NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

phuoctuong đã viết:
- Có phải phát nguyện để thành Phật không?

- Có phải chọn pháp môn để tu thành Phật Không?

- Có phải "đi" để thành Phật không? (chữ "đi" này Thánh Trí hay dùng)
1.Phát nguyện để thành Phật là nguyện hư vọng.

Tại sao thế? Bởi vì Âm thanh sắc tướng đều là hư vọng vậy. Lời nói ra đã thành vọng, huống chi cái Tâm phát cũng là tâm hư vọng.

Kinh Kim Cang nói: "Tâm quá khứ, hiện tại, vị lai bất khả đắc". Tâm ba đời chẳng thể được thì lấy tâm nào để nguyện thành Phật? Nói có nguyện để phát, có tâm để phát đều là nguyện hư vọng, tâm hư vọng.

Kinh Duy Ma Cật nói: "Bồ Đề không thể do thân đắc, không thể do tâm đắc. Tịch diệt là Bồ Đề vì diệt hết các tướng ..... Ly là Bồ Đề vì Ly tất cả vọng tưởng".

Lại nói: "Người hiễu lẽ vô vi vào chánh vị không còn có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tỷ như ở nơi cao ráo đất liền Hoa Sen chẳng sinh. Ở nơi thấp ướt bùn lầy Hoa Sen mới sinh. Cũng vậy, người thấy pháp vô vi vào chánh vị không còn có thể phát sinh Phật Pháp. Ở nơi bùn lầy phiền não mới có chúng sinh khởi lên Phật Pháp."

Chỉ ở nơi bùn lầy, phiền não, mê muội, nên chúng sanh mới khởi lên Phật, lên Pháp để cầu Phật, cầu Pháp!

Nếu chúng sanh giác ngộ rồi mới thấy việc mình làm đều như việc trong mộng!2. Có pháp môn tu là pháp môn tu hư vọng.

Tại sao thế? Do chúng sanh bệnh mà Phật mới tùy bệnh cho thuốc. Do vậy Pháp môn tu cũng chỉ là giả lập tạm dùng để trị bệnh, đâu phải thật có. Nếu không thật có mà chấp thật có hóa ra thuốc trở thành độc dược.

Ngài Văn Thù đưa thảo mộc lên mà bảo đại chúng: "Thuốc nầy cũng có thể giết người, cũng có thể cứu người."

Phải hiểu rõ mà cẩn thận chớ chấp vào một Pháp nào hết. Lúc bệnh thì tạm dùng, hết bệnh rồi chớ dùng nữa!

Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề thưa: "Như con hiểu qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Vì cớ sao? Vì pháp Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao? Vì tất cả bậc Hiền Thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt."

Cũng thế pháp môn tu hiện tại cũng chỉ là phương tiện giả lập theo bệnh cho thuốc, vốn chẳng có pháp môn tu nào, chớ khởi niệm có pháp môn, chớ khởi niệm không có pháp môn.

Kinh Duy Ma Cật nói: "Pháp không có chỗ hành, nếu mình thực hành pháp là chỗ hành chứ chẳng phải cầu pháp."

Lại nói "Pháp không có xứ sở, nếu chấp xứ sở thì tức là chấp xứ sở chẳng phải cầu Pháp."

Lại nói: "Pháp là bất khả trụ, mình không y trụ nơi đó được. Nếu mình trụ nơi pháp, đó gọi là trụ pháp, chứ chẳng phải cầu pháp."

Kinh Kim Cang nói:

"Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có pháp được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng?

- Bạch Thế Tôn, không vậy! Như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói, Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng không có pháp được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác."
3.Đi để thành Phật là đi hư vọng, có Phật để thành là Phật vọng thành.

Kinh Kim Cang nói: "Phật là không từ đâu đến cũng không đi về đâu nên gọi là Phật."

Kinh Lăng Nghiêm nói: "Trong tánh chân thường, cầu các thứ đến đi mê ngộ sống chết chẳng thể được."

Có đi, có đến đều là vọng đi vọng đến. Chẳng phải chân thật.

Phật không đi tìm Phật, vì Phật vốn là Phật
Phật không thể thành Phật, vì Phật đã là Phật

Kinh Kim Cang:

Ngài Tu-bồ-đề bạch Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn, Phật được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác hay là không được?

Phật bảo:

- Đúng như thế, như thế! Này Tu-bồ-đề, ta đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nhẫn đến không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.


Nếu còn thấy có pháp để tu, có Phật để chứng thì đó gọi là chấp pháp, chấp Phật, tức còn trước các tướng "Ngã nhân chúng sanh thọ giả. Nếu còn trước tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì người ấy chẳng gọi là Bồ Tát." - Kinh Kim Cang

Hãy học như Kinh Lăng Nghiêm nói: "Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt".

Buông xuống hết đi, đừng vọng tưởng nửa!
Mong thay!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Đọc xong thấy có chút phần hiểu, khoái quá! :D

Hình ảnh


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
khach tran
Bài viết: 225
Ngày: 04/04/10 21:27
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam
Đã cảm ơn: 11 time

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi khach tran »

Kính chư đh ,Kính đh Thánh trí ; cho tui hỏi một chút !
Vậy: buông xuống hết đi, đừng vọng tưởng nữa! có phải là một" Pháp" không !?
kính chúc chư đh thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Thánh_Tri đã viết:
phuoctuong đã viết:
- Có phải phát nguyện để thành Phật không?

- Có phải chọn pháp môn để tu thành Phật Không?

- Có phải "đi" để thành Phật không? (chữ "đi" này Thánh Trí hay dùng)
1.Phát nguyện để thành Phật là nguyện hư vọng.

Tại sao thế? Bởi vì Âm thanh sắc tướng đều là hư vọng vậy. Lời nói ra đã thành vọng, huống chi cái Tâm phát cũng là tâm hư vọng.

Kinh Kim Cang nói: "Tâm quá khứ, hiện tại, vị lai bất khả đắc". Tâm ba đời chẳng thể được thì lấy tâm nào để nguyện thành Phật? Nói có nguyện để phát, có tâm để phát đều là nguyện hư vọng, tâm hư vọng.

Kinh Duy Ma Cật nói: "Bồ Đề không thể do thân đắc, không thể do tâm đắc. Tịch diệt là Bồ Đề vì diệt hết các tướng ..... Ly là Bồ Đề vì Ly tất cả vọng tưởng".

Lại nói: "Người hiễu lẽ vô vi vào chánh vị không còn có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tỷ như ở nơi cao ráo đất liền Hoa Sen chẳng sinh. Ở nơi thấp ướt bùn lầy Hoa Sen mới sinh. Cũng vậy, người thấy pháp vô vi vào chánh vị không còn có thể phát sinh Phật Pháp. Ở nơi bùn lầy phiền não mới có chúng sinh khởi lên Phật Pháp."

Chỉ ở nơi bùn lầy, phiền não, mê muội, nên chúng sanh mới khởi lên Phật, lên Pháp để cầu Phật, cầu Pháp!

Nếu chúng sanh giác ngộ rồi mới thấy việc mình làm đều như việc trong mộng!2. Có pháp môn tu là pháp môn tu hư vọng.

Tại sao thế? Do chúng sanh bệnh mà Phật mới tùy bệnh cho thuốc. Do vậy Pháp môn tu cũng chỉ là giả lập tạm dùng để trị bệnh, đâu phải thật có. Nếu không thật có mà chấp thật có hóa ra thuốc trở thành độc dược.

Ngài Văn Thù đưa thảo mộc lên mà bảo đại chúng: "Thuốc nầy cũng có thể giết người, cũng có thể cứu người."

Phải hiểu rõ mà cẩn thận chớ chấp vào một Pháp nào hết. Lúc bệnh thì tạm dùng, hết bệnh rồi chớ dùng nữa!

Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề thưa: "Như con hiểu qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Vì cớ sao? Vì pháp Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao? Vì tất cả bậc Hiền Thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt."

Cũng thế pháp môn tu hiện tại cũng chỉ là phương tiện giả lập theo bệnh cho thuốc, vốn chẳng có pháp môn tu nào, chớ khởi niệm có pháp môn, chớ khởi niệm không có pháp môn.

Kinh Duy Ma Cật nói: "Pháp không có chỗ hành, nếu mình thực hành pháp là chỗ hành chứ chẳng phải cầu pháp."

Lại nói "Pháp không có xứ sở, nếu chấp xứ sở thì tức là chấp xứ sở chẳng phải cầu Pháp."

Lại nói: "Pháp là bất khả trụ, mình không y trụ nơi đó được. Nếu mình trụ nơi pháp, đó gọi là trụ pháp, chứ chẳng phải cầu pháp."

Kinh Kim Cang nói:

"Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có pháp được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng?

- Bạch Thế Tôn, không vậy! Như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói, Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng không có pháp được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác."
3.Đi để thành Phật là đi hư vọng, có Phật để thành là Phật vọng thành.

Kinh Kim Cang nói: "Phật là không từ đâu đến cũng không đi về đâu nên gọi là Phật."

Kinh Lăng Nghiêm nói: "Trong tánh chân thường, cầu các thứ đến đi mê ngộ sống chết chẳng thể được."

Có đi, có đến đều là vọng đi vọng đến. Chẳng phải chân thật.

Phật không đi tìm Phật, vì Phật vốn là Phật
Phật không thể thành Phật, vì Phật đã là Phật

Kinh Kim Cang:

Ngài Tu-bồ-đề bạch Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn, Phật được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác hay là không được?

Phật bảo:

- Đúng như thế, như thế! Này Tu-bồ-đề, ta đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nhẫn đến không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.


Nếu còn thấy có pháp để tu, có Phật để chứng thì đó gọi là chấp pháp, chấp Phật, tức còn trước các tướng "Ngã nhân chúng sanh thọ giả. Nếu còn trước tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì người ấy chẳng gọi là Bồ Tát." - Kinh Kim Cang

Hãy học như Kinh Lăng Nghiêm nói: "Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt".

Buông xuống hết đi, đừng vọng tưởng nửa!
Mong thay!
Thánh_Tri đã viết:
phuoctuong đã viết:
Không biết tại sao lúc Đức Phật tại thế thì khi có vị nào chứng được quả vị gì đấy, thì Đức Phật tuyên bố cho mọi người để tôn trọng vị ấy, không thì tổn phước những người bất kính. Và hình như sau này chẳng có vị nào làm như Đức Phật!

1. Vì chưa có vị nào thành Phật, nên không thể nói bậy rằng ai chứng đắc cái gì, vì vọng ngữ đọa lạc.

2. Thời xưa thì nói ngây chư tổ Thiền Tông có ấn chứng truyền y bát cho nhau. Đến đời ngày Huệ Năng không còn truyền y bát, chỉ truyền pháp thôi. Rồi về sau vị tổ nào kiến tánh thì mới ấn chứng cho người nào kiến tánh, vì họ đã kiến tánh nên biết nó như thế nào, ai lại nói mình kiến tánh thì chư tổ đã kiến tánh chỉ cần nói vài câu là biết người đó có thật kiến tánh hay không rồi. Nếu thật thì ấn chứng, không thật thì không ấn chứng.

3. Chư tổ thiền tông ấn chứng cho nhau vì họ kiến tánh tức là đã trở về bản thể chân như tâm tính nhiệm mầu như chư đại bồ tát, chư Phật. "kiến tánh thành Phật".

Người chưa kiến tánh, chưa trở về bản thể chân như thì không thể ấn chứng gì cho nhau được cả. Vì nói ra toàn là hư vọng, vì chưa kiến tánh tức còn mê, còn sống trong hư vọng mê lầm.

Hiện tại đây mình chưa kiến tánh, thì không thể nào biết được gì mà nói. Dẫu có nhai lại lời tổ sư cũng gì là lời nói hư vọng, mê lầm, không có thật nghĩa mà thôi. Do vậy tôi từng khuyên không nên bàn chủ đề nầy. Hãy gắng tu trước đi đã. Đi tới nơi rồi sẽ biết thôi. Hiện giờ mơ tưởng, đến mụch đích nói bậy nói bạ chỉ là vọng tưởng. Hãy bước đi đi rồi có ngày sẽ tới đích thật sự.


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

khach tran đã viết:Kính chư đh ,Kính đh Thánh trí ; cho tui hỏi một chút !
Vậy: buông xuống hết đi, đừng vọng tưởng nữa! có phải là một" Pháp" không !?
kính chúc chư đh thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mượn lời Phật truyền tâm ấn cho Tổ Ca Diếp:

Pháp bổn pháp vô pháp
vô pháp pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp.

Dịch:
Pháp gốc pháp không pháp
Pháp không pháp cũng pháp
Nay khi trao không pháp
Mỗi pháp đâu từng pháp.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tritam đã viết:Bài viết của Thánh_Tri , đúng là thật hay tangbong .
Nhưng biết là có khế hợp với nhiều đối tượng ? chính điều này buộc Chư Tổ ngày xưa căn dặn đệ tử truyền pháp của mình cẩn trọng. Tui trộm nghĩ, hiện nay tình trạng chư Tăng ở Nhật Bản làm ta phải suy tư (Chư Tăng tham dự các buổi môi giới tìm hôn thê, chư tăng có người đi bán rượu...) cũng do bởi quan niệm Tâm tức Phật!
Bên Nhật có một phái chuyên giải Công Án bằng vọng thức. Rồi cho càng giải được nhiều công án thì càng hay, càng tốt. Đó là việc sai lầm. Làm như vậy thì ngàn muôn đời cũng không bao giờ kiến tánh! Phải chăng, do tu tập sai lầm như thế mà dẫn đến tình trạng như ông nói trên chăng?

Chư Tổ nói "Tâm Tức Phật" chỉ là phương tiện nói, giúp cho người ta Tin Tự Tâm mà chịu quay về, không hướng ngoài tìm cầu Phật, đi con đường hướng thượng của Thiền. Nếu như chấp thật thì lại tự mình trói buộc mình.

Lời Phật, lời Tổ đều là mở trói cho người, người lại tự sinh trối buộc!

Đạo thật không dễ gì nói được!

Do vậy Phật Thích Ca đóng cửa thất nơi nước Ma Kiệt Đà, Ngài Tịnh Danh ngậm miệng ở thành Tỳ Dá Ly, Tổ Đạt Ma diện bích 9 năm ở Thiếu Lâm.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
khach tran
Bài viết: 225
Ngày: 04/04/10 21:27
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam
Đã cảm ơn: 11 time

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi khach tran »

chân thành cảm ơn đh Thánh Trí _ Nhân đây xin tặng đh (đồng tự tặng cho chính tui) lời khai thị của Thiền sư Qui Sơn Linh Hựu:
Một ngày kia Thiền sư Qui Sơn KHAI THỊ:
Sau khi ta Viên tịch , dưới chân núi có sinh ra một con trâu, trên lưng con trâu có viết hàng chữ :QUI SƠN LINH HỰU.
Vậy nên gọi là con trâu hay gọi Qui Sơn Linh Hựu.!?
..........
chúc chư đh thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật.


Tritam
Bài viết: 75
Ngày: 02/12/11 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Huế

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Tritam »

:-* . Cẩn trọng. Hoan hỷ! tangbong .


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

khach tran đã viết:Một ngày kia Thiền sư Qui Sơn KHAI THỊ:
Sau khi ta Viên tịch , dưới chân núi có sinh ra một con trâu, trên lưng con trâu có viết hàng chữ :QUI SƠN LINH HỰU.
Vậy nên gọi là con trâu hay gọi Qui Sơn Linh Hựu.!?
..........
Vậy mới biết danh tự cũng chỉ là giả tạm, không thể chỉ đúng sự thật (chân lý)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
VO-DINH
Bài viết: 214
Ngày: 04/09/11 03:06
Giới tính: Nam
Đến từ: thành phố HỒ CHÍ MINH

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO-DINH »

kimcang đã viết:Tâm Chân Như mới là tức Tâm Tức Phật.

Nếu cho Tâm Sanh Diệt Là Phật thì đó là rất lầm.

Tu Thiền phải có Thầy đã Chứng Ngộ dạy chứ không thì cũng không thể mà Kiến Tánh.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ nhỏ đến bây giờ vo-dinh THIỀN đâu có ai dạy ,mà làm sao biết mình kiến tánh hay chưa?xin KIM CANG chỉ giáo.
VO-DINH thiền đã trên 30 năm rồi


[color=#0000FF]TÂM RỔNG LẶNG ,NHẤT KIẾN NHƯ LAI [/color]
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

VO-DINH đã viết:
kimcang đã viết:Tâm Chân Như mới là tức Tâm Tức Phật.

Nếu cho Tâm Sanh Diệt Là Phật thì đó là rất lầm.

Tu Thiền phải có Thầy đã Chứng Ngộ dạy chứ không thì cũng không thể mà Kiến Tánh.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ nhỏ đến bây giờ vo-dinh THIỀN đâu có ai dạy ,mà làm sao biết mình kiến tánh hay chưa?xin KIM CANG chỉ giáo.
VO-DINH thiền đã trên 30 năm rồi
Thời xưa các Tổ cũng nhờ đi Tham Vấn các Tổ khác mà ngộ đạo.

Ông nói mình tu suốt 30 năm không ai dạy mà ông tu như thế nào, thử nói xem?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Quý vị!

Chớ nghe nói không Phát Tâm Bồ Đề bèn chấp không, mặt tình lơ là.
Chớ nghe nói không pháp tu bèn chấp không, mặt tình buông lung xa đọa.
Chớ nghe nói không hành, không tu, không đi, bèn chấp không, mặt tình biến nhác tạo ác nghiệp.

Thiền Tông rất khác giáo môn. Vì Thiền đi vào từ Không Môn. Giáo môn đi vào từ Hữu Môn.

Không phát tâm Bồ Đề tức đã phát tâm Bồ Đề vì Phát Tâm Bồ Đề là Phát Tâm Vô Sở Đắc, Vô Sở Đắc tức là Bồ Đề, Còn Đắc thì không phải là Bồ Đề vậy. (Không phải chấp không!)

Không có pháp môn tu tức đã là pháp môn tu, vì không pháp cũng là pháp, nhưng không pháp cũng chưa từng là pháp, nên thật chẳng có pháp để tu.

Không hành, không tu, không đi tức là đã hành, đã tu, đã đi. Hành chỗ không hành, tu chỗ không tu, đi chỗ không đi.


Tôi sợ quý vị chấp không ở lời tôi nói, bèn viết bài nầy giải thích một lần nữa.

Quý vị đã chọn cho mình một pháp để tu, thì cứ theo đó mà tu, không cần nghe tôi nói làm loạn tâm mình.

Những gì tôi viết là do học và tham thiền mà được. Hành theo pháp nào thì phải nói theo pháp đó.

Dĩ nhiên tôi cũng chưa tới đâu, chưa giác ngộ gì, nghiệp thức tích chứa từ vô thủy còn dầy, nên nghiệp lực tuôn tràng mạnh mẽ, không phải một sớm một chiều mà khắc phục, tảy sạch, minh tâm kiến tánh, phải dụng công phu thêm nữa và mỗi ngày đắc lực hơn mới mong giác ngộ giải thoát.

Tu tới đâu, hiểu tới đâu, trình bài tới đó để chia sẽ cùng quý vị thôi.
Cảnh giác quý vị cũng chính là cảnh giác mình.
Nhắc nhở quý vị cũng chính là nhắc nhở mình.

Người xưa nói: "Học đạo như nghịch thủy hành chu, bất tiến tất thoái" (Học đạo như đi nghịch dòng nước chảy mạnh, nếu không tiến sẽ thoái lui)

Mong tất cả hãy tinh tấn lên để giác ngộ và giải thoát!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách