Kinh Một Ngàn Danh Hiệu Phật Ở Hiện Tại Hiền Kiếp

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
123456789
Bài viết: 170
Ngày: 06/06/09 21:16
Giới tính: Nam

Kinh Một Ngàn Danh Hiệu Phật Ở Hiện Tại Hiền Kiếp

Bài viết chưa xem gửi bởi 123456789 »

Kinh Một Ngàn Danh Hiệu Phật Ở Hiện Tại Hiền Kiếp (cũng gọi là Kinh Núi Công Ðức Lớn Nhóm Ðủ Các Phật)

Hán Dịch: Từ đời Nhà Lương đã lạc mất tên người dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán
Việt Dịch: Hòa-thượng Thích-Huyền-Tôn


Lúc bấy giờ Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật rằng : Bạch Ðức Thế-tôn, có phải nay trong chúng hội này, các bậc Bồ-tát lớn đã chứng được Tam-muội và đã được tám vạn bốn ngàn pháp môn Ba-la-mật? Phật bảo Hỷ Vương : Thật vậy, nay trong chúng hội nầy có các bậc Ðại-sĩ Bồ-tát, đã được Tam-muội, cũng đã vào được tám vạn bốn ngàn cửa pháp tột cùng của Niết Bàn, tóm lại có đủ các môn Tam-muội và Ðà-la-ni. Các bậc Bồ-tát nầy trong đời Hiền Kiếp đều sẽ thành Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác; trừ bốn Ðức Như-lai đã thành Phật rồi trong Hiềp Kiếp nầy. Bồ-tát Hỷ vương lần nữa lại bạch Phật rằng : Cúi xin Như-lai tuyên nói danh tự của các Bồ-tát thành Phật sau nầy, để thêm nhiều lợi ích cho các cõi trời người và an ổn cho thế gian, hơn nữa hộ trì cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài, hiển bày pháp sáng suốt của Bồ-tát trong vị lai và tâm cầu đạo vô thượng không mỏi mệt. Phật bảo Bồ Tát Hỷ-Vương : Các ông hãy lắng nghe và sống trong thiện niệm, tôi vì các ông mà nói. Đại Chúng Đáp: Chúng con xin nghe lời dạy của Thế-tôn. Bấy giờ Ðức Thế-tôn liền nói một ngàn danh hiệu của chư Phật đời Hiền Kiếp, mà Phật Câu Lưu Tôn là thượng thủ:

*Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật

*Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

*Nam Mô Ca Diếp Phật

*Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

- Nam Mô Di Lặc Phật

- Nam Mô Sư Tử Phật

- Nam Mô Minh Diễm Phật

- Nam Mô Mâu Ni Phật

- Nam Mô Diệu Hoa Phật

- Nam Mô Hoa Thị Phật

- Nam Mô Thiện Tú Phật

- Nam Mô Ðạo Sư Phật

- Nam Mô Ðại Tý Phật

- Nam Mô Ðại Lực Phật

- Nam Mô Tú Vương Phật

- Nam Mô Tu Dược Phật

- Nam Mô Danh Tướng Phật

- Nam Mô Ðại Minh Phật

- Nam Mô Diễm Kiên Phật

- Nam Mô Chiếu Diệu Phật

- Nam Mô Nhựt Tạng Phật

- Nam Mô Nguyệt Thị Phật

- Nam Mô Chúng Diễm Phật

- Nam Mô Thiện Minh Phật

- Nam Mô Vô Ưu Phật

- Nam Mô Ðề Sa Phật

- Nam Mô Minh Diệu Phật

- Nam Mô Trì Mang Phật

- Nam Mô Công Ðức Minh Phật

- Nam Mô Thị Nghĩa Phật

- Nam Mô Ðăng Diệu Phật

- Nam Mô Hưng Thạnh Phật

- Nam Mô Dược Sư Phật

- Nam Mô Thiện Nhu Phật

- Nam Mô Bạch Hào Phật

- Nam Mô Kiên Cố Phật

- Nam Mô Phước Oai Ðức Phật

- Nam Mô Bất Khả Hoại Phật

- Nam Mô Ðức Tướng Phật

- Nam Mô La Hầu Phật

- Nam Mô Chúng Chủ Phật

- Nam Mô Phạn Thinh Phật

- Nam Mô Kiên Tế Phật

- Nam Mô Bất Cao Phật

- Nam Mô Tác Minh Phật

- Nam Mô Ðại Sơn Phật

- Nam Mô Kim Cang Phật

- Nam Mô Tướng Chúng Phật

- Nam Mô Vô Úy Phật

- Nam Mô Trân Bảo Phật

- Nam Mô Hoa Nhựt Phật

- Nam Mô Quân Lực Phật

- Nam Mô Hương Diễm Phật

- Nam Mô Nhơn Ái Phật

- Nam Mô Ðại Oai Ðức Phật

- Nam Mô Phạm Vương Phật

- Nam Mô Vô Lượng Minh Phật

- Nam Mô Long Ðức Phật

- Nam Mô Kiên Bộ Phật

- Nam Mô Bất Hư Kiến Phật

- Nam Mô Tinh Tấn Ðức Phật

- Nam Mô Thiện Thủ (giữ) Phật

- Nam Mô Hoan Hỷ Phật

- Nam Mô Bất Thối Phật

- Nam Mô Sư Tử Tướng Phật

- Nam Mô Thắng Tri Phật

- Nam Mô Pháp Thị Phật

- Nam Mô Hỷ Vương Phật

- Nam Mô Diệu Ngự Phật

- Nam Mô Ái Tác Phật

- Nam Mô Ðức Tý Phật

- Nam Mô Hương Tượng Phật

- Nam Mô Quán Thị Phật

- Nam Mô Vân Âm Phật

- Nam Mô Thiện Tư Phật

- Nam Mô Thiện Cao Phật

- Nam Mô Ly Cấu Phật

- Nam Mô Nguyệt Tướng Phật

- Nam Mô Ðại Danh Phật

- Nam Mô Châu Kế Phật

- Nam Mô Oai Mãnh Phật

- Nam Mô Sư Tử Hống Phật

- Nam Mô Ðức Thọ Phật

- Nam Mô Hoan Thích Phật

- Nam Mô Huệ Tụ Phật

- Nam Mô An Trụ Phật

- Nam Mô Hữu Ý Phật

- Nam Mô Ương Già Ðà Phật

- Nam Mô Vô Lượng Ý Phật

- Nam Mô Diệu Sắc Phật

- Nam Mô Ða Trí Phật

- Nam Mô Quang Minh Phật

- Nam Mô Kiên Giới Phật

- Nam Mô Kiết Tường Phật

- Nam Mô Bảo Tướng Phật

- Nam Mô Liên Hoa Phật

- Nam Mô Na La Diên Phật

- Nam Mô An Lạc Phật

- Nam Mô Trí Tích Phật

- Nam Mô Ðức Kỉnh Phật

- Nam Mô Phạm Ðức Phật

- Nam Mô Bảo Tích Phật

- Nam Mô Hoa Thiên Phật

- Nam Mô Thiện Tư Nghì Phật

- Nam Mô Pháp Tự Tại Phật

- Nam Mô Danh Văn Ý Phật

- Nam Mô Nhạo Thuyết Tụ Phật

- Nam Mô Kim Cang Tướng Phật

- Nam Mô Cầu Lợi Ích Phật

- Nam Mô Du Hý Thần Thông Phật

- Nam Mô Ly Ảm Phật

- Nam Mô Danh Thiên Phật

- Nam Mô Di Lầu Tướng Phật

- Nam Mô Chúng Minh Phật

- Nam Mô Bảo Tạng Phật

- Nam Mô Cực Cao Hạnh Phật

- Nam Mô Kim Cang Thuẩn Phật

- Nam Mô Châu Giác Phật

- Nam Mô Ðức Tán Phật

- Nam Mô Nhựt Nguyệt Minh Phật

- Nam Mô Nhựt Nguyệt Phật

- Nam Mô Tinh Tú Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật

- Nam Mô Vi Lam Vương Phật

- Nam Mô Phước Tạng Phật

- Nam Mô Kiến Hữu Biên Phật

- Nam Mô Ðiển Minh Phật

- Nam Mô Kim Sơn Phật

- Nam Mô Sư Tử Ðức Phật

- Nam Mô Thắng Tướng Phật

- Nam Mô Minh Tán Phật

- Nam Mô Kiên Tinh Tấn Phật

- Nam Mô Cụ Túc Tán Phật

- Nam Mô Ly Úy Sư Phật

- Nam Mô Ứng Thiên Phật

- Nam Mô Ðại Ðăng Phật

- Nam Mô Thế Minh Phật

- Nam Mô Diệu Âm Phật

- Nam Mô Trì Thượng Công Ðức Phật

- Nam Mô Cám ThÂn Phật

- Nam Mô Sư Tử Giáp Phật

- Nam Mô Bảo Tán Phật

- Nam Mô Chúng Vương Phật

- Nam Mô Du Bộ Phật

- Nam Mô An Ổn Phật

- Nam Mô Pháp Sai Biệt Phật

- Nam Mô Thượng Tôn Phật

- Nam Mô Cực Cao Ðức Phật

- Nam Mô Thượng Sư Tử Âm Phật

- Nam Mô Lạc Hý Phật

- Nam Mô Long Minh Phật

- Nam Mô Hoa Sơn Phật

- Nam Mô Long Hỷ Phật

- Nam Mô Hương Tự Tại Vương Phật

- Nam Mô Bảo Diễm Sơn Phật

- Nam Mô Thiên Lực Phật

- Nam Mô Ðức Mang Phật

- Nam Mô Long Thủ Phật

- Nam Mô Nhân Trang Nghiêm Phật

- Nam Mô Thiện Hạnh Ý Phật

- Nam Mô Trí Thắng Phật

- Nam Mô Vô Lượng Nhựt Phật

- Nam Mô Thật Ngữ Phật

- Nam Moâ Trì Cự Phật

- Nam Mô Ðịnh Ý Phật

- Nam Mô Vô Lượng Hình Phật

- Nam Mô Minh Chiếu Phật

- Nam Mô Tối Thắng Ðăng Phật

- Nam Mô Ðoạn Nghi Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Thân Phật

- Nam Mô Bất Hư Bộ Phật

- Nam Mô Giác Ngộ Phật

- Nam Mô Hoa Tướng Phật

- Nam Mô Sơn Chủ Vương Phật

- Nam Mô Thiện Oai Nghi Phật

- Nam Mô Biến Kiến Phật

- Nam Mô Vô Lượng Danh Phật

- Nam Mô Bảo Thiên Phật

- Nam Mô Diệt Quá Phật

- Nam Mô Trì Cam Lồ Phật

- Nam Mô Nhơn Nguyệt Phật

- Nam Mô Hỷ Kiến Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Phật

- Nam Mô Châu Minh Phật

- Nam Mô Sơn Ðảnh Phật

- Nam Mô Ðáo Bỉ Ngạn Phật

- Nam Mô Pháp Tích Phật

- Nam Mô Ðịnh Nghĩa Phật

- Nam Moâ Thí Nguyện Phật

- Nam Mô Bảo Tụ Phật

- Nam Mô Trụ Nghĩa Phật

- Nam Mô Mãn Ý Phật

- Nam Mô Thượng Tán Phật

- Nam Mô Từ Ðức Phật

- Nam Mô Vô Cấu Phật

- Nam Mô Phạm Thiên Phật

- Nam Mô Hoa Minh Phật

- Nam Mô Thân Sai Biệt Phật

- Nam Mô Pháp Minh Phật

- Nam Mô Tận Kiến Phật

- Nam Mô Ðức Tịnh Phật

- Nam Mô Nguyệt Diện Phật

- Nam Mô Bảo Ðăng Phật

- Nam Mô Bảo Ðang Phật

- Nam Mô Thượng Danh Phật

- Nam Mô Tác Danh Phật

- Nam Mô Vô Lượng Âm Phật

- Nam Mô Vi Lam Phật

- Nam Mô Sư Tử Thân Phật

- Nam Mô Minh Ý Phật

- Nam Mô Vô Năng Thắng Phật

- Nam Mô Công Ðức Phẩm Phật

- Nam Mô Hải Tuệ Phật

- Nam Mô Ðắc Thế Phật

- Nam Mô Vô Biên Hạnh Phật

- Nam Mô Khai Hoa Phật

- Nam Mô Tịnh Cấu Phật

- Nam Mô Kiến Nhứt Thế Nghĩa Phật

- Nam Mô Dũng Lực Phật

- Nam Mô Phú Túc Phật

- Nam Mô Phúc Ðức Phật

- Nam Mô Tùy Thời Phật

- Nam Mô Khánh Âm Phật

- Nam Mô Công Ðức Kỉnh Phật

- Nam Mô Quảng Ý Phật

- Nam Mô Thiện Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Tài Thiên Phật

- Nam Mô Tịnh Ðoạn Nghi Phật

- Nam Mô Vô Lượng Trì Phật

- Nam Mô Diệu Lạc Phật

- Nam Mô Bất Phụ Phật

- Nam Mô Vô Trụ Phật

- Nam Mô Ðắc Xoa Ca Phật

- Nam Mô Chúng Thủ Phật

- Nam Mô Thế Quang Phật

- Nam Mô Ða Ðức Phật

- Nam Mô Phất Sa Phật

- Nam Mô Vô Biên Oai Ðức Phật

- Nam Mô Nghĩa Ý Phật

- Nam Mô Dược Vương Phật

- Nam Mô Ðoạn Ác Phật

- Nam Mô Vô Nhiệt Phật

- Nam Mô Thiện Ðiều Phật

- Nam Mô Danh Ðức Phật

- Nam Mô Hoa Ðức Phật

- Nam Mô Dũng Ðắc Phật

- Nam Mô Kim Cang Quân Phật

- Nam Mô Ðại Ðức Phật

- Nam Mô Tịch Diệt Ý Phật

- Nam Mô Vô Biên Âm Phật

- Nam Mô Ðại Oai Quang Phật

- Nam Mô Thiện Trụ Phật

- Nam Mô Vô Sở Phụ Phật

- Nam Mô Ly Nghi Hoặc Phật

- Nam Mô Ðiển Tướng Phật

- Nam Mô Cung Kỉnh Phật

- Nam Mô Oai Ðức Thủ Phật

- Nam Mô Trí Nhựt Phật

- Nam Mô Thượng Lợi Phật

- Nam Mô Tu Di Ðảnh Phật

- Nam Mô Tịnh Tâm Phật

- Nam Mô Trị Oán Tặc Phật

- Nam Mô Ly Kiêu Phật

- Nam Mô Ưng Tán Phật

- Nam Mô Trí Thứ Phật

- Nam Mô Na La Ðạt Phật

- Nam Mô Thường Lạc Phật

- Nam Mô Bất Thiểu Quốc Phật

- Nam Mô Thiên Danh Phật

- Nam Mô Vân Ðức Phật

- Nam Mô Thậm Lương Phật

- Nam Mô Ða Công Ðức Phật

- Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Ðảnh Kế Phật

- Nam Mô Lạc Thiền Phật

- Nam Mô Vô Sở Thiểu Phật

- Nam Mô Du Hý Phật

- Nam Mô Ðức Bảo Phật

- Nam Mô Ứng Danh Xưng Phật

- Nam Mô Hoa Thân Phật

- Nam Mô Ðại Âm Thinh Phật

- Nam Mô Biện Tài Tán Phật

- Nam Mô Kim Cang Châu Phật

- Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật

- Nam Mô Châu Trang Nghiêm Phật

- Nam Mô Ðại Vương Phật

- Nam Mô Ðức Cao Hạnh Phật

- Nam Mô Cao Danh Phật

- Nam Mô Bách Quang Phật

- Nam Mô Hỷ Duyệt Phật

- Nam Mô Long Bộ Phật

- Nam Mô Ý Nguyện Phật

- Nam Mô Diệu Bảo Phật

- Nam Mô Diệt Kỷ Phật

- Nam Mô Pháp Tràng Phật

- Nam Mô Ðiều Ngự Phật

- Nam Mô Hỷ Tự Tại Phật

- Nam Mô Bảo Kế Phật

- Nam Mô Ly Sơn Phật

- Nam Mô Tịnh Thiên Phật

- Nam Mô Hoa Quan Phật

- Nam Mô Tịnh Danh Phật

- Nam Mô Oai Ðức Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Ái Tướng Phật

- Nam Mô Ða Thiên Phật

- Nam Mô Tu Diễm Ma Phật

- Nam Mô Thiên Oai Phật

- Nam Mô Diệu Ðức Vương Phật

- Nam Mô Bảo Bộ Phật

- Nam Mô Sư Tử Phận Phật

- Nam Mô Tối Tôn Thắng Phật

- Nam Mô Nhơn Vương Phật

- Nam Mô Chiên Ðàn Vân Phật

- Nam Mô Cám Nhãn Phật

- Nam Mô Bảo Oai Ðức Phật

- Nam Mô Ðức Thừa Phật

- Nam Mô Giác Tưởng Phật

- Nam Mô Hỷ Trang Nghiêm Phật

- Nam Mô Hương Tế Phật

- Nam Mô Thắng Tuệ Phật

- Nam Mô Ly Ái Phật

- Nam Mô Từ Tướng Phật

- Nam Mô Diệu Hương Phật

- Nam Mô Kiên Khải Phật

- Nam Mô Oai Ðức Mãnh Phật

- Nam Mô Châu Khải Phật

- Nam Mô Nhân Hiền Phật

- Nam Mô Thiện Thệ Nguyệt Phật

- Nam Mô Phạm Tự Tại Phật

- Nam Mô Sư Tử Nguyệt Phật

- Nam Mô Quan Sát Tuệ Phật

- Nam Mô Chánh Sanh Phật

- Nam Mô Cao Thắng Phật

- Nam Mô Nhựt Quang Phật

- Nam Mô Bảo Danh Phật

- Nam Mô Ðại Tinh Tấn Phật

- Nam Mô Sơn Quang Phật

- Nam Mô Ðức Tụ Vương Phật

- Nam Mô Cúng Dường Danh Phật

- Nam Mô Pháp Tán Phật

- Nam Mô Thí Minh Phật

- Nam Mô Ðiển Ðức Phật

- Nam Mô Bảo Ngữ Phật

- Nam Mô Cứu Mạng Phật

- Nam Mô Thiện Giới Phật

- Nam Mô Thiện Chúng Phật

- Nam Mô Kiên Cố Tuệ Phật

- Nam Mô Phá Hữu Ám Phật

- Nam Mô Thiện Thắng Phật

- Nam Mô Sư Tử Quang Phật

- Nam Mô Chiếu Minh Phật

- Nam Mô Bảo Thành Tựu Phật

- Nam Mô Lợi Tuệ Phật

- Nam Mô Châu Nguyệt Quang Phật

- Nam Mô Oai Quang Phật

- Nam Mô Bất Phá Luận Phật

- Nam Mô Quang Minh Vương Phật

- Nam Mô Châu Luân Phật

- Nam Mô Kim Cang Tuệ Phật

- Nam Mô Kiết Thủ Phật

- Nam Mô Thiện Nguyệt Phật

- Nam Mô Bảo Diễm Phật

- Nam Mô La Hầu Thủ Phật

- Nam Mô Lạc Bồ Ðề Phật

- Nam Mô Ðẳng Quang Phật

- Nam Mô Chí Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Thế Tối Diệu Phật

- Nam Mô Tự Tại Danh Phật

- Nam Mô Thập Thế Lực Phật

- Nam Mô Hỷ Lực Vương Phật

- Nam Mô Ðức Thế Lực Phật

- Nam Mô Tối Thắng Ðảnh Phật

- Nam Mô Ðại Thế Lực Phật

- Nam Mô Công Ðức Tạng Phật

- Nam Mô Chơn Hạnh Phật

- Nam Mô Thượng An Phật

- Nam Mô Kim Cang Tri Sơn Phật

- Nam Mô Ðại Quang Phật

- Nam Mô Diệu Ðức Tạng Phật

- Nam Mô Quảng Ðức Phật

- Nam Mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật

- Nam Mô Phúc Ðức Minh Phật

- Nam Mô Tạo Khải Phật

- Nam Mô Thành Thủ Phật

- Nam Mô Thiện Hoa Phật

- Nam Mô Tập Bảo Phật

- Nam Mô Ðại Hải Trí Phật

- Nam Mô Trì Ðịa Ðức Phật

- Nam Mô Thiện Ý Mãnh Phật

- Nam Mô Thiện Tư Duy Phật

- Nam Mô Ðức Luân Phật

- Nam Mô Bảo Quang Phật

- Nam Mô Lợi Ích Phật

- Nam Mô Thế Nguyệt Phật

- Nam Mô Mỹ Âm Phật

- Nam Mô Phạm Tướng Phật

- Nam Mô Chúng Sư Thủ Phật

- Nam Mô Sư Tử Hành Phật

- Nam Mô Nan Thi Phật

- Nam Mô Ứng Cúng Phật

- Nam Mô Minh Oai Ðức Phật

- Nam Mô Ðại Quang Vương Phật

- Nam Mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật

- Nam Mô Chúng Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô Vô Biên Danh Phật

- Nam Mô Bất Hư Quang Phật

- Nam Mô Thánh Thiên Phật

- Nam Mô Trí Vương Phật

- Nam Mô Kim Cang Chúng Phật

- Nam Mô Thiện Chướng Phật

- Nam Mô Kiên Từ Phật

- Nam Mô Hoa Quốc Phật

- Nam Mô Pháp Ý Phật

- Nam Mô Phong Hành Phật

- Nam Mô Thiện Tư Minh Phật

- Nam Mô Ða Minh Phật

- Nam Mô Mật Chúng Phật

- Nam Mô Quang Vương Phật

- Nam Mô Công Ðức Thủ Phật

- Nam Mô Lợi Ý Phật

- Nam Mô Vô Cụ Phật

- Nam Mô Kiên Quán Phật

- Nam Mô Trụ Pháp Phật

- Nam Mô Châu Túc Phật

- Nam Mô Giải Thoát Ðức Phật

- Nam Mô Diệu Thân Phật

- Nam Mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật

- Nam Mô Diệu Trí Phật

- Nam Mô Phổ Ðức Phật

- Nam Mô Phạm Tài Phật

- Nam Mô Thật Âm Phật

- Nam Mô Chánh Trí Phật

- Nam Moâ Lực Ðắc Phật

- Nam Mô Sư Tử Ý Phật

- Nam Mô Tịnh Hoa Phật

- Nam Mô Hỷ Nhãn Phật

- Nam Mô Hoa Xỉ Phật

- Nam Mô Công Ðức Tự Tại Tràng Phật

- Nam Mô Minh Bảo Phật

- Nam Mô Hy Hữu Danh Phật

- Nam Mô Thượng Giới Phật

- Nam Mô Ly Dục Phật

- Nam Mô Tự Tại Thiên Phật

- Nam Mô Phạm Thọ Phật

- Nam Mô Nhứt Thiết Thiên Phật

- Nam Mô Lạc Trí Phật

- Nam Mô Khả Ức Niệm Phật

- Nam Mô Châu Tạng Phật

- Nam Mô Ðức Lưu Bố Phật

- Nam Mô Ðại Thiên Vương Phật

- Nam Mô Vô Phược Phật

- Nam Mô Kiên Pháp Phật

- Nam Mô Thiên Ðức Phật

- Nam Mô Phạm Mâu Ni Phật

- Nam Mô An Tường Hạnh Phật

- Nam Mô Cần Tinh Tấn Phật

- Nam Mô Ðắc Thượng Vị Phật

- Nam Mô Vô Y Ðức Phật

- Nam Mô Chiêm Bặc Hoa Phật

- Nam Mô Xuất Sanh Vô Thượng Công Ðức Phật

- Nam Mô Tiên Nhơn Thị Vệ Phật

- Nam Mô Ðế Tràng Phật

- Nam Mô Ðại Ái Phật

- Nam Mô Tu Man Sắc Phật

- Nam Mô Chúng Diệu Phật

- Nam Mô Khả Lạc Phật

- Nam Mô Thế Lực Hạnh Phật

- Nam Mô Thiện Ðịnh Nghĩa Phật

- Nam Mô Ngưu Vương Phật

- Nam Mô Diệu Tý Phật

- Nam Mô Ðại Xa Phật

- Nam Mô Mãn Nguyện Phật

- Nam Mô Ðức Quang Phật

- Nam Mô Bảo Âm Phật

- Nam Mô Quang Tràng Phật

- Nam Mô Phú Quý Phật

- Nam Mô Sư Tử Lực Phật

- Nam Mô Tịnh Mục Phật

- Nam Mô Quán Thân Phật

- Nam Mô Tịnh Ý Phật

- Nam Mô Tri Thứ Ðệ Phật

- Nam Mô Mãnh Oai Ðức Phật

- Nam Mô Ðại Quang Minh Phật

- Nam Mô Nhựt Quang Diệu Phật

- Nam Mô Tịnh Tạng Phật

- Nam Mô Phân Biệt Oai Phật

- Nam Mô Vô Tổn Phật

- Nam Mô Mật Nhựt Phật

- Nam Mô Nguyệt Quang Phật

- Nam Mô Trì Minh Phật

- Nam Mô Thiện Tịch Hạnh Phật

- Nam Mô Bất Ðộng Phật

- Nam Mô Ðại Thỉnh Phật

- Nam Mô Ðức Pháp Phật

- Nam Mô Nghiêm Ðộ Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Vương Phật

- Nam Mô Cao Xuất Phật

- Nam Mô Diệm Xí Phật

- Nam Mô Liên Hoa Ðức Phật

- Nam Mô Bảo Nghiêm Phật

- Nam Mô Cao Ðại Thân Phật

- Nam Mô Thượng Thiện Phật

- Nam Mô Bảo Thượng Phật

- Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

- Nam Mô Hải Ðức Phật

- Nam Mô Bảo Ấn Thủ Phật

- Nam Mô Nguyệt Cái Phật

- Nam Mô Ða Diễm Phật

- Nam Mô Thuận Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Trí Xưng Phật

- Nam Mô Trí Giác Phật

- Nam Mô Công Ðức Quang Phật

- Nam Mô Thinh Lưu Boá Phật

- Nam Mô Mãn Nguyệt Phật

- Nam Mô Danh Xưng Phật

- Nam Mô Thiện Giới Vương Phật

- Nam Mô Ðăng Vương Phật

- Nam Mô Ðiển Quang Phật

- Nam Mô Ðại Diệm Vương Phật

- Nam Mô Tịch Chư Hữu Phật

- Nam Mô Tỳ Xá Khư Thiên Phật

- Nam Mô Hoa Tạng Phật

- Nam Mô Kim Cang Sơn Phật

- Nam Mô Thân Ðoan Nghiêm Phật

- Nam Mô Tịnh Nghĩa Phật

- Nam Mô Oai Mãnh Quân Phật

- Nam Mô Trí Diễm Ðức Phật

- Nam Mô Lực Hạnh Phật

- Nam Mô La Hầu Thiên Phật

- Nam Mô Trí Tụ Phật

- Nam Mô Sư Tử Xuất Hiện Phật

- Nam Mô Như Vương Phật

- Nam Mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô La Hầu La Phật

- Nam Mô Ðại Dược Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Hiền Phật

- Nam Mô Ðệ Nhất Nghĩa Phật

- Nam Mô Ðức Thủ Phật

- Nam Mô Bách Quang Minh Phật

- Nam Mô Lưu Bố Vương Phật

- Nam Mô Vô Lượng Công Ðức Phật

- Nam Mô Pháp Tạng Phật

- Nam Mô Diệu Ý Phật

- Nam Mô Ðức Chủ Phật

- Nam Mô Tối Tăng Thượng Phật

- Nam Mô Tuệ Ðảnh Phật

- Nam Mô Thắng Oán Ðịch Phật

- Nam Mô Ý Hạnh Phật

- Nam Mô Phạm Âm Phật

- Nam Mô Giải Thoát Phật

- Nam Mô Lôi Âm Phật

- Nam Mô Thông Tướng Phật

- Nam Mô Tuệ Long Phật

- Nam Mô Thâm Tự Tại Phật

- Nam Mô Ðại Ðịa Vương Phật

- Nam Mô Ðại Ngưu Vương Phật

- Nam Mô Lê Ðà Mục Phật

- Nam Mô Hy Hữu Thân Phật

- Nam Mô Thật Tướng Phật

- Nam Mô Tối Tôn Thiên Phật

- Nam Mô Bất Một Âm Phật

- Nam Mô Bảo Thắng Phật

- Nam Mô Âm Ðức Phật

- Nam Mô Trang Nghiêm Từ Phật

- Nam Mô Dũng Trí Phật

- Nam Mô Hoa Tích Phật

- Nam Mô Hoa Khai Phật

- Nam Mô Vô Thượng Y Vương Phật

- Nam Mô Ðức Tích Phật

- Nam Mô Thượng Hình Sắc Phật

- Nam Mô Công Ðức Nguyệt Phật

- Nam Mô Nguyệt Ðăng Phật

- Nam Mô Oai Ðức Vương Phật

- Nam Mô Bồ Ðề Vương Phật

- Nam Mô Vô Tận Phật

- Nam Mô Bồ Ðề Nhãn Phật

- Nam Mô Thân Sung Mãn Phật

- Nam Mô Tuệ Quốc Phật

- Nam Mô Tối Thượng Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

- Nam Mô Tuệ Ðức Phật

- Nam Mô Diệu Âm Thinh Phật

- Nam Mô Vô Ngại Quang Phật

- Nam Mô Vô Ngại Tạng Phật

- Nam Mô Thượng Thí Phật

- Nam Mô Ðại Tôn Phật

- Nam Mô Trí Thế Phật

- Nam Mô Ðại Diễm Phật

- Nam Mô Ðế Vương Phật

- Nam Mô Chế Lực Phật

- Nam Mô Oai Ðức Phật

- Nam Mô Nguyệt Hiện Phật

- Nam Mô Danh Văn Phật

- Nam Mô Ðoan Nghiêm Phật

- Nam Mô Vô Trần Cấu Phật

- Nam Mô Oai Nghi Phật

- Nam Mô Sư Tử Quân Phật

- Nam Mô Thiên Vương Phật

- Nam Mô Danh Thinh Phật

- Nam Mô Thù Thắng Phật

- Nam Mô Ðại Tạng Phật

- Nam Mô Phước Ðức Quang Phật

- Nam Mô Phạm Văn Phật

- Nam Mô Xuất Chư Hữu Phật

- Nam Mô Trí Ðảnh Phật

- Nam Mô Thượng Thiên Phật

- Nam Mô Ðịa Vương Phật

- Nam Mô Chí Giải Thoát Phật

- Nam Mô Kim Kế Phật

- Nam Mô La Hầu Nhựt Phật

- Nam Mô Mạc Năng Thắng Phật

- Nam Mô Mâu Ni Tịnh Phật

- Nam Mô Thiện Quang Phật

- Nam Mô Kim Tề Phật

- Nam Mô Chủng Ðức Thiên Vương Phật

- Nam Moâ Pháp Cái Phật

- Nam Mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật

- Nam Mô Quang Minh Môn Phật

- Nam Mô Mỹ Diệu Tuệ Phật

- Nam Mô Vi Ý Phật

- Nam Mô Chư Oai Ðức Phật

- Nam Mô Sư Tử Kế Phật

- Nam Mô Giải Thoát Tươùng Phật

- Nam Mô Tuệ Tạng Phật

- Nam Mô Ta La Vương Phật

- Nam Mô Oai Tướng Phật

- Nam Mô Ðoạn Lưu Phật

- Nam Mô Vô Ngại Tán Phật

- Nam Mô Sở Tác Dĩ Biện Phật

- Nam Mô Thiện Âm Phật

- Nam Mô Sơn Vương Tướng Phaät

- Nam Mô Pháp Ðảnh Phật

- Nam Mô Vô Năng Ánh Tế Phật

- Nam Mô Thiện Ðoan Nghiêm Phật

- Nam Mô Kiết Thân Phật

- Nam Mô Ái Ngữ Phật

- Nam Mô Sư Tử Lợi Phật

- Nam Mô Hòa Lâu Na Phật

- Nam Mô Sư Tử Pháp Phật

- Nam Mô Pháp Lực Phật

- Nam Mô Ái Lạc Phật

- Nam Mô Tán Bất Ðộng Phật

- Nam Mô Chúng Minh Vương Phật

- Nam Mô Giác Ngộ Chúng Sanh Phật

- Nam Mô Diệu Minh Phật

- Nam Mô Ý Trụ Nghĩa Phật

- Nam Mô Quang Chiếu Phật

- Nam Mô Hương Ðức Phật

- Nam Mô Linh Hỷ Phật

- Nam Mô Nhựt Thành Tựu Phật

- Nam Mô Diệt Nhuế Phật

- Nam Mô Thượng Sắc Phật

- Nam Mô Thiện Bộ Phật

- Nam Mô Ðại Âm Tán Phật

- Nam Mô Tịnh Nguyện Phật

- Nam Mô Nhựt Thiên Phật

- Nam Mô Lạc Tuệ Phật

- Nam Mô Nhiếp Thân Phật

- Nam Mô Oai Ðức Thế Phật

- Nam Mô Sát Lợi Phật

- Nam Mô Chúng Hội Vương Phật

- Nam Mô Thượng Kim Phật

- Nam Mô Giải Thoát Kế Phật

- Nam Mô Lạc Pháp Phật

- Nam Mô Trụ Hạnh Phật

- Nam Mô Xả Kiêu Mạn Phật

- Nam Mô Trí Tạng Phật

- Nam Mô Phạm Hạnh Phật

- Nam Mô Chiên Ðàn Phật

- Nam Mô Vô Ưu Danh Phật

- Nam Mô Ðoan Nghiêm Thân Phật

- Nam Mô Tướng Quốc Phật

- Nam Mô Mẫn Trì Phật

- Nam Mô Vô Biên Ðức Phật

- Nam Mô Thiên Quang Phật

- Nam Mô Tuệ Hoa Phật

- Nam Mô Tần Ðầu Ma Phật

- Nam Mô Trí Phú Phật

- Nam Mô Ðại Nguyện Quang Phật

- Nam Mô Bảo Thủ Phật

- Nam Mô Tịnh Căn Phật

- Nam Mô Cụ Túc Luận Phật

- Nam Mô Thượng Luận Phật

- Nam Mô Bất Thối Ðịa Phật

- Nam Mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật

- Nam Mô Hữu Nhựt Phật

- Nam Mô Xuất Nê Phật

- Nam Mô Ðắc Trí Phật

- Nam Mô Thượng Kiết Phật

- Nam Mô Mồ La Phật

- Nam Mô Pháp Lạc Phật

- Nam Mô Cầu Thắng Phật

- Nam Mô Trí Tuệ Phật

- Nam Mô Thiện Thánh Phật

- Nam Mô Võng Quang Phật

- Nam Mô Lưu Ly Tạng Phật

- Nam Mô Thiện Thiên Phật

- Nam Mô Lợi Tịch Phật

- Nam Mô Giáo Hóa Phật

- Nam Mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật

- Nam Mô Kiên Cố Khổ Hạnh Phật

- Nam Mô Chúng Ðức Thượng Minh Phật

- Nam Mô Bảo Ðức Phật

- Nam Mô Nhất Thế Thiện Hữu Phật

- Nam Mô Giải Thoát Âm Phật

- Nam Mô Cam Lồ Minh Phật

- Nam Mô Du Hý Vương Phật

- Nam Mô Diệt Tà Khúc Phật

- Nam Mô Nhất Thế Chủ Phật

- Nam Mô Chiêm Bặc Tịnh Quang Phật

- Nam Mô Sơn Vương Phật

- Nam Mô Tịch Diệt Phật

- Nam Mô Ðức Tụ Phật

- Nam Mô Cụ Chúng Ðức Phật

- Nam Mô Tối Thắng Nguyệt Phật

- Nam Mô Thiện Thí Phật

- Nam Mô Trụ Bản Phật

- Nam Mô Coâng Ðức Oai Tụ Phật

- Nam Mô Trí Vô Ðẳng Phật

- Nam Mô Cam Lồ Âm Phật

- Nam Mô Thiện Thủ Phật

- Nam Mô Chấp Minh Cự Phật

- Nam Mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật

- Nam Mô Thắng Âm Phật

- Nam Mô Lê Ðà Hạnh Phật

- Nam Mô Thiện Nghĩa Phật

- Nam Mô Vô Quá Phật

- Nam Mô Hành Thiện Phật

- Nam Mô Thù Diệu Thân Phật

- Nam Mô Diệu Quang Phật

- Nam Mô Lạc Thuyết Phật

- Nam Mô Thiện Tế Phật

- Nam Mô Bất Khả Thuyết Phật

- Nam Mô Tối Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô Nhạo Tri Phật

- Nam Mô Biện Tài Nhựt Phật

- Nam Mô Phá Tha Quân Phật

- Nam Mô Bảo Nguyệt Minh Phật

- Nam Mô Thượng Ý Phật

- Nam Mô Hữu An Chúng Sanh Phật

- Nam Mô Ðại Kiến Phật

- Nam Mô Vô Úy Âm Phật

- Nam Mô Thủy Thiên Ðức Phật

- Nam Mô Huệ Tế Phật

- Nam Mô Vô Ðẳng Ý Phật

- Nam Mô Bất Ðộng Tuệ Quang Phật

- Nam Mô Bồ Ðề Ý Phật

- Nam Mô Thọ Vương Phật

- Nam Mô Bàn Ðà Âm Phật

- Nam Mô Phước Ðức Lực Phật

- Nam Mô Thế Ðức Phật

- Nam Mô Thánh Ái Phật

- Nam Mô Thế Hạnh Phật

- Nam Mô Hổ Phách Phật

- Nam Mô Lôi Âm Vân Phật

- Nam Mô Thiện Ái Muïc Phật

- Nam Mô Thiện Trí Phật

- Nam Mô Cụ Túc Phật

- Nam Mô Hoa Thắng Phật

- Nam Mô Ðại Âm Phật

- Nam Mô Pháp Tướng Phật

- Nam Mô Trí Âm Phật

- Nam Mô Hư Không Phật

- Nam Mô Từ Âm Phật

- Nam Mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật

- Nam Mô Nguyệt Diễm Phật

- Nam Mô Thánh Vương Phật

- Nam Mô Chúng Ý Phật

- Nam Mô Biện Tài Luận Phật

- Nam Mô Thiện Tịch Phật

- Nam Mô Bất Thối Tuệ Phật

- Nam Mô Nhựt Danh Phật

- Nam Mô Vô Trước Tuệ Phật

- Nam Mô Công Ðức Tập Phật

- Nam Mô Hoa Ðức Tướng Phật

- Nam Mô Biện Tài Quốc Phật

- Nam Mô Bảo Thí Phật

- Nam Mô Ái Nguyệt Phật

- Nam Mô Tập Công Ðức Uẩn Phật

- Nam Mô Diệt Ác Thú Phật

- Nam Mô Tự Tại Vương Phật

- Nam Mô Vô Lượng Tịnh Phật

- Nam Mô Ðẳng Ðịnh Phật

- Nam Mô Bất Hoại Phật

- Nam Mô Diệt Cấu Phật

- Nam Mô Bất Thất Phương Tiện Phật

- Nam Mô Vô Náo Phật

- Nam Mô Diệu Diện Phật

- Nam Mô Trí Chế Trụ Phật

- Nam Mô Pháp Sư Vương Phật

- Nam Mô Ðại Thiên Phật

- Nam Mô Thâm Ý Phật

- Nam Mô Vô Lượng Phật

- Nam Mô Vô Ngại Kiến Phật

- Nam Mô Thế Cúng Dường Phật

- Nam Mô Phoå Tán Hoa Phật

- Nam Mô Tam Thế Cúng Phật

- Nam Mô Ứng Nhựt Tạng Phật

- Nam Mô Thiên Cúng Dường Phật

- Nam Mô Thượng Trí Nhân Phật

- Nam Mô Chân Kế Phật

- Nam Mô Tín Cam Lồ Phật

- Nam Mô Bất Trước Tướng Phật

- Nam Mô Ly Phân Biệt Hải Phật

- Nam Mô Bảo Kiên Minh Phật

- Nam Mô Lê Ðà Bộ Phật

- Nam Mô Tùy Nhựt Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô Minh Lực Phật

- Nam Mô Công Ðức Tụ Phật

- Nam Mô Cụ Túc Ðức Phật

- Nam Mô Ðoan Nghiêm Hải Phật

- Nam Mô Tu Di Sơn Phật

- Nam Mô Hoa Thí Phật

- Nam Mô Vô Trước Trí Phật

- Nam Mô Vô Biên Tòa Phật

- Nam Mô Ái Trí Phật

- Nam Mô Bàn Ðà Nghiêm Phật

- Nam Mô Thanh Tịnh Trụ Phật

- Nam Mô Sanh Pháp Phật

- Nam Mô Tướng Minh Phật

- Nam Mô Tư Duy Lạc Phật

- Nam Mô Lạc Giải Thoát Phật

- Nam Mô Tri Ðạo Lý Phật

- Nam Mô Ða Văn Hải Phật

- Nam Mô Trì Hoa Phật

- Nam Mô Bất Tùy Thế Phật

- Nam Mô Hỷ Chúng Phật

- Nam Mô Khổng Tước Âm Phật

- Nam Mô Bất Thối Một Phật

- Nam Mô Ðoạn Hữu Ái Cấu Phật

- Nam Mô Oai Nghi Tế Phật

- Nam Mô Chư Thiên Lưu Bố Phật

- Nam Mô Tùy Sư Hành Phật

- Nam Mô Hoa Thủ Phật

- Nam Mô Tối Thượng Thí Phật

- Nam Mô Phá Oán Tặc Phật

- Nam Mô Phú Ða Văn Phật

- Nam Mô Diệu Quốc Phật

- Nam Mô Xí Thạnh Vương Phật

- Nam Mô Sư Tử Trí Phật

- Nam Mô Nguyệt Xuất Phật

- Nam Mô Diệt Ám Phật

- Nam Mô Vô Ðộng Phật

- Nam Mô Thứ Ðệ Hành Phật

- Nam Mô Âm Thanh Trị Phật

- Nam Mô Kiềâu Ðàm Phật

- Nam Mô Thế Lực Phật

- Nam Mô Thân Tâm Trụ Phật

- Nam Mô Thường Nguyệt Phật

- Nam Mô Giác Ý Hoa Phật

- Nam Mô Nhiêu Ích Vương Phật

- Nam Mô Thiện Oai Ðức Phật

- Nam Mô Trí Lực Ðức Phật

- Nam Mô Thiện Ðăng Phật

- Nam Mô Kiên Hạnh Phật

- Nam Mô Thiên Âm Phật

- Nam Mô Phước Ðức Ðăng Phật

- Nam Mô Nhựt Diện Phật

- Nam Mô Bất Ðộng Tụ Phật

- Nam Mô Giới Minh Phật

- Nam Mô Trụ Giới Phật

- Nam Mô Phổ Nhiếp Thọ Phật

- Nam Mô Kiên Xuất Phật

- Nam Mô An Xà Na Phật

- Nam Mô Tăng Ích Phật

- Nam Mô Hương Minh Phật

- Nam Mô Vi Lam Minh Phật

- Nam Mô Niệm Vương Phật

- Nam Mô Mật Bát Phật

- Nam Mô Vô Ngại Tướng Phật

- Nam Mô Chí Diệu Ðạo Phật

- Nam Mô Tín Giới Phật

- Nam Mô Lạc Thật Phật

- Nam Mô Minh Pháp Phật

- Nam Mô Cụ Oai Ðức Phật

- Nam Mô Ðại Từ Phật

- Nam Mô Thượng Từ Phật

- Nam Mô Nhiêu Ích Tuệ Phật

- Nam Mô Cam Lồ Vương Phật

- Nam Mô Di Lầu Minh Phật

- Nam Mô Thánh Tán Phật

- Nam Mô Quảng Chiếu Phật

- Nam Mô Trì Thọ Phật

- Nam Mô Kiến Minh Phật

- Nam Mô Thiện Hạnh Báo Phật

- Nam Mô Thiện Hỷ Phật

- Nam Mô Vô Diệt Phật

- Nam Mô Bảo Minh Phật

- Nam Mô Cụ Túc Danh Xưng Phật

- Nam Mô Lạc Phúc Ðức Phật

- Nam Mô Công Ðức Hải Phật

- Nam Mô Tận Tướng Phật

- Nam Mô Ðoạn Ma Phật

- Nam Mô Tận Ma Phật

- Nam Mô Quá Suy Ðạo Phật

- Nam Mô Bất Hoại Ý Phật

- Nam Mô Thủy Vương Phật

- Nam Mô Tịnh Ma Phật

- Nam Mô Chúng Thượng Vương Phật

- Nam Mô Ái Minh Phật

- Nam Mô Phước Ðăng Phật

- Nam Mô Bồ Ðề Tướng Phật

- Nam Mô Ðại Oai Lực Phật

- Nam Mô Thiện Diệt Phật

- Nam Mô Phạm Mạng Phật

- Nam Mô Trí Hỷ Phật

- Nam Mô Thần Tướng Phật

- Nam Mô Như Chúng Vương Phật

- Nam Mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật

- Nam Mô Ái Nhựt Phật

- Nam Mô La Hầu Nguyệt Phật

- Nam Mô Vô Tướng Tuệ Phật

- Nam Mô Dược Sư Vương Phật

- Nam Mô Trì Thế Lực Phật

- Nam Mô Diễm Tuệ Phật

- Nam Mô Hỷ Minh Phật

- Nam Mô Hảo Âm Phật

- Nam Mô Bất Ðộng Thiên Phật

- Nam Mô Diệu Ðức Nan Tư Phật

- Nam Mô Thiện Nghiệp Phật

- Nam Mô Ý Vô Mậu Phật

- Nam Mô Ðại Thí Phật

- Nam Mô Danh Tán Phật

- Nam Mô Chúng Tướng Phật

- Nam Mô Giải Thoát Nguyệt Phật

- Nam Mô Thế Tự Tại Phật

- Nam Mô Vô Thượng Vương Phật

- Nam Mô Diệt Si Phật

- Nam Mô Ðoạn Ngôn Luận Phật

- Nam Mô Phạm Cúng Dường Phật

- Nam Mô Vô Biên Biện Tướng Phật

- Nam Mô Lê Ðà Pháp Phật

- Nam Mô Ứng Cúng Dường Phật

- Nam Mô Ðộ Ưu Phật

- Nam Mô Lạc An Phật

- Nam Mô Thế Ý Phật

- Nam Mô Ái Thân Phật

- Nam Mô Diệu Túc Phật

- Nam Mô Ưu Bát La Phật

- Nam Mô Hoa Anh Phật

- Nam Mô Vô Biên Biện Quang Phật

- Nam Mô Tín Thánh Phật

- Nam Mô Ðức Tinh Tấn Phật

- Nam Mô Chân Thật Phật

- Nam Mô Thiên Chủ Phật

- Nam Mô Lạc Cao Âm Phật

- Nam Mô Tín Tịnh Phật

- Nam Mô Bà Kỳ La Ðà Phật

- Nam Mô Phước Ðức Ý Phật

- Nam Mô Bất Thuấn Phật

- Nam Mô Thuận Tiên Cổ Phật

- Nam Mô Tụ Thành Phật

- Nam Mô Sư Tử Du Phật

- Nam Mô Tối Thượng Nghiệp Phật

- Nam Mô Tín Thanh Tịnh Phật

- Nam Mô Hạnh Minh Phật

- Nam Mô Long Âm Phật

- Nam Mô Trì Luân Phật

- Nam Mô Tài Thành Phật

- Nam Mô Thế Ái Phật

- Nam Mô Ðề Xaù Phật

- Nam Mô Vô Lượng Bảo Danh Phật

- Nam Mô Vân Tướng Phật

- Nam Mô Tuệ Ðạo Phật

- Nam Mô Thuận Pháp Trí Phật

- Nam Mô Hư Không Âm Phật

- Nam Mô Thiện Nhãn Phật

- Nam Mô Vô Thắng Thiên Phật

- Nam Moâ Châu Tịnh Phật

- Nam Mô Thiện Tài Phật

- Nam Mô Ðăng Diễm Phật

- Nam Mô Bảo Âm Thinh Phật

- Nam Mô Nhân Chủ Vương Phật

- Nam Mô Bất Tư Nghì Công Ðức Quang Phật

- Nam Mô Tùy Pháp Hành Phật

- Nam Mô Vô Lượng Hiền Phật

- Nam Mô Bảo Danh Văn Phật

- Nam Mô Ðắc Lợi Phật

- Nam Mô Thế Hoa Phật

- Nam Mô Cao Ðảnh Phật

- Nam Mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật

- Nam Mô Sai Biệt Tri Kiến Phật

- Nam Mô Sư Tử Nha Phật

- Nam Mô Pháp Ðăng Cái Phật

- Nam Mô Mục Kiền Liên Phật

- Nam Mô Vô Ưu Quốc Phật

- Nam Mô Ý Tư Phật

- Nam Mô Pháp Thiên Kỉnh Phật

- Nam Mô Ðoạn Thế Lực Phật

- Nam Mô Cực Thế Lực Phật

- Nam Mô Diệt Tham Phật

- Nam Mô Kiên Âm Phật

- Nam Mô Thiện Tuệ Phật

- Nam Mô Diệu Nghĩa Phật

- Nam Mô Ái Tịnh Phật

- Nam Mô Tàm Quý Nhan Phật

- Nam Mô Diệu Kế Phật

- Nam Mô Dục Lạc Phật

- Nam Mô Lầu Chí Phật

Đây là những danh hiệu các Ðức Phật ra đời trong Hiền Kiếp, nếu những người được nghe một ngàn danh tự nầy rồi, chí thành lễ bái và quy y thì mau được quả Niết-bàn, những người có trí tuệ nghe các Danh hiệu Phật, một lòng gìn giữ chớ có buông bỏ, siêng năng tinh tấn, chớ để mất duyên tốt nầy, mà sa đọa vào vòng ác thú chịu các khổ não, nên an trụ giữ giới, tùy thuận đa văn thường ưa hạnh viễn ly, đầy đủ đức nhẫn thâm sâu; người được được gặp ngàn Ðức Phật nầy, nhờ thường trì tụng lễ lạy ngàn Danh hiệu Phật. Thời diệt được các tội chướng đã tạo trong vô lượng A-tăng-kỳ kiếp. Quyết được Tam-muội thần thông, trí tuệ vô ngại và các pháp môn Ðà-la-ni như chư Phật, tùy nghi thuyết pháp theo tất cả các kinh thơ, các trí tuệ đều hợp với pháp Tam-muội. Thường cầu tu tập pháp Tam-muội, thường làm hạnh thanh tịnh, chớ sanh lòng khi dối, ôm giữ lòng ghen ghét, rời bỏ lợi danh, thường hành sáu hòa kỉnh, công hạnh được như vậy, tất mau chứng được các pháp Tam-muội.

Kinh Một Ngàn Danh Hiệu Phật Ở Hiện Tại Hiền Kiếp
Nam Mô Một Ngàn Đức Phật Như Lai Hiền Kiếp


QUY Y PHẬT LƯỠNG TÚC TÔN!
QUY Y PHÁP LY DỤC TÔN!
QUY Y TĂNG CHÚNG TRUNG TÔN!
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách