THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

halo_2615
Bài viết: 71
Ngày: 04/04/08 09:32
Giới tính: Nam
Đến từ: VIETNAM

THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi halo_2615 »

NAM MÔ BỐN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ HỒNG DANH HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Kính bạch quý thầy, thưa các quý vị đồng tu
Tôi có tìm được hình ảnh và Hồng Danh 88 Đức Phật. Nhưng Hồng Danh là tiếng Trung Quốc nên không biết chắc chắn bức nào là của Đức Phật nào.
Vậy ngưỡng mong quý thầy, quý vị đồng tu nào biết tiếng Trung Quốc xin hoan hỷ dịch dùm đệ tử tôi.
Thành tâm tri ân công đức của quý vị.

Sau đây là danh hiệu Trung Quốc

001南无普光佛
002南无普明佛
003南无普净佛
004南无多摩罗跋旃檀香佛
005南无旃檀光佛
006南无摩尼幢佛
007南无欢喜藏摩尼宝积佛
008南无一切世间乐见上大精进佛
009南无摩尼幢灯光佛
010南无慧炬照佛
011南无海德光明佛
012南无金刚牢强普散金光佛
013南无大强精进勇猛佛
014南无大悲光佛
015南无慈力王佛
016南无法界藏身阿弥陀佛
017南无旃檀窟庄严胜佛
018南无贤善首佛
019南无善意佛
020南无广庄严王佛
021南无金华光佛
022南无宝盖照空自在力王佛
023南无虚空宝华光佛
024南无琉璃庄严王佛
025南无普现色身光佛
026南无不动智光佛
027南无降伏众魔王佛
028南无才光明佛
029南无智慧胜佛
030南无弥勒仙光佛
031南无善寂月音妙尊智王佛
032南无世净光佛
033南无龙种上尊王佛
034南无日月光佛
035南无日月珠光佛
036南无慧幢胜王佛
037南无狮子吼自在力王佛
040南无观世灯佛
041南无慧威灯王佛
042南无法胜王佛
043南无须弥光佛
044南无须曼那华光佛
045南无优昙钵罗华殊胜王佛
046南无大慧力王佛
047南无阿毗欢喜光佛
048南无无量音声王佛
049南无才光佛
050南无金海光佛
051南无山海慧自在通王
052南无大通光佛
053南无一切法常满王佛
054南无释迦牟尼佛
055南无金刚不坏佛
056南无宝光佛
057南无龙尊王佛
058南无精进军佛
059南无精进喜佛
060南无宝火佛
061南无宝月光佛
062南无现无愚佛
063南无宝月佛
064南无无垢佛
065南无离垢佛
066南无勇施佛
067南无清净佛
068南无清净施佛
069南无娑留那佛
070南无水天佛
071南无坚德佛
074南无光德佛
075南无无忧德佛
076南无那罗延佛
077南无功德华佛
078南无莲花光游戏神通佛
079南无财功德佛
080南无德念佛
081南无善名称功德佛
082南无红焰帝幢王佛
083南无善游步功德佛
084南无斗战胜佛
085南无善游步佛
086南无周匝庄严功德佛
087南无宝华游步佛
088南无宝莲华善住娑罗树王佛

Một lần nữa xin thành kính tri ân ạ.


南無藥師琉璃光如來
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

http://namo84000.wordpress.com/
Hình đại diện của người dùng
LaughingHaHa
Bài viết: 84
Ngày: 06/04/09 01:57
Giới tính: Nam
Đến từ: USA

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi LaughingHaHa »

Chào bạn halo_2615,
Dưới đây là âm Hán-Việt danh hiệu của 88 vị Phật (trong danh sách của bạn còn thiếu số 38, 39, 72, 73):

1. 南无普光佛
Nam Mô Phổ Quang Phật

2. 南无普明佛
Nam Mô Phổ Minh Phật

3. 南无普净佛
Nam Mô Phổ Tịnh Phật

4. 南无多摩罗跋旃檀香佛
Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

5. 南无旃檀光佛
Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật

6. 南无摩尼幢佛
Nam Mô Ma Ni Chàng Phật

7. 南无欢喜藏摩尼宝积佛
Nam Mô Hoan Hỉ Tàng Ma Ni Bảo Tích Phật

8. 南无一切世间乐见上大精进佛
Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật

9. 南无摩尼幢灯光佛
Nam Mô Ma Ni Chàng Đăng Quang Phật

10. 南无慧炬照佛
Nam Mô Tuệ Cự Chiếu Phật

11. 南无海德光明佛
Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật

12. 南无金刚牢强普散金光佛
Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

13. 南无大强精进勇猛佛
Nam Mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật

14. 南无大悲光佛
Nam Mô Đại Bi Quang Phật

15. 南无慈力王佛
Nam Mô Từ Lực Vương Phật

16. 南无法界藏身阿弥陀佛
Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật

17. 南无旃檀窟庄严胜佛
Nam Mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật

18. 南无贤善首佛
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật

19. 南无善意佛
Nam Mô Thiện Ý Phật

20. 南无广庄严王佛
Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

21. 南无金华光佛
Nam Mô Kim Hoa Quang Phật

22. 南无宝盖照空自在力王佛
Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

23. 南无虚空宝华光佛
Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

24. 南无琉璃庄严王佛
Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

25. 南无普现色身光佛
Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

26. 南无不动智光佛
Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật

27. 南无降伏众魔王佛
Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

28. 南无才光明佛
Nam Mô Tài Quang Minh Phật

29. 南无智慧胜佛
Nam Mô Trí Tuệ Thắng Phật

30. 南无弥勒仙光佛
Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật

31. 南无善寂月音妙尊智王佛
Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

32. 南无世净光佛
Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật

33. 南无龙种上尊王佛
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

34. 南无日月光佛
Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật

35. 南无日月珠光佛
Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

36. 南无慧幢胜王佛
Nam Mô Tuệ Chàng Thắng Vương Phật

37. 南无狮子吼自在力王佛
Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

38. 南无妙音胜佛      
Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật

39. 南无常光幢佛
Nam Mô Thường Quang Chàng Phật

40. 南无观世灯佛
Nam Mô Quan Thế Đăng Phật

41. 南无慧威灯王佛
Nam Mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật

42. 南无法胜王佛
Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật

43. 南无须弥光佛
Nam Mô Tu Di Quang Phật

44. 南无须曼那华光佛
Nam Mô Tu Mạn Na Hoa Quang Phật

45. 南无优昙钵罗华殊胜王佛
Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

46. 南无大慧力王佛
Nam Mô Đại Tuệ Lực Vương Phật

47. 南无阿毗欢喜光佛
Nam Mô A Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật

48. 南无无量音声王佛
Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

49. 南无才光佛
Nam Mô Tài Quang Phật

50. 南无金海光佛
Nam Mô Kim Hải Quang Phật

51. 南无山海慧自在通王佛
Nam Mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

52. 南无大通光佛
Nam Mô Đại Thông Quang Phật

53. 南无一切法常满王佛
Nam Mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật

54. 南无释迦牟尼佛
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

55. 南无金刚不坏佛
Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật

56. 南无宝光佛
Nam Mô Bảo Quang Phật

57. 南无龙尊王佛
Nam Mô Long Tôn Vương Phật

58. 南无精进军佛
Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật

59. 南无精进喜佛
Nam Mô Tinh Tiến Hỉ Phật

60. 南无宝火佛
Nam Mô Bảo Hỏa Phật

61. 南无宝月光佛
Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật

62. 南无现无愚佛
Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật

63. 南无宝月佛
Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

64. 南无无垢佛
Nam Mô Vô Cấu Phật

65. 南无离垢佛
Nam Mô Ly Cấu Phật

66. 南无勇施佛
Nam Mô Dũng Thi Phật

67. 南无清净佛
Nam Mô Thanh Tịnh Phật

68. 南无清净施佛
Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật

69. 南无娑留那佛
Nam Mô Sa Lưu Na Phật

70. 南无水天佛
Nam Mô Thủy Thiên Phật

71. 南无坚德佛
Nam Mô Kiên Đức Phật

72. 南无栴檀功德佛
Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật

73. 南无无量掬光佛      
Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang phật

74. 南无光德佛
Nam Mô Quang Đức Phật

75. 南无无忧德佛
Nam Mô Vô Ưu Đức Phật

76. 南无那罗延佛
Nam Mô Na La Diên Phật

77. 南无功德华佛
Nam Mô Công Đức Hoa Phật

78. 南无莲花光游戏神通佛
Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

79. 南无财功德佛
Nam Mô Tài Công Đức Phật

80. 南无德念佛
Nam Mô Đức Niệm Phật

81. 南无善名称功德佛
Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

82. 南无红焰帝幢王佛
Nam Mô Hồng Diễm Đế Chàng Vương Phật

83. 南无善游步功德佛
Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

84. 南无斗战胜佛
Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật

85. 南无善游步佛
Nam Mô Thiện Du Bộ Phật

86. 南无周匝庄严功德佛
Nam Mô Chu Tạp Trang Nghiêm Công Đức Phật

87. 南无宝华游步佛
Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

88. 南无宝莲华善住娑罗树王佛
Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ Vương Phật


Thử thân bất hướng kim sinh độ
Cánh hướng hà sinh độ thử thân ?


Thân này chẳng thẳng đời này độ
Lại đợi đời nào độ thân này ?
halo_2615
Bài viết: 71
Ngày: 04/04/08 09:32
Giới tính: Nam
Đến từ: VIETNAM

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi halo_2615 »

thật không biết nói lời nào cao hơn lời cảm ơn bạn.
cho mình hỏi tí:
có phải: 南无 = 南無 = NAM MÔ ?
Một lần nữa cảm ơn LaughingHaHa nhiều nhiều


南無藥師琉璃光如來
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

http://namo84000.wordpress.com/
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Trong Kinh Nhật Tụng do HT Trí Tịnh dịch cũng có Hồng Danh Bái Sám.

Đã có sẵn, sao còn tìm tiếng hán làm gì rồi lại dịch lại cho nhọc sức. Có khác gì đâu!

Không có sách thì chỉ cần lạy một đức Phật cũng đủ tiêu nghiệp chướng nếu thành tâm.

Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

Hoặc muốn lạy nhiều thì tìm một cuốc kinh như Pháp Hoa mà lạy từng chữ một để sám hối nghiệp chướng.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
LaughingHaHa
Bài viết: 84
Ngày: 06/04/09 01:57
Giới tính: Nam
Đến từ: USA

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi LaughingHaHa »

halo_2615 đã viết:thật không biết nói lời nào cao hơn lời cảm ơn bạn.
cho mình hỏi tí:
có phải: 南无 = 南無 = NAM MÔ ?
Một lần nữa cảm ơn LaughingHaHa nhiều nhiều
Chào bạn halo_2615,
Đúng vậy đó bạn, cả 2 chữ 无 và 無 đều là cùng một chữ VÔ và còn có một âm khác nữa là MÔ .


Thử thân bất hướng kim sinh độ
Cánh hướng hà sinh độ thử thân ?


Thân này chẳng thẳng đời này độ
Lại đợi đời nào độ thân này ?
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

lâu quá không gặp laughinghaha, khỏe không? :)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
LaughingHaHa
Bài viết: 84
Ngày: 06/04/09 01:57
Giới tính: Nam
Đến từ: USA

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi LaughingHaHa »

Thánh_Tri đã viết:lâu quá không gặp laughinghaha, khỏe không? :)
Chào bạn Thánh_Tri,
KKT cũng vẫn khỏe, tuy nhiên KKT không biết bạn là ai và đã gặp bạn ở đâu (?) :)

Nhân thấy mấy câu trong chữ ký của bạn rất hay được trích từ Kinh Hoa Nghiêm nên KKT cũng tò mò muốn được đọc nguyên đoạn Kinh trên trong Kinh Hoa Nghiêm để xem ý nghĩa là thế nào . KKT tìm thấy mấy câu trên trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện và đoạn Kinh trên như sau: http://www.quangduc.com/kinhdien/212hoanghiem40.html

Lại này thiện nam tử! "Nói "Hằng thuận lợi chúng sanh" là như vầy:

Bao nhiêu chúng sanh sai khác trong tất cả cõi ở mười phương pháp giới, hư không giới, chính là những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, các loài nương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống nương nơi hư không cùng cây cỏ mà sanh. Các giống sanh loại: các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý hành, các thứ oai nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thôn dinh, thành ấp, cung điện, nhẫn đến tất cả Thiên, Long, Bát Bộ, Nhơn, Phi Nhơn v.v...loài không không chân, loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, loài có hình sắc, loài không có hình sắc, loài có tâm tưởng, loài không có tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm tưởng chẳng phải không tâm tưởng. Các loài như vậy tôi đều tùy thuận tất cả mà thật hành các sự vâng thờ, cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, cùng A La Hán, nhẫn đến như đức Như Lai đồng nhau không khác. Trong các loài ấy, nếu là kẻ có bịnh thì tôi vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho được của báu. Bồ Tát bình đẳng lợi ích cho chúng sanh như vậy.

Vì sao thế? Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh, thì chính là tùy thuận cúng dường các đức Phật. Còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh thì chính là tôn trọng và thừa sự các đức Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả đức Như Lai vui mừng. Vì sao thế? Vì các đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể. Nhơn nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhơn lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhơn vì nơi tâm bồ đề mà thành bậc Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Ví như giữa chốn sa mạc có cây thọ vương to lớn, nơi gốc cây ấy được nước rưới nhuần, thì cành lá hoa quả thảy đều sum suê tươi tốt.

Cây thọ vương Bồ đề ở chốn sa mạc sanh tử rộng lớn cũng như vậy: tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả. Dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ kết thành quả Phật toàn giác.

Vì sao thế? Bởi các Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích chúng sanh, thì có thể thành tựu quả Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Cho nên quả Bồ Ðề thuộc về chúng sanh, vì nếu không chúng sanh, tất cả Bồ Tát trọn không thể thành đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Này thiện nam tử! Ông ở nơi nghĩa ấy nên hiểu như thế.


Nguyên văn chữ Hán của mấy câu trên như sau: http://www.bfnn.org/book/books/0008.htm

一切眾生而為樹根,
諸佛菩薩而為華果,
以大悲水饒益眾生,
則能成就諸佛菩薩智慧華果。


Nhất thiết chúng sanh nhi vi thụ căn,
Chư phật bồ tát nhi vi hoa quả,
Dĩ đại bi thủy nhiêu ích chúng sanh,
Tắc năng thành tựu chư phật bồ tát trí tuệ hoa quả .


Tất cả chúng sanh là gốc rễ,
Bồ Tát là hoa, Phật là quả.
Dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh,
Thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ kết thành quả Phật toàn giác.


Thử thân bất hướng kim sinh độ
Cánh hướng hà sinh độ thử thân ?


Thân này chẳng thẳng đời này độ
Lại đợi đời nào độ thân này ?
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

À, mình là Dharma hồi đó ở đất việt, thành ra biết KKT. :)

rất cám ơn dịch ra câu đó. :)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
halo_2615
Bài viết: 71
Ngày: 04/04/08 09:32
Giới tính: Nam
Đến từ: VIETNAM

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi halo_2615 »

Thánh_Tri đã viết:Trong Kinh Nhật Tụng do HT Trí Tịnh dịch cũng có Hồng Danh Bái Sám.

Đã có sẵn, sao còn tìm tiếng hán làm gì rồi lại dịch lại cho nhọc sức. Có khác gì đâu!

Không có sách thì chỉ cần lạy một đức Phật cũng đủ tiêu nghiệp chướng nếu thành tâm.

Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

Hoặc muốn lạy nhiều thì tìm một cuốc kinh như Pháp Hoa mà lạy từng chữ một để sám hối nghiệp chướng.

Nam Mô A Mi Đà Phật.
Chào quý đạo hữu !

Tôi muốn dịch ra tại vì những danh hiệu bằng chữ Trung Quốc này là tôi lấy tương ứng với bộ hình ảnh của 88 Đức Phật.
Tôi không biết tiếng Trung nên nhờ dịch để biết ảnh nào là của vị Phật nào thui


南無藥師琉璃光如來
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

http://namo84000.wordpress.com/
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Mi Đà Phật. Xin lỗi Halo nhé.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
halo_2615
Bài viết: 71
Ngày: 04/04/08 09:32
Giới tính: Nam
Đến từ: VIETNAM

Re: THỈNH DỊCH DANH HIỆU 88 VỊ PHẬT TỪ TIẾNG TRUNG QUỐC.

Bài viết chưa xem gửi bởi halo_2615 »

Thánh_Tri đã viết:A Mi Đà Phật. Xin lỗi Halo nhé.
Có gì đâu mà xin lỗi !

Chúc quý đạo hữu thân tâm thường lạc


南無藥師琉璃光如來
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

http://namo84000.wordpress.com/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách