Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật, Bố Thí Cúng Dường

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật, Bố Thí Cúng Dường

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính chào đạo hữu!

Tôi pháp danh Thiện Thông là Phật tử ở nước ngoài (tu theo Pháp Môn Tịnh Độ), cũng thường lên nhiều trang Phật giáo. Trên đó khi vào đa số giáo lý thì nhiều mà hỗ trợ bố thí cúng dường, ấn tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật, Phóng Sanh, Từ Thiện dường như không được phổ biến nhiều. Về ra công tạo phước thì ở nước ngoài, dường như khó ra công tạo phước hơn trong nước, phóng sanh là một ví dụ. Không vì thế mà không làm phước được, chúng ta có thể hổ trợ tài chính để giúp Thầy và Phật tử khác thay mình làm được những điều thiện. Nhưng trước hết phải có những thông tin liên lạc, địa chỉ chùa, số điện thoại liên lạc... Có như thế thì những người khác có được những thông tin đó thì tự họ hoặc họ quy động làm những điều thiện (khi có thông tin liên lạc thì tự họ liên lạc và tự đi gởi). Nếu đạo hữu nào biết xin chia sẽ cùng. Không ngại nhiều mà chỉ sợ không có. Nếu được những thông tin thì tùy theo người nào có duyên với Thầy nào, Chùa nào, hay nơi nào thì cứ gởi tiền về để làm những điều thiện.

Tu hành nên tu cả hai phương diện "Phước và Huệ". Nếu chỉ tu "Huệ" không mà không tu phước, e rằng thông minh, trí huệ nhưng thiếu phước khó giúp những người khác đến với đạo Phật. Còn tu "Phước" không tu "Huệ" cũng khó giúp mình giải thoát được. Bởi thế lúc còn sống chúng ta nên vừa tu Pháp Môn Niệm Phật là chính, bên cạnh đó chúng ta nên tu Phước như Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật, Bố Thí Cúng Dường, Phóng Sanh, Từ Thiện… Chúng ta có thể tu Phước bằng nhiều cách như đóng góp tài chính, vật chất, sức lực chung góp hỗ trợ tạo điều kiện giúp những người khác đến với đến đạo Phật. Hoặc chúng ta có thể tu Phước bằng cách đem sự hiểu biết Phật Pháp của mình chia sẽ cho mọi người hay là chia sẽ băng đĩa, Kinh sách Phật Pháp cho mọi người. Bên cạnh đó, chúng ta nên chung góp tài thí, lẫn sức lực để hỗ trợ Tam Bảo giúp Tam Bảo sớm hoằng dương Chánh Pháp. Nói chung tu Phước còn nhiều cách nữa, trên chỉ là vài ví dụ. Trong tu hành, tu Phước cũng rất quan trọng không kém gì tu Huệ. Dù tu theo Pháp Môn nào đi chăng nữa muốn mau thành Phật cũng phải tu "Phước và Huệ". Thời Mạt Pháp này, nhiều người tu theo Pháp Môn Tịnh Độ lại càng phải "Phước Huệ Song Tu" hơn nữa như thế dễ vãng sanh Cực Lạc. Chứ không thể chỉ lo niệm Phật, mà không thể giúp những chúng sanh khác đến với đạo Phật hay tu theo Pháp Môn Tịnh Độ được. Như trong "Phật nói Kinh A Di Đà" có dạy "không thể lấy một chút nhân-duyên của thiện căn phước-đức, được sinh sang nước Cực Lạc kia!". Ai tu theo Pháp Môn Tịnh Độ cũng biết niệm Phật là chính nhưng cũng không thể quên tạo phước đức là trợ duyên cho tu hành. Nếu không lời Phật dạy trên không đề cập trong Kinh.

Chuyện mà sau này mình vãng sanh Cực Lạc rồi trở về độ chúng sanh là chuyện sau này, trước mắt mình nên cố gắng giúp những chúng sanh khác tu theo Pháp Môn Tịnh Độ, nếu được như thế thì quá tốt, còn không được thế thì cũng nên giúp chúng sanh gieo duyên với Tam Bảo, ngõ hầu nhờ duyên đó mà sớm gặp Tam Bảo tu theo đạo Phật. Chúng ta không thể riêng mình lo tu, riêng mình vãng sanh Cực Lạc được, mà quên chúng sanh khác chưa tu. Chúng ta hãy cố gắng giúp chúng sanh khác đến và tu theo đạo Phật, đừng bỏ rơi họ. Chúng ta phước đức hơn được tu trong giáo Pháp của Như Lai, đừng bỏ quên chúng sanh kém phước đức hơn ta. Phật có dạy "Phụng sự chúng sanh tức là phụng sự chư Phật" và "Như Lai là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành". Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật, bởi thế chúng ta hãy cố gắng giúp hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho chúng sanh khác đến với đạo Phật và tu hành đến quả vị Phật. Có thế chúng ta mới báo đáp được ân của Phật.

Chúc tất cả đạo hữu tinh tấn Phước Huệ song tu mãi không dừng!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thiện Thông,


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách