tứ diệu đế

Mời các bạn thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì Phật giáo Nam truyền.
whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: tứ diệu đế

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Cách phân loại 4 theo vi diệu pháp:

[192] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ KHỔ TẬP?

Ái và các phiền não còn lại, các pháp bất thiện còn lại và ba căn thiện cảnh lậu. Ðây gọi là khổ tập[41].

[193] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ KHỔ?

Các pháp thiện cảnh lậu còn lại, các dị thục cảnh lậu của pháp thiện bất thiện, các pháp thành tố phi thiện phi bất thiện phi quả nghiệp và tất cả sắc. Ðây gọi là khổ.

[194] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ KHỔ DIỆT?

Sự đoạn trừ ái, các phiền não còn lại, các pháp bất thiện còn lại, ba căn thiện cảnh lậu. Ðây gọi là khổ diệt.

[195] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ KHỔ DIỆT HÀNH LỘ?

Ở đây, khi nào vị tỳ khưu tu tập thiền Siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục... (trùng)... chứng và trú Sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có đạo tám chi là chánh kiến... (trùng)... chánh định. Ðây gọi là khổ diệt hành lộ; các pháp còn lại tương ưng với khổ diệt hành lộ.

Chú thích: [41] Tập đế nói rộng hơn nữa là: Tanhā ca avasesā ca kilesā avasesā ca akusalā dhammā tīni ca kusalamulāni sāsavāni.


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: tứ diệu đế

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Cách phân loại 5 theo vi diệu pháp:

[196] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ KHỔ TẬP?

Ái, các phiền não còn lại, các pháp bất thiện còn lại, ba căn thiện cảnh lậu, các pháp thiện cảnh lậu còn lại[42]. Ðây gọi là khổ tập.

[197] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ KHỔ?

Các dị thục của các pháp thiện bất thiện cảnh lậu, các pháp thành tố phi thiện phi bất thiện phi quả nghiệp, và tất cả sắc. Ðây gọi là khổ.

[198] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ KHỔ DIỆT?

Sự đoạn trừ ái, các phiền não còn lại, các pháp bất thiện còn lại, ba căn thiện cảnh lậu, các pháp thiện cảnh lậu còn lại. Ðây gọi là khổ diệt.

[199] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ KHỔ DIỆT HÀNH LỘ?

Ở đây, khi nào vị tỳ khưu tu tập thiền Siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục... (trùng)... chứng và trú Sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có đạo tám chi là chánh kiến... (trùng)... chánh định. Ðây gọi là khổ diệt hành lộ; các pháp còn lại tương ưng với khổ diệt hành lộ.

Chú thích: [42] Ở đây, các pháp thiện cảnh lậu (sāsavā kusalā dhammā) cũng được xem là tập đế.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: tứ diệu đế

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Sanh Tử là việc lớn của đời người, ta cứ tưởng ta sống mãi, hiện còn khoẻ mạnh mà chẳng nghĩ đến cái chết, mà gắp rút tu hành, đến khi nạn đến, vô thường đến thì mới lo sợ đau khổ không gì hơn. Phật Bồ Tát có Từ Bi cũng chỉ nhìn thôi, làm sao cứu được khi mình chẳng lo cứu mình.

Sanh Tử là Khổ, do vậy Phật dạy phải nhận thật rỏ về Khổ Đế. Chỉ khi nào ta biết rỏ mọi thứ trên đời đều là khổ mới có thể tìm và tu tập đạo giải thoát khỏi mọi đau khổ. Vì vậy Khổ Đế là thuốc hay, để chúng sanh tìm đạo, vào đạo, tu đạo, ngộ đạo, nhập đạo, thành đạo.

Trong các giai đoạn đó, mỗi mỗi đều cần nhận rỏ đời là Khổ mà gắng tinh chuyên tu hành. Cho nên mới biết cái hay cái quý vô cùng của Khổ Đế. Vì vậy ta không nên tránh khổ, mà sống và nhìn nhận đúng đắng về cái khổ để thúc đẩy chúng ta phải gắng lên, nổ lực lên để tu hành mà thoát khổ.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: tứ diệu đế

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

PHẦN VẤN ÐÁP (Pañhāpucchakaṃ)
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp2/vdp21-05.htm

[223] BỐN THÁNH ÐẾ là khổ Thánh đế, khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt hành lộ Thánh đế. Trong bốn Thánh đế CÓ BAO NHIÊU LÀ THIỆN? CÓ BAO NHIÊU LÀ BẤT THIỆN? CÓ BAO NHIÊU LÀ VÔ KÝ?... (trùng)... CÓ BAO NHIÊU LÀ HỮU TRANH? CÓ BAO NHIÊU LÀ VÔ TRANH?[43]

[224] TẬP ÐẾ là bất thiện; đạo đế là thiện; diệt đế là pháp vô ký; khổ đế có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký.

Hai đế có thể là tương ưng thọ lạc, có thể là tương ưng thọ phi khổ phi lạc; diệt đế không nên nói là tương ưng thọ lạc, hay tương ưng thọ khổ hay tương ưng thọ phi khổ phi lạc; khổ đế có thể là tương ưng thọ lạc, có thể là tương ưng thọ khổ, có thể là tương ưng thọ phi khổ phi lạc, có thể không nên nói là tương ưng thọ lạc hay tương ưng thọ khổ, hay tương ưng thọ phi khổ phi lạc

Hai đế là pháp dị thục nhân; diệt đế là pháp phi dị thục phi dị thục nhân; khổ đế có thể là dị thục, có thể là dị thục nhân, có thể là phi dị thục phi dị thục nhân.

*Chú thích: vì khổ đế tương ưng cả với ba loại thọ nên ta phân biệt được khổ đế với khổ thọ.
Diệt đế là niết bàn vô vi;ngoại uẩn nên chẳng tương ưng với thọ uẩn;do đó chẳng tương ưng với thọ nào.Nếu hiểu niết bàn như là một nơi chỉ có thọ lạc thì sai lầm;hoặc chỉ có thọ xả cũng sai lầm.Vì thọ lạc và thọ xả đều là các pháp hữu vi;còn niết bàn là pháp vô vi.


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: tứ diệu đế

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Tập đế là phi do thủ cảnh thủ; hai đế là phi do thủ phi cảnh thủ; khổ đế có thể là do thủ cảnh thủ, có thể là phi do thủ cảnh thủ.

Tập đế là phiền toái cảnh phiền não; hai đế là phi phiền toái phi cảnh phiền não; khổ đế có thể là phiền toái cảnh phiền não, có thể là phi phiền toái cảnh phiền não.

Tập đế là hữu tầm hữu tứ; diệt đế là vô tầm vô tứ; đạo đế có thể là hữu tầm hữu tứ, có thể là vô tầm hữu tứ, có thể là vô tầm vô tứ; khổ đế có thể là vô tầm hữu tứ, có thể là hữu tầm hữu tứ, có thể là vô tầm vô tứ, có thể không nên nói là hữu tầm hữu tứ, hay vô tầm hữu tứ hay vô tầm vô tứ.


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: tứ diệu đế

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Ngoài phần Đế phân tích trong Bộ Phân Tích giới thiệu ở trên;còn có phần Đế Song trong bộ Yamaka thuộc tạng Abhidhamma (bộ thứ 6);giúp cho mọi người hiểu hơn về Tứ Đế:

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp6/vdp61-07.htm

Phần xiển thuật là các câu hỏi đối nhau.Phần xiển minh là trả lời các câu hỏi đó:

3- PHẦN XIỂN MINH (NIDDESAVĀRA)

[825] Khổ là khổ đế phải chăng?

"Phải rồi!"

KHỔ ÐẾ LÀ KHỔ PHẢI CHĂNG?

"Ngoại trừ khổ thân và khổ tâm, khổ đế còn lại là khổ đế mà chẳng phải là khổ; còn khổ thân và khổ tâm là khổ và cũng là khổ đế".

TẬP LÀ TẬP ÐẾ PHẢI CHĂNG?

"Ngoại trừ tập đế ra, tập còn lại là tập đế mà không phải là tập đế. Còn tập đế là tập và cũng là tập đế".

TẬP ÐẾ LÀ TẬP PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

DIỆT LÀ DIỆT ÐẾ PHẢI CHĂNG?

"Ngoại trừ diệt đế ra diệt còn lại là diệt mà không phải là diệt đế; còn diệt đế là diệt và cũng là diệt đế".

DIỆT ÐẾ LÀ DIỆT PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

ÐẠO LÀ ÐẠO ÐẾ PHẢI CHĂNG?

"Ngoại trừ đạo đế ra, đạo còn là đạo mà không phải là đạo đế; còn đạo đế là đạo và cũng là đạo đế".

ÐẠO ÐẾ LÀ ÐẠO PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách