Danh xưng Như Lai

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

CHÂN PHÁP VÔ
Bài viết: 23
Ngày: 03/08/09 09:41
Giới tính: Nam
Đến từ: srv

Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi CHÂN PHÁP VÔ »

Kính thưa quý vị
Trong quá trình truyền giãng cho môn đồ Đức Thế Tôn có dùng danh xưng Như Lai, vậy Như Lai là gì? tại sao Đức Thế Tôn Lại dùng như vậy?...kính nhờ quý vị giúp dùm Pháp Vô tìm hiểu vấn đề này hoặc giới thiệu tài liệu nào có liên quan đến vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn chư vị.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"Tùng vô sở khứ, diệc vô sở lai cố danh Như Lai" (chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu gọi là Như Lai) - Kinh Kim Cang

Dùng Như Lai có nghĩa:

1. Phật là bậc đã hoàn toàn hết Ngã Chấp cho nên không còn "cái tôi".
2. Phật là đấn đã chứng ngộ và sống trong Chân Tâm Viên Giác Bất sanh bất diệt, thì tạm gọi là Như Lai, chứ bây giờ phải dùng cái gì? Như Lai thì nói Như Lai, Chân Tâm thì nói Chân Tâm chứ không thì nói gì?

Kinh Pháp Hoa: "Chư Phật Như Lai Xuất Thế chỉ vì một nhân duyên lớn, đó là Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật cho chúng sanh". Ngoài việc đó ra không còn việc gì khác. Vậy không nói Như Lai thì nói cái gì? :)

Dùng từ Ta hoặc Như Lai v.v... chỉ là phương tiện giúp cho thế gian nương vào ngôn ngữ mà lảnh hội được Chân Tâm Thật Tánh của mình. Chứ thật ra Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh vốn lìa tứ cú, tuyệt bách phi làm sao có thể nói được! Vì vậy Đức Như Lai bảo: "trong 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói lời nào".


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
CHÂN PHÁP VÔ
Bài viết: 23
Ngày: 03/08/09 09:41
Giới tính: Nam
Đến từ: srv

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi CHÂN PHÁP VÔ »

Xin cảm ơn Thánh_Tri
Pháp Vô


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

tangbong tangbong tangbong
nam mô A Di Đà Phật. kinhle


_()_
Vũ Khúc
Bài viết: 35
Ngày: 14/11/09 23:17
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi Vũ Khúc »

Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật được tôn xưng gồm: Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ - Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Trong đó ý nghĩa của danh hiệu Như Lai là:

1. Như Lai: là Như thế, như vốn có, như thật. Danh hiệu Như Lai là sự tôn xưng đức Phật do có 10 Như Lai lực hay 10 khả năng thấy biết như thật về:
- Như Lai như thật, biết xứ phi xứ.
- Như Lai như thật, biết các quả báo tuỳ thuộc sở do, sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai và hiện tại.
- Như Lai như thật, biết con đường đưa đến các sanh thú.
- Như Lai như thật, biết mọi thế giơi với mọi sai biệt của chúng.
- Như Lai như thật biết sự hiểu biết sai biệt của các loài hữu tình.
- Như Lai như thật biết các tâm tánh sai biệt của tất cả chúng sanh.
- Như Lai như thật biết các tạp nhiễm, thanh tịnh, xuất khởi của các Thiền chứng về Thiền, về giải thoát và về định.
- Như Lai chứng Túc mệnh minh.
- Như Lai chứng Thiên nhãn minh.
- Như Lai chứng Lậu tận minh.

Các danh hiệu còn lại có ý nghĩa như sau:

2. Ứng Cúng (Araham): tức là bậc đáng được nhận sự cúng dường của Người và Chư Tiên vì dứt hết phiền não;
3. Chánh Biến Tri (Samma Sambuddhdho): bậc biết hết tất cả pháp;
4. Minh Hạnh Túc (Vijjacarana Sampanno) : bậc có đủ trí tuệ và đức hạnh;
5. Thiện Thệ (Sugato): đã làm xong các hạnh lành, trên đường đi đến Niết Bàn;
6. Thế Gian Giải (Lokavidu): bậc hiểu rõ kiến thức thế gian;
7. Vô Thượng Sĩ - Ðiều Ngự Trượng Phu (Anuttaro Purisadamma-Sarathi): bậc cao hơn hết trong hạng chúng sanh thống trị lấy mình như bậc trượng phu cầm cương ngựa đi vào đường lành;
8. Thiên Nhân Sư (Sattha-Deva-Manussanam): bậc đạo sư của hàng người và hàng Chư Thiên, dạy việc nên làm và việc chẳng nên làm;
9. Phật (Buddho): bậc giác ngộ hoàn toàn;
10. Thế tôn (Bhagavathi): Đấng thiêng liêng, bậc cao hơn hết trong cõi thế, được tất cả cõi thế, tất cả chúng sanh tôn trọng.

Kính.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Danh hiêu. Như Lai là danh hiêu. cao quý nhất trong mười danh hiêu. Phât. Theo Phât. Giáo Phát Triễn (Bắc Tông) thì danh hiêu. Như Lai dùng đễ chĩ cho Pháp Thân Phât. (Vairocana-Trung Hoa tân dich. Tỳ Lô Giá Na).

Kinh Pháp Hoa thì nói "Khai thi. ngô. nhâp. tri kiến Phât."
Kinh Viên Giác thì nói "Như Lai Viên Giác Diêu. Tâm"
Kinh Thũ Lăng Nghiêm thì nói "Chân Tâm Thường Trú"
Kinh Đai. Bát Niết Bàn thì nói "Thường, lac., ngã, tinh."

Ngoài ra, Đức Phât. Thích Ca Mâu Ni lúc giãng đao. ngài thường dùng danh hiêu. Như Lai đễ chĩ sư. khiêm tốn cũa ngài (vô ngã).


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Xóa
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 02/12/09 10:08 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Xóa


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Tathagata- "người đã đến như vậy"! :D


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Đúng vây. như ĐH Whale đã nói tangbong

Tathagata-còn hàm chứa môt. phần hê. tư tưỡng Bát Nhã trong đó (Tathata) nếu tôi nhớ không lầm

cafene


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Danh xưng Như Lai

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Xóa


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách