Luận bàn! Sự ngã mạn.

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Diệu Phẩm
Bài viết: 2
Ngày: 22/04/10 02:15
Giới tính: Nữ

Luận bàn! Sự ngã mạn.

Bài viết chưa xem gửi bởi Diệu Phẩm »

Dưới đây là ba bài kệ. Dịch theo thể văn vần của cư sĩ Thiện Nhựt.

Kẻ ngu-tăng ham danh chẳng xứng,
Trong Tăng-đoàn, dành đứng chỗ cao;
Nơi tu-viện, đòi cao quyền-thế,
Ngoài đời, muốn kẻ thế tôn-sùng.
(Kệ số 073.)

"Hãy để cho người Tăng, kẻ tục
Nghĩ, nhờ ta công-tác mới thành.
Trong mọi việc, dầu to, dầu nhỏ,
Ai cũng đều theo lịnh của Ta!"
Đó là tham-vọng người ngu-dại,
Khiến cho dục, mạn, lại gia-tăng.
(Kệ số 074.)

Một đường dẫn đến lợi thế-gian,
Một nẻo đưa ta tới Niết-bàn.
Thông-hiểu rõ hai đường sai-biệt,
Vị tỳ-kheo, đệ-tử Phật-đà,
Chẳng chút đắm-say mùi danh-lợi
Nỗ-lực hành-trì hạnh viễn-ly.
(Kệ số 075.)


Quí Thầy, Quí bạn đọc thân hữu. Tôi xin đính chánh.

Thứ nhứt là luận bàn để cho người mới học, "đời thường! Cho dể hiểu"
Thứ hai vì muốn ôn lại bài,
Thứ ba học hỏi thêm kiến thức,
Thứ tư là tôi học lại kinh nghiệm của thầy và quí bạn, để áp dụng vào đời sống hàng ngày.

Xin cảm ơn Quí Thầy, Quí bạn đã giúp đỡ.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách