Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
TramLuan
Bài viết: 34
Ngày: 04/01/10 03:27
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Autralia
Nghề nghiệp: IT Professional

Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi TramLuan »

Vào nhà Như-Lai: vãng sanh Cực-Lạc.

Mặc áo Như-Lai: Được vô sanh pháp nhẫn, có thể ra vào biển sanh-tử cứu độ chúng sanh, hành bồ-tát đạo.

Ngồi tòa Như-Lai: Thành phật, nói pháp.

Người nào tự biết mình chỉ là phàm phu thì chỉ nên cầu để được vào nhà Như-Lai.

A-Di-Đà Phật


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Thánh với phàm gì!
Vào nhà NHƯ LAI thì sẽ được mặc áo NHƯ LAI, mặc áo NHƯ LAI thì sẽ được ngồi tòa NHƯ LAI.

Người niệm Phật nên đặt mình vào vị trí phàm phu mà hành trì. Vậy cho chắc ăn! Quan trọng là niệm Phật cầu vãng sanh. Chuyện thánh - phàm nói cho vui vậy thôi. :D

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Y như Kinh Pháp Hoa mà tu tập, bất tất phải thay đổi, xa sôi, chờ đợi, mà có thể làm ngay hiện tại, không những gặt hái được sự an vui hiện đời mà giải thoát mai sau nữa.

Vào Nhà Như Lai: phải "Phát Tâm Bồ Đề hay Tâm Đại Bi" trên cầu Phật Đạo dưới độ chúng sanh, khi phát tâm Bồ Đề rồi theo đó mà tu tập thì đã bước vào nhà Như Lai rồi. Vào được bao xa thì phải coi tâm mình rộng thế nào và tu tập ra sao

Mặt Áo Như Lai: phải tu hạnh "Nhẫn Nhục", an bần giữ đạo, kính trên nhường dưới, dằng lòng, chịu vược qua những chướng ngại khó nhọc trên đường tu. Bắt đầu tu hạnh nhẫn nhục thì bắt đầu mặt áo Như Lai.

Ngồi Toà Như Lai: phải tu "Quán Tánh Không", trước hết quán "vô thường, Khổ, Vô Ngã", hay Quán Tứ Niệm Xứ, buông xuống từ từ những chấp trước về Vật Cảnh, và cái Ta của mình. Tiến lên nữa thì quán "Vạn Pháp Giai Không" theo tinh thần Bát Nhã từ thô đến vi tế.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH Trầm Luân :DKinh Lăng Nghiêm: Có môt. người no. ỡ hướng Đông lấy cái bình hình con chim Ca Lăng Tần Già rồi đây. nắp bình lai. đi về hướng Tây mà mỡ nắp bình ra. Hư không ỡ hướng Đông có hao tỗn gì chăng? Hư không ỡ hướng Tây lai. có thêm đươc. chút gì chăng?

Kinh Kim Cang: Bồ tát thời chẵng phãi là bồ tát nếu còn thấy ngã (ta) nhân (người) chúng sanh (pháp) tho. giã (thường).

Bát Nhã Tâm Kinh: Trí tuê. vô thương.

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Nầy Xá Lợi Tử, tướng không (thât. tướng, thễ tánh) của tất cã các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc.
Vì không có sở đắc nên khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Các vị Phật từ quá khứ, hiên. tai. cho tới trong tương lai, vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.
Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
(Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia rồi, giác ngộ rồi đó!)Xin hõi ý ĐH ý ra sao? ĐH ý nói phương tiên. hay nói cứu cánh?


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"Hieule"]
Không có trí cũng không có đắc.[/b] Vì không có sở đắc nên khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Theo tôi câu kinh trên phải như vầy:

Không có trí cũng không có đắc vì không có cái đắc.

Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo của mộng và tưởng, đạt được cứu cánh Niết Bàn.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Bây giờ tôi mới ngộ câu "Vào nhà Như Lai, mặt áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai" sâu sắc hơn từ khía cạnh khác rằng:

Muốn phát Tâm Từ Bi cầu đạo Vô Thượng phải có sức nhẫn nạy và nhẫn nhục mới thành tựu được pháp Tánh Không (tức là rốt ráo đạo Vô Thượng Bồ Đề)

Tu hành Phật Pháp để làm Như Lai hay trở về Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, Ngộ Nhập Tri Kiến Phật thì phải có Tâm Từ Bi, phải phát Đại Tâm Đại Nguyện cầu Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu không phát tâm cầu đạo Vô Thượng thì làm sao viên mãn trở về Chân Như Tạng Tánh? trở thành Như Lai? Ngộ Nhập Tri Kiến Phật?

Tu tới hàng Thanh Văn, Duyên Giác thì vẫn chưa gọi là viên mãn cứu cánh, chưa rỏ ràng tánh Chân Như, chưa thật thành Như Lai, chưa vào Tri Kiến Phật. Ấy đều là không phát đại Tâm cầu đạo Vô Thượng vậy!

Khi đã phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề rồi thì phải nhẫn nạy mà đi, nhẫn nhục mà tu cho đến cuối đường để đạt mục đích, không bỏ nửa chừng.

Giống như khi học Kinh, ta phải có sức nhẫn nạy nghe từng lời, từ câu của Phật dạy từ đầu kinh cho đến cuối kinh, không hắp tấp vọi vàng. Sau đó từ từ mà đem ra áp dụng vào đời sống không phải nói là làm được ngay, vì vậy mới gọi là tu hành là sửa đổi.

Tôi ngộ đều nầy là do Học Kinh Lăng Nghiêm vậy! Xem Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất rành rẻ từng bước một. Nếu không có nhẫn nạy học hỏi như ngài Anan chịu ngồi nghe thì làm sao cầu được đạo Vô Thượng, nghe được pháp Liễu Nghĩa mà tu hành để thành Vô Thượng đạo được?

Chỉ nói việc nghe giảng Kinh thôi mà cần phải có nhẫn nạy, huống chi là tu hành 3 đại A Tăng Kỳ Kiếp để được quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác!

Ngài Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm cũng không ngạy gian lao cực khổ, và nhẫn nạy vô cùng đi tham học các bậc tri thức để cầu đạo Vô Thượng.

Cho nên chúng ta học Phật Pháp, tu hành Phật Pháp cũng phải có tính kiên nhẫn.

Phát Tâm Vô Thượng là Vào Nhà Như Lai
Nhẫn nạy nhẫn nhục là Mặt Áo Như Lai
Tu hành và chứng được Tánh Không là Ngồi Tòa Như Lai.

Ngồi Tòa Như Lai tức là rốt ráo viên mãn Phật Quả, trở về an trụ Như Lai Tạng Tánh, Bất Động, Bất Biến, Bất Sinh, Bất Diệt mới là ngồi tòa một cách vững chắc. Như vậy mới gọi là ngồi được tòa Như Lai.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vậy cầu mong mau về cõi Cực Lạc có mất tính nhẫn nhục, nhẫn nại không?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

ông vẫn sẽ tu tiếp mà. Và sẽ dùng nhiều thời gian tu hơn.

Tuy nhiên cũng phải biết tâm cầu mong của mình, đôi khi không nên mong cầu chi nhiều không hay. Cứ bình thản mà tu đạo, mỗi ngày sửa đổi thân khẩu ý, làm lành lánh giữ, niệm Phật phát nguyện vãng sanh, khi tới giờ đi thì sẽ đi thôi.

Hãy tự tại, ung dung, nhẹ nhàn mà tu. Không nên hắp tấp vọi vàng.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Vậy cầu mong mau về cõi Cực Lạc có mất tính nhẫn nhục, nhẫn nại không?
Vảng Sanh cõi Cực Lạc Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn thì hóa thân vào các cõi cứu độ chúng sanh tự tại vô ngại.

Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn mới Thật Là Nhẫn vì Nhẫn này là Nhẫn do chứng ngộ tánh không lìa tất cả các chấp.


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Bồ tát đã chứng vô pháp nhẫn có thể nguyện sanh Cực Lạc không?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Bồ Tát Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm cũng phát nguyện cầu sanh Cực Lạc đó.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vào nhà Như-Lai, mặc áo Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vì sao Ngài ấy phát nguyện cầu sanh Cực Lạc trong khi thần thông tự tại?


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách