Thiếu Thất Lục Môn

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

15 – THỊ CỐ KHÔNG TRUNG

Bồ Đề bất tại ngoại
Trung văn mịch giã nan
Phi tướng phi phi tướng
Lượng trắc thất cơ quan
Thế giới phi thế giới
Tam quang chiếu tứ thiên
Bổn lai vô chướng ngại
Thậm xứ hữu già lan
.

Dịch

Bồ Đề ngoài chẳng có
Cũng chẳng ở trung gian
Chẳng tướng, chẳng chẳng tướng
Cân nhắc mất cơ quan
Thế giới chẳng thế giới
Bốn trời sáng ba quang
Bổn lai không chướng ngại
Đâu là chỗ chắn ngang.

Diễn giải

Bồ Đề ngoài chẳng có
Trong nghe cũng khó tìm
Chẳng phải tướng. chẳng phải chẳng tướng
Vừa khởi suy nghĩ, cân nhắc liền sai.
Thế giới hay chẳng thế giới
Tam minh làm sáng tứ thiền
Mới biết xưa nay không chướng ngại
Chỗ nào có chắn ngang ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

16 – VÔ SẮC VÔ THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC

Vô sắc bổn lai không
Vô thọ ý hoàn đồng
Hành thức vô trung hữu
Hữu tận khước qui không
Chấp hữu thực bất hữu
Y không hựu lạc không
Sắc không tâm câu li
Phương thỉ đắc thần thông


Dịch

Không, sắc bổn lai không
Không thọ ý vẫn đồng
Hành, thức, không trong có
Có hết lại về không
Chấp có đâu thực có
Theo không lại lạc không
Sắc không tâm lìa hết
Chừng ấy mới thần thông.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

17 – VÔ NHÃN NHĨ TỊ THIỆT THÂN Ý

Lục căn vô tự tánh
Tùy tướng dữ an bài
Sắc phân, duyên thanh hưởng
Nhân ngã thiệt khôi hài
Tị hoặc phân hương khứu
Thân, ý dục tình quai
Lục xứ tham ái đoạn
Vạn kiếp bất luân hồi
.

Dịch

Sáu căn không tự tánh
Theo tướng đặt bày thôi
Sắc duyên theo tiếng vọng
Nhơn ngã lưỡi đùa chơi
Mũi dối phân mùi ngửi
Thân ý đắm tình đời
Sáu nơi tham mến dứt
Muôn kiếp chẳng luân hồi.

Diễn giải

Sáu căn của chúng ta không có tự tánh, nó duyên theo trần cảnh.
Sắc phân ra thì chẳng còn gì, Âm thanh chỉ là tiếng vọng, có đó, mất đó, không thực. Lưỡi phân biệt vị, và để nói những lời phân biệt nhân ngã. Nếu không có vị thì lưỡi chẳng biết phân biệt gì. Còn Nhân ngã là những thứ giả dối, do chấp mà có. Mũi phân biệt mùi hương, là những thứ do duyên hợp mà có, nên giả có.
Thân và ý thì ưa những vuốt ve , trìu mến v v…
Nếu sáu căn không tham muốn những thứ cám dỗ đó thì đã chẳng đọa luân hồi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

18 – VÔ SẮC THANH HƯƠNG VỊ XÚC PHÁP

Chứng trí vô thanh sắc
Hương vị xúc tha thùy
Lục trần tòng vọng khởi
Phàm tâm tự hoặc nghi
Sanh tử hưu sanh tử
Bồ Đề chứng thử thì
Pháp tánh không, vô trụ
Chỉ khủng ngộ tha trì


Dịch

Chứng trí không thanh, sắc
Hương, vị, xúc khác gì
Sáu trần theo vọng dấy
Tâm phàm tự dối nghi
Sanh tử, thôi sanh tử
Bồ Đề chứng một khi
Pháp tánh không, vô trụ
Chỉ sợ ngộ chầy chầy.

Diễn giải

Chứng ngộ thì thanh sắc, hương, vị, xúc đều không
Lúc trần vọng động, dấy lên. Tâm phàm theo đó mà vọng khởi.
Sanh tử hay không sanh tử, do đã chứng Bồ Đề hay chưa
Pháp tánh vốn không, vốn vô trụ. Chỉ sợ ngộ chậm mà thôi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

19 – VÔ NHÃN GIỚI NẢI CHÍ VÔ Ý THỨC GIỚI

Lục thức tòng vọng khởi
Y tha tánh tự khai
Nhãn nhĩ khiêm thân ý
Thùy khẳng tự lượng tài
Thiệt tị hành điên đảo
Tâm vương khước khiển hồi
Lục thức trung bất cửu
Đốn ngộ hướng Như Lai

Dịch

Sáu thức theo vọng dậy
“Y tha” mở dối sai
Mắt tai luôn thân ý
So tính được sao ai
Lưỡi mũi gây điên đảo
Tâm vương lạc hướng quay
Đợi gì trong sáu thức
Đốn ngộ hướng Như Lai.

Diễn giải

Sáu thức theo vọng khởi
Tánh mở chạy theo ngoài
Mắt tai và thân ý
Ai cũng tự khoe tài
Lưỡi, mũi làm điên đảo
Tâm vương chẳng quay đầu
Sáu thức không trường cửu
Muốn ngộ đợi Như Lai.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

20 – VÔ VÔ MINH, DIỆT VÔ VÔ MINH TẬN,
NẢI CHÍ VÔ LÃO TỬ, DIỆT VÔ LÃO TỬ TẬN

Thập nhị nhân duyên hữu
Sanh hạ lão tương tùy
Hữu thân vô minh chí
Nhị tướng đẳng đầu tề
Thân tận vô minh tận
Thọ báo khước lai kỳ
Tri thân như huyễn hóa
Cấp cấp ngộ vô vi


Dịch

Vì mười hai duyên có
Sanh, lão mới tương tùy
Thân có, vô minh đến
Hai tướng hiện liền khi
Thân hết vô minh hết
Thọ báo hết hẹn kỳ
Rõ thân như mộng mị
Gấp gấp ngộ vô vi

Diễn giải

Mười hai nhân duyên là có thì mới có sanh lão bệnh tử.
Nếu có thân người là đã vô minh (vì sao ? nếu ngộ thì tâm còn chẳng có, huống gì là thân).
Vì vô minh nên thấy 2 tướng : có – không, tốt – xấu, phải – trái, dài – ngắn, cao – thấp v v…
Nếu không chấp thân là có, nếu ta là không thì lấy ai thọ báo.
Nếu biết thân này chỉ là huyễn ảo, thì chẳng cần làm gì cả. Không gây phước, không tạo nghiệp.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

21 – VÔ KHỔ TẬP DIỆT ĐẠO

Tứ đế hưng tam giới
Đốn giáo nghĩa phân minh
Khổ đoạn tập dĩ diệt
Thánh đạo tự nhiên thành
Thanh văn hưu vọng tưởng
Duyên giác ý an ninh
Dục tri thành Phật xứ
Tâm thượng mạc lưu đình


Dịch

Bốn đế hưng ba cõi
Đốn giáo nghĩa phân minh
Khổ dứt, tập đã diệt
Đạo thánh tự nhiên thành
Thanh văn thôi tưởng dối
Duyên giác ý an ninh
Muốn biết nơi thành Phật
Trên tâm đừng trệ quanh.

Diễn giải

Pháp Tứ Đế chấn hưng ba cõi
Giáo pháp nhanh chóng, phân minh
Chỉ cần dứt các nguyên nhân gây khổ, diệt các tập khí, thói quen tạo khổ
Thì đạo thánh tự nhiên thành.
Bậc thanh văn không còn vọng tưởng nữa.
Bâc duyên giác tâm ý được an định.
Muốn biết khi thành Phật ở cõi nào
Thì tâm không lưu chuyển cũng không ngừng trệ.
( tâm không khởi, không diệt)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

22 – VÔ TRÍ DIỆT VÔ ĐẮC

Pháp bổn phi vô, hữu
Trí huệ nan trắc lường
Hoan hỷ tâm ly cấu
Phát quang mãn thập phương
Nan thắng ư tiền hiện
Viễn hành đại đạo trường
Bất động siêu bỉ ngạn
Thiện huệ pháp trung vương
.

Dịch

Pháp vốn không vô, hữu
Trí huệ đâu dễ lường
Hoan hỉ tâm lìa bợn
Phát sáng ngập mười phương
Có gì hơn trước mắt
Tìm đâu xa đạo trường
Chẳng động qua bờ giác
Cõi thiện huệ pháp vương.

Diễn giải

Pháp vốn chẳng có, không
Khó có thể suy lường bằng trí huệ
Tâm vui mừng, lìa trần cấu
Thì sẽ phát sáng cả mười phương.
Pháp tối thắng ở ngay trước mắt
Đi đâu xa tìm cầu.
(Chỉ cần) tâm bất động là đến bờ kia
Trí huệ thiện xảo, vua các pháp.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

23 – DĨ VÔ SỞ ĐẮC CỐ

Tịch diệt thể vô đắc
Chân không tuyệt thủ phan
Bổn lai vô tướng mạo
Quyền thả lập tam đàn
Tứ trí khai pháp dụ
Lục độ hiệu đô quan
Thập địa tam thừa pháp
Chúng thánh trắc tha nan
.

Dịch

Niết bàn có gì chứng
Chân không đặt níu quàng
Xưa nay không tướng mạo
Quyền biến dựng ba đàn
Bốn trí mở pháp dụ
Sáu độ ví ải quan
Mười địa, ba thừa pháp
Hàng thánh khó luận bàn.

Diễn giải

Thể tánh vốn tịch diệt, không thể chứng đắc
Chân không, không thể nắm bắt
Xưa nay không tướng mạo
Quyền biến dựng lên tam thân.
Dùng tứ trí mở pháp dạy người.
Lục độ là ải quan, người tu phải vượt qua.
Phật pháp giảng dậy thập địa, tam thừa
Hàng thánh khó luận bàn.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

24 – BỒ ĐỀ TÁT ĐỎA

Phật đạo chân nan thức
Tát đỏa thị phàm phu
Chúng sanh yếu kiến tánh
Kính Phật mạc tâm cô
Thế gian thiện tri thức
Ngôn luận pháp tế thô
Đốn ngộ tâm bình đẳng
Trung gian hữu tương trừ

Dịch

Phật đạo thật khó thấu
Tát đỏa là phàm nhân
Chúng sanh cầu thấy tánh
Kính Phật chớ phụ tâm
Trong đời thiện tri thức
Luận pháp nói sâu nông
Đốn ngộ tâm bình đẳng
Dứt hết hai bên lầm.

Diễn giải

Phật đạo thật khó hiểu
Bồ Tát còn phàm phu
Chúng sanh muốn thấy tánh
Chớ phụ tâm kính Phật.
Thiện tri thức trong đời
Bàn nói pháp sâu, nông.
Ngộ được tâm bình đẳng
Trung đạo hết có không.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

25 – Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỐ

Bát nhã ngôn trí huệ
Ba la vô sở y
Tâm không tánh quảng đại
Nội ngoại tận vô vi
Tánh không vô ngại biện
Tam giới đạt nhân hi
Đại kiến minh đại pháp
Giai tán bất tư nghì


Dịch

Bát nhã ấy trí huệ
Ba la không sở y
Tâm không, rộng lớn khắp
Trong ngoài, thảy vô vi
Tánh không, không ngại biện
Đạt giả có bao người ?
Thấy lớn, sáng pháp lớn
Tán tụng biết bàn chi.

Diễn giải

Bát nhã là trí huệ
Đến bờ, không nơi chốn
Tâm không, tánh rộng lớn
Trong ngoài đều vô vi
Tánh không, bàn vô ngại
Tam giới, mấy người hay
Thấy sâu, sáng đại pháp
Tán thán bất tư nghì.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thiếu Thất Lục Môn

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

26 – TÂM VÔ QUẢI NGẠI

Giải thoát tâm vô ngại
Ý nhược thái hư không
Tứ duy vô nhất vật
Thượng hạ tất giai đồng
Lai vãng tâm tự tại
Nhân pháp bất tương phùng
Phỏng đạo bất kiến vật
Nhiệm vận xuất phiền lung
.

Dịch

Giải thoát tâm vô ngại
Ý tợ thái hư không
Bốn phương không một vật
Trên dưới rốt chung đồng
Tới lui tâm tự tại
Nhân pháp chẳng chung cùng
Hỏi đạo chẳng thấy vật
Thong dong thoát chậu lồng.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]3 khách