Duyên Mạng Địa Tạng Bồ Tát

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
123456789
Bài viết: 170
Ngày: 06/06/09 21:16
Giới tính: Nam

Duyên Mạng Địa Tạng Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi 123456789 »

Chắc có lẽ các bạn quá quen thuộc với Kinh Địa Tạng rồi!
Nay mình xin đăng lên cho mọi người Bổn Kinh Duyên Mạng Địa Tạng này.
Các bạn hãy nhấn vào đây để tải về
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.KINH DUYÊN MẠNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
Hình ảnh
NAM MÔ DUYÊN MẠNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT HA MA HÁTPHẬT THUYẾT KINH DUYÊN MẠNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
Ngài Bất Không Tam Tạng phụng chiếu dịch
Chính thực tôi nghe: Một thời Đức Phật ở núi Già La Đà, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo 12000 người, và 36000 vị Bồ Tát ở đó. Lại có tất cả Chư Thiên, Bộ Long, Quỷ Dạ Xoa. Người và không phải người, còn các bộ khác nữa. Lại có Vua Kim Luân, Vua Ngân Luân, và các Vua Luân Vương khác nữa, đều từ mười phương đi tới.

Khi đó, Đức Thế Tôn, vừa nói xong phép Đại Thừa Vô Y Hành, có vua Đế Thích tên là Vô Cấu Sanh, bạch Phật rằng: " Lạy Đức Thế Tôn! Con muốn hộ đời, sau này khi Phật diệt độ, chúng sanh vào đời Mạt Pháp, nên cứu giúp bằng cách nào? "

Phật bảo Vua Đế Thích rằng: " Có một vị Bồ Tát gọi là Duyên Mạng Địa Tạng, mỗi ngày cứ vào buổi sáng sớm, vào các phép Thiền Định, rồi đi giáo hoá sáu ngả (Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh), cứu khổ ban vui. Nếu người nào ở nơi Tam Đồ (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh), được thấy hình tướng nghe Danh Hiệu Duyên Mạng Địa Tạng Bồ Tát, thì được sanh làm Người, Trời, hoặc sanh về Tịnh Độ. Nếu ở ba ngã thiện (Trời, Người, A Tu La) mà được nghe tên Duyên Mạng Địa Tạng Bồ Tát, thì được phước báo hiện tại, sau sanh về cõi Phật. Nghe tên còn thế, nữa là chuyên lòng nhớ niệm, tâm nhãn khai tỏ, quyết được thành tựu.

Cũng thế, Bồ Tát lại ban cho mười phước báo:
1. Nữ nhân sanh nở dễ dàng
2. Thân căn đầy đủ
3. Trừ hết mọi bệnh
4. Thọ mạng lâu dài
5. Trí huệ thông minh
6. Của báu dư dật
7. Mọi người kính yêu
8. Thóc lúa được mùa
9. Thần minh gia hộ
10. Chứng Đại Bồ Đề

Lại còn tám điều đáng sợ cũng trừ hết:
1. Mưa gió phải thời
2. Nước khác không dám khởi binh đến xâm chiếm
3. Trong nước không có giặc làm phản
4. Không có tai nạn nhật nguyệt thực
5. Các ngôi sao không biến điềm xấu
6. Quỷ Thần không dám lại nhiễu hại
7. Nạn đói khát không còn phát sanh
8. Nhân dân không tật bệnh

Phật lại bảo Vua Đế Thích: " Về đời sau này, nếu có chúng sanh nào, thọ trì kinh này, và cung kính cúng dường, Duyên Mạng Địa Tạng Bồ Tát, thì chổ người ấy ở, trong trăm do tuần, không có các tai hoạ, như ác mộng ác tướng, và mọi sự không hay, Quỷ Thần Võng Lượng, Quỷ Cưu Bàn Trà, không dám tự tiện làm hại, Thần Thiên Cẩu, Thần Thổ Công, Thần Quan Thái Tuế, Thần Núi, Thần Cây, Thần Sông Bể, Thần Nước, Thần Lửa, Thần Đói Khát, Thần Mã, Thần Rắn, Thần Chú Trớ, Thần Linh, Thần Đường, Thần Nhà Bếp.v.v...Những Thần đó, nếu nghe thấy Kinh này và Danh Hiệu của Bồ Tát, thì nhả các tà khí, tự ngộ được Bản Không, liền chứng Đạo Bồ Đề. "

Khi bấy giờ Vua Đế Thích bạch Phật rằng: " Lạy Đức Thế Tôn! Ngài Duyên Mạng Bồ Tát ở trong sáu nẻo đường, giáo hoá chúng sanh bằng cách nào mà chúng sanh được độ ? "

Phật bảo Vua Đế Thích rằng:" Thiện Nam Tử! Các pháp cái tính Chân Không tịch lãng của vạn pháp không trụ ở tướng sanh diệt, vì tuỳ duyên sanh ra nên các sắc thân không giống nhau, tình dục vô lượng. Đức Địa Tạng đều độ khắp cả. Duyên Mạng Bồ Tát, hoặc hiện ra thân Phật, hoặc hiện thân Bồ Tát, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, hoặc hiện thân Thanh Văn, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Diệm Ma Vương, hoặc hiện thân Tuỳ Sa Môn, hoặc hiện thân Nhật Nguyệt, hoặc hiện thân Ngũ Tinh, hoặc hiện thân Thất Tinh, hoặc hiện thân Cửu Tinh, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc hiện thân các vua nước nhỏ, hoặc hiện thân Trưởng Giả, hoặc hiện thân Cư Sĩ, hoặc hiện thân Tể Quan, hoặc hiện thân Phụ Nữ, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hoặc hiện thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Nhân và Phi Nhân, hoặc hiện thân Y Vương, hoặc hiện thân Dược Thảo, hoặc hiện thân người đi buôn, hoặc hiện thân người nông dân, hoặc hiện thân Tượng Vương, hoặc hiện thân Sư Tử Vương, hoặc hiện thân Ngưu Ma Vương, hoặc hiện thân Mã hình, hoặc hình đại địa, hoặc hình sơn vương, hoặc hình đại hải, trong ba cõi có bốn loài sanh và năm hình, không loài nào là không phải thân của Duyên Mạng Bồ Tát biến hiện. Như thế là tự thể của Pháp Thân biến ra. Hiện chủng chủng thân du hành giáo hoá sắc ngã, độ thoát chúng sanh, hay dùng một tâm thiện, phá ba cõi hữu lậu, cũng bởi một thiện tâm. " Nếu chúng sanh đời vị lai, không hay phát tâm tín hướng, hãy nên nhất tâm, lễ bái cúng dường Duyên Mạng Địa Tạng Bồ Tát, thì dao gậy cũng không tới mình, thuốc độc cũng không hại nổi, bùa chú yểm mị khởi thì Quỷ và những tà thuật khác nữa, những tai nạn ấy trở về họ phải chịu, cũng như ngửa mặt nhổ lên trời, ngược gió tung tro, trở lại bản thân mình. "

Bấy giờ, Vua Đế Thích lại bạch Phật rằng : " Lạy Đức Thế Tôn! cớ sao gọi là Duyên Mạng Bồ Tát, tướng đó như thế nào? "
Phật bảo Vua Thiên Đế Thích rằng: " Thiện Nam Tử! Bậc Chân Thiện Bồ Tát thì tâm sáng tỏ và viên mãn, cho nên gọi là Như Ý Luân; Tâm không quái ngại, nên gọi là Quán Tự Tại; Tâm không sanh diệt nên gọi là Duyên Mạng, Tâm không tồi phá nên gọi là Địa Tạng; Tâm không biên tế nên gọi là Đại Bồ Tát; Tâm không sắc tướng, nên gọi là Ma Ha Tát. Các ông nên tín thụ, tâm chớ phân biệt, và cũng chớ quên mất. "

Bấy giờ Đại Địa, sáu thứ chấn động. Duyên Mạng Bồ Tát, từ đất xuất hiện lên, gối bên hữu quỳ thẳng, cánh tay và bàn tay ngangb vai, gối bên tả duỗi xuống, tay cầm Tích Trượng, mà bạch Phật rằng: " Con mỗi ngày cứ buổi sáng sớm, thì nhập Thiền Định, đi vào các địa ngục, khiến cho chúng sanh ly hết khổ nạn. Đời này và đời sau, Thế giới nào không có Phật, con cũng có thể dẫn dắt chỉ đường và tế độ cho chúng. Nếu về sau này khi Phật diệt độ, tất cả nam nữ, muốn được con ban phúc cho, không cần phải hỏi ngày xấu hay tốt, sạch hay không sạch, chỉ cần người ấy hiếu dưỡng với phụ mẫu, kính thờ sư trưởng, nói năng và khí sắc lúc nào cũng thường hoà, không làm oan người dân, không giết hại sanh mệnh, không phạm tà dâm.
Nếu trong 10 ngày trai, hay 6 ngày trai, ngày 18 hay ngày 24, những nên tự chính lấy tâm, chuyên đọc Kinh này, và xưng dandanh hiệu của con, thì con lấy Pháp Nhãn và sức Oai Thần, chuyển ngay nghiệp báo, khiến cho được phúc quả hiện tiền, trừ khỏi tội vô gián, lại được chứng đạo Bồ Đề. Con từ đời quá khứ, không biết bao nhiêu kiếp đến nay, thấy tất cả chúng sanh trong lục đạo, đồng một thể Pháp Tính, không trước không sau, không sai không khác, bởi nghiệp vô minh, mà thấy các tướng khác nhau, sanh, trụ, dị, diệt, lúc được lúc mất, khởi niệm bất thiện, tạo mọi nghiệp ác, vòng quanh lục thú, kiếp kiếp cùng làm cha mẹ với nhau, đời đời cùng làm anh em quyến thuộc, hết thảy đều thành Phật cả. Sau khi con thành Phật, nếu có xót một người nào chưa độ, con thề chưa thành Phật. Nếu chúng sanh nào biết được cái nguyện của con, đời này và đời sau có sở cầu, sự gì không thoả mãn thì con thề không thành Chánh Giác. "

Khi đó, Phật khen ngợi Ông Duyên Mạng Bồ Tát: " Hay lắm thay! Hay lắm thay! Chân Thiện Nam Tử! Sau khi ta diệt độ rồi, những chúng sanh tọi khổ ở đời ác mai sau, dắt dẫn khéo léo, chớ để cho chúng sanh sa vào ác thú bằng khảy móng tay, huống chi là đoạ vào địa ngục A tỳ vô gián. "

Ngài Duyên Mạng Bồ Tát bạch Phật rằng: " Lạy Đức Thế Tôn! Xin Thế Tôn chớ lo, con sẽ cứu vớt chúng sanh trong sáu ngã, nếu có chúng sanh nào thống khổ quá, con sẽ chịu thay cho. Nếu không đúng thế, con thề không thành Chánh Giác. "

Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn lại lấy bài kệ mà khen rằng:
Hay thay, hay lắm thay!
Ông Duyên Mạng Bồ Tát
Coi Hữu Tình như bạn
Chúng sanh lúc sống thời
Ông sẽ là mạng chúng
Chúng sanh khi chết thời
Ông lại làm Đạo Sư
Chúng sanh không hiểu biết
Vô phúc mà chết yểu
Ta diệt độ về sau
Ở trong thời Mạt pháp
Quốc độ nhiều tai khởi
Nhân Vương bất chính loạn
Giặc phương khác tiến lại
Đạo binh khởi chiến trận
Sẽ nên nhớ tưởng niệm
Ông Duyên Mạng Bồ Tát
Đời này và đời sau
Cầu gì không mãn nguyện
Không đúng Ta thuyết pháp
Thực là không có lý.

Bấy giờ, ba nghìn Đại Thiên Thế Giới sáu lần chấn động. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Kim Cương Tạng Bồ Tát, Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát, Ngài Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, Ma Ha Tát, các Ngài cùng tiếng khác miệng mà bạch Phật rằng: " Lạy Đức Thế Tôn! Chúng sanh đời vị lai, nếu nghe thấy Kinh này, và danh hiệu Bồ Tát Duyên Mạng, chúng con cũng đều tuỳ thuận người đó và hiện ở trước người đó, làm cho tâm nhãn thấy rõ, có cầu việc gì cũng được viên mãn. Nếu không được như thế thì chúng con thề không thành Chánh Giác."

Khi đó Vua Phạm Vương, Vua Đế Thích, bốn ông Đại Thiên Vương, mưa các thứ Thiên Hoa, cúng dường Đức Như Lai, rồi bạch Phật rằng: " Lạy Đức Thế Tôn! Chúng sanh đời vị lai, nếu cứ tự chính tâm mình, không tranh phải trái, không bỏ sự thưởng phạt, mà trì Kinh này và niệm danh hiệu Duyên Mạng Bồ Tát. Chúng con và quyến thuộc của chúng con sẽ ủng hộ người đó, không rời ngày đêm, khiến cho cõi nước, trong trăm do tuần không có các tai nạn, nhân dân nước ấy đều được an ổn. Lúa tốt được mùa, cầu gì cũng đủ. Nếu không như thế, thì chúng con không phải là người hộ thế, và cũng không bao giờ trở lại được tính bản giác ".

Lúc đó, có hai vị Đồng Tử, đứng hầu hai bên phải và trái, một vị tên là Chưởng Thiện, đứng ở bên trái, mặc áo sắc trắng, tay hoa sen trắng, đều ngự Pháp Tính. Một vị tên là Chưởng Ác, đứng ở bên phải, mặc áo sắc đỏ, cầm chày Kim Cương, hàng phục Vô Minh.

Phật bảo Đại Chúng: " Các ông nên biết: Hai vị Đồng tử, Pháp Tính và Vô Minh, cũng như hai tay hai chân của Duyên Mạng Bồ Tát, trong tâm không động, cũng như bản thể chữ A (唒). Nếu có chúng sanh nào biết được tâm đó, thì quyết định thành tựu. Liền diệt tam độc và được lục tự tại, muốn nguyện sanh cõi Phật nào, tuỳ nguyện sanh. Nếu đời vị lai; tất cả chúng sanh cung kính cúng dường Duyên Mạng Bồ Tát không sanh nghi hoặc đời hiện tại cầu gì cũng được đầy đủ sau sanh Tịnh Độ được nhẫn Vô Sanh. "
Phật thuyết Kinh này rồi tất cả đại-hội tâm rất vui mừng, tin chịu vâng làm.
Phật Nói Kinh Duyên Mạng Địa Tạng Bồ Tát XongLược sử Bồ Tát Địa Tạng:
Đức Địa Tạng là một vì đã chứng bực Đẳng giác trải đến vô lượng a tăng kỳ kiếp rồi .
Ngài có lời đại nguyện rằng: nếu chưa độ hết chúng sanh , thì không chứng quả Bồ đề , và nếu sự thọ khổ trong Địa nguc hãy còn , thì thề không chịu thành Phật .
Do cái bổn nguyện ấy , nên Ngài phân thân nhiều phen , đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi , mà Ngài cũng còn làm một vị Bồ tát như vậy .
Còn như nói đến tiền thân của Ngài từ khi chưa chứng quả vị , có kiếp Ngài làm con gái , có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiếp Ngài làm vua nữa .
Nay y theo kinh Địa Tạng của Phật Thích Ca nói tại cung trời Đao Lợi rất có chứng cớ rõ rang, mà lược điển một sự tích , khi Ngài làm con gái dòng Bà la môn như dưới nàỵ
Hồi đời quá khứ, tại kiếp bất khả tư nghị a tăng kỳ, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương ra đời .
Sau Phật ấy nhập diệt rồi , đến thời kỳ Tượng pháp thì ngài Địa Tạng lúc ấy chưa chứng vị Bồ tát , sanh làm con gái dòng Bà la môn .
Vì nàng có túc phước rất nhiều , nên hết thảy mỗi người trong hang thân thích đều tôn trọng cung kính; cho đến khi đi đứng nằm ngồi , cũng đều có hang chư Thiên ủng hộ .
Ngặt vì thân mẫu của nàng tin theo ngoại đạo, nên thường đem lòng tà niệm mà khinh khi Tam bảo , đã không tin nhân quả nghiệp báo , mà còn chê bai chánh pháp nữa .
Khi đó, nàng đã biết mẹ mình không tin Phật pháp , thế nào đến khi thác rồi cũng phải trầm luân nơi khổ hải ; nên nàng mới hết lòng khuyên can, sớm tối kiếm nhiều lời phương tiện giảng giải , muốn làm sao cho mẹ mình tin nguũng theo Chánh giáo , thì mới đành lòng .
Song khuyên thì khuyên , can thì ca, mà thân mẫu của nàng ác nghiệp đã nhẩy đầy và tín tâm lại cạn cợt , nên chẳng có chút gì tin theo .
Ôi ! Chẳng bao lâu bà đã nhuốm bệnh trầm kha , bỗng chốc hóa ra người thiên cổ . Vì lúc sanh tiền ác nghiệp đã thành thục , nên chi thần hồn phải theo nghiệp quả mà đọa lạc vào Vô gián Địa ngục .
Còn phần nàng, một nổi thì thương mẹ cách biệt , dậm đất kêu trời , một nổi thì sợ mẹ trầm luân , kinh hồn hãi vía , ngổn ngang trăm mối bên lòng, ăn không ngon, nằm không ngủ , đêm ngày than khóc , ngàn thảm muôn sầu . Tưởng trong cảnh huống ấy , nếu có phương gì mà cứu mẹ được , dầu thịt nát xương mòn nàng cũng không hề tiếc, huống ci nói đến sự gì . Khi ấy nàng mới bàn hết nhà cửa ruộng vướn , rồi mua sắm đủ c’ac thứ hương hoa và những đồ quí báu đem đến chùa Phật mà dâng cúng .
Lúc nàng vào chùa lễ lạy, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai sơn vẽ trang hoàng, oai dung nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sống thì trong lòng nàng lại bội phần kính ngưỡng.
Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng: “Phật là bực Đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu thấu các lễ, nếu được Phật còn tại thế, thì trong về đường nào, ắt nhờ Phật từ bi chỉ bảo cho ta biết đặng, có đến nỗi đâu mà thảm như thế này !”
Nàng nghĩ như vậy rồi , cứ đứng nhìn sững tượng Phật mà khóc , không chịu bước sững tượng Phật mà khóc , không chịu bước ra, dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn với đêm –Thình lình nàng thầm mộng đi đến môt chỗ bờ biển kia , nước cuồn cuộn sôi trao , ba đào song bủa, lại thấy nhiều giống ác thú, cả mình bằng sătắ nhảy nhót bơi chạy trên mặt biển, không biết là bao nhiêu; lại thấy những đàn ông và đàn bà, kể hơn trăm ngàn , lặn xuống trồi lên ở trên ấy , thảy đêu bị nhữg thú dữ kia dành giựt bấu xe mà ăn thịt .
Còn quỉ Dạ Xoa thì hình thù khác nhau hoặc có thứ nhiều tay nhiều chân , hoặc có thứ nhiều con mắt nhiều đầu , hoặc có thứ nanh bé nhọn như gươm mọc ló ra ngoài miệng, thảy đêu áp lại lùa đuổi những bọn tôi nhân đến gần cho thú dữ kia ăn thịt – Thiệt là cái thảm trạng ấy không dám xem cho lâu !
Nhưng nàng nhờ có sức niệm Phật , nên tâm vẫn thanh tịnh , tự nhiên không có chút lo sợ hãi cả .
Xảy đâu có một Quỉ vương , tên là Vô Độ , thấy hình tướng nàng chảng phải người phàm , oai nghi không giống kẻ tục , bèn đến trước mặt nàng cuối đầu nhienh tiếp mà bạch rằng: “Dám hỏi Đức Bồ tát vì duyên có chi mà đi tới đây ?”
Nàng lại hỏi Quỉ vương rằng : “Chỗ này kêu là xứ gì ?
Quỉ Vô Độc đáp rằng : “Đây là biển nghiệp thứ nhất , về phía Tây núi Thiết vi”.
Nàng nghe nói liền bảo rằng; “Ta nghe trong núi Thiết vi có Địa ngục ở chính giữa; việc ấy quả như vậy hay không ?”
Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Thiệt có Địa ngục , chớ không phải huyễn hoặc đâu !”
Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kinh nghi mà hỏi nữa rằng: “Địa nguc là nơi để giam nhốt những người có tội; còn ta đây có lòng kính ngôi Tam Bảo , mà duyên cớ gì cũng đi đến chỗ ấy như vậy ?”
Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Phàm người đi đến đây có hai cách: một là có oai đức thần thong , đến cứu độ cho mấy người tôi khổ, hay là đến chơi cho biết ; hai là mấy người tội ác đã thành thục , phải đi tới đây mà chịu khổ . Nếu trừ hai lẽ ấy ra , thì không thể đến đây được “ . Nàng lại hỏi nữa rằng: trào lên hoài ; còn ở trong thì có nhièu tội nhân lặn lên hụp xuống , lại bị các loài thú dữ xâu xé ăn thịt như thế !”
Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Đây là chổ nhốt những kẻ chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm phù đề , nên khi chết rồi , tra?i qua 49 ngày , không ai tế tự lo làm việc công đức đặng cứu vớt vong linh bị khốn nạn . Còn những người đã chết đó , lúc sanh tiền lại không có chút mảy gì là điều phước thiện ; vì vậy nên cứ theo bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấu cái khổ báo ở nơi Địa ngục tự nhiên trước hết phải đọa tới đây .
Ở bên phía Động biển này , cách chừng 10 vạn do tuần lại có một biển nữa ; sự đày đọa của chúng sanh bị vào đó còn khổ hơn đây đến bội phần . Còn bên mé Đông biển kia, lại có một cái biển khác , sự thảm trạng thống thiết không thể kể xiết !
Những hạng người thọ khổ là do bình nhật ở Thế gian tạo những nghiệp ác mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy , nên ba cái biển đó đều gọi là : “biển Nghiệp”.
Nàng lại hỏi Quỉ Vô Độc rằng : “Sao đây chỉ thấy có biển nghiệp mà thôi ; còn Địa ngục lại ở chỗ nào đâu ?”
Quỉ Vô Độc đáp rằng: “Ở giữa ba cái biển ấy là chỗ Địa ngục . Nếu kể số riêng ra thì nhiều đến trăm ngàn mà sự thọ khổ đều mỗi mỗi khác nhau ; như nói về phần ngục lớn thì có 18 chỗ còn nói về phần ngục trung thì có năm trăm chổ và lại có ngàn trăm chỗ ngục nhỏ nữa . Sự khổ độc trong mấy chỗ ngục đó không biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng !”
Nàng lại hỏi Quỉ vương rằng : “Mẹ ta khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà chẳng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào ?”
Quỉ vương lại hỏi nàng rằng: “Chẳng hay mẹ của Bồ tát , lúc sanh tiền làm những nghiệp gì , xin tỏ cho tôi rõ”
Nàng đáp rằng: “Mẹ ta trước bị nhiễm theo tà kiến , chê bai ngôi Tam Bảo , gửi long không thường , lập tánh không định , dẫu có nghe lời khuyên can mà tạm tín , rồi cũng trở lại huỷ báng nữa . Nay chết tuy chưa bao lâu , ắt có lẽ theo ác nghiệp mà đọa vào khổ thú ; nên ta muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ của mẹ ta , nhưng không hiểu ở nơi nào ?”
Quỉ Vô Độc hỏi rằng: “Vậy chớ mẹ của Bồ tát tiên họ là chi ?”
Nàng đáp rằng: “Cha ta tên là Thi La Thiện Hiện còn mẹ hiệu là Duyệt Đề Lợi , đều là dòng dõi Bà La Môn cả “.
Quỉ Vô Độc nghe rồi , lật đật chấp tay mà bạch với nàng rằng : “Xin Thánh giả trở về bổn xứ , chẳng nên nhớ lịnh thân mẫu mà buồn rầu làm cho hao mòn quí thể . Số bà Duyệt Đề Lợi đã khỏi sự khổ ở chốn địa ngục này mà sanh lên cõi Trời cách nay đã ba ngày rồi . Nguyên bà nhờ có người con hết long thảo thuận , lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai , nên mới cảm đến Phật Thánh mà được sanh về cõi Trời như vậy .
Chẳng những thân mẫu của Bồ Tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ Vô gián Địa ngục , đặng sanh lên cõi Trời mà thôi , cho đến những người đồng thọ tội ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đều đặng an vui và đồng sanh về cõi Thiên đàng trong ngày đó nữa ?
Quỉ vương nói rồi, liền chấp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui .
Còn nàng thì trong lúc ấy , dường như chiêm bao tỉnh giấc , mới rõ biết việc này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như vậy . Nên nàng cảm ơn Phật , lập tức đến trước bổn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn rằng : “Nay tôi nguyện cho đến kiếp vị lai nếu có chúng sanh nào tạo tội mà chịu dhổ ở nơi Địa ngục , bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu oán , tôi lập ra nhiều pháp môn phương tiện mà cứ độ cho đều được phần giải thoát tất cả “.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát


QUY Y PHẬT LƯỠNG TÚC TÔN!
QUY Y PHÁP LY DỤC TÔN!
QUY Y TĂNG CHÚNG TRUNG TÔN!
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách