GỐC RIÊNG TƯ

Bạn có thể tạo một ngôi nhà cho riêng mình, với những vật liệu mà bạn thích, xin giữ ngôi nhà được thanh tịnh trong ánh hào quang của Phật-đà. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Người ở luân hồi tu tập rất dễ lầm lạc. Ở quốc độ của các chư Phật thánh chúng ở đó có "tu học" không? Việc này chẳng khác việc ở luân hồi này, như ở luân hồi này, có người mãi theo dục vọng, có người nhàm chán dục vọng tìm đến cõi an lạc hoặc quyết tu học giải thoát luân hồi,...Ở quốc độ của chư Phật chẳng khác, thánh chúng ở đó, có vị mãi thủ đắc quả vị an hưởng tự do tự tại (thanh văn, duyên giác, a la han) , có vị thương xót chúng sanh phát tâm bồ tát hoặc bồ tát sắp thành Phật,....

Nhưng người tu học ở quốc độ chủ yếu là bồ tát, ở đó chư vị bồ tát không còn lạc đường vì được chính Đức Phật ở đó và chư Phật mười phương chỉ dạy chẳng khác như chư Phật tại thế, mà phương tiện (thần thông) thì đầy đủ, tùy ý các bồ tát. Các bồ tát ở đó không bao lâu thành tựu Phật quả làm chủ một phương Phật, có nhiều vị giáng sanh luân hồi thành tựu Phật quả chỉ trong một kiếp. Hy hữu thay, thời mạt pháp ở cõi ta bà này có pháp môn niệm Phật giúp hành giả tu học dứt sanh tử luân hồi, sanh về Cực Lạc đầy đủ phương tiện mà tùy ý phục vụ tu niệm Phật mau thành Phật quả. Đây là môn siêu tu: từ chốn luân hồi lên cõi Cực Lạc, từ cõi Cực Lạc lên biển Như Lai thành tựu Phật quả, thẳng tắp như thế.

Như thế, thánh chúng ở quốc độ, tu học dứt trừ vô minh vô vi. Còn chúng sanh luân hồi, trước phải tu học dứt trừ vô minh hữu vi (ái dục), và tiếp tục dứt trừ vô minh vô vi (vô minh về lòng từ bi), vì vậy mà dễ tham đắm vô vi. Bồ tát tu học nhằm dứt trừ vô minh vô vi thì ắt phải dứt trừ vô minh hữu vi, dứt trừ vô minh hữu vi mà không tham đắm vô vi, bồ tát nên biết chỉ có "một" vô minh cần đoạn trừ. Hy hữu thay, thời mạt pháp này, dù vô minh nào, có pháp môn niệm Phật đoạn trừ hết vô minh hữu vi và gần hết vô minh vô vi, sanh về cực lạc, tiếp tục niệm Phật, sau đó từ giã Cực Lạc giáng sanh luân hồi đoạn trừ rốt ráo thành tựu Phật quả, có khi chỉ trong một kiếp. Ở cõi ta bà này có pháp môn thù thắng, tối ưu như vậy.

Giáo lý niệm Phật là "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" ở bất cứ đâu dù luân hồi hay Cực Lạc.
Nguyện thứ 22 trong 48 đại nguyện của Đức A Di Đà Phật: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến bực Nhứt sanh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện riêng, tụ tại hóa hiện, vì chúng sanh mà thoát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chu Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bực thông thường, hiện tiền tu tập Đại nguyện của Phổ Hiền, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

"Giáo lý niệm Phật là "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT".........", a sẽ ráng để Niệm từ "vô Tâm" thành Nhất Tâm Niệm Phật, từ Nhất Tâm thành Vô Tâm để Niệm...và sẽ ráng được như em "Vô Hữu Bất Không"!!!
Nam Mô A Di Đà Phật!!! tangbong


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Hôm nay, VO_HUU_BAT_KHONG606 sẽ nói về tâm.
Tâm là có hay không có? Nếu với câu hỏi này mà chư vị khởi dậy các ý nghĩ về tâm thì quả thật chư vị có tâm. Chẳng hạn chư vị nghĩ, tâm chẳng phải có, chẳng phải không có. Tâm theo đuổi dục vọng chẳng chịu dứt thì là tâm phàm phu, tâm dứt trừ dục vọng, theo đuổi an nhiên tự tại là tâm thanh văn, tâm duyên giác. Tâm cứu độ chúng sanh là tâm bồ tát. Tâm vô tri vô giác là tâm vô tình.Tâm làm nền cho tất cả tâm là tâm Phật. Ai thấy tâm Phật thì thấy các pháp chẳng ngoài tâm, sẽ thấy tất cả kinh văn trong một chữ Tâm. Dứt luôn cái thấy huyền diệu đó mới thật sự đồng nhất với Tâm Phật.

Còn tâm thì còn lý luận, dứt tâm thì dứt các lý luận. Nhưng dứt các lý luận chưa hẳn là dứt tâm. Dứt các lý luận mà thủ đắc nó thì tuy dứt các lý luận mà còn tâm thủ đắc thánh quả.


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

Đâu là Phật, đâu là Ma? Đâu là Ta, đâu là Người?
Đâu là Vô Hữu Bất Không? Đâu là Vô Tự Tâm Kinh, hỡi người?
Nếu người không thấy cái "Tâm",
Đâu là Phật Pháp, Kinh Thư, hỡi người?
Đâu là những vị Sư Gia, đâu là những vị Thánh Tăng, hỡi người?
----Đâu đâu cũng sẽ như "nhìn mà không"!!!
Nam Mô A Di Đà Phật!!!
Chỉ cũng 1 chữ: Tâm!!!
Bài rất hay, VHBK, a kính em!!! cafene


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Trong tâm có đầy đủ tất cả các pháp.Vì sao? Vì Tâm không ngăn ngại pháp nào, nên pháp vọng tưởng sanh, tham, sân, si cũng sanh. Tâm không ngăn ngại pháp nào, nên pháp diệt vọng tưởng sanh, pháp diệt tham sân si sanh. Tâm không ngăn ngại pháp nào, nên vọng tưởng diệt, pháp diệt vọng tưởng cũng diệt, tham sân si diệt, pháp diệt tham sân sân si cũng diệt.

TÂM không ngăn ngại pháp nào nên không trở ngại vọng tưởng sanh hay không sanh, tham sân si sanh hay không sanh, pháp giải thoát sanh hay không sanh, cứu độ hay không cứu độ.

Tâm không ngăn ngại chẳng phải tâm, chẳng phải không tâm. Vì không ngăn ngại nên không trở ngại tâm hay không tâm.

TÂM = T + Â + M
T+ Â + M # TÂM

Tâm không ngăn ngại nên không trở ngại hiểu hay không hiểu, là gì hay không là gì, là văn tự hay không văn tự, là không hay không là không, là hình thức hay không hình thức.

Tâm không ngăn ngại nên hữu tướng sanh, hữu tướng diệt, Tâm không ngăn ngại nên các hữu tướng, phiền não, lý sự chưa từng sanh, chưa từng diệt. Vì không ngăn ngại nên không trở ngại hữu hay vô, sanh hay diệt, chưa từng hay đã từng.

TÂM TỨC NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Vì không ngăn ngại nên Tâm không trở ngại "tức là" hay " không tức là".

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT TỨC TÂM.

Vì không ngăn ngại nên không trở ngại "tức là" hay "không tức là".

Tâm không sanh, không diệt, bất sanh, bất diệt. Vì không ngăn ngại nên không trở ngại sanh hay diệt.
Tâm không ngăn ngại nên không biết "tâm không ngăn ngại". Vì không ngăn ngại nên không trở ngại biết hay không biết.

TÂM TỨC PHẬT
PHẬT TỨC TÂM
HỮU TỨC VÔ
VÔ TỨC HỮU

Vì không ngăn ngại.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Phiền não như sóng nước
Sinh diệt trong biển kia
Sóng đông có sóng tây
Sóng nam có sóng bắc
Gặp nhau mà hòa quyện
Ngang bằng thì tắt hết
Chênh lệch tức lênh đênh
Không y như nước kia
Đời đời không thay đổi
Lại sóng đông sóng tây
Lại sóng nam sóng bắc
Nếu thấy chẳng chịu yên
Mà thường hay theo đuổi
Thì hãy nên gia nhập
Chuyên trì sóng niệm Phật
Khơi dậy sóng ăn năn
Khơi dậy sóng sám hối
Khơi dậy sóng từ bi
Một lòng không tái phạm
Xoa dịu mọi cơn sóng
Cho đến khi nhất Niệm
Ắt được về Tây Phương
Tây Phương cõi Cực Lạc
Đức A Di Đà Phật
Hay Đức Vô Lượng Quang
Chiếu khắp sáng mười phương
Thân tướng đều hoàn hảo
Quãng đại tánh Từ Bi
Ấm áp chưa từng thấy
Ứng hiện mọi phương tiện
Giúp chúng sanh trừ sạch
Tất cả các khổ đau
Như sanh lão bệnh tử
Hoặc phiền não ưu tư
Hoặc chướng ngại vi tế
Tất cả đều dứt sạch
Nếu còn tham sân si
Không được về nơi ấy
Nếu còn tham ái dục
Thì chỉ có luân hồi.
Những chúng sanh luân hồi
Chuyên trì môn niệm Phật
Không chứa tham sân si
Không làm chuyện tà ác
Thường ăn năn sám hối
Một lòng thành niệm Phật
Nguyện khắc phục bản thân
Nguyện hòa hợp chúng sanh
Y như nơi Cực Lạc
Quyết nhất tâm niệm Phật
Giải thoát mọi tà ác
Giải thoát mọi phiền não
Giải thoát mọi ái dục
Thoát khỏi tham sân si
Thoát khỏi mọi chướng ngại
Thẳng tiến Đạo Vô Thượng
Thủ ngôi vị Như Lai


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

Con thấy "_ _ _" Ngài giống "_ _ _ _ _ _ _ _ _ " và các Vị khác là "_ _ _" Phật!!!
Con xin kính Lễ!!! tangbong


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Mật, Thiền, Tịnh.

A B C D E F G H I J K L M N P O Q ..........

:-w =D>
./..,., X-(


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

tangbong !


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Cuộc đời thật là đau khổ biết bao nhiêu mà kể cho hết. Ôi chúng sanh thật là đáng thương biết bao. Cũng vì tâm trí vô minh mà ta và chúng sanh phải sống trong đau khổ, trong cuộc sống hằng ngày phải đối phó lẫn nhau, phải lo nghĩ đủ điều, ...Ta và chúng sanh có ân oán chi hay đều chi đây mà còn sanh tử và nhiều bổn phận đến vậy? Nếu mà dung chứa dục vọng của bản thân thì sớm muộn cũng gây bao nhiêu cảnh khổ cho ta và người khác. Ta biết mình phải tiêu trừ dục vọng cho chính mình và cho chúng sanh đáng thương.

Ta muốn được gặp Đức Phật để Ngài ấy chỉ cách làm cho ta.
Bây giờ mình chỉ mong sao đi thẳng giác ngộ toàn giác. Nhưng mà ta không thể làm được việc này trong kiếp này. Ta biết chỉ có toàn giác mới là cứu cánh và sự dung hòa triệt để giữa ta và những chúng sanh thân yêu.

Ta nguyện về Cực Lạc, sau đó trở lại luân hồi này, nhất định là toàn giác.
Con nguyện lấy toàn giác báo ơn cho tất cả chúng sanh, chư thánh, chư Phật,...đã sống cùng con từ xưa đến nay và sau này.
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Phật Pháp
Bài viết: 8
Ngày: 16/10/09 03:12
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Thành

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi Phật Pháp »

VO_HUU_BAT_KHONG606 về bán nhà đi, rời bỏ thành thị... Mua vé máy bay sang rừng Amazon kiếm 1 gốc cổ thụ nào đó ngồi tu rồi sẽ gặp Phật :D
Các chùa lớn của Hà Thành, Sài Thành... ngày nay những vị cao tăng toàn đi xe VIP sang trọng > Giống cán bộ cao cấp quá...
Chúng sinh càng ngày càng lầm than...!!!
Nam Mô A Di Đà Phật


Tà nhân giảng chánh pháp
Chánh pháp thành tà pháp.
Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: GỐC RIÊNG TƯ

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

Còn đâu những cảnh nên Thơ
Tìm đâu thấy cảnh Sư Thầy quét Sân?
Lá Đa lá đã đầy Sân,
Sư Thầy vẫn đó...trơ trơ đứng nhìn!? ( caunguyen )
Tìm đâu cửa chùa thanh thịnh?
Có Vị Thầy ngày ngày quét lá rơi?
Vì sao lại quét lá vàng?
Vì sao Sư lại quét hoài mãi thôi?
Vì sao có lại Xe Hơi?
Tâm Tu vẫn đó, hay lòng đổi thay?!
............................ tangbong tangbong tangbong ............................


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách