Kinh Ðại Bát Niết Bàn PHẨM CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Kinh Ðại Bát Niết Bàn PHẨM CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Các bạn muốn biết sau khi đức Phật nhập Niết Bàn ngài đã để lại những loại xá lợi gì, bao nhiêu loại, phân chia ra sao ? phụng thờ ở đâu ? Mời xem. Phẩm cuối cùng của
Kinh Ðại Bát Niết Bàn Tập II
XXIX/ PHẨM CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Lúc đó, Thiên Đế cầm bình Thất bảo cùng đồ cúng dường đến chỗ Trà tỳ, ngọn lửa tự nhiên đồng thời tắt. Thiên Đế liền mở nắp kim quan, muốn thỉnh răng nanh của Phật.
Ngài A Nâu Lâu Đà liền ngăn lại và hỏi: “Ông làm gì thế?”
Thiên Đế nói: “Tôi muốn thỉnh răng nanh Phật về trời cúng dường.”
Ngài A Nâu Lâu Đà bảo: “Chớ vội lấy! Ông nên chờ đại chúng để cùng nhau chia.”
Thiên Đế nói: “Trước kia đức Phật hứa cho tôi một răng nanh Xá Lợi, vì cớ ấy nên tôi vừa đến thời lửa liền tắt.”
Nói xong, Thiên Đế liền lấy một răng nanh Xá Lợi ở hàm trên bên hữu đem về thiên cung xây tháp cúng dường.
Lúc đó có hai quỉ La Sát Thiệp Tập ẩn thân theo sau Đế Thích, mọi người đều chẳng thấy, hai quỉ trộm lấy một cặp răng nanh Xá Lợi của Phật.

Tất cả đại chúng cùng nhơn dân trong thành đồng thời muốn tranh lấy Xá Lợi.
Ngài A Nâu Lâu Đà bảo rằng: Đại chúng nên chẫm rãi chờ! Như lời Phật dặn phải theo đúng pháp cùng nhau chia để cúng dường.
Mọi người chẳng nghe theo lời Ngài A Nâu Lâu Đà, đều võ trang muốn dành lấy Xá Lợi. Đồng áp đến bên kim quan, nhìn thấy bông Đâu La Miên cùng bạch điệp còn nguyên chẳng cháy, Thấy thế mọi người đứng nhìn cất tiếng khóc than, đồng cúng dường đảnh lễ, quì xuống rơi lệ nói kệ tán thán rằng:
Như Lai do sức đại tự tại,
Tất cả thế gian được tự tại,
Đại Bi bổn nguyện ở cõi này,
Vòng quanh biển khổ độ chúng sanh.
Vô lượng trí huệ sức thần thông,
Ra vào sanh tử không chướng ngại,
Một thân hiện ra làm nhiều thân,
Nhiều thân một thân làm vô lượng.
Thần biến ứng khắp người đều thấy,
Không duyên liền hiện nhập Niết bàn,
Chúng tôi hết phước không duyên ứng,
Nên bị Như Lai buông bỏ rời.
Kim quan của Phật nơi Song Thọ,
Tất cả lực sĩ không khiêng nổi,
Do sức Đại Bi tự cất lên,
Bay trên hư không một Đa la.
Chậm rải bay vòng thành Thi Na,
Bảy ngày bay đủ bảy vòng thành,
Sau đó tự đến chỗ Trà tỳ,
Thần lực bất cộng làm việc ấy.
Đại chúng trời người không lường được,
Đức Phật ở trong Đại Niết bàn,
Kim cang bất hoại sức tự tại,
Tất cả lửa đuốc đều chẳng cháy,
Từ nơi giữa ngực phóng chơn hỏa,
Bảy ngày đốt cháy mới hết củi,
Trời người không thể tắt lửa này,
Đại Bi Thế Tôn hiện thần lực.
Đế Thích vừa đến lửa bèn tắt,
Bông Đâu La Miên bao thân Phật,
Ngọn lửa quá to mà chẳng cháy,
Ngàn trương bạch điệp quấn thân Phật,
Ở trong lửa hừng mà chẳng cháy,
Mới biết Như Lai sức tự tại.
Tự tại với pháp là Pháp Vương,
Kỉnh lễ Từ Tôn trong ba cõi,
Lễ đấng vô úy trong các thành,
Lễ đấng đại từ che tất cả,
Lễ đấng thần biến đại tự tại,
Chúng tôi từ nay xa Thế Tôn,
Buồn khổ không ai cứu vớt được,
Buồn thay, thương thay đấng Đại Thánh,
Vĩnh biệt ngày nào lại thấy Phật!
Đại chúng nói kệ xong, than khóc cúng dường.
Lúc đó Ngài A Nâu Lâu Đa vì tất cả đại chúng mà chậm rãi tháo bạch điệp cùng bông Đâu La. Ngàn bức bạch điệp của Ma Ha Ca Diếp đều còn nguyên vẹn. Ngàn bức bạch điệp của nhân dân trong thành trừ một lớp ngoài còn nguyên, ngoài ra đều cháy ra tro tất cả. Bông Đâu La Miên còn nguyên như cũ.
Ngài A Nâu Lâu Đà đem bạch điệp Đâu La Miên còn nguyên không cháy này cắt nhỏ ra chia cho đại chúng khiến đem về xây tháp cúng dường. Ngài lại đem tro bạch điệp cũng chia cho đại chúng. Những thứ tro khác đại chúng riêng tự lấy để đem về xây tháp cúng dường.
Người trong thành Câu Thi Na đã sắm sẵn tám cái ché bằng vàng, mỗi ché dung lượng một hộc, cùng tám tòa Sư tử trang nghiêm bằng bảy báu. Ché vàng để trên tòa Sư tử, mỗi tòa có ba mươi hai lực sĩ khiêng. Trên mỗi tòa có ba mươi hai gái đẹp trang sức lộng lẫy: Áo màu, chuỗi ngọc. Tám người vịn ché vàng, tám người cầm lọng báu, tám người cầm gươm báu, tám người cầm cờ Tiết dựng bốn mặt ché.
Theo sau mỗi tòa, có vô lượng đại chúng trổi nhạc cầm phan lọng rải hương hoa. Lại có vô lượng võ sĩ cầm cung tên kiếm kích vệ hộ tòa Sư tử.
Lúc khiên tám tòa Sư tử ra khỏi thành, nhơn dân trong thành liền đem vô số hương thủy hương nê theo sau lực sĩ, để sửa sang mặt đất làm thành con đường bằng phẳng thơm sạch thẳng đến chỗ Trà tỳ. Nhơn dân lại giăng treo vô số phan lọng hương hoa chuỗi ngọc chơn châu trang nghiêm hai bên đường để chờ cung nghinh Xá Lợi của Như Lai.
Lúc các lực sĩ khiêng tám tòa Sư tử báu đến chỗ Trà tỳ đại chúng cất tiếng kêu khóc vang động, cùng nhau đảnh lễ chí tâm cúng dường Như Lai.
Đức Thế Tôn dùng sức Đại Bi làm cho thân Kim cang nát thành hột Xá Lợi nhỏ, chỉ bốn răng nang còn nguyên vẹn.
Đại chúng ngó thấy Xá Lợi càng thêm buồn thương than khóc đồng đảnh lễ cúng dường.
Ngài A Nâu Lâu Đà cùng người trong thành vừa khóc than rơi lệ, vừa thâu lấy Xá Lợi để vào trong ché vàng trên tòa Sư tử. Tám ché vàng đựng đầy Xá Lợi của Phật mới hết.
Đại chúng thấy thâu Xá Lợi vào ché vàng xong, lại khóc lóc đảnh lễ cúng dường.
Các đại lực sĩ cùng nhân dân đại chúng rước Xá Lợi vào thành Câu Thi Na để giữa ngã tư đường. Người trong thành võ trang bốn đội quân phòng vệ bốn mặt thành. Lại sai năm trăm nhà chú thuật giỏi chia ra gìn giữ bốn cửa thành. Dầu võ trang phòng vệ như vậy, nhưng trọn không có lòng chiến tranh.
Ngoài thành cũng như trong thành, nhơn dân treo vô số phan lọng.
Tám ché vàng đựng Xá Lợi để yên trên tòa Sư tử trọn bảy ngày.
Đại chúng trời người cũng trọn bảy ngày khóc than chẳng dứt và không ngớt đảnh lễ cúng dường.
Mỗi tòa Sư tử đều có năm trăm nhà chú thuật gìn giữ, phòng ngừa có Thiên, Long, Dạ Xoa, Quỉ Thần đến lén lấy Xá Lợi.
....
Lúc đó trong đại chúng có một Bà la môn họ Yên ở giữa quân đội của tám nước to tiếng khuyên rằng: “Xin các lực sĩ thành Câu Thi Na lóng nghe! Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp chứa công đức lành, tu hạnh nhẫn nhục, các Ngài cũng thường nghe Đức Phật khen ngợi hạnh nhẫn nhục. Hôm nay Đức Như Lai vừa diệt độ, các Ngài đâu nên vì Xá Lợi mà đánh đập nhau, hành động này chẳng phải là cử chỉ tôn kính Xá Lợi. Các Ngài nên chia Xá Lợi của Như Lai làm tám phần để cúng dường ở tám nước.”
Các lực sĩ đáp rằng: “Xin kính tuân lời đề nghị ấy.”
Lúc đó Yên Bà la môn liền chia Xá Lợi làm tám phần bằng nhau. Chia xong Yên Bà la môn to tiếng xin thỉnh cái bình dùng lường Xá Lợi để đem về tụ lạc Đầu Na La xây tháp cúng dường. Đại chúng đồng bằng lòng.
Các Cư Sĩ và Bà la môn ở nước Tất Ba Diên Na xin thỉnh tro chỗ Trà tỳ. Đại chúng cũng bằng lòng.
Lúc đó người thành Câu Thi Na lãnh được phần Xá Lợi thứ nhứt. Người nước Ba Kiên La thỉnh được phần Xá Lợi thứ hai. Người nước Sư Già Na thỉnh được phần Xá Lợi thứ ba. Người nước A Lặc Già thỉnh được phần Xá Lợi thứ tư. Người nước Tỳ Nậu thỉnh được phần Xá Lợi thứ năm. Người nước Tỳ Gia Ly thỉnh được phần Xá Lợi thứ sáu. Người nước Ca Tỳ La Vệ thỉnh được phần Xá Lợi thứ bảy. Chúa nước Ma Già Đà Vua A Xà Thế thỉnh được phần Xá Lợi thứ tám. Người trong tám nước đều xây tháp cúng dường Xá Lợi tại nước mình.
Yên Bà la môn thỉnh bình đựng Xá Lợi về xây tháp tại tụ lạc Đầu Na La.
Người nước Ba la diên Na cũng thỉnh tro đem về xây tháp cúng dường.
Lúc đó trong Diêm Phù Đề có tám tháp thờ Xá Lợi của Phật, một tháp thờ bình lường Xá Lợi, một tháp thờ tro. Thế là việc phân chia Xá Lợi đã xong.

Lúc đó chư Bồ tát, hàng Thanh văn, Trời, Người, Bát Bộ Quỉ Thần, Quốc Vương, Trưởng giả, Quan, Dân toàn thể đại chúng buồn khóc rơi lệ cúi đầu đảnh lễ Xá Lợi của Phật mà đi.


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: Kinh Ðại Bát Niết Bàn PHẨM CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

xá lợi Phật.jpg
xá lợi Phật.jpg (4.37 KiB) Đã xem 674 lần
Kỉnh lễ Từ Tôn trong ba cõi,
Lễ đấng vô úy trong các thành,
Lễ đấng đại từ che tất cả,
Lễ đấng thần biến đại tự tại,


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách