Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Phương Tiện Khai Thị

Lão Hòa Thượng Hư VânNgười xưa nói :’ nếu bàn về vỉệc thành Đạo thì dễ, nhưng muốn trừ vọng tưởng thì rất khó. Đạo có nghĩa là lý, lý có nghĩa là tâm. Tâm, Phật, và chúng sanh ba cái không sai khác. Người người vốn đầy đủ, ai ai cũng có sẵn, ở nơi Thánh chẳng thêm, ở nơi phàm chẳng bớt. Nếu người biết tâm mình thì đại địa chẳng tồn tại một tấc đất. Hết thảy thế gian, xuất thế gian như phàm phu như bậc Thánh vốn nó là không. Làm gì có sanh tử ư ? Cho nên nói thành đạo vốn nó dễ. Thể của tâm này tuy diệu minh ( mầu nhiệm, sáng trong ), nhưng bị bao nhiêu thứ vọng tưởng che lấp đi nên quang minh không thể hiển hiện ; song muốn trừ bỏ cái vọng tưởng này thì chẳng dễ vậy. Trên hình thức vọng tưởng có hai thứ : Một là vọng tưởng nhẹ (khinh ), hai là vọng tưởng thô. Vọng tưởng còn chia ra hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu nghĩa là cảm được quả báo khổ hay vui ở nơi cõi trời, cõi người. Vô lậu có nghĩa là thành Phật, làm Tổ, liễu sanh thoát tử, vượt xuất ra khỏi tam giới. Vọng tưởng thô thì cảm cái quả trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vọng tưởng nhẹ là mưu tính bao nhiêu thứ việc lành, như niệm Phật, tham thiền, tụng Kinh, trì chú, lễ bái, giới sát, phóng sanh. Vọng tưởng thô cùng với 10 ác nghiệp ứng với nhau. Ý thì nổi dậy tham, sân, si ; miệng thì nói dối, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt ; thân thì làm sát, đạo, dâm. Đây là chỗ thân, khẩu, ý tạo nên 10 ác nghiệp ; trong chỗ này nặng nhẹ còn phân ra ; 10 cái ác nặng nhất thì phải rơi vào đường địa ngục. Mười cái ác trung bình thì phải đọa vào đường quỷ đói. Mười cái ác nhẹ hơn hết thì phải rơi vào đường súc sanh. Nói tóm lại không kể là vọng tưởng nhẹ hay vọng tưởng thô đều là một niệm ngay hiện tại ; mười pháp giới hiện hữu đều do một niệm này tạo nên, cho nên nói rằng : ‘ hết thảy là do tâm tạo vậy.’

Đứng trên phương diện tuyệt đối, thì bổn địa phong quang của mình không vướng mắc một sợi tơ, không ô nhiễm một chút bụi nào. Đừng nói tới vọng tưởng thô nếu chỉ có chút ít vọng tưởng nhẹ thì gốc rễ sanh tử chẳng thể dứt đặng. Bây giờ một khi mình nói trừ vọng tưởng, tức là mình mượn một câu thoại đầu hoặc một danh hiệu Phật làm cục ngói để gõ cửa : dùng vọng tưởng nhẹ để chế phục vọng tưởng thô, cũng như dùng thuốc độc công độc. Trước đem vọng tưởng thô hàng phục, chỉ còn vọng tưởng nhẹ, thì mới hợp vói đạo. Mài dũa rèn luyện lâu ngày, công phu thuần thục, tu hành tới nơi thì vọng tưởng nhẹ sau rốt cũng không còn. Chúng ta người nào cũng biết vọng tưởng là chẳng tốt, đều muốn dứt trừ nó ; tuy biết rõ vậy nhưng vẫn cố ý khởi vọng tưởng, chạy theo thói quen tập quán. Nếu gặp cảnh nghịch thì vẫn nổi dậy vô minh phiền não, ngu si, đến nỗi tham ăn lười biếng, cầu danh, tham lợi, nghĩ ngợi dâm dục v.v…bao nhiêu thứ vọng tưởng nầy đều nổi dậy. Đã biết rõ vọng tưởng là chẳng tốt mà chẳng vất bỏ nó được.Vì sao ? Vì rằng từ vô thủy kiếp đến nay, thói quen hun nhuộm rất nặng nề sâu đậm thành ra tập quán, giống như chó ưa ăn phân vậy. Dù các vị cho chó thức ăn ngon, khi chúng ngửi mùi phẩn thì vẫn muốn ăn phẩn. Đây là tập quán đã thành ra tánh của nó. Có câu chuyện kể rõ người xưa làm sao cắt đứt vọng tưởng.

Thiền Sư Pháp Đường ở chùa Đại Mai ban đầu viếng Mã Tổ, hỏi Tổ : ‘ Thế nào là Phật ?’ Tổ đáp : ‘ Tức tâm tức Phật.’ Sư liền đại ngộ, bèn đi tới đất Tứ Minh, nơi Mai Tử Chân ở khi trước, cất một cái cốc ở đó tĩnh tu. Tổ nghe được Sư trụ trên núi này, bèn sai một vị Tăng đến hỏi : ‘ Hòa Thượng yết kiến Mã Đại Sư được cái gì mà trụ ở núi này ?’ Sư đáp : ‘ Mã Đại Sư nói tức tâm là Phật, tôi bèn về chỗ này trụ.’ Vị Tăng nói :’ Mã Đại Sư gần đây Phật Pháp của Ngài lại khác.’ Sư hỏi :’ khác làm sao ? ‘ Vị Tăng đáp :’ Mã Đại Sư lại nói chẳng phải tâm chẳng phải Phật.’ Sư nói :’ Ông già này hoặc loạn người ta biết ngày nào xong. Mặc ổng nói chẳng phải tâm chẳng phải Phật, tôi thì chỉ tâm tức là Phật.’ Vị Tăng kia trở về thuật lại việc này cho Mã Tổ nghe, Tổ nói :’ Trái mai đã chín rồi vậy.’ Hồi xưa hành động của các Tổ trực triệt liễu đương biết bao nhiêu. Những cái này đều dạy người ta dứt trừ vọng tưởng. Hiện nay tôi và các vị xuất gia hành cước tham Thiền học Đạo chỉ vì vấn đề sanh tử chưa được liễu thoát. Do đó mình nên phải sanh tâm vô cùng hổ thẹn. Rằng :

Giả sử vòng lửa nóng

Cháy phừng trên đầu tôi

Quyết không vì khổ ấy

Thối lui Bồ Đề tâm.


Bồ Đề tức là Giác, giác tức là Đạo, Đạo tức là Diệu Tâm. Phải biết tâm này vốn tròn đầy không có thiếu khuyết thứ gì. Do vậy mình phải nhìn tự tánh mà tìm cầu. Phải tự mình phát tâm thì ngay đến Đức Thích Ca Như Lai hiện thế sợ rằng Ngài cũng chẳng biết làm sao độ được các vị..Ở trong sáu thời ngày đêm, đừng phân biệt đi, đứng, nằm, ngồi, động, tĩnh ; xem chúng là một vì nó gốc vốn là như như. Vọng tưởng chẳng sanh thì lo gì chẳng liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng làm như thế thì là bận rộn vất vả từ sáng tới tối, từ sống đến chết, lãng phí thì giờ. Tuy một đời tu hành mà rốt cuộc cực khổ, không có thành quả. Đến tháng chạp ngày 30 tới, (tức khi chết – thiền ngữ ) khi khát mới đào giếng thì trở tay chẳng kịp, ăn năn thì đã muộn. Lời tôi nói đây tuy là cổ hủ, những hy vọng mọi người tự mình dụng tâm hiểu một cách rõ rang lời cổ hủ này.

http://www.dharmasite.net/bdh12/PhuongTienKhaiThi.html


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Thiền

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓATrong lúc thiền , ta phải hạ thủ công phu cho đến độ ‘trên thì không biết có trời , giữa thì không biết có người , dưới thì không biết có đất .” Nếu ta thong dong giữa trời , đất , người và quên đi đông , tây , nam , bắc thì ngay lúc đó sạch hết suy tư , toàn diện bản thể sẽ hiện tiền , và bộ máy tinh xảo của toàn cơ thể sẽ chuyển động . Nhưng nếu suốt ngày toàn là vọng tưởng trần cấu , thì có cố gắng đến đâu cũng không đạt được sự cảm ứng .

Khi không còn một ý nghĩ nào khởi lên , tức là đi mà không biết là mình đang đi , đứng mà không biết là mình đang đứng , ngồi mà không biết là mình đang ngồi , nằm mà không biết là mình đang nằm! Ngay lúc không còn ý thức về đi , đứng , nằm , ngồi nữa , là thiền giả bắt đầu bước vào cảnh giới .

‘Ăn mà không mảy may biết có hột gạo ,

Mặc mà không mảy may bận tâm đến áo quần ."

Cái ‘ta” lúc đó không còn khác biệt với toàn thể vũ trụ nữa . Một khi đã hòa đồng với vũ trụ vắng lặng thì tự nhiên ta sẽ thấu suốt mọi sự vật . Đó là cảnh giới đốn ngộ . Sự đốn ngộ này là do ở công phu tu tập hằng ngày cho đến khi có được sự cảm ứng . Nếu không hạ thủ công phu từ ngày này qua ngày khác thì không bao giờ đốn ngộ được !

Vào rừng sâu , ở lan nhã ,

Núi dựng , tùng già ôm bóng cả ,

Thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh

Cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ !


Trích Chứng Đạo Ca

Trúc Thiên dịch

http://www.dharmasite.net/bdh16/Thien.html


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Đốn ngộ rồi mới tiệm tu. Nhận ra sự không thật trong mọi hiện tướng, biến hoại trong mọi sự vận hành, không toại nguyện trong mọi cảm xúc, rồi hạ thủ công phu, đoạn trừ dần tạp niệm, tiến đến đoạn tận lậu hoặc, tiến đến tịch diệt.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đốn ngộ rồi mới tiệm tu. Nhận ra sự không thật trong mọi hiện tướng, biến hoại trong mọi sự vận hành, không toại nguyện trong mọi cảm xúc, rồi hạ thủ công phu, đoạn trừ dần tạp niệm, tiến đến đoạn tận lậu hoặc, tiến đến tịch diệt.

Tịch diệt rồi ra sao?


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Rất xin lỗi. Hãy tìm người tịch diệt mà hỏi.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Tìm ở đâu??


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Trong sự tìm.


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Tịch diệt rồi thì đi khất thực !


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Trong sự tìm.

-Tùy DH vậy.

Tịch diệt rồi thì đi khất thực !
-Khất thực ở đâu?


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Ở nơi mọi người xung quanh ta á !


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Tội nghiệp quá.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Phương Tiện Khai Thị - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

tqh009 đã viết:Đốn ngộ rồi mới tiệm tu. Nhận ra sự không thật trong mọi hiện tướng, biến hoại trong mọi sự vận hành, không toại nguyện trong mọi cảm xúc, rồi hạ thủ công phu, đoạn trừ dần tạp niệm, tiến đến đoạn tận lậu hoặc, tiến đến tịch diệt.

Thật ra theo tôi nghĩ "Đốn ngộ rồi mới tiệm tu" không phải như ý nghĩa là khi nào đốn ngộ rồi mới bắc đầu tu bởi vì trong thời gian đến đốn ngộ thì thời gian đó không phải là thời gian tu thì là gì?

Có thiền sư tu hành trải qua 30 năm mới ngộ đạo. Như vậy đâu phải là đốn ngộ rồi mới bắc đầu tu?

Khi mình "Nhận ra sự không thật trong mọi hiện tướng, biến hoại trong mọi sự vận hành, không toại nguyện trong mọi cảm xúc" thì đó là tu hành đó! gọi đó là Thiền Quán.

Như Kinh Kim Cang dạy Quán như thế nầy:

Nhứt thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán

Tu phép quán nầy thành thục rồi thì chứng được "Như Huyễn Tam Ma Đề", tự tại giải thoát mọi ràng buộc và phiền não vì nhận rỏ sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh không bị chúng chi phối cũng như cho đến thẩy rỏ tự tánh của chính mình và vạn pháp (kiến tánh).

Hỏi: Tịch Diệt rồi ra sao?
Đáp: Tịch diệt rồi thì có ra sao đâu?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách