiếc là huynh chưa thấy được lý nghĩa phía sau các kinh điển. Không cần phải tìm hiểu hết các kinh điển đâu, bởi e rằng chúng ta không có đủ thời gian và tư chất để mà hiểu hết lý nghĩa của nó.
Huynh muốn biết và tinh thông tất cả, nhưng rất có thể huynh sẽ lạc vào mê đồ mà mình không biết. Không phải Phật đưa ra 84000 kinh điển có ý làm mê mẩn chúng sanh. Thực sự thì 84000 pháp môn chẳng phải là Thế tôn muốn thuyết. Thực là vì tùy hỷ sở niệm của chúng sanh mà Thế tôn mới tuyên thuyết như vậy. Chứ cái mà các đức Như Lai muốn là độ hết thảy chúng sanh lên quả giác ngộ Vô Thượng, chính đẳng, chính giác.
Cũng là muốn hết thảy chúng sanh phát Bồ đề tâm, để tự độ và độ tha. Cho nên Như lai thường có ý không hài lòng với các bậc Thanh Văn, A la Hán bởi ý niệm chỉ là tự độ cho bản thân còn cái tâm rộng lớn của hàng Bồ tát thì không có. Phật thường khuyên các chư vị này nên pháp tâm rộng lớn của Bồ tát để độ hết thảy chúng sinh.
Pháp môn Tịnh độ sở dĩ được viên mãn là do nó khế hợp với thệ nguyện của chư Phật nên được gia trì rất lớn.
Bởi Niệm phật là Thành Phật.

Đạo huynh cố gắng tìm hiểu các kinh điển là đáng khen vô cùng, nhưng hãy lựa chọn một môn tu tập chuyên nhất để đi. Huynh đừng nên mỗi thứ một chút sẽ không thể có kết quả đâu. Nếu 2 chân của đạo huynh để trên 2 con thuyền khi bắt đầu thì còn đứng được, khi nó vận hành thì e huynh không đứng được đâu, tôi e huynh sẽ vấp ngã đó. Nhà huynh đang ở chắc không có một cái cửa đúng không? Huynh thử đi một chân vào cửa chính còn một chân đi qua cửa sổ xem nhé! Nếu có thể được nên chui thêm đầu vào qua một cái cửa thứ 3 nữa. Huynh sẽ hiểu ngay thôi. Lý của 84000 pháp môn cũng chính là vậy đó huynh à. Tôi tin nói đến đây có thể giúp huynh phần nào trên con đường giác ngộ. Huynh cũng đừng vội trách các đạo huynh khác vì đã thẳng thắn góp ý cho huynh. Theo đúng cách nói về Đề Bà Đạt Đa của huynh thì đây cũng chính là các thiện tri thức cho tôi và huynh đó. Mình cùng chia sẻ và trao đổi để tu tập tinh tấn hơn.

Trong vạn pháp không có pháp nào cao nhất đâu. Thế Như Lai mới nói Pháp của Như Lai là pháp Như như. Quả vị mà Như Lại chứng đắc là Vô thượng, chính đẳng, chính giác.
Phật khuyên chúng sanh thời mạt pháp và cả sau này nữa nên tu theo pháp môn Niệm phật bởi Như lại quán sát hết thảy chúng sanh nên mới nói vậy.

Bồ tát độ hết thảy chúng sinh, độ xong thấy mình không độ chúng sinh nào cả.
Phật độ hết thảy chúng sinh, độ xong cũng thấy không một chúng sinh nào được Phật độ cả.

Là Phật và những Bồ tát này đã vô niệm rồi, không còn thấy ý niệm về việc mình độ nữa. Hơn khi chúng sinh đã giác ngộ thì Phật tính đã sáng tỏ, lúc đó chúng sanh là Bồ tát, là Phật trở lại rồi thì chúng sanh đâu còn nữa (Vậy mới nói chúng sinh là phật sẽ thành mà). Phật và các Đại bồ tát không bị vướng mắc, không trụ vào hình tướng nào, và như thế chính là tu theo Bát nhã Ba La Mật Đa rồi đó. Tất cả Bồ tát, chư Phật đều là an trụ trong Ba La Mật Đa để đến ngôi vị Vô thược, đến Niết bàn.

Pháp sư Tịnh Không đã nói Vãng sanh không phải là chết mà là lúc còn sống Phật đã đến tiếp dẫn dẫn đi (để lại cái thân giả tạm lai đó). Vậy mới nói là Không sinh, không diệt.

Huynh tìm hiểu phật pháp rồi chăm chỉ tu tập luôn đi, đừng lãng phí nhiều thời gian và tâm huyết vào việc tranh luận quá.
Bớt nói một câu chuyện
Thêm một câu niệm Phật
.....
Nguyện cho tôi, huynh cùng tất cả chúng sanh đều vãng sanh cực lạc, đều thành quả Phật
Nam Mô A Di Đà Phật


[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]

[b]A Di Đà Phật[/b]
ducnghi
Điều Hành Viên
Bài viết: 42
Ngày: 16/04/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi ducnghi »

ho trong khanh đã viết:Thánh_Tri Viết
nhứt quyết chẳng chịu ra khỏi nhà lửa, bảo rằng ta cỏ đủ trí tuệ, sức tri kiến lực, để độ thoát chúng sanh. Nhưng vở lẽ thì mình vẫn chưa thật đầy đủ trí tuệ và sức lực để tự độ mình, huống gì là độ chúng sanh.


Nhiều khi ở môi trường có nhiều nghịch cảnh lại giúp con người ta cố gắng nổ lực tinh tấn. Nên Đề Bà Đạt Đa mới gọi là thiện tri thức của Phật. Ở những nơi nào khắc nghiệt thì ở nơi đó sinh vật lại phát triển mạnh mẽ. Hòn đá nào nằm ở dòng nước chảy thì nó sẽ sáng đẹp hơn những hòn đá nằm ở hồ nước tĩnh. Gặp thuận cảnh đôi khi lại là một chướng ngại.

Việc giúp người thì đâu phải đợi thành đạo thì mới giúp họ được. Hơn nữa Phật cũng chẳng thể độ giúp chúng sanh thành Phật. Mà chỉ chúng sinh tự độ là chính Phật và bồ tát chỉ gia hộ và trợ duyên mà thôi.

Hơn nữa đâu phải chỉ có lên được tịnh độ thì mới thành Phật được. Chẳng phải Phật Thích Ca thành Phật ở cõi taba này sao. Ngài có nói là do lên được cõi Tịnh Độ nào đó mà ngài thành Phật không. Hay ngài nói do không thấy pháp nào có chứng có đắc nên mới được thọ ký thành Phật. Nên việc cầu lên tịnh độ chỉ là sở thích riêng của mỗi người. Không có sở thích này thì không có pháp môn tình độ.Nhưng không có sở cầu này thì vẫn có chúng sinh được thọ ký thành Phật. Và không có pháp môn tịnh độ thì vẫn có cõi tĩnh độ dành cho những người có duyên ở cõi đó. Như không có môn tiếng anh thì người ở nước anh vẫn nói được Tiếng Anh. Nhưng Vì có người nước ngoài muốn học tiếng anh nên mới phải mở lớp tiếng anh để dạy Như vậy Pháp môn tịnh độ được mở ra là vì có người ở cõi Taba muồn được sinh vào cõi Tịnh Độ để tu cho chắc chắn không bị thối lui.

.

b]Pháp Môn Tịnh Độ là pháp môn thù thắng mà chư Phật ba đời trong mười phương đều phải tán thán khen ngợi . ! đâu chỉ 1 hai lời nói suông là nói được ?
trước hết tôi đồng ý với bạn 1 điều :
Nhiều khi ở môi trường có nhiều nghịch cảnh lại giúp con người ta cố gắng nổ lực tinh tấn. Nên Đề Bà Đạt Đa mới gọi là thiện tri thức của Phật. Ở những nơi nào khắc nghiệt thì ở nơi đó sinh vật lại phát triển mạnh mẽ. Hòn đá nào nằm ở dòng nước chảy thì nó sẽ sáng đẹp hơn những hòn đá nằm ở hồ nước tĩnh. Gặp thuận cảnh đôi khi lại là một chướng ngại.

Nhưng .................?
Bạn có chắc rằng ....mình ở cỏi ta bà có thể tu hành đến sự giải thoát . Chúng sanh bây giờ càng ngày nghiệp chướng ngày càng bao phủ nặng nề ..khó có thể mà thành tựu .
sống và tu hành hết 1 đời chưa chắc đã được liễu thoát sanh tử là điều thứ 1 ...
Nếu không thể liểu thoát sanh tử thì bị chi phối bởi luân hồi sanh tử ....có biết chắc rằng kiếp sau mình có thể tái sanh làm người để tiếp tục tu hành hay sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ .nếu được làm người có chắc rằng sẽ đầy đủ các căn hay là bị đui điếc câm ngọng,thiết tứ chi ?
Chư Tổ Thường nói : Kiếp này được sanh làm người thì nên gắng mà tu hành .kẻo một mai thần hồn vơ vẩn mịt mờ không rỏ là tội hay là phước .
Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy chúng sanh nghiệp chướng nặng nề ...khó có thể đặng tàhnh tựu mới thuyết kinh A Di Đà !
Còn muốn thành Phật phải có bồ đề tâm , phải học trí tuệ bát nhã. Nếu anh nói tôi không cần biết trí tuệ bát nhã làm gì vì tôi chỉ cầu sinh lên tịnh độ thôi (trong khi người này có đủ khả năng hiểu được trí bát nhã là gì )thì có thể nói người đó tu theo pháp môn tịnh độ không. Rõ ràng vẫn được vì theo pháp môn tịnh độ nói là chỉ cần nhất tâm niệm Phật là có thể vãng sinh Cực Lạc. Nhưng không thể xếp người này là đang tu pháp môn đại thừa được.

cái này ? đã nói trí tuệ bát nhã mà phải học sao ?
không biết là trí tuệ này là gì ?
Tiểu hay Đại ? cái gì là tiểu cái gì là đại ?
không hiểu về Tịnh Độ thì chớ nói về Tịnh Độ
Nam Mô A Di Đà Phật


[b][color=#0040FF]Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…[/color]
[color=#0040FF]Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…[/color]
[color=#0000FF]Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …[/color]
[color=#8040FF]Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau. [/color]
[color=#FF0000]Đức Nghi[/color][/b]
[img]http://i295.photobucket.com/albums/mm135/thichnhuantruong/thichducnghi.gif[/img]
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

ducnghi
Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy chúng sanh nghiệp chướng nặng nề ...khó có thể đặng tàhnh tựu mới thuyết kinh A Di Đà
Vậy thì suy cho cùng có phải là do chúng sinh thời mạt pháp bị nhiều đam mê sâu dày trói buộc tự mình không thể quyết định số phận của mình nên mới cầu sinh tịnh độ. Vì thế đức phật mới thuyết kinh A DI ĐÀ. Vì thời thế thay đổi nên các pháp cũng phải thay đổi.Và không pháp môn nào thích hợp hơn pháp môn tịnh độ trong thời mạt pháp này.Nên Phật mới tán thán pháp môn Tịnh Độ .
cái này ? đã nói trí tuệ bát nhã mà phải học sao ?
không biết là trí tuệ này là gì ?
Tiểu hay Đại ? cái gì là tiểu cái gì là đại ?
[/b]
Bạn hiểu thoáng một chút đi . Trên đời này không có gì ngồi không mà có được.Không cần biết không cần hiểu mà đạt được quả vô thượng bồ đề.thì đó chỉ là lời nói suông thôi.
không hiểu về Tịnh Độ thì chớ nói về Tịnh Độ
Nam Mô A Di Đà Phật
Đôi khi người ngoài cuộc lại tỉnh táo hơn người trong cuộc đó. :D


Hình đại diện của người dùng
tuniemphat
Bài viết: 216
Ngày: 19/02/10 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi tuniemphat »

Nam Mô A Di Đà Phật, chư vị đã từ trao đổi trở thành tranh cãi mất rồi.
Hãy dừng topic này lại.

Khi xưa trong hàng đại đệ tử của Thế tôn có A Nan Đà do lúc đầu không hoàn toàn tin tưởng và hết mình tu tập kinh phật. Đức Thích Ca Mâu Ni đã vì ông ấy dùng thần lực đưa A Nan lên trời tận mắt thấy cảnh trí trên đó tốt đẹp ra sao, rồi lại đưa ông ấy xuống địa ngục để nhìn thấy nơi đó thế nào. Sau đó Thế tôn bảo ngài A Nan là tùy hỷ ý ông muốn sao thì hãy chọn lấy. Từ đó ngài A Nan mới biết quý giá trị của việc tu tập. Chỉ có cõi trời với địa ngục mà đã khác nhau ghê gớm như vậy, thử hỏi so với cõi Phật thì sao?
Có lẽ đạo huynh Ho Trong Khanh tự thấy mình có trí tuệ bát nhã siêu việt và trí hướng hơn tất cả người khác nên cách nghĩ cũng khác. Nếu thật đúng vậy thì thật đáng quý biết bao.

Mong đạo huynh sớm thành đại nguyện và thành phật quả. Còn tôi tự biết mình nghiệp chướng quá nặng nên vẫn còn đang chịu luân hồi đến nay chưa dứt. Vì vậy tôi chỉ còn cách lương vào Tha lực của Phật để vãng sanh Tây Phương tiếp tục tu hành, tôi biết dù tôi tu cả đời này cũng chưa hết tội lỗi đã gây ra, chướng duyên còn nặng như những tảng đá lớn đè lên người không thể tự bơi qua sông, chỉ mong được con thuyền của bậc Tiếp dẫn đại sư Tây phương Cực lạc A Di Đà Phật đưa cả tảng đá đó và tôi qua sông về đến Cực lạc.
Mong các đạo huynh khác có cùng quan điểm như tôi không nên tiếp tục chủ đề này nữa, như vậy là đã rất đầy đủ rồi. Phật còn không có đủ năng lực cứu chúng sinh nếu chúng sinh không có nguyện để về Tây Phương. Vậy mới nói Phật chỉ là trợ giúp, chỉ điểm con đường và cách thức, còn có đi hay không thì phải do chính người đó. Thày thuốc khám bệnh và kê đơn, còn người bệnh không uống không phải do lỗi ở thày thuốc.
Nam mô A Di Đà Phật


[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]

[b]A Di Đà Phật[/b]
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ai chắc cũng có con đường rồi, thôi thì cứ dũng mãnh mà đi, rồi sẽ gặp nhau cả thôi! :D

Chúc cho tất cả đều sớm thành tựu VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ.


ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Cho mình tranh cãi thêm một tí nữa mà. Có thể đây là lần tranh cãi cuối cùng của mình trên diên đàn này. Chừng nào viên thành đạo quả mình sẽ quay lại diễn đàn tranh luận tiếp. Lúc đó hok biết diễn đàn này con hok nữa :D

như lục tổ huệ năng nói:
đâu ngờ Tự tánh vốn tự thanh tịnh
đâu ngờ Tự tánh vốn không sanh diệt,
đâu ngờ Tự tánh vốn tự đầy đủ,
đâu ngờ Tự tánh vốn không dao động,
đâu ngờ Tự tánh hay sanh muôn pháp

pháp môn gì cũng vì người mà có vì người mà lập bày . Còn tự tánh vốn tự thanh tịnh chẳng phải do người hay Phật mới có. Mình chỉ muốn nói vậy thôi. Nhiều khi tranh cãi thì mình mới hiểu được rõ hơn.
Sửa lần cuối bởi ho trong khanh vào ngày 11/07/10 08:17 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cảnh tỉnh mạng người vô thường

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"ho trong khanh"]

Nhiều khi ở môi trường có nhiều nghịch cảnh lại giúp con người ta cố gắng nổ lực tinh tấn. Nên Đề Bà Đạt Đa mới gọi là thiện tri thức của Phật. Ở những nơi nào khắc nghiệt thì ở nơi đó sinh vật lại phát triển mạnh mẽ. Hòn đá nào nằm ở dòng nước chảy thì nó sẽ sáng đẹp hơn những hòn đá nằm ở hồ nước tĩnh. Gặp thuận cảnh đôi khi lại là một chướng ngại.

Sở dĩ tôi phải viết tiếp dù ông không muốn nghe là vì tôi muốn cho người khác đọc mà tự hiểu chính họ, vì nhân nơi bày của ông mà tôi có thể giúp cho người khác hiểu từ khía cạnh khác. Rất mong ông hiểu cho.

Đôi khi nghịch cảnh có thể giúp con người tinh tấn vược qua. Nhưng đó chỉ là đôi khi thôi chứ không phải là luôn luôn được như thế vì chúng ta không phải là bậc bồ tát có thể tu pháp "nhẫn nhục" được đến như vậy.

Nói thì rất là dễ mà làm thì rất là khó. Ai làm được?

Phật là người Trí nên mới nhận được rằng Đề Bà Đạt Đa là Thiện Tri Thức. Chúng mình chưa giác ngộ như Phật thì vẫn xem Đề Bà Đạt Đa là kẻ ác. Các vị A La Hán còn thấy Đề Bà Đạt Đa là kẻ ác huống chi là mình.

Hơn nữa trong Kinh Pháp Hoa, Phật kể tiền thân Bồ Đề Đạt Ma là một vị tiên, có dạy cho đức vua (tiền thân Phật Thích Ca) về Kinh Pháp Hoa. Nhờ nghe được mà tu tập nên Phật mới có thể thành Phật, vì vậy Bồ Đề Đạt Đa là Thiện Tri Thức của tiền thân Phật.

Chứ đâu phải ám hại Phật hiện tại mới gọi là Thiện Tri Thức đâu! mà đó gọi là Ác Tri Thức.

Ai trên đây có thể đứng ra nói rằng ai chưởi bới tôi thập tệ, ái đánh đập tôi nặng nề, ái cho đến giết chết tôi mà tôi vẫn có thể đứng yên nhẫn nhục và gọi người đó là "Thiện Tri Thức" của tôi!

Ôi chao thế mới biết nói bằng miệng nào có ích gì!

Ôi Nước Chảy thì Đá vẫn mòn "Nước Chảy Đá Mòn" thì làm sao mà nói hòn đá đẹp được. Sa Mạt nóng bức rất hiếm có những cây cỏ mà chỉ toàn cát vàng.

Khi thức dậy, hằng ngày mùng mền chăng gối còn phải lo xếp lại cho ngay ngắn, nhà lửa tam giới đang đốt cháy há không lo để thoát ly sao?


Việc giúp người thì đâu phải đợi thành đạo thì mới giúp họ được. Hơn nữa Phật cũng chẳng thể độ giúp chúng sanh thành Phật. Mà chỉ chúng sinh tự độ là chính Phật và bồ tát chỉ gia hộ và trợ duyên mà thôi.
Ông há chẳng biết Phật có Trí Tuệ biết được căn tánh của mỗi chúng sanh, mà có thể vì đó nói ngay phương pháp đúng cho họ mà họ có thể tu tập để giải thoát giác ngộ ư?

Vì thế lúc còn tại thế các vị đệ tử của Phật vừa nghe bài pháp một câu cũng liền chứng thánh quả A La Hán, hoặc có người đợi tu tập 1 ngày sau, 7 ngày sau, cho đến 1 năm sau cũng đều chứng quả.

Còn ta? ta có thể biết căn tánh chúng sanh mà chỉ họ phương pháp đúng với căn cơ họ không để họ có thể giác ngộ giải thoát chứng thánh quả nhanh như vậy?

Nếu được thì tại sao ta không biết căn tánh của mình để tu tập chứng thánh đi?

Hơn nữa đâu phải chỉ có lên được tịnh độ thì mới thành Phật được.
A thì đúng rồi! Ai nói là chỉ có pháp tu Tịnh Độ mới thành Phật bao giờ?

Tại ông hỏi về Tịnh Độ người ta mới đáp đó thôi!

Chẳng phải Phật Thích Ca thành Phật ở cõi taba này sao. Ngài có nói là do lên được cõi Tịnh Độ nào đó mà ngài thành Phật không. Hay ngài nói do không thấy pháp nào có chứng có đắc nên mới được thọ ký thành Phật.
Ôi chao! Ông đọc Pháp Hoa mà chẳng hiểu gì cả!

Chẳng phải tiền thân Phật Thích Ca cũng từng trải trần sa kiếp phụng thờ cúng dường chư Phật mười Phương ở các cõi Tịnh Độ đó hay sao?

Ông há chẳng nghe Phật thọ ký cho các vị A La Hán chẳng?
"Ông Ma-Ha Ca-Diếp, đệ tử của Ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ ba trăm muôn ức các đức Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các đức Phật, ở nơi thân rốt sau được thành Phật hiệu là Quang-Minh Như -Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế -gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế -Tôn.

Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại-Trang-Nghiêm-Phật thọ mười hai tiểu kiếp. Chánh pháp trụ thế hai mươi tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi gai góc cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng không có cao thấp hầm hố gò nổng, đất bằng lưu ly, cây báu thẳng giăng bên đường, rải các hoa báu khắp nơi sạch sẽ.
Phật thọ ký cho Tổ Ma Ha Ca Diếp thành Phật, cũng phải ở trong mười phương quốc độ của chư Phật theo chư Phật nghe pháp tu hành rồi mới thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai.

Và khi thành Phật thì được cõi Tịnh Độ, đất bằng lưu ly, cây báu thẳng hàng, các hoa báu khắp nơi.

Đó là Tịnh Độ chư là gì!

Chỉ vì Phật Thích Ca thương sót chúng sanh ở cõi Uế mà nguyện vào để giáo hóa chúng sanh. Đây chỉ là Hóa Thân. Mà thật ra ngài cũng có cõi Tịnh độ riêng của chính ngài ở phương khác.

Vì vậy trong phẩm Hiện Bảo Tháp của Phật Đa Bảo Như Lai, đức Thích Ca phải hợp lại tất cả phân thân của mình cũng đều là Phật ở mười phương Tịnh Độ, hợp lại rồi mới mở tháp Đa Bảo đó!

Ông không muốn tu tịnh độ thì không ai cấm ông cả. Ông hãy tìm hiểu học các pháp môn mà thích hợp với ông hơn. Nhưng mà đừng có đem cái tà kiến cho tịnh độ là nầy nọ mà sanh cái tâm chê bay thì may lắm thay!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách