Cảm xúc giữa dòng đời...

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Cảm xúc giữa dòng đời...

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

(Nhân ngày Tăng bảo Rằm Tháng Giêng)

Bốn đôi tám vị
Vô thượng phước điền
Dự Lưu và A La Hán
Cùng Chư Vị Bất Lai
Tư đà hàm Tăng Thánh
Người khôn đảnh lễ liền.

Công đức Chư Tăng như biển lớn
Chẳng thể chư phàm đo nổi đâu
Ngài Nagasena(Na tiên) đã đáp
Cho vua Milinda rõ từ lâu

Cung kính Tăng bảo là cung kính Phật bảo
Đảnh lễ chư Tăng là đảnh lễ Pháp vô song
Cúng dường tập thể luôn là cúng dường tối thượng
Như Thế Tôn đã nói trong kinh Phân biệt cúng dường.

Dù bậc tại gia đắc quả A la hán
Vị ấy cũng phải đảnh lễ bậc Phàm Tăng
Không phải vì kém hơn về quả vị
Mà vì muốn Pháp-Luật thường hằng.

Đảnh lễ Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như).
Vị tỳ kheo lâu ngày tối thắng
Cùng bốn vị A la hán bạn đường
Là bình minh của ngày Tăng Bảo

Đảnh lễ Sariputta
Vị đại trí tuệ tối thắng
Vị trưởng tử Như Lai
Bậc chân thành;ngay thẳng

Đảnh lễ Mục Kiền Liên
Thần thông lực tối thắng
Bậc A la hán đại long tượng
Bậc Chư Thiên vô lậu

Đảnh kễ Mahàkassapa.
Bậc Trưởng lão vĩ đại
Bậc Chủ Tọa thông minh
Đã duy trì Pháp Luật

Đảnh lễ Ca chiên diên (Mahàkaccàna.)
Bậc Hiền trí;đại tuệ
Bậc vô ngại giải ý nghĩa
Những lời kinh am tường

Đảnh lễ Tu bồ đề Subhuti
Bậc trú vô tranh luận
Đi theo đường Phật dạy
Đoạn trừ mọi hý luận
Điên đảo tưởng tiêu vong

Đảnh lễ A nan đà
Bậc Đa văn quảng bác
Đã chăm sóc Như Lai
Suốt chặng đường hoàng Pháp

Đảnh lễ Chư Thánh Tăng
Đã duy trì Chánh Pháp
Đảnh lễ bậc trì giới
Đã khiến Luật chói chang

Xin đảnh lễ tất cả chư vị
Các bậc Đại đệ tử Thanh lương
Con muốn dùng hết lời tán tụng
Nhưng ngôn ngữ không đủ cúng dường


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Cảm xúc giữa dòng đời...

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Con đã quyết tâm xuất gia!
Cầu xin chư bồ tát làm tăng thêm cho con nguyện vọng xuất gia ấy cứng như kim cương;sáng như mặt trời;sắc như lưỡi kiếm;và vô hạn dẻo dai;để không trở lực nào khuất phục được

Con đảnh lễ đức Bồ tát Dīpaṅkara
Con đảnh lễ đức Bồ tát Koṇḍañña
Con đảnh lễ đức Bồ tát Maṅgala
Con đảnh lễ đức Bồ tát Sumana
Con đảnh lễ đức Bồ tát Revata
Con đảnh lễ đức Bồ tát Sobhita
Con đảnh lễ đức Bồ tát Anomadassī
Con đảnh lễ đức Bồ tát Paduma
Con đảnh lễ đức Bồ tát Nārada
Con đảnh lễ đức Bồ tát Padumuttara
Con đảnh lễ đức Bồ tát Sumedha
Con đảnh lễ đức Bồ tát Sujāta
Con đảnh lễ đức Bồ tát Piyadassī
Con đảnh lễ đức Bồ tát Atthadassī
Con đảnh lễ đức Bồ tát Dhammadassī
Con đảnh lễ đức Bồ tát Siddhattha
Con đảnh lễ đức Bồ tát Tissa
Con đảnh lễ đức Bồ tát Phussa
Con đảnh lễ đức Bồ tát Vipassī
Con đảnh lễ đức Bồ tát Sikhī
Con đảnh lễ đức Bồ tát Vessabhū
Con đảnh lễ đức Bồ tát Kakusandha
Con đảnh lễ đức Bồ tát Konāgamana
Con đảnh lễ đức Bồ tát Kassapa
Con đảnh lễ đức Bồ tát Gotama

Công đức xuất gia của Chư vị là vô lượng;vô thượng;thậm thâm.Con xin cố gắng học hỏi được một phần lòng quyết tâm đó tangbong


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Cảm xúc giữa dòng đời...

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
rạp mình đảnh lễ Thích Ca
cầu cho đạo hữu xuất gia tựu thành
kinhle


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Cảm xúc giữa dòng đời...

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Mong bạn sớm dấn bước trên con đường giải thoát. Sống một đời sống thánh khi hành trì giới luật của bậc thánh. Xứng đáng là ruộng phước điền cho loài người và chư thiên.


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Cảm xúc giữa dòng đời...

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Đảnh lễ Cha;đảnh lễ Mẹ;và song thân của các vị Chánh Đẳng Chánh Giác;cầu mong cho sự xuất ly của con được toại nguyện:

Đảnh lễ vua Sudeva;hoàng hậu Sumedhā - song thân của Đức Bồ tát Dīpaṅkara
Đảnh lễ vua Sunanda;hoàng hậu Sujātā - song thân của Đức Bồ tát Koṇḍañña
Đảnh lễ vua Uttara;hoàng hậu Uttarā -song thân của Đức Bồ tát Maṅgala
Đảnh lễ vua Sudatta;hoàng hậu Sirimā-song thân của Đức Bồ tát Sumana
Đảnh lễ vua Vipula;hoàng hậu Vipulā -song thân của Đức Bồ tát Revata
Đảnh lễ vua Sudhamma;hoàng hậu Sudhammā-song thân của Đức Bồ tát Sobhita
Đảnh lễ vua Yasavā;hoàng hậu Yasodharā-song thân của Đức Bồ tát Anomadassī
Đảnh lễ vua Asama;hoàng hậu Asamā-song thân của Đức Bồ tát Paduma
Đảnh lễ vua Sudeva;hoàng hậu Anomā-song thân của Đức Bồ tát Nārada
Đảnh lễ vua Ānanda;hoàng hậu Sujātā-song thân của Đức Bồ tát Padumuttara
Đảnh lễ vua Sudatta;hoàng hậu Sudattā-song thân của Đức Bồ tát Sumedha
Đảnh lễ vua Uggata;hoàng hậu Pabhāvatī-song thân của Đức Bồ tát Sujāta
Đảnh lễ vua Sudatta;hoàng hậu Sucandā-song thân của Đức Bồ tát Piyadassī
Đảnh lễ vua Sāgara;hoàng hậu Sudassanā-song thân của Đức Bồ tát Atthadassī
Đảnh lễ vua Saraṇa;hoàng hậu Sunandā-song thân của Đức Bồ tát Dhammadassī
Đảnh lễ vua Udena;hoàng hậu Suphassā-song thân của Đức Bồ tát Siddhattha
Đảnh lễ vua Janasanda;hoàng hậu Padumā-song thân của Đức Bồ tát Tissa
Đảnh lễ vua Jayasena;hoàng hậu Sirimā-song thân của Đức Bồ tát Phussa
Đảnh lễ vua Bandhuma;hoàng hậu Bandhumatī-song thân của Đức Bồ tát Vipassī
Đảnh lễ vua Aruṇa;hoàng hậu Pabhāvatī-song thân của Đức Bồ tát Sikhī
Đảnh lễ vua Suppatita;hoàng hậu Yasavatī-song thân của Đức Bồ tát Vessabhū
Đảnh lễ vua ;hoàng hậu -song thân của Đức Bồ tát Kakusandha
Đảnh lễ bà-la-môn Aggidatta ;và mẫu thân visākhā -song thân của Đức Bồ tát Kakusandha
Đảnh lễ vua Yannadatta;hoàng hậu Uttarà-song thân của Đức Bồ tát Konāgamana
Đảnh lễ vua Brahmadatta;hoàng hậu Dhanavatì-song thân của Đức Bồ tát Kassapa
Đảnh lễ vua Suddhodana;hoàng hậu Màyà-song thân của Đức Bồ tát Gotama!!!

Đảnh lễ vua ;hoàng hậu -song thân của Đức Bồ tát
Đảnh lễ vua ;hoàng hậu -song thân của Đức Bồ tát
Đảnh lễ vua ;hoàng hậu -song thân của Đức Bồ tát
Đảnh lễ vua ;hoàng hậu -song thân của Đức Bồ tát
Đảnh lễ vua ;hoàng hậu -song thân của Đức Bồ tát


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Cảm xúc giữa dòng đời...

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Đảnh lễ Ratthapàla ;bậc A la hán!


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Cảm xúc giữa dòng đời...

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Đảnh lễ Đức Phật Dīpaṅkara
Đảnh lễ Đức Phật Koṇḍañña
Đảnh lễ Đức Phật Maṅgala
Đảnh lễ Đức Phật Sumana
Đảnh lễ Đức Phật Revata
Đảnh lễ Đức Phật Sobhita
Đảnh lễ Đức Phật Anomadassī
Đảnh lễ Đức Phật Paduma
Đảnh lễ Đức Phật Nārada
Đảnh lễ Đức Phật Padumuttara
Đảnh lễ Đức Phật Sumedha
Đảnh lễ Đức Phật Sujāta
Đảnh lễ Đức Phật Piyadassī
Đảnh lễ Đức Phật Atthadassī
Đảnh lễ Đức Phật Dhammadassī
Đảnh lễ Đức Phật Siddhattha
Đảnh lễ Đức Phật Tissa
Đảnh lễ Đức Phật Phussa


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Cảm xúc giữa dòng đời...

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Đảnh lễ Đức Phật Vipassī
Đảnh lễ Đức Phật Sikhī
Đảnh lễ Đức Phật Vessabhū
Đảnh lễ Đức Phật Kakusandha
Đảnh lễ Đức Phật Konāgamana
Đảnh lễ Đức Phật Kassapa
Đảnh lễ Đức Phật Gotama

Nguyện cho con xuất gia tựu thành;đạt được đạo và quả ngay trong đời này. kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách