Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Nhị Nguyên
Bài viết: 41
Ngày: 06/10/07 05:00

Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Nhị Nguyên »

Box cố ý dành cho người đã thấy Tự Tánh (đã một lần trực ngộ bổn lai)... Nhưng cũng muốn ai đó biết được để tiếp tục con đường của Tổ.
...
Thường thì người trực ngộ bổn lai thì có 2 căn để trực ngộ đó là nhãn căn & nhĩ căn các truờng hợp các căn khác trực ngộ rất hiếm nên không bàn luận...

Thứ nhất là nhãn căn: sau thời công phu hay đã có căn duyên từ truớc tu hành, nên chỉ cần duyên hay bậc giác ngộ thị hiện chỉ dẫn thì trực ngộ ngay cái không động truớc mắt, nó vốn không tướng, cùng khắp dù cho cảnh sắc trứoc mắt có diêu dộng cũng không ảnh huởng về cái không động này, nó vấn cùng khắp nhìn xa nhìn gần cũng thấy nó nhắm mắt lại vần thấy nó, nó không bị vướng kẹt khi tâm theo vật, nhờ cái này mà rõ biết các cảnh sắc do duyên khởi lúc đó hành giả nhờ lời kinh Phật dạy, ngữ lục nơi Tổ mà biết là một cái không động vốn lạ, nhưng cũng vốn quen,vì từ nhỏ đến lớn vẫn sống bằng cái công động này (ví dụ: khi nhỏ lúc bị mẹ không cho đi chơi hay khóc không ai dỗ - khóc 1 hồi ngồi thừ ra đó đơ mắt nhìn vần thấy nó - nhưng không biết nó là gì - lớn lên tu hành nói về tánh không này cũng khong hiểu nhưng qua công phu thì trực nhận lại cái không động này)... Khi đó lần hồi xem xét các căn khác biết rõ đây chính là cái thể của cái biết thường biết xưa này do tâm diêu động với trần duyên nên quên mất nó đi...

Thứ hai là nhĩ căn: Cũng như nhãn căn cái nghe ngày cùng khắp, không phân biệt âm thanh, nó vốn không động thường tĩnh, không bị vướng kẹt nơi âm tướng, nhưng vẫn không lìa âm tướng để nghe, nó cũng vốn cùng khắp, không phải tu hành mà có, khi nhận ra nó thì nó vốn xưa nay vẫn dùng, không sai khác, mà thấy rằng cái không đọng của nghe biết này ai cũng có...

Do nhiều người nghĩ rằng thấy tánh là rất cao siêu, nhưng thực ra tại mỗi người đều hiển lộ không bị che mất bởi cái gì, chỉ do tâm phan duyên mà bỏ quên nó...

Lúc đó hành giả bắt đầu bước vào thế giới Tổ Sư Thiền, nhưng việc bảo nhậm vẫn còn nhiều, vì thấy được bổn tánh giác nhưng vẫn không khác người thường chưa thấy tánh do tập khí nghiệp thức thói quen lâu đời vẫn còn nhiều...Nên ý thức là vẫn phải tu vẫn phải bảo nhậm. Nhưng việc thông hiểu các công án hay kinh Đốn Siêu Phương Tiện đã rõ phần nào (chưa toàn diện hết)..

Trong quá trình bảo nhậm tánh, thân tâm bắt đầu có những biểu hiện chuyển biến... Nếu đúng Pháp truớc tiên bảo nhậm và sống với tánh không, nhưng nếu ai ý thức là tánh này thường sanh các trí thì việc dùng niệm trí vẫn như người bình thường (chỗ dùng trí này thực ra các Tổ ngày xưa là chỉ các cửa ải phải vượt qua - gọi là Tam Quan)... Nếu dùng tánh mà bỏ Trí cũng được nhưng phải thuần thục tánh này trong mọi thời, nhưng còn phải hiểu là đến lúc nào đó tánh này sống quen dần thì vẫn phải dùng trí tác Pháp. Nếu không sẽ rơi vào không giới của tánh không này mà đi vào đoạn diệt.

Các biểu hiện Thân Tâm khi bảo nhậm tánh không này:

1. Quên: đó là việc dừng trí suy diễn ít lại do việc giác về tánh thể, nên các tác Pháp bên ngoài sẽ quên dần, chỉ lồ lộ một thể tánh không này, cảm giác quên này mạnh lên dần, quên đến độ tột cùng là quên luôn sự tồn tại của Thân & Tâm, khi ấy là bước vào mức định rất cao, trong mọi thời, còn nếu không thì Ngồi Thiền cho đến được sự quên của ý thức chỉ còn lại tánh không của cái biết thường, lúc đó tự khắc nó sẽ chuyển vào Thánh Trí, Trí này thì thật siêu việc siêu đến nổi chỉ cần nhích niệm hướng vào vấn đề nào (đây là khởi tưởng - thọ) là tức vấn đề đó tuông trào không ngừng nghĩ cho đến rốt ráo hết vấn đề đó thậm chí có thể khởi cùng lúc rất nhiều vấn đề, nó chỉ là sự mái niệm của hành và thức & hoan toàn tự động, hành ấm đã bắt đầu nó tự động hoạt động mà không cần tác ý thức vào để suy niệm, ý thức lúc này chỉ phân biệt các pháp đó... Nhưng việc sống với trí đó phải thường xuyên nếu không cũng sẽ trở lại bình thường, vì sống với trí này là bắt đàu hành kết hợp với thức để chuyển đàn thức thành trí, hành sẽ tự hoạt đọng chứ không cần mái niệm... Gọi là trí vô sư, trí này siêu nhanh nhạy, nhạy đến mức chỉ cần thay đổi vấn đề suy niệm nó sẽ tự thông chảy ra mà không cần sự can thiệp của suy niệm suy nghĩ. Nhưng để vào được trí này nhanh nhất phải ngồi thiền (cái này đừng ccháp vào lời Tổ khi xưa - Tổ xưa phá chấp để không bụot tâm trong việc ngồi Thiền - còn ngày này ngồi Thiền làm cho yên thân mà hiển rõ dần tánh giác để buớc vào chố sâu chỉ định - Còn chấp vào việc ngồi hay không ngòi thiền là không nên), và không dễ gì được trí này nếu không thường xuyên ngồi Thiền, hay cố gằng ngồi thiền thì không thể đạt được trí này (phải ngồi cho đến khi vượt qua được những khó chịu đau đớn của việc ngồi lâu lúc này mới đi sâu vào định)... Nếu được trí này và thường xuyên sống với trí này thì việc chứng đạo sẽ không còn xa...

2. Ít khởi niệm tưởng: lẽ dĩ nhiên vì giác vào tự tánh thì niệm tưởng ít đãn, vọng tưởng ít khởi, mà khi khởi thì thật sự rõ biết, nên việc ít khởi niệm tưởng là có...

3. Ít thọ cảm giác: đây là biểu hiện rõ rệt nhất, đó là ít thọ nóng lạnh, đau khổ chóng qua, mọi dục nhiễm như ăn ngon, dâm dục, nóng giận, thích hưởng thụ sẽ ít dần, thay vào đó là sự an lạc yên định của Tâm... Nên cũng không thác mắc gì, khi người này sống khi trời ôi bức nhiều người không chịu được mà hành giả vẫn thấy bình thường (điều này do bình thường tự nhiên không phải do sự chịu đựng cố gắng mà có được). Nên Tâm hiền diệu ẩn nhẫn bắt đầu xuất hiện...

4. Khí lực nơi thân: khí lực trong thân sẽ thay đổi, các biểu hiện của khí lực, là thấy rõ có sự lưu chuyển khí trong thân, có sự thấy đổi chút íh thể tạng, như nhẹ nhàng, thanh thản, mát mẻ tự thân, nên việc đắc Tâm hay Thân là điều sẽ có khi có sự chuyển đổi cho Thân Tâm Tương ưng với nhau. Nó Thay đổi đến mọt lúc nào đó mà chuyển thân tâm, nên việc oai nghi tế hạnh bắt đầu xuất hiện mà không phải câu thúc thân tâm, như nhiều người nghĩ. Lúc đó tự nhiên thấy một số huyệt đạo trên cơ thể họi tụ khí do định lực và hành ấm lưư chuyển gôm lại, để sau này biết là sẽ khai mởi một kỹ năng gì đó đặc dị ở tâm, thay tự thoát ra ngồai nếu khí lực quá mạnh, điều này hành giả yên tâm, vì không phải là luyện khí công mà sợ tẩu hoả nhập ma, vì khí lực này tự nó điều hoà cho thâm tâm an định chứ không phải là sự thúc ép lưu chuyển khí trong thân như luyện thần khí ở luyện tập võ công hay luyện thần thông, nen việc tẩu hỏa nhập ma mà điên loạn như nhiều người lầm tưởng là hoàn toàn không, còn có thì thự ra trong tâm này cfon chất chứa điều gì chưa xả bỏ như cầu thần thông, cầu trí lực, lợi dưỡng....

5. Ý Niệm: Ý niệm nhạy bén bắt đầu xuất hiện, các biển hiện này là đôi khi nhận bíet tâm người đối thoại với mình tâm như thế nào, cũng tùy ào công phu nếu cao sẽ rõ từng ý niệm người khác, còn ít thì biết rõ người đó tâm như thế nào (buồn vui yêu ghét, sân hận kiêu mạn, nghi hoặc...)...

6. Lực gia trì của chư Phật Bồ Tát: bắt đầu cẩm nhận được các lực gia trì của các Bậc Giác ngộ có nhân duyên với mình, thường xuyên gia trì hộ niệm cho định lực của mình, pháp hạnh cho mình, tuy vẫn chưa biết vị đó là ai, nhưng ít nhiều cũng thấy việc tu hành xưa này của mỗi người điều có sự trợ lực từ các vị Phật Bồ Tát... Mình từ chối cũng không được... Vì đó Tâm chúng ta tương ưng đang đi vào còn đuờng giải thoát của các vị ấy... Bình thường do tâm diêu động vô minh nếu không tu hay tu kém sẽ không nhận ra được điều nầy là thật....

7. Nhận biết định lực: Bắt đầu nhận biết định lực của quốc đọ tu hành (như các vùng Thánh Địa), hay định lực của người chuyên tu khác tùy theo mức độ.

8. Phát hiện Tâm Ma: Tâm ma ai cũng có, các tâm này thường phá hoại công đức người tu rất nhiều, nên việc phát hiện các Tâm này là sự thật, tâm đó mà các vị dắc ngộ đi trứoc đã biện ma cho người sau này rõ biết, nếu không nhận diện được các Tâm Ma này thì chúng thường xuyên phá quấy, chỉ có cắt đứt chúng chính bằng trí huệ, nên phải mài luyện gươm trí huệ này cho thật bén để chặc đứt hoàn toàn lũ Ma Tâm này... Nếu nhận diện được chúng mà chặt đứt chúng bằng trí huệ thì chúng sẽ không bén mãn nữa, còn không chúng sẽ thường sanh khởi mà hủy hoại đạo lực tu hành....


Còn nhiều thay đổi khác tuy không nhiều nên không đề cập... Còn ai công phu sâu hơn thấy rõ hơn xin mở rộng góp ý thêm nhằm cũng cố mở rộng về Thiền Đốn Ngộ... Đừng sợ người khác nghĩ mình cao mạn mà hãy nghĩ vì lợi ích giải thoát cho nhiều người...

Kính!!!


Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

Bạn Nhị Nguyên.Nói rất hay...
Viên đang chờ nghe thêm....
LỘ.jpg
LỘ.jpg (718.32 KiB) Đã xem 4223 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Coi bộ phần này ít người tham gia quá. Thôi xin góp một ý cho vui nhà vui cửa. Sau là trích lại lời dạy của Đại sư Hám Sơn (Phần in đậm) và thêm một chút ý của mình.

Chứng ngộ :
Chứng ngộ cũng có những thâm độ khác nhau. Nếu một người có thể tham công án và thâm nhập vào cái ổ của 8 thức, lật lại cái hang mù tối và bằng một cái nhảy vĩ đại, vượt qua tức thì. Lúc ấy chẳng còn gì cho người ấy chứng quả. Người ấy xứng đáng được coi là có căn cơ cao. Sự thực hiện của người ấy là sâu xa nhất. Nhiều người tu tập qua những bậc dần dần chỉ đạt được mức nông cạn. Điều tệ nhất là thỏa mãn với những sự chứng đắc nhỏ và cạn. Đừng bao giờ để mình rơi vào các ảo giác của ảo tưởng. Sao vậy? Nếu không vượt qua 8 thức, bất cứ một sự tuyệt diệu nào mà ta thấy hay làm, đều chỉ là biến thể của thức tình. Nếu ta coi các hiện tượng đó là thật, tức đang nhận giặc làm con. Các bậc Cổ đức đã nói "Các hành giả do vô minh không biết chân lý, chấp trước cái 'tâm linh tuyệt đối' tưởng tượng, mà thật ra, đó chỉ là căn nguyên khiến ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi từ thời vô thủy". Chỉ những kẻ ngu, mới gọi cái "tâm linh tuyệt đối" chấp trước đó là bổn lai nhân. Đó là cửa duy nhất ta phải thấu quả. (Thực tướng thì vô tướng. Tổ Đạt Ma nói : Không biết! )

Bảo nhậm :
Cái gọi là đốn ngộ tiệm tu, chỉ cho người đã được ngộ một cách triệt để (chân ngộ). Nhưng vẫn chưa tẩy trừ được một lần cho xong tất cả các tư tưởng tập tục trong mình. Người ấy phải cố đồng hóa cái ngộ của mình với tất cả những gì người ấy gặp phải trong hoạt động thường nhật, và phải sử dụng thực tiễn các kiến giải của mình bằng cách hòa hợp nó với các biến cố khách quan. Hễ cứ một phần của tướng khách quan được hòa hợp với "ngộ", thì một phần pháp thân được khai mở. Cứ một phần vọng tưởng tiêu tán, thì một phần trí tuệ được hiển phát. (Tám gió thổi chẳng động!)

Trực ngộ cho được cái tự tánh gọi là đồng chư Phật đó (triệt ngộ), không phải là chuyện đơn giản. Nếu không, Hoàng Bá đã không nói "Không phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương". Nhưng khó thì sao? Chẳng sao cả. Phải nghe Nhị Nguyên nói "Do nhiều người nghĩ rằng thấy tánh là rất cao siêu, nhưng thực ra tại mỗi người đều hiển lộ không bị che mất bởi cái gì, chỉ do tâm phan duyên mà bỏ quên nó...". Vô minh cỡ nào, tánh đó vẫn không "bỏ" mình được. Nó làm nền tảng cho mọi hoạt dụng của mình. Những thứ mà mình nhận được hiện nay, dù là tốt hay xấu cũng đều là TƯỚNG và DỤNG của nó. Mê thì lục đạo trói buộc. Tỉnh thì "Sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ", ra vào tự tại trong lục đạo ... Vì thế, dù đã kiến tánh hay chưa kiến tánh, một khi mình vẫn "Không làm ác, vâng làm thiện" là mình đang TÙY THUẬN được với tánh Phật đó của mình. Nếu theo những gì mà Nhị nguyên đã khai triển trên, nói cách khác là không để cho các phân biệt nhị biên chi phối tâm mình, tức lấy "Tám gió thổi chẳng động" làm mục tiêu tu hành, thì chưa ngộ sẽ ngộ. Ngộ rồi sẽ đại ngộ. Đại ngộ rồi thì sẽ có ... một vị Phật chứng quả.

Tánh thì đồng, nhưng giác thì có cạn sâu (Ý này là của một bậc cổ đức, không phải của ht, nhưng quên mất nguyên văn cũng như tên tác giả. Từ từ kiếm ra sẽ ghi lại sau). Vì thế nói đến kiến tánh, có thể cách diễn tả của chư vị Tổ sư có khác nhau, nhưng nhất định cái thấy của chư vị phải đồng. Vì giác có cạn sâu, nên biểu hiện của mỗi người sau khi kiến tánh sẽ có nhiều biểu hiện khác nhau. Như Ngài Hám Sơn tả lại trạng thái lạy không có tướng lạy, thấy lá rơi mà không có tướng lá rơi. Có vị lại thấy cái hiện tiền, không có quá khứ vị lại. Nghĩa là không gian đối với họ thì còn đó, nhưng thời gian thì chỉ là một niệm trong hiện tại. Quá khứ của họ không có ngày hôm qua, hôm kia ... nếu có "hồi tưởng" lại quá khứ chỉ là những niệm bình đẳng hiện lên trong tâm. Có vị lại thâm hiểu duyên khởi một cách sâu xa (luận Thành Duy thức, phân ra mười loại chân như) v.v...
Kính!


hocphat xinnhap

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi hocphat xinnhap »

xin kinh chao cac dao huu hocphat la thanh vien moi tham gia dien dan co doc cac bai ve van de bao nham tu tanh co kien giai rieng xin duoc trỉnh ra va xin moi nguoi cho y kien. noi ve bao nham tu tanh thi truoc phai thaytu tanh hay con goi ban lai dien muc(cach goi thien tong)ma no thi thuong hang huu vi la bo mat that sua nay cua ta .mot khi da thay no roi thi lam sao ma luc thay luc khong lap loe tat sang va luc thay thi bao nham con luc chap chon thi bao nham cai gi vay hocphat ẻ la chua phai no nen phai co gang tim ra no that chac chan la no luc ay moi lo den chuyen bao nham khong thi tu hu nuoi...chao tam biet vi hoc phat con phai;HAY THAM DI


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

hocphat xinnhap đã viết: Hiền Tâm xin thêm dấu vào để mọi người dễ tham khảo. Chỗ nào không đúng xin Hocphat nói để sửa lại.
Xin kính chào các đạo hữu. Hocphat là thành viên mới tham gia diễn dàn, có đọc các bài về bảo nhậm tự tánh, có kiến giải riêng xin được trình ra, và xin mọi người cho ý kiến. Nói về bảo nhậm tự tánh thì trước phải thấy tự tánh, hay còn gọi là bản lai diện mục, mà nó thì thường hằng, vì là bộ mặt thật xưa nay của ta. Một khi đã thấy nó rồi, thì làm sao mà lúc thấy lúc không, lập lòa tắt sáng. Và lúc thấy thì bảo nhậm còn lúc chập chờn thì bảo nhậm cái gì . Vậy Hocphat e là chưa phải nó, nên phải cố gắng tìm ra nó thật chắc chắn là nó, lúc ấy mới lo đến chuyện bảo nhậm không thì tu hú nuôi ... Chào tạm biệt vi hocphat con phai, hãy tham đi.
.
Nhìn chung, đây là một lời nhắc nhỡ đáng trân trọng.
hocphat xinnhap đã viết: Nói về bảo nhậm tự tánh thì trước phải thấy tự tánh, hay còn gọi là bản lai diện mục, mà nó thì thường hằng, vì là bộ mặt thật xưa nay của ta. Một khi đã thấy nó rồi, thì làm sao mà lúc thấy lúc không, lập lòa tắt sáng. Và lúc thấy thì bảo nhậm còn lúc chập chờn thì bảo nhậm cái gì.
.
Mặt gương sáng nhưng lại bám đầy bụi. Vì vậy mình không sử dụng được mặt sáng của gương. Giờ lấy khăn lau sạch một chỗ, những chỗ khác chưa lau tới. Nhờ đó mình biết mặt gương vốn sáng, nếu chịu khó lau hết, sức soi chiếu sẽ lớn. Vì thế, mình ra sức tiếp tục chùi rửa. Như vậy, tuy mặt gương sáng là sẳn có thường hằng, nhưng không phải thấy được một chỗ sáng của nó rồi, là có thể sử dụng cả mặt sáng của gương . Thành lập luận như Hocphat đã lập luận, không hẳn đã logic.

Nếu hiểu được thấy là thấy cái gì, bảo nhậm là bảo nhậm ra sao, thì đã không hỏi như thế. Hỏi như thế thì biết là chưa thấu. Chưa thấu thì có nói chắc cũng không hiểu. Bởi việc này không nằm trên sự hiểu biết suy luận, mà ở công phu tu tập. Thành nhà thiền có câu :
Gặp kiếm khách mới nên trình kiếm.
Không phải là thơ chẳng nói thơ.
hocphat xinnhap đã viết: hãy tham đi.
.
Ht nghĩ, ai hợp pháp nào thì dùng pháp đó. Đâu phải chỉ có tham mới kiến tánh. Thiếu gì người tham mà tánh vẫn không thấy, ngay cả sự hiểu biết cũng chưa đâu vào đâu. Quan trọng là dụng pháp có đúng cơ hay không. Pháp mà dụng đúng cơ thì Niệm Phật cũng vẫn thấy tánh. Thân!


hocphat xin nhap

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi hocphat xin nhap »

hoc phat rat vui vi co nguoi tiep don.truoctien cam on HTnhieu nhung hoi qua day vua moi quen da bat trinh ca kiem lan tho.thoi danh trinh tho truoc vay ma moi nguoi co doc thi...(hocphat lam tho do ec a) - Phat phap la chang phai hai _Tam chia guong,mat lam bai chung sanh_Ke guong nguoi mat sao danh _Lau guong cu viec ai gianh mat dau _Lau cho het bui sach lâu _Chieu soi muôn vât nao dâu thieu gi _Guong soi ban mat cuoi khi _Mat minh chua biet gio thi hoi AI ? _To huê nang bao:chang nghi thien chang nghi ac,giua luc do thi cai gi la cai mat mat thuc cua thuong toa.va to hue nang con co ca bai ke: _Bô dê nguyen khong co cây...dây la to hue nang con hocphat doc kinh thu lang nghiem biet duoc tinh nghe ,tinh thay moi thu (nghich)thi thay hay hay nham mat thi thay biet cai khong thay mo mat thi lai thay moi vat deu trong cai thay me qua doc ky luon den phan(quyen 6)phan chuyen me thanh ngo doan "Dung cai nghe thu tri phât phap-sao lai khong tu nghe cai nghe....."chua giam ô- nhung cung giam vo dui va tu do den nay van con dang "xoay"lai.tho van roi bay gio lai phai trinh kiem(oi kho qua).hocphat khong co kiem chi hoc lom duoc vai chieu nha ho dung o cô
tôHT tiep chieu nhe hocphat noi hay tham di la tu noi voi minh vi luc do ong chu minh goi nao dam noi ai dau ma phat phap chang hai nhung cung khong phai mot ma con 84000...phap .Đau phai chi co tham.ma hocphat cung chua hieu dâu vao dâu nen hoi HTtham va niem Phat khac nhau thê nao ma trong kinh hocphat nho la co giai thoai vi 'si" nhat hoc kinh ko nho noi ba tu ngai day hai tu "CHÔI_QUET" sau dac alahan.chao thân hen gap lai.ông chu lai goi roi.xin nho Hien Tâm sua giup hocphat ngu ve vi tinh lam danh vat voi no mai


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Monggiac đọc ra không, cứu bồ dùm đi! Sao vị thiền sư này lại thích viết bài không dấu trong khi đã có người chỉ cho cách viết có dấu rồi.


Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Con kinhle bác, bác nói ngôn ngữ nhà thiền mà chơi toàn chữ không dấu kiểu này tụi này đọc có mà #-o bác từ bi gõ tiếng Viết có dấu cho tụi này khỏi phải :(( . Thôi thì lỡ rồi đúng sai tui cũng ủi đại không thêm chấm phẩy, không viết hoa gì cả trời sanh sao tui để dị chữ in đậm là chổ tui bí:
học phật rất vui vì có người tiếp đón.trước tiên cảm ơn HT nhiều nhưng hồi qua đây vừa mới quen đã bắt trình cả kiếm lẫn thơ.thôi đành trình thơ trước vậy .-mà mọi người có đọc thì...(hocphat làm thơ dở ẹc à) - Phật pháp là chẳng phải hai _Tạm chia gương-mặt lạm bài chúng sanh_Kẻ gương người mặt sao đành _Lau gương cứ việc ai giành mặt đâu _Lau cho hết bụi sạch lau_Chiếu soi muôn vật nào đâu thiếu gì _Gương soi bản mặt cười khì _Mặt mình chưa biết giờ thì hỏi Ai ? _Tổ Huệ Năng bảo:chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác,giữa lúc đó thì cái gì là cái mặt thực của thượng tọa.và tổ huệ năng còn có cả bài kệ: _Bồ đề nguyên không có cây...đây là tổ huệ năng còn hocphat đọc kinh thủ lăng nghiêm biết được tính nghe ,tính thấy mới thử(nghịch)thì thấy hay hay .-nhắm mắt thì thấy biết cái không thấy.Mở mắt thì lại thấy vật đều trong cái thấy .mê qúa đọc kỷ luôn đến phần(quyển6)phần chuyển mê thành ngộ đoạn"Dùng cái nghe thử trí phật đang "xoay"lại.thơ vần rồi .Bây giờ lại phải trình kiếm(ôi khổ quá).hocphat không có kiếm chỉ học lớm được vài chiều nhà họ Mộ Dung ở Cô Tô.HT tiếp chiêu nhé! hocphat nói hay tham đi là tự nói với mình vì lúc đó ông chủ mình gọi nào dám nói ai đâu mà phật pháp chẳng hai .nhưng cũng không phải một .-mà còn 84000...pháp .Đâu phải chỉ có tham.mà hocphat cũng chưa hiểu đâu vào đâu. nên hỏi HTtham và niệm Phật khác nhau thế nào ?mà trong kinh hocphat nhớ là có vị giải thoát vì "si". nhất là học kinh không nhớ nói ba từ ngài dạy hai từ "CHỔI_QUÉT" sau đắc alahan.chào thân hẹn gặp lại.(ông chủ lại gọi rồi).xin nhờ Hiền Tâm sửa giúp hocphat ngu về vi tính lắm đánh vật với nó mãi
Mô Phật đúng sai chẳng biết sức chỉ ngang đó thôi. đọc muốn rớt con mắt chỉ được bây nhiêu không chịu nổi nữa.
(Cho anvui ké làm thợ sửa chữ với). :-P


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Nhị Nguyên
Bài viết: 41
Ngày: 06/10/07 05:00

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Nhị Nguyên »

monggiac đã viết:Con kinhle bác, bác nói ngôn ngữ nhà thiền mà chơi toàn chữ không dấu kiểu này tụi này đọc có mà #-o bác từ bi gõ tiếng Viết có dấu cho tụi này khỏi phải :(( . Thôi thì lỡ rồi đúng sai tui cũng ủi đại không thêm chấm phẩy, không viết hoa gì cả trời sanh sao tui để dị chữ in đậm là chổ tui bí:
học phật rất vui vì có người tiếp đón.trướctiên cảm ơn HTnhiều nhưng hoi qua đây vừa mới quen đã bắt trình cả kiếm lẫn thơ.thôi đành trình thơ trước vậy mà mọi người có đọc thì...(hocphat làm thơ dở ẹc à) - Phật pháp là chẳng phải hai _Tạm chia gương,mặt làm bài chúng sanh_Kẻ gương người mặt sao đành _Lau gương cứ việc ai giành mặt đâu _Lau cho hết bụi sạch lau_Chiếu soi muôn vật nào đâu thiếu gì _Gương soi bản mặt cười khi _Mặt mình chưa biết giờ thì hỏi Ai ? _Tổ Huệ Năng bảo:chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác,giữa lúc đó thì cái gì là cái mặt thực của thượng tạo.và tổ huệ năng còncos cả bài kệ: _Bồ đề nguyên không có cây...đây là tổ huệ năng còn hocphat đọc kinh thủ lăng nghiêm biệt được tính nghe ,tính thấy mới thử(nghịch)thì thấy hay hay nhắm mắt thì thấy biết cái không thấy mở mất thì lại thấy vật đều trong cái thấy mê qua đọc kỷ luôn đến phần(quyển6)phần chuyển mê thành ngộ đoạn"Dùng cái nghe thử trí phật đang "xoay"lại.tho vẫn rồi bây giời lại phải trình kiếm(ôi khổ quá).hocphat không có kiếm chỉ học lớm được vài chiều nhà họ dung o
tôHT tiếp chiêu nhé hocphat noi hay tham đi là tự nói với mình vì lúc đó ông chủ mình gọi nào dám nói ai đâu mà phật pháp chẳng hai nhưng cũng không phải một mà còn 84000...pháp .Đâu phải chỉ có tham.mà hocphat cũng chưa hiểu đâu vào đâu nên hỏi HTtham và niệm Phật khác nhau thế nào mà trong kinh hocphat nhớ là có vị giải thoát vì "si" nhất là học kinh không nhớ nói ba từ ngài dạy hai từ "CHỔI_QUÉT" sau đắc alahan.chao thân hẹn gặp lại.ông chủ lại gọi rồi.xin nhờ Hiền Tâm sửa giúp hocphat ngu về vi tính lắm đành vật vời no mai
Mô Phật đúng sai chẳng biết sức chỉ ngang đó thôi. đọc muốn rớt con mắt chỉ được bây nhiêu không chịu nổi nữa.
Nếu nói tánh thì nói được xin được hỏi hocphat; không cho nói tánh, không tướng, bản thể.... (nói chung những gì gắn với tự tánh), xin hỏi tại sự dụng (nhắc lại là sự dụng- chẳng hạn nghe tiếng xe chạy & tiếng nhạc - hay màu xanh & đỏ phân biệt thì màu xanh & đỏ ) cái gì không khác nhau. Xin nói là cái gì không khác nhau... Không cho nói "không phải cái gì" - như thế dính đến tự tánh, nếu nói điều gì dính lý tánh thì "ăn đòn".

Muốn ra chiêu thì tiếp chiêu xem.


hocphat xinnhap

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi hocphat xinnhap »

Trươc xin cám ơn đã xửa bài dùm và mong được thông cảm(kể từ lúc cầm chuột trong lòng ban tay lấy ngon chỏ điều chỉnh đến nay chưa đủ 20 giờ tinh vi)nay hp xin nhận lỗi.Xin chào NN ,TÁNH hp rât lười mà lại thích vui vì thich vui nên rât sợ khổ mà khổ nhât là cư phải chết đi sống lại.Nghe nói PHÂT PHÁP dậy cho thoát mọi sự khổ và không bị chêt đi sống lại nữa nên nhào vô.Lại thấy có móm thiền đốn tu đốn ngộ hp mừng lắm (vì lười,ham vui nên rât sợ tu lâu,tu lâu khổ nhiều)mới lao vào tim hiểu mấy quyển viết về công án,thoại đầu thấy hay hay toàn như những câu đố lại thấy cái ông gì ấy nói PHẬT PHÁP KHÔNG NHIỀU (ai nhớ chỉ dùm,ai thắc mắc tự tìm hiểu về chi tiết)rât hợp TÁNH MÌNH .Vây ai ham vui sợ khổ lại lười tu xin mơi tham khảo và cùng trao đổi cho được cùng vui,mãi vui(chứ vui một mình thì buồn lắm).Qua trải nghiêm cùa riêng hp trên đường đến vơi đạo vả học đạo hp có một nhân xét:ĐẠO PHÂT là ĐẠO CHÂN THÂT nên cũng rất THỰC DỤNG vì THỰC DỤNG nên VÔ SỢ TÍNH TOÁN (đưng chấp vào lời mấy ông-trong PHÁP HOA ông TRƯỞNG GIÀ là ai mà"buôn" giòi thế mà "buôn" thì rât giòi tính toán mơi giàu như thế nên học chớ đừng học GÁNH PHÂN kẻo sau này lại khóc).Hp không có ý xúc phạm gì đâu vi GÁNH PHÂN mhư mấy Ông không chêt hp chưa tới,vì khôn lỏi nên đưa ý kiến để mọi người cùng tính toán ,còn ai thấy pháp nào phù hợp với CHÁNH TÁNH MÌNH đã ĐỊNH thì PHẢI GIỮ LẤY.Cũng nên đưa ra nhưng CHÁNH KIÊN của MÌNH cùng nhau thảo luận để cùng nhau VUI MÃI.Đừng nghĩ hp lắm lời đã là THIỀN TÔNG thi VÔ LÝ-VÔ Ý-VÔ TÌNH-VÔ NGÔN....VÔ VÔ (VÔ thiền tông nghĩa là có hết tất tât và không có gì cung được)Vậy trươc mắc tội khong dau xin chừa nhưng nay trả bài không bài-không bài có bầi không tội. còn ai THẤY tội :TỘI ĐẾN TỘI ĐI còn cái TÁNH BIÊT CÓ TỘI KHÔNG TỘI CỦA TỰ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ĐANG DÙNG ĐỂ BIÊT CẤI KHÁC ấy CÓ CÒN HAY KHÔNG? HAY BÒ NÓ CHAY THEO KHÔNG CÓ?HÃY GIỮ LẤY NÓ THẬT KỸ.PHẢI KỸ HƠN CẢ TÍNH MẠNG HOĂC NHỮNG GÌ MÌNH QUÝ NHẤT.Còn CÓ-KHÔNG,PHÀI-TRÁI...BUÔNG BỎ HẾT.Thế rồi sao?...HỒI SAU SẼ RÕ(nếu tin) Còn bây giờ trả chiêu NN:hãy đỡ "gậy ông đập lưng ông" . -NN với ý ĐỊNH gì mà đến với PHẬT PHÁP & THIỀN TÔNG? . Trả lời ĐƯỢC thì ĐƯỢC trả lời.Trả lời không ĐƯỢC lên đài tiêp (cân thận hp đọc bài thấy huyệt NN rồi, muốn một chưởng ngât xỉu không...hay muồn sua bai khong dau).Chào thân, hẹn găp lại[rm=][/rm]


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

hocphat xinnhap đã viết:Xin chào NN ,TÁNH hp rât lười mà lại thích vui vì thich vui nên rât sợ khổ mà khổ nhât là cư phải chết đi sống lại.Nghe nói PHÂT PHÁP dậy cho thoát mọi sự khổ và không bị chêt đi sống lại nữa nên nhào vô.Lại thấy có móm thiền đốn tu đốn ngộ hp mừng lắm (vì lười,ham vui nên rât sợ tu lâu,tu lâu khổ nhiều)mới lao vào tim hiểu mấy quyển viết về công án,thoại đầu thấy hay hay toàn như những câu đố lại thấy cái ông gì ấy nói PHẬT PHÁP KHÔNG NHIỀU (ai nhớ chỉ dùm,ai thắc mắc tự tìm hiểu về chi tiết)rât hợp TÁNH MÌNH .Vây ai ham vui sợ khổ lại lười tu xin mơi tham khảo và cùng trao đổi cho được cùng vui,mãi vui(chứ vui một mình thì buồn lắm).[rm=][/rm]
Ừ! Đúng là Phật pháp "không nhiều". Nhờ cái không nhiều đó mà không khổ, không chết đi sống lại. Tu hành mà lười, muốn mau, muốn khỏe, muốn thực dụng v.v... thì cách tốt nhất là tu pháp cây quạt mùa đông. Không những ông hết khổ, (không biết chư vị khác thì sao), nhưng riêng Ht thì chừng đó là Ht thấy vui rồi. Ông chọn pháp tham là đúng. Tham đi ! thôi đừng lý luận. BIẾT nhiều như ông thì càng biết, càng khổ, mọi việc càng thêm ì ạch.

Thứ mà ông xưng là tánh ông đó, nó là cái tập của ông chứ không phải tánh. Nó là thứ mà ngài Hiền Thủ nói "Tập lâu thành tánh" mà thôi. Do vô minh nên người đời tưởng tập là thứ không thể thay đổi, mới lấy chữ tánh ịn vô đó.
Thôi tham đi! Như cây quạt mùa đông đi, như lò hương hết lửa đi! Phật nói rồi. Ngộ thì đốn chứ tu thì phải tiệm (kinh Lăng Già). Thành nếu không chịu bào mòn những cái tật của mình, thì dù có thay ngàn tên, đổi ngàn mặt. Người ta vẫn nhận ra mình là ai.


Khách

Re: Các biểu hiện trong quá trình bảo nhậm tự tánh!!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Ở đâu mà hocphat học chỗ vô ngôn vô ý vô tâm... & một đóng "vô" đó ở đâu vậy????, vô ngôn còn cách chỗ chơn ngôn rất xa chưa đến được đâu. Chỗ chơn ngôn này khác với phàm ngôn một trời một vực. Tuy giống mà chẳng đồng!

Trả lời câu nói của học Phật: í a...


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách