Tịnh Độ Ngũ Kinh

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Tịnh Độ Ngũ Kinh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Trong Tịnh Độ Tông của hệ Trung Quốc các tổ truyền thừa từ xưa đến nay cuối đời ngài Ấn Quang Đại Sư tức là Tổ Tịnh Độ thứ 13 ở Trung Quốc thì Kinh mà người tu pháp môn Tịnh Độ có thể tìm hiểu gồm 5 Kinh. Đó là Kinh A Mi Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông.

1. Kinh A Mi Đà (Kinh A Di Đà) hoặc Phật Thuyết A Mi Đà Kinh là Kinh nói về cái "Quả" tu Chứng ở cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà. Vì vậy mở đề Kinh là Phật dạy vì sao cõi đó gọi là Cực Lạc, miêu tả rỏ ràng cảnh vật đời sống của mọi chúng sanh ở đó, cũng như đức Phật A Mi Đà để phát khởi lòng "Tin" của mọi người, sau đó khuyên dạy mọi người phát "Nguyện" vãng sanh về cõi đó và chỉ rỏ phương pháp "Niệm Phật" nhất tâm để được vãng sanh về cõi đó.

Kinh A Mi Đà là dùng cái Quả của Phật A Mi Đà đã chứng đắc để cho chúng sanh nương vào cái quả đó mà tu hành. Quả đó là gì? Tức là 1) Danh Hiệu của Phật A Mi Đà, 2) cõi Cực Lạc. Hai cái Quả nầy là bao gồm 48 lời Đại Nguyện được nhắt đến ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, nay đã viên mãn.

Nguyện của Phật đã viên mãn, Quả của Phật đã hiện tiền thì danh hiệu Phật bất khả tư nghì có thể giúp chúng sanh thoát khổ, cõi Cực Lạc thù thắng có thể tiếp dẫn chúng sanh về.

Kinh Bát Nhã Tâm Kinh cũng là dùng cái Quả của Phật để mà tu. Cái Quả của Phật ở Kinh Bát Nhã là gì? Tức là Trí Tuệ Bát Nhã vậy. Phật dùng cái Trí Tuệ Bát Nhã thâm sâu rộng lớn đó mà ngài đã chứng được, nói rỏ ràng cho chúng ta biết cái tướng chân thật của vạn pháp là "Giai Không", là "bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm". Và dạy chúng ta phải nương vào đó mà Quán rỏ ràng như thế để được Trí Tuệ Bát Nhã mà giải thoát giác ngộ.

Thế thì cũng vậy, Kinh A Mi Đà là dùng cái Quả của Phật đã tu chứng được để làm cái nhân tu hành cho chúng sanh được giải thoát giác ngộ.

Vì vậy chê Kinh A Mi Đà tức là chê cái Quả tu chứng của Phật, cho Kinh A Mi Đà ngụy tạo không thật thì tức là chê cái Quả Phật tu chứng. Không những thế, mà khi đã chê Kinh A Mi Đà thì chẳng khác gì và cũng tức là chê Kinh Bát Nhã.

Nếu đã không tin cái Quả tu chứng của Phật để làm cái nhân tu hành cho mình và chúng sanh thì cả hai Kinh đều chẳng thể tin vì cả hai đều dùng Quả để làm Nhân Tu vậy!

Cho nên mới biết Kinh A Mi Đà không phải dễ gì hiểu nỏi, tin nỏi, và Kinh A Mi Đà có khác gì Kinh Bát Nhã đâu! Lời nói chữ nghĩa trong Kinh A Mi Đà tuy có thể nói là dễ hiểu hơn Kinh Bát Nhã, vậy mà muốn hiểu rỏ Kinh A Mi Đà trước phải hiểu Bát Nhã. Nhưng mà cái hay của Kinh A Mi Đà là dù không hiểu Bát Nhã, cứ theo Kinh A Mi Đà mà tu hành thì cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc.

Bởi thế mới bảo pháp môn Tịnh Độ "RỘNG ĐỘ" khắp chúng sanh. Chẳng những Hạ căn, Trung căn được độ thoát, mà ngay luôn cả Thượng Căn cũng được độ thoát nhờ Kinh A Mi Đà.

Kinh A Mi Đà là Kinh dạy khắp chúng sanh mọi căn cơ, không phải chỉ riêng một căn cơ nào. Có đó là cái cực kỳ vi diệu chẳng thể nghĩ bàn vậy!

Người Thượng Trí cũng chưa dám chắc đả hiểu Kinh A Mi Đà rành rẻ. Vì sao tôi nói thế? Bởi vì Quả Chứng của Phật bậc Đại Bồ Tát còn chưa hiểu đến, chưa thông suốt kia mà! Mà Kinh A Mi Đà là dùng Quả tu chứng của Phật dạy làm cái "Nhân" tu cho mọi chúng sanh kể cả Đại Bồ Tát.

Kính mong mọi người chớ có nên nghi mà mất lợi ích lớn giải thoát giác ngộ!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách