THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Vì kẻ giỏi dèm pha , đủ mọi phương tiện khéo léo tranh đấu, cấu tạo, đón hợp ý người , ngăn che sự thật, khiến cho người nghe mê mờ như bị quỉ ốp, đến nỗi suốt đời cũng không thể xét rõ được là bị người mê hoặc.
Đức Khổng Tử nói “Sự thấm nhuần của lời bày đặt, dèm pha. Sự cảm thụ nhẹ nhàng của lời tố oan. Những lời nói ấy thấm vào người dần dần, khiến người ta không biết trước được”. Dù thày Tăng Sâm là người chí hiếu, mà mẹ vẫn ngờ là kẻ giết người (Tăng Sâm tự Tử Dư là đệ tử đức Khổng Tử, vốn là người rất có hiếu. Một hôm có kẻ trùng tên với ngài giết người. Có người đến bảo với mẹ thày Tăng Sâm, “con bà giết người”. Mẹ thày Tăng Sâm nói “Con tôi có nhân, có hiếu, quyết không giết người” Rồi bà vẫn ngồi dệt vải. Lát sau lại có người đến bảo “Tăng Sâm giết người”. Bà vẫn dửng dưng, không xúc động. Sau đó lại có người nữa đến bảo. Bà liền quăng cửi, trèotường mà chạy). Chợ chứ không phải rừng rú, nghe lời đồn đãi mà người ta vẫn ngờ là trong chợ có hổ. Thảng hoặc có người không tin những việc ấy, thì đáng gọi là người minh viễn, quân tử vậy.
Tôi là người ngu chuyết, sơ sài, biếng nhác, không hay siểm phụ, giả vui đối với người, nên tôi bị nhiều người sàm báng. Tôi nghe biết, nhưng tôi trộm tự xét rằng: Người kia nói quả là đúng thì ta nên đổi lỗi và như thế, người kia là thày ta. Người kia nói quả là sai thì cho là người kia không nói. Làm sao có thể làm ô nhiễm tâm ta được! Như thế, tai tôi tuy có nghe, miệng tôi chưa bao giờ thốt lời biện minh cả. Còn những kẻ sĩ, quân tử xét hay không xét là do tài năng, kiến thức của họ sáng hay không sáng mà thôi. Tôi cần chi bày tỏ sự cong thẳng, phải trái, để mong sự hiểu biết của người! Song nếu họ không biết ngay, lâu lâu về sau này họ sẽ rõ. Đời sau, đời sau nữa họ sẽ rõ. Văn Trung Tử (Văn Trung Tử tên Vương Thông, tự Trọng Yêm, người Long Môn, Lạc Dương. Ông đến Trường An yết kiến Tùy Dạng Đế, trình 12 sách lược thái bình. Ông sửa bộ Lục kinh đại bị. Có người hỏi Lấy gì ngưng được sự sàm báng ? Đáp : không biện minh. Hỏi Ngưng oán thì sao ? Đáp không tranh “) nói “Lấy gì ngưng được sự sàm báng ? Đáp : không biện minh”. Tôi theo lời nói ấy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

292 – TỊNH NGHIỆP

Lại Am Khu hòa thượng (Lại Am, Đạo Khu thiền sư chùa Long Ẩn phủ Lâm An, nối pháp Đạo Trường, Cư Huệ thiền sư, thuộc đời thứ 18 phái Nam Nhạc) nói :
Người học đạo nên kỳ vọng sự triệt ngộ và cần cầu bậc Thiện Tri Thức quyết trạch. Nếu tình kiến còn vướng bằng đầu sợi tơ chưa hết, tức là vẫn còn cội gốc sinh tử. Khi tình kiến đã hết, phải xét đến cùng tận chỗ sở dĩ hết của nó. Ngài Qui Sơn nói “Người thời nay, tuy theo cơ duyên được nhất niệm đốn ngộ tự lý, nhưng còn có tập khí từ đời vô thỉ, chưa bỏ hết một cách nhanh chóng được, nên phải dạy họ trừ sạch nghiệp thức lưu lãng hiện tiền. Như thế tức là tu vậy. Và không thế thì còn có pháp môn gì thực hành để cho họ xu hướng theo ?” Ngài Qui Sơn đã thốt ra lời nói trên đây, hoặc người ta không làm theo như thế, thì đến khi chết, nhãn quang lạc địa, hẳn là chưa tránh khỏi việc tay chân quờ quạng như con cua , con cáy rớt vào nước sôi vậy


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

293 - THƯỜNG TRỤ

Ngài Lại Am nói : Trong luật dạy “Tăng vật” có bốn loại
1) Thường trụ thường trụ (động sản, bất động sản của một chùa, không được đem qua chùa khác. Chỉ được dùng, không được bán)
2) Thập phương thường trụ ( Đồ ăn uống, vật cúng dàng chư tăng)
3) Hiện tiền thường trụ (Các vật cúng dàng chư tăng hiện diện)
4) Thập phương hiện tiền thường trụ. (Vật dụng của vị Tăng mới mất, được xem như cúng dường thập phương Tăng. Và được chia cho chư Tăng trong chùa)
Của thường trụ thì không được phạm vào bằng đường tơ kẽ tóc. Vì tội ấy không phải nhẹ. Tiên thánh, hậu thánh đều đinh ninh khuyên răn như vậy. Người ta thường nghe, nhưng chưa hẳn đã tin, và người tin chưa hẳn đã làm. Sơn Tăng này, hoặc xuất, hoặc xử, chưa bao giờ không lấy lời răn ấy ghi vào tâm ý một cách thành khẩn. Tuy vậy còn sợ có chỗ chưa giữ được nên tự thuật bài kệ sau đây:
1)
Thập phương Tăng vật trọng như san !
Vạn kiếp, thiên sinh khởi dị hoàn !
Kim khẩu cộng đàm tằng vị tín
Tha niên tranh miễn thiết thành quan !

Dịch
Của thập phương Tăng nặng tựa non
Nghìn đời, muôn kiếp dễ chi đền
Lời vàng dù nói đâu tin hẳn
Thành sắt sau đây khó lối chuồn.

2)
Nhân thân nan đắc hiếu tư lường
Đầu dác sinh thời tuế nguyệt trường
Kham tiếu tham tha nhất lạp mễ
Đẳng nhàn thất khước bán niên lương.

Dịch
Nghĩ kỹ thân người dễ được chăng ?
Súc sinh thân phận tháng năm trường
Tham lam hạt gạo bao nhiêu nhỉ
Đằng đẳng đền bù sáu tháng lương.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

294 – THIỀN GIÁO

Ngài Lại Am nói:
Kinh Niết Bàn dạy : Nếu người nào nghe ta (Thế Tôn) nói một câu, một chữ về Đại Niết Bàn mà không khởi ra tướng của chữ ấy, không khởi ra tướng của câu ấy, không khởi ra tướng nghe được, không khởi ra tướng Phật, không khởi ra tướng nói, thì những nghĩa như thế gọi là “tướng vô tướng”. Đạt Ma đại sư vượt biển đến Trung Hoa, chỉ truyền tâm pháp mà không lập ra văn tự, hẳn làm sáng ý chỉ “vô tướng” kia, chứ không phải ngài Đạt Ma tự xuất ra ý mới, hay lập riêng một pháp môn khác.
Cận đại, người học đạo không hiểu ý chỉ ấy, cho rằng Thiền tông là một pháp môn riêng. Người lấy Thiền làm tông thì chỉ chuyên chú về Thiền mà không học tập về giáo...

Xin lỗi các đ/h, sách đến đây là hết , vì mất trang. Nhưng đại ý của bài này nói:
Thiền là tâm Phật
Giáo (kinh sách) là lời Phật.
Phật chỉ dậy : từ Tâm mà ra lời,
Chúng ta học tập : do lời mà vào tâm.
Cho nếu tu Thiền cũng nên xem trọng Giáo
Vì Giáo chỉ rõ những chỗ mà Thiền chưa đạt đến.
Đừng bỏ sót


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách