Vô Minh

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Bạn thấy VHBK cần chứng A LA HAN chăng?


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

BẠN HỌC ĐẾN CAO HỌC VẬY HỎI BẠN CÓ HỌC LỚP 1 HAY KO


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

HỌC CAO HỌC CẦN HỌC LẠI LỚP 1 KHÔNG??


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

vhbk nếu bạn muốn nhảy lên cao hoc thì bạn nhất định phải vảng sanh thành phật mà bạn k0 niệm đến mức công phu thành phiến để đè vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thét bể cuống hộng chỉ uổng công.

http://quangduc.com/kinhdien/244dtvoluongtho.html
trích kinh vô lượng thọ:
Lại có chúng sinh, tuy trồng căn lành, làm ruộng phước lớn, nhưng tâm vẫn còn, trước tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, cầu thoát luân hồi, trọn không thể được. Nếu ai biết đem, trí huệ vô tướng, trồng các cội đức, thân tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, cầu sinh Tịnh Ðộ, hướng Phật Bồ Ðề, sẽ sinh cõi Phật, vĩnh viễn giải thoát.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Hãy nhìn chữ kí của VHBK! (dòng màu xanh)


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

HÃY TỰ NGHĨ MÌNH CÒN THAM SÂN SI KHÔNG MÀ VỀ ĐƯỢC CÕI ĐÓ


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

VỀ CÕI ĐÓ KHÔNG PHẢI HIỆN TẠI DO CÒN HAY KHÔNG CÒN THAM SÂN SI. NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CẦN ĐOẠN THAM SÂN SI.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

ông muốn tương lai biết trước ngày giờ vãng sanh hay cần phải mang bệnh nằm trên giường cần phải có đại nhân duyên là có người trợ niệm


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

HÃY TỰ NGHĨ MÌNH CÒN THAM SÂN SI KHÔNG MÀ VỀ ĐƯỢC CÕI ĐÓ

Nếu Phải Đoạn Hết Tham Sân Si Mới Đoạn Vãng Sanh Cõi Cực Lạc Thì Như Vậy Chỉ Có Bậc A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát Mới Được Vãng Sanh Còn Hàng Phàm Phu Là Vô Phần.

Trong 48 Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Không Có Nguyện Nào Nói Phải Đoạn Hết Tham Sân Si Rồi Mới Được Vãng Sanh Cõi Cực Lạc.

Trong Các Kinh Tịnh Độ Cũng Không Có Kinh Nào Nói Phải Đoạn Hết Tham Sân Si Rồi Mới Được Vãng Sanh Cõi Cực LạcOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Trong 48 Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Không Có Nguyện Nào Nói Phải Đoạn Hết Tham Sân Si Rồi Mới Được Vãng Sanh Cõi Cực Lạc. Khổ quá giải thích rồi mà bạn vẫn không hiểu bạn muốn 48 nguyện phãi không xin dẫn ra:
Pháp Tạng bạch rằng: “Cúi mong Thế Tôn, Ðại từ nghe xét, nếu con chứng đặng, Vô Thượng Bồ Ðề, thành bậc Chánh Giác, cõi Phật của con, đầy đủ vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn, công đức trang nghiêm, không có địa ngục, ngạ quỷ cầm thú, bò bay máy động, hết thảy chúng sinh, từ Diệm Ma La, trong ba đường ác, sinh vào cõi con. Thọ giáo pháp con, thảy đều đắc đặng, quả vị Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, chẳng còn đọa lạc, vào ba đường ác, được như nguyện này, con mới thành Phật, bằng không như nguyện, chẳng thành Chánh Giác.

(1.- Nguyện trong nước không có ác đạo. 2.- Nguyện không đọa ba đường ác)

NGUYỆN TRONG NƯỚC KHÔNG CÓ TAM ÁC ĐẠO. NHÂN DUYÊN CỦA TAM ÁC ĐẠO LÀ GÌ? CÓ PHẢI LÀ THAM SÂN SI KHÔNG? ÔNG NẾU CHƯA ĐOẠN THAM SÂN SI THÌ QUA BÊN ĐÓ LÀM Ô NHIỄM CÕI TÂY PHƯƠNG CỦA A DI ĐÀ NHƯ LAI RỒI


Trong Các Kinh Tịnh Độ Cũng Không Có Kinh Nào Nói Phải Đoạn Hết Tham Sân Si Rồi Mới Được Vãng Sanh Cõi Cực Lạc:
KINH VÔ LƯỢNG THỌ DẠY NỮA NÀY:
PHẨM HAI MƯƠI LĂM

CHÁNH NHÂN VÃNG SINH

Lại nữa A Nan, nếu có chúng sinh, muốn sinh Cực Lạc, tuy rằng không thể, đặng tinh tấn lớn, hoặc đặng thiền định, tận trì kinh giới, nhưng cốt làm lành: Một không sát sinh. Hai không trộm cắp. Ba không dâm dục. Bốn không vọng ngữ. Năm không thêu dệt. Sáu không ác khẩu. Bảy không lưỡng thiệt. Tám không tham lam. Chín không sân giận. Mười không si mê. Như thế suốt cả ngày đêm nghĩ nhớ, thế giới Cực Lạc, Phật A Di Ðà, các thứ công đức, các thứ trang nghiêm, hết lòng quy y, đảnh lễ cúng dường, người này mạng chung, không kinh không sợ, tâm không điên đảo, liền được vãng sinh, về cõi Cực Lạc.


KINH A DI ĐÀ NÀY:
5. Nhơn sanh vãng lai

Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó. Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.
TẠI SAO PHẬT KO NÓI NAM TỬ NỮ NHÂN MÀ PHẢI CÓ CHỮ THIỆN
TIÊU CHUẨN CỦA THIỆN TRONG CÁC KINH PHẬT NÓI KHÁC NHAU: THIỆN TRONG NHÂN GIAN LÀ PHƯỚC THỨ NHẤT
THIỆN TRONG TIỂU THỪA LÀ PHƯỚC THỨ HAI
THIỆN TRONG ĐẠI THỪA LÀ PHƯỚC THỨ BA. KINH A DI ĐÀ LÀ KINH ĐẠI THỪA BẠN HIỂU CHƯA HẢ BẠN KIM CANG


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

....ôi !! Chư Phật 10 phương tán thán ...
ôi !!! chúng sanh xúm lại phỉ báng ...

Công đức độ sanh của chư Phật đó cũng sánh ngang với tội mà kẻ ngu ấy tạo nên...

Nam Mô A Di Đà Phật...

Nói tiếp về Vô Minh đi ... tự nhiên chuyển qua .... Tịnh Độ hà... mía lao dễ sợ..

Nguynlinhtam:
Vô minh là vọng tưởng
Dứt vô minh bằng cách chẳng vọng tưởng nữa, cần gì đi vòng vo, chỉ sợ bỏ chẳng nổi
Cho nên tu hành khó, khó ở chỗ nào vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống chẳng nổi
Cho dct hỏi cái này.

Đại Bồ Tát vẫn còn nhiều Vô Minh vô kể ...xin hỏi chứ Bồ Tát đó còn vọng tưởng điên đảo chăng ???
Lại nói Đẳng Giác Bồ Tát còn nằm trong Giấc Mộng Vô Minh, vậy xin thưa Bồ Tát Đẳng Giác còn vọng tưởng chăng ???

Xin đạo hữu chỉ bảo dct được biết thêm...
A Di Đà Phật.


Hình ảnh
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Cho dct hỏi cái này.

Đại Bồ Tát vẫn còn nhiều Vô Minh vô kể ...xin hỏi chứ Bồ Tát đó còn vọng tưởng điên đảo chăng ??? còn vọng tưởng mà vọng tưởng không ngại sự có thể nói là hành vi của các ngài đều tương ứng với tánh đức đã đạt đến niệm bất thoái
Lại nói Đẳng Giác Bồ Tát còn nằm trong Giấc Mộng Vô Minh, vậy xin thưa Bồ Tát Đẳng Giác còn vọng tưởng chăng ??? vẫn còn 1 phẩm sanh tướng vô minh chưa phá trừ hết chỉ chứng phần chứng phật thôi ví dụ như mặt trăng tròn nhất là phật quả cứu cánh viên mãn còn các vị đại bồ tát chứng nhất chân pháp giới thì như mặt trăng khuyết..... càng phá nhiều phẩm vô minh thì càng tiến đến quả phật

A Di Đà Phật.


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]5 khách