CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"ChiLan"]Đạo Phật mà Chơn Chánh lá "Duy Tuệ Thị Nghiệp". Chứ không phải là "Duy Quả Thị Nghiệp", Nghĩa là Tu đễ thành tựu "trí Tuệ" , chứ không phải là tu đễ thành "ông này bà kia" Hay ở Lạc quốc ???? Đó là Tu lạc, ( nghĩa là lầm đường).
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"

Cõi ta bà đầy người ác nên gọi là Ngũ Trược Ác Thế, gần nhiều tức nhiễm thối ác, không ác cũng trở thành ác.

Cõi Cực Lạc đầy người Thiện nên gọi là Cực Lạc, gần nhiều tức nhiễm thiện pháp, không thiện cũng phải thiện.

Chứ không phải như Chilan vừa nói tầm bậy ở trên là về cực lạc thành ông nầy bà kia. Phật đã dạy trong các Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ v.v... nếu tu lạc được thì sao chẳng mắng Phật "lầm đường, vọng ngữ"?

Vảng sanh mà đợi đến lúc chết, hay là lúc xã báo thân mới vãng sanh là "trật lất". Đó là còn "ngã Tướng" "Ngã nhân" "Ngã sở hửu", Là không biết, không tư duy, không tu sửa, theo Tịnh Độ Tông, mà lại càng làm sai lạc Tôn Chỉ Cao quý của Phật Tổ.
Vãng sanh cũng có nhiều nghĩa.

1. Lúc đau khổ phiền não, liền niệm Nam Mô A Mi Đà Phật, tâm trở lại an lạc thì đó là đã vãng sanh trong giây phút đó.

2. Lúc sắp xã báo thân vì nhân duyên biệt ly của thân ngũ uẩn tứ đại sắp tan rả, được Phật tiếp dẫn theo lời nguyện để sanh về một cõi Cực Lạc có thật như cõi Ta Bà nầy vậy.

Đâu phải chỉ có một mình đức Phật Thích Ca là Phật? mà còn chư Phật trong mười phương nữa, vì vậy "chúng sanh là Phật sẽ thành".

Nếu chẳng hiểu chúng sanh thường hay ra vào các cõi và các thế giới tùy theo tâm và nghiệp của họ, thì đừng nên nói về Phật Pháp chi nữa.

Trái đấy nầy cũng có ngày sẽ hũy diệt theo luật vô thường "thành, trụ, hoại, không". Vậy khi trái đất nầy bị hũy diệt thì chúng sanh cũng hũy diệt hết hay sao? Nếu chấp chặc vào chỉ mình trái đất nầy trong vũ trụ bao la, chỉ mình cõi Ta Bà nầy là có thật hiện hữu mà thôi?

Nghĩ như thế là điên đảo mê lầm! Chấp nặng nề cõi Ta Bà, Trái Đất, biên kiến ngoại đạo.

Con người đã có sanh lão bệnh tử tuần hoàn, huống chi là trái đất nầy, cõi ta bà hay sao?

Nhưng niệm Phật không có nghĩa là cầu Phật cứu, giống như đánh tín hiệu "SOS", mà Niệm Phật là xã ly, buông bỏ hết để nhất tâm niệm, Bỏ hết, con ta, vợ ta, chồng ta, tiền của ta, nhà của ta, lý của ta, sự của ta, tai của ta, mắt của ta, miệng của ta,.... cái gì khởi là bỏ, mới gọi là Niệm Phật Tam Muội. Bây giờ Tịnh Độ Tông cách Tân dạy niệm Phật nhất tâm bỏ hết mà ... Chỉ chừa Cảnh giới "Tây Phương" đừng bỏ nên nhớ ??? Đó là Tầm Bậy, Cảnh còn thì nhân còn làm sao dứt.
Phải biết rằng mỗi pháp môn đều có tôn chỉ riêng để tu hành. Pháp môn Tịnh Độ lấy Tín, Nguyện, Hạnh làm tôn chỉ. Tôi đã nói qua ở thread "Tín, Nguyện, Hạnh".

Vãng sanh Cực Lạc để thân cận Phật A Di Đà và chư thánh chúng, những người thượng thiện cùng chung một chổ nghe pháp tu hành, như 1250 vị Đại Tỳ Kheo thường thân cận đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy.

Há chẳng nghe câu "Toàn Vọng Tức Chân" "Toàn Sự Tức Lý" hay sao?

Niệm Phật cũng có nhiều cấp bực, đâu phải hễ niệm Phật là buông bỏ tất cả liền được? Phật đâu dạy người ta phải không làm tròn bổn phận của mình?

Niệm Phật vãng sanh Cực Lạc tức là đã bỏ bớt nhiều thứ ở cõi Ta Bà. Nếu còn luyến tiếc Ta Bà thì khó vãng sanh Cực Lạc.

Về Cực Lạc là gần đèn thì sáng, từ mê đến ngộ, từ mộng đến chân. Ở cõi Ta Bà là gần mực thì đen, từ mê vào mê, từ mộng đến mộng.

Chứng thực tướng vô nhân pháp
sát na diệt khước A Tỳ Nghiệp

Không còn A Tỳ Nghiệp thì .... còn gì cái gì để gọi tên?
Hiểu trên lý Vạn Pháp Giai Không, không gì là A Tỳ Nghiệp, vạn pháp, nhưng hằng sống với vạn pháp, đầy nghiệp để luân hồi, chưa sạch vô minh vọng chấp.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

Tịnh độ tông kiểu như vầy thì thiệt đúng là ... ma giới !

Tâm tịnh thì pháp giới tịnh, đó mới chính là điều Phật Tổ muốn chỉ bày, và tại sao lại có Pháp môn trì danh hiệu Phật, vì hạng sơ cơ rất khó tin, khó hiểu 'chơn thật nghĩa", nên bày ra pháp môn Trì danh hiệu .

Người trí mà tu Tịnh thì càng lợi ích muôn phần, như hổ mọc cánh ! Vì sao ? Tịnh độ mà chơn tịnh thì ly kiến giải, ngừng kiến giải , không còn lấp lửng không có "thị phi" vì tâm tịnh tức tịnh Phật quốc độ.

Hạng sơ cơ, thì Tịnh độ là giây phút xã street, một cách vô tư ý mà lợi thì vô cùng, chẳng khác gì hàng "tiến sỉ".

Nhưng...

giải thích bằng một cách bất liểu nghĩa thì...

biến tịnh độ thành một tôn phái tà đạo. Cảnh giới Cực lạc thành cơ hội kinh doanh ???


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Người trí mà tu Tịnh thì càng lợi ích muôn phần, như hổ mọc cánh ! Vì sao ? Tịnh độ mà chơn tịnh thì ly kiến giải, ngừng kiến giải , không còn lấp lửng không có "thị phi" vì tâm tịnh tức tịnh Phật quốc độ.
NÓI LÝ RẤ HAY NHƯNG KHÔNG BIẾT VỀ HẠNH THÌ NHƯ THẾ NÀO?

LO CHỈ TRÍCHH PHÊ BÌNH NGƯỜI KHÁC SAO KHÔNG TỰ TU SỬA LẤY MÌNH?

TÂM TỊNH THÌ ĐỘ TỊNH.

LO NGƯỜI KHÁC TÂM KHÔNG TỊNH VẬY TÂM MÌNH ĐÃ TỊNH CHƯA?

CÓ NGƯỜI CỨ LO SĂM SOI CHÂN NGƯỜI KHÁC DÍNH DƠ MÀ CHÂN MÌNH THÌ DÍNH TOÀN LÀ PHÂN DƠOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tịnh độ tông kiểu như vầy thì thiệt đúng là ... ma giới !
Như vậy thì đức Phật Thích Ca đã dạy việc tà ma nếu như lời nói trên. Chư Tổ Long Thọ, Huệ Viễn, Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Liên Trì, cho đến các vị cận đại Ấn Quang, Đế Nhàn, Hư Vân, Trí Tịnh, Thiền Tâm v.v... và biết bao nhiêu người từ xưa đến nay cũng đã lạc vào Ma Giới hết cả?
Tâm tịnh thì pháp giới tịnh, đó mới chính là điều Phật Tổ muốn chỉ bày, và tại sao lại có Pháp môn trì danh hiệu Phật, vì hạng sơ cơ rất khó tin, khó hiểu 'chơn thật nghĩa", nên bày ra pháp môn Trì danh hiệu .

Người trí mà tu Tịnh thì càng lợi ích muôn phần, như hổ mọc cánh ! Vì sao ? Tịnh độ mà chơn tịnh thì ly kiến giải, ngừng kiến giải , không còn lấp lửng không có "thị phi" vì tâm tịnh tức tịnh Phật quốc độ.

Cái tâm nào Tịnh? là cái Tâm buồn vui giận ghét thương hằng ngày của mình đó hay sao? Tâm chưa Tịnh thì há bảo rằng pháp giới Tịnh, là cõi Tịnh. Vì vậy cứ vẫn sống trên trái đất vẫn đầy Ngũ Trược!

Nếu bảo rằng pháp Trì Danh là dành cho hạng sơ cơ, không hiểu lời Phật dạy thì NGÀI quả thật là hơn hẳng các vị Hòa Thượng Ấn Quang, Trí Tịnh, Thiền Tâm v.v... vì các vị đó ai nấy đều chân thật Trì Danh hiệu Phật.

Vả lại, Nếu cho rằng pháp Trì Danh là sơ cơ, dễ dàng, vậy mà tôi cũng chưa dám chắc Ngài đã được Nhất Tâm Bất Loạn.

Muốn chơn Tịnh, lìa các huyễn ắc phải huân tu, không phải do lời nói "tâm tịnh tức cõi phật tịnh cần gì cầu sanh Tịnh độ" mà đã được chơn tịnh rồi.

Xin trích lời Bồ Tát Giác Minh:

Bớt nói một câu
Niệm thêm một câu
Đánh chết vọng niệm
Phật Tánh hiển lộ

giải thích bằng một cách bất liểu nghĩa thì...
Thật liễu nghĩa thì Lý phải đi đôi với Sự, lời nói phải đi đôi với việc làm, tất cả đều dung thông vô ngại.

biến tịnh độ thành một tôn phái tà đạo. Cảnh giới Cực lạc thành cơ hội kinh doanh ???
Người vãng sanh Cực Lạc phải chân thật theo tôn chỉ Tín, Nguyện, Hạnh mà tu. Đâu thể dùng tiền để cầu vãng sanh mà gọi là Kinh Doanh? Có lẽ lầm nhận không hiểu Tịnh Độ đó rồi!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.16 khách