Dùng pháp môn Tịnh Độ khuyên dụ cha mẹ

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Dùng pháp môn Tịnh Độ khuyên dụ cha mẹ

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

3. Khuyên nên tại gia hoằng pháp* Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh. Gặp cha nói Từ, gặp con nói Hiếu, ngoài tận hết luân thường, trong tiêu trừ tình lự. Nếu như khôi phục được chân tâm vốn có thì gọi là Phật đệ tử, chứ nào có phải vì đầu tóc mà luận đâu!

Huống nữa, quý hương (làng) tuốt trong núi sâu, người biết pháp ít ỏi. Kẻ cao minh vì chẳng thông ngôn ngữ nên đều chẳng đến đấy. Hãy cậy vào lòng thành ấy, kiệt lực học đạo, tu hiếu đễ, ngõ hầu cảm hóa xóm giềng. Trai giới thành lập, giết trộm dâm liền tiêu.

Nghiên cứu kinh luận Tịnh Độ ắt hiểu yếu đạo xuất thế. Thọ trì An Sĩ Toàn Thư sẽ hiểu khuôn mẫu tốt lành khiến cuộc đời thuần dịu. Dùng pháp môn Tịnh Độ khuyên dụ cha mẹ, dùng pháp môn Tịnh Độ dạy con và người thân bè bạn, chính là vì sanh tử đại sự đau đáu lo cho thân sau.

Chẳng cần phải chọn riêng một nơi mà gia đình liền thành đạo tràng, cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích, người quen biết đều thành pháp quyến. Tự hành, dạy người, miệng khuyên, thân siêng gắng khiến cho mọi người cùng quy hướng Tịnh Độ, đều thoát khổ luân, đáng gọi là bậc cao tăng còn để tóc, là đệ tử Phật tại gia vậy!* Hai vị lệnh thân hiện còn sống thì hãy nên dùng những cảm ứng, sự tích của pháp môn Tịnh Độ để thường giảng nói khiến họ phát tâm hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Nếu chẳng coi đấy là hiếu, dù có tận sức làm hết những điều thế gian coi là hiếu, rốt cuộc có ích lợi gì cho cha mẹ đâu?

Vua Đại Vũ là đại thánh nhân, vẫn chẳng cứu được hồn [cha là] Cổn hóa thành Hoàng Nai (chữ Năng đọc thành Nai, có nghĩa là con ba ba có ba chân) sống trong Vũ Uyên. Thấy vậy chẳng nên kinh sợ, tỉnh ngộ mong dẫn dắt thần thức cha mẹ cao dự hải hội, thân cận Di Đà hòng chứng được vô lượng quang thọ vốn có sẵn trong tâm ư?

Cư sĩ Chí Liên dù giỏi khổ hạnh, nhưng chỉ e với tông chỉ Tịnh Độ vẫn còn có điều chẳng biết, hoặc có tâm cầu chuyển nữ thân hoặc mong sanh vào chốn an vui trong đường trời người nên chẳng thể buông xuống triệt để được, đến nỗi vô biên lợi ích bị mất cả vào điều vui thế gian nhỏ nhặt. Phải nên thường giảng nói khiến cho bà ấy chí hướng quyết định. Khuyên một chúng sanh vãng sanh Tịnh Độ chính là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Thành Phật rồi ắt độ vô lượng chúng sanh, công ấy bắt đầu từ ta, công đức lợi ích ấy há nghĩ bàn nổi chăng?

Tự mình đã tu Tịnh Độ, lại còn phải đem pháp môn này bảo khắp với mọi người: anh em, thê thiếp, con cái, bảo họ [các người] lẽ nào chẳng chịu phát tâm, đành bỏ mất lợi ích lớn lao này ư? Nếu thiên tánh của họ gần với pháp môn này thì còn gì tốt hơn! Nếu tánh họ hơi xa, giồi mài mãi (1) cũng sẽ nhiễm từ từ, dù xa cũng thành gần. Đấy đáng gọi là lòng yêu mến sâu xa, đáng gọi là lòng từ rộng lớn. Bỏ tấm lòng từ ái này chỉ đáng gọi là hữu danh vô thật!* Thái phu nhân niên kỷ đã tám mươi ba, phải thường khuyến dụ bà tín nguyện niệm Phật. Nếu bảo bà suốt ngày niệm Phật chỉ e bà làm không nổi. Trước đây đã toan lập cách trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng nghĩ chưa ra. [Đến khi] Trấn Thủ Sứ Vương Duyệt Sơn đưa mẹ lên thăm núi, [tôi thấy] quyến thuộc của ông ta rất đông bèn tìm ra một cách trợ niệm rất tuyệt diệu, đã trình bày sơ lược với ông ta, nay sẽ thưa cùng các hạ. Dù các hạ chẳng thực hành được cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ qua, đó cũng là đạo tự lợi lợi tha vậy.

Trong quyến thuộc của các hạ, các ông con trai ai nấy đều có chức nghiệp, cố nhiên khó thể luôn luôn làm được. Nhưng các bà con dâu thì vô sự thanh nhàn, những kẻ hầu gái như các bà vú v.v... ắt chẳng có việc gì quan trọng, ông nên bảo họ căn theo đồng hồ suốt ngày ở quanh thái phu nhân lớn tiếng niệm Phật chừng nửa giờ. Hết lượt bèn đổi phiên, cả ngày chẳng dứt tiếng niệm Phật.

Thái phu nhân nếu niệm theo được thì càng tốt; bằng không thì chỉ nhiếp tâm lắng nghe suốt ngày, thường chẳng lìa Phật. Các người khác cũng chẳng mất sức, bởi lẽ cả ngày bất quá chỉ phải niệm một lượt hay hai lượt, nhưng thời gian cách khoảng giữa hai lượt cũng khá dài. Bọn họ không có chuyện gì quan trọng, bèn nhờ đấy mà dốc tận lòng hiếu, gieo thiện căn; ngay đến bọn hầu gái cũng nhờ vào nhân này, gieo duyên xuất ly sanh tử.

Từ nay trở đi, lấy cách này làm lệ thường; dù thái phu nhân tuổi thọ quá cao cũng chẳng được nửa chừng bỏ dở. Pháp này lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phàm ai có tín tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ thì hãy nên khuyên họ làm theo cách này.

http://www.thuvienhoasen.org/anquangdai ... luc-06.htm


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Gặp thời không có Phật ra đời nên thờ kính cha mẹ như kính P

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Hình ảnh

Theo cách viết chữ Hán, Hiếu là do hai chữ tử và lão cấu tạo thành. Biểu thị ý nghĩa: Làm con phải đối xử tốt với cha mẹ là hiếu thuận. Như vậy có thể hiểu Hiếu là tình cảm và bổn phận của con cái dành cho cha mẹ, không thể dành cho ai khác ngoài cha mẹ.

Thoạt đầu Hiếu là một đức tính bẩm sinh, nhiều người không cần học cũng biết, cũng nhìn thấy. Chẳng những ở con người mà còn ở các loài động vật, điểu thú…Những thứ tình phụ tử, những thứ tình mẫu tử, cũng gắn với bản năng sinh tồn. Thật xúc động biết bao! Khi bất ngờ một cơn mưa ập đến, ta vội nép vào dưới mái hiên trú mưa, bất chợt ta nhìn thấy cảnh mèo mẹ ngậm vào cổ chú mèo con tha đi tìm nơi ẩn mưa, hay cảnh gà mẹ giang đôi cánh che kín những chú gà con khỏi bị ướt v.v…

Riêng đối với loài người chữ Hiếu không phải chỉ là tình cảm tự nhiên của bản năng sinh tồn mà còn được nhận thức cao hơn là bổn phận và trách nhiệm. Nho giáo của người trung hoa xem chữ Hiếu là đạo làm người, trải qua mấy ngàn năm, hạnh hiếu luôn được phổ biến trong dân chúng đi vào trong lòng mọi người những tấm gương hiếu hạnh là những bài học sâu sắc nhất.

Trong Nhị Thập Tứ Hiếu ta bắt gặp hình ảnh cậu bé nhà nghèo nhưng vẫn thể hiện được đạo hiếu.

Ngô Mãnh lên tám, nhà nghèo không có mùng. Thương cha mẹ bị muỗi cắn; đêm đêm Ngô Mãnh thường cởi áo nằm trần để dụ muỗi. Mặc cho muỗi chít cậu bé không dám đuổi vì sợ đuổi muỗi đi thì chúng bay sang hút máu cha mẹ:

Đêm hè không màn trướng

Muỗi nhiều chẳng dám nao

Mặc bay no máu mỡ

Đừng đốt cha mẹ tao


Hạnh Hiếu không chỉ thể hiện ở những người thường dân mà còn đến những vị vua anh quân để lại tấm gương sáng cho mọi người.

Vào triều đại nhà Hán có vua là Hán Văn Đế từ xưa đến giờ ông đối với mẹ rất là hiếu thảo. Sau khi vua lên ngôi thì mẹ vua lâm bệnh nặng. Hằng ngày, ngoài giờ thiết triều nhà vua luôn ở bên cạnh mẹ để chăm sóc. Khi những người hầu đem thuốc đến, nhà vua nhất định tự mình nếm trước rồi mới dâng mẹ uống. Mẹ của vua nhìn thấy vậy rất đau lòng khuyên vua đi nghỉ để những người hầu chăm sóc. Nhà vua liền quỳ xuống thưa với mẹ: “Nếu như con không thể hầu mẹ khi còn sống, tự con không làm những việc nhỏ cho mẹ. Biết khi nào con mới có cơ hội báo đáp ân dưỡng của mẹ?

Vua Trần Anh Tông (1293- 1314) ở nước ta cũng là người con Hiếu. Một hôm, nhân tết Đoan Ngọ, vua uống rượu ngủ say li bì. Thái Thượng Hoàng Nhân Tông đến thăm thấy thế nỗi giận, bỏ ra về. Vua Anh Tông khi tỉnh rượu biết mình có lỗi, làm biểu tạ tội với Thái Thượng Hoàng rồi từ đó bỏ rượu.

Đó là những tấm gương hiếu hạnh của người xưa, còn ngày nay chúng ta vẫn thường thấy những tấm gương hiếu hạnh rất nhiều qua truyền hình, báo chí, đài v.v… Những đoá hoa đẹp này phần đông là những người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Ngoài việc lặn lội thân cò đối đầu với cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình còn hết lòng chăm sóc cha, mẹ già lâm bệnh nặng. Thật cảm động biết bao những nàng Thoại Khanh ở xã hội ngày nay.

Bên cạnh đó cũng thật đáng buồn cho những gia đình giàu có mà đánh mất đi tình thiêng liêng cao cả. Đây là một tình trạng mà xã hội đang phản ánh. Có những người con suốt ngày bận rộn chạy theo đồng tiền. Khi cha, mẹ lâm bệnh. Họ đưa cha, mẹ vào bệnh viện sang trọng, mướng người chăm sóc ngày đêm, còn tất cả con cái một đàn gần mười người chỉ thỉnh thoảng ghé thăm cha, mẹ một lúc rồi đi. Khi cha mẹ qua đời chỉ có người hộ lý của bệnh viện.

Đã nói sơ những tâm gương hiếu hạnh của người thế tục còn đối với người xuất gia chúng ta muốn báo đáp cha mẹ thì như thế nào?

Trong các kinh điển Đức Phật thường dạy: “Các ông muốn báo đáp thâm ân cha mẹ không những phụng dưỡng lo cơm ăn, áo mặc mà còn biết khuyên cha mẹ, tin theo Tam Bảo, quy y giữ giới, bỏ ác làm lành, tu mọi thiện nghiệp. Gặp thời không có Phật ra đời nên thờ kính cha mẹ như kính Phật.

Để thể hiện lời dạy của Ngài bằng thân giáo trong rãi rác các kinh đã ghi lại hạnh hiếu của Đức Phật: Sau khi thành đạo Ngài trở về hoàng cung khuyên phụ vương và mọi người trong hoàn tộc tu hạnh, rồi lại lên cung Đao Lợi thuyết pháp cha mẹ. Trong kinh Vu Lan Ngài đảnh lễ đống xương khô một cách cung kính. Vì Ngài biết rằng tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời. Trong các mẫu chuyện tiền thân Ngài đều làm người con hiếu thảo đến cả Ngài làm loài cầm thú, chim muôn… Sở dỉ kiếp này Ngài thành Phật là nhờ vào nhiều kiếp Ngài tu tập hạnh hiếu, trong các kinh điển xưng tán Ngài là Đại Hiếu Thích Ca Văn Phật.

Đến các đệ tử của Ngài như Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi chứng được lục thông đi đến địa ngục để thăm mẹ rồi trở về thỉnh Phật chỉ bày cách báo hiếu.

Ngài Xá Lợi Phất trước khi nhập Niết-bàn vì muốn báo đáp thâm ân của mẹ, bà tin theo ngoại đạo Ngài trở về quê nhà nhập diệt Chư Thiên đến hầu sáng rực cả nhà. Người mẹ biết oai thần của con liền cải tà, qui chánh.

Gần đây, có Ngài Nhất Định, Tổ khai sơn chùa Từ Hiếu cũng là người con hiếu thảo, tuy là một bậc danh Tăng, nhưng vì còn mẹ già suy yếu bệnh hoạn, nên Ngài phải đi chợ Bến Ngự mua cá về nấu cho mẹ ăn, mặc cho tiếng đời dị nghị. Ngài vẫn một lòng phụng dưỡng mẹ già. Sau này, mọi người hiểu chuyện từ quan đến dân đều cung kính lễ bái Ngài.

Thiên Lục Nga trong kinh thi có câu: “Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao.” (cảm thương cha mẹ sanh ra ta biết bao khó nhọc). Công ơn cha mẹ như trời biển, chẳng những mang nặng đẻ đau mà còn phải nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ con cái không ngừng.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu người viết xin ghi lại những tấm gương hiếu của những người con đối với cha mẹ. Những ai mất cha hoặc mẹ hay cả hai đó là một nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời. Còn những ai còn cha, mẹ là niềm hạnh phúc quí báu vô cùng, chúng ta nên nâng niu, trân trọng những hạnh phúc đó. Để một ngày khi cha mẹ không còn, chúng ta không ân hận, ray rức vì mình chưa làm tròn bổn phận của một người con.

Để kết thúc bài viết này, người viết xin trích trong kinh Hiếu Tử: “Cây che bóng mát cho ta, dù trong chốc lát ta cũng chẳng nỡ lòng nào ngắt lá, bẻ cành. Huống chi cha mẹ ta đã che chở cho ta suốt cuộc đời, vậy ta nỡ nào lại bất hiếu ư.?”

TNVT.

http://tuvienhuequang.com/suoi-nguon-13/chu-hieu.html


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

BĂNG – NƯỚC

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »Thơ

BĂNG – NƯỚC

Hàn Sơn *

 

Dục thức sanh tử ví

Thả tương băng thủy tỷ

Thủy kết tức thành băng

Băng tiêu phải thành thủy

Kỷ tử tất ưng sinh

Xuất sinh hoàn phục tử

Băng thủy tất tương thương

Sinh tử hoàn song mỹ . Dịch :

Muốn hiểu dụ sanh tử

Đem băng – nước ra so :

Nước đông đặc thành băng

Băng tan biến thành nước .


Hễ chết thì phải sinh

Sinh ra rồi lại chết

Băng – nước không tổn hại

Sinh tử đẹp hai đằng .


Diễn nghĩa : Sinh và tử : bản thể của chúng là một mà biểu hiện thì sai biệt. Ví như băng và nước cùng bản tánh mà biểu hiện trạng thái bất đồng : băng cứng , nước mềm . Sinh và tử , rốt ráo cũng chỉ là một thứ , song khác trạng thái . Hễ có sinh ra thì phải chết .Hễ chết rồi , ắt phải tái sinh . Do đó sinh và tử bình đẳng . Người tu đạo , vì vậy , không tham sinh , không sợ chết , cũng không ghét bỏ hay nhàm chán hay đắm đuối chấp trước vào mọi hiện tượng trong sinh tử , do đó vượt thoát sinh tử , lại độ chúng sinh siêu xuất sinh tử - mà chẳng cần hủy phá mọi sự trong sinh tử : đấy là hạnh Bồ Tát.

* Hàn Sơn - sư sống vào đời Đường , tương truyền là hóa thân của đức Văn Thù , thường cùng với Thập Đắc (Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân ) thổi lửa , chẻ củi , quét dọn nhà bếp ở chùa Quốc Thanh .

http://www.dharmasite.net/bdh12/Tho_BangNuoc.html


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách