Cho con hỏi về xuất gia.

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

ThiệnĐạo
Bài viết: 18
Ngày: 02/01/11 15:42
Giới tính: Nam
Đến từ: binh duong

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi ThiệnĐạo »

Thật sự bạn kêu mình bằng thầy mình rất ngại! Mà bạn ơi phải thuộc nằm lòng bài khấn này sao?mỗi lần lễ Phật là phải khấn hả bạn.ADIDAPHAT! Còn nữa"bản ngã gây trở ngại là gì hả bạn mình không hiểu lắm"mong bạn giải thích thêm NAM M0 B0N SU THICH CA MAU NI PHAT!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Gữi Thiện Đạo:

Thôi ông không nên hỏi lung tung nữa, hỏi hoài vẫn còn nghi hoài, không thể nào đáp hết những câu hỏi của ông. Ông hãy tìm đọc sách Phật Học căn bản sau đây:

http://old.thuvienhoasen.org/index-phathoc-phothong.htm

Nên nhớ ông 17 tuổi tức còn học Trung Học, phải gắng mà họ cho tốt nghiệp cái đã, đó là việc cần nhứt bây giờ. Rồi tìm học Phật Pháp trong lúc rỗi rảnh. Như có thể dành một ngày thứ bảy hoặc chủ nhật trong tuần cũng được.

Mỗi tối trước khi ngủ thì niệm Phật trong tâm. "Nam Mô A Mi Đà Phật...Nam Mô A Mi Đà Phật..." Hoặc có sâu chuổi thì hay hơn cho người mới tập niệm. Lần 108 hột mỗi đêm.

Niệm xong hồi hướng:

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân nầy
Sanh qua cõi cực lạc.


Muốn ngắn hơn thì:

Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng sanh nước Cực Lạc
Đồng viên thành Chánh Giác.

Từ từ đi, không nên vọi vã.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 1 time

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

ThiệnĐạo đã viết:Thật sự bạn kêu mình bằng thầy mình rất ngại! Mà bạn ơi phải thuộc nằm lòng bài khấn này sao?mỗi lần lễ Phật là phải khấn hả bạn.ADIDAPHAT! Còn nữa"bản ngã gây trở ngại là gì hả bạn mình không hiểu lắm"mong bạn giải thích thêm NAM M0 B0N SU THICH CA MAU NI PHAT!
Bình tâm...Bình tâm... tangbong tangbong tangbong
Không vội...Không vội... =D> =D> =D>

Thầy nên nghe lời chia sẻ của Thầy Thánh_Tri. Đi từ từ, từ những bước căn bản. Rồi Thầy sẽ có đủ Chánh Kiến, tự đứng trên đôi chân của mình. Bây giờ thì buông xả hết Thầy nhé ...!!! cafene cafene cafene

Trong nhà không rượu cũng không hoa
Chỉ có mình ta với ấm trà
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Nương áng mây đời tợ xứ xa.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
Sửa lần cuối bởi Không biết vào ngày 06/01/11 01:00 với 1 lần sửa.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

ThiệnĐạo đã viết:Thật sự bạn kêu mình bằng thầy mình rất ngại! Mà bạn ơi phải thuộc nằm lòng bài khấn này sao?mỗi lần lễ Phật là phải khấn hả bạn.ADIDAPHAT! Còn nữa"bản ngã gây trở ngại là gì hả bạn mình không hiểu lắm"mong bạn giải thích thêm NAM M0 B0N SU THICH CA MAU NI PHAT!
Bây giờ ThiệnĐạo hãy đọc Phật học phổ thông của hòa thượng Thiện Hoa, mỗi tối tụng kinh, niệm Phật. Có thể tụng bài kinh sau (dành cho niệm Phật), đạo hữu nên chép lại hoặc tìm mua kinh về tụng (kinh Nhật tụng), đạo hữu nên tụng hằng ngày thì tự nhiên sẽ thuộc lòng:

Kệ tán Phật:
Đấng pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xung vương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Quán tưởng
Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Chí tâm đảnh lễ: nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ: nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi bồ tát, đại hạnh Phổ Hiền bồ tát, hộ pháp chư tôn bồ tát, Linh Sơn hội thượng Phật bồ tát.

Chí tâm đảnh lễ: nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm bồ tát, Đại Thế Chí bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng vương bồ tát, Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát.

Tán Phật A Di Đà
Di Đà thân phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười
Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn
Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi
Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức
Bồ tát hiện thân gấp mấy mươi
Bốn tám lời nguyền mong độ chúng
Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật (niệm nhiều hoặc ít tùy ý)
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm bồ tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí bồ tát (3 lần)
Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương bồ tát (3 lần)
Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát (3 lần)

Sám nguyện
Đệ tử kính lạy,
Đức Phật Thích Ca,
Phật A Di Đà,
Mười phương chư Phật,
Vô thượng Phật pháp,
Cùng Thánh Hiền Tăng,
Đệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc,
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành,
Ngưỡng trông ơn Phật,
Từ bi gia hộ,
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não,
Hằng ngày an vui tu tập,
Pháp Phật nhiệm mầu,
Để mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí huệ sáng suốt,
Thần thông tự tại,
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng,
Cha mẹ, anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sinh,
Đều trọn thành Phật đạo.

Hồi hướng
Niệm Phật công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sinh pháp giới bao la
Đều về Cực lạc Di Đà Tây thiên
Nguyện tiêu ba chướng não phiền
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ tát đời đời vị tha
Nguyện sinh Tịnh độ Di Đà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sinh
Cùng chư Bồ tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.

Tự quy y
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại.

Xong rồi nếu có lời nguyện gì thì cứ đọc ra, lễ Phật 3 lạy rồi lui ra.
Bây giờ ThiệnĐạo đừng gấp, tôi cũng vì mới đầu học phật gấp gáp quá nên tí nữa là sai đường rồi, nguy hiểm lắm!
Còn đạo hữu Không Biết đối với người mới vào đạo đừng nói chuyện cao siêu quá, họ không hiểu đi sai đường thì tội mình gây, họ lại nhận khổ lắm. Mới học Phật thì đi từ căn bản đến cao, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Chúc đạo hữu ThiệnĐạo có lòng tin sâu vào Phật pháp! tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

ThiệnĐạo đã viết:Nhưng mà bạn nè!làm sao để phát tâm bồ đề mong bạn chỉ dùm. Bây giờ thì tâm lý TĐ tương đối ổn định hơn trước và bây giờ TĐ biết phải làm gì rồi.mà TĐ thấy bạn nói chuyện rất hay giống như ngừơi từng trãi vậy hay là bạn giác ngộ được Phật Pháp???một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều.NAM M0 B0N SU THICH CA MAU NI PHAT!
Giác ngộ được Phật pháp thì để sau vậy, bây giờ đạo hữu cố gắng chuyên tâm niệm Phật tự động tâm trí sáng suốt, thông hiểu mọi việc, nhưng nhớ, đừng vội mà từ từ thôi!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
ThiệnĐạo
Bài viết: 18
Ngày: 02/01/11 15:42
Giới tính: Nam
Đến từ: binh duong

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi ThiệnĐạo »

ADIDAPHAT cám ơn tất cả Đạo hữu trong thời gian qua đã hoan hỷ chỉ dạy cũng như chia sẻ những tâm sự cùng TĐ.Bây giờ thì TĐ đã biết mình nên làm những gì rồi. Nhưng ý nguỵên xuất gia nó cứ dồn dập trong tâm của TĐ! Nhưng nhờ các ĐH nhiệt tình chỉ giúp nên TĐ mới có thể hiểu được cái gì cũng phải từ từ "mưa dầm thấm lâu" TĐ sẽ cố gắng kiềm chế lại, ngay bây giờ đây TĐ sẻ bình tâm lại, cố gắng ăn chay niệm Phật cũng như giành thời gian để dần dần nghiên cứu thêm Phật Pháp, vừa tích lũy vốn sống vừa chuẩn bị đầy đủ hành trang để tự tin hơn khi trở thành một tu sỉ (nếu đủ duyên,đủ phước)một lần nữa xin cám ơn các ĐH rất nhiều. Cầu xin Chư Phật Mười Phương Gia Hộ cho các ĐH được an lạc trong cuộc sống và sớm trọn thành Phật Đạo.NAM M0 B0N SU THICH CA MAU NI PHAT..!


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 1 time

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

ThiệnĐạo đã viết:ADIDAPHAT cám ơn tất cả Đạo hữu trong thời gian qua đã hoan hỷ chỉ dạy cũng như chia sẻ những tâm sự cùng TĐ.Bây giờ thì TĐ đã biết mình nên làm những gì rồi. Nhưng ý nguỵên xuất gia nó cứ dồn dập trong tâm của TĐ! Nhưng nhờ các ĐH nhiệt tình chỉ giúp nên TĐ mới có thể hiểu được cái gì cũng phải từ từ "mưa dầm thấm lâu" TĐ sẽ cố gắng kiềm chế lại, ngay bây giờ đây TĐ sẻ bình tâm lại, cố gắng ăn chay niệm Phật cũng như giành thời gian để dần dần nghiên cứu thêm Phật Pháp, vừa tích lũy vốn sống vừa chuẩn bị đầy đủ hành trang để tự tin hơn khi trở thành một tu sỉ (nếu đủ duyên,đủ phước)một lần nữa xin cám ơn các ĐH rất nhiều. Cầu xin Chư Phật Mười Phương Gia Hộ cho các ĐH được an lạc trong cuộc sống và sớm trọn thành Phật Đạo.NAM M0 B0N SU THICH CA MAU NI PHAT..!
tangbong tangbong tangbong
Thiện tai...Thiện tai... kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

ThiệnĐạo đã viết:ADIDAPHAT cám ơn tất cả Đạo hữu trong thời gian qua đã hoan hỷ chỉ dạy cũng như chia sẻ những tâm sự cùng TĐ.Bây giờ thì TĐ đã biết mình nên làm những gì rồi. Nhưng ý nguỵên xuất gia nó cứ dồn dập trong tâm của TĐ! Nhưng nhờ các ĐH nhiệt tình chỉ giúp nên TĐ mới có thể hiểu được cái gì cũng phải từ từ "mưa dầm thấm lâu" TĐ sẽ cố gắng kiềm chế lại, ngay bây giờ đây TĐ sẻ bình tâm lại, cố gắng ăn chay niệm Phật cũng như giành thời gian để dần dần nghiên cứu thêm Phật Pháp, vừa tích lũy vốn sống vừa chuẩn bị đầy đủ hành trang để tự tin hơn khi trở thành một tu sỉ (nếu đủ duyên,đủ phước)một lần nữa xin cám ơn các ĐH rất nhiều. Cầu xin Chư Phật Mười Phương Gia Hộ cho các ĐH được an lạc trong cuộc sống và sớm trọn thành Phật Đạo.NAM M0 B0N SU THICH CA MAU NI PHAT..!
Hay lắm! ThiệnĐạo hãy cố gắng phát huy, tìm hiểu kĩ rồi tự thấy mình có khả năng mới xuất gia cầu đạo!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
ThiệnĐạo
Bài viết: 18
Ngày: 02/01/11 15:42
Giới tính: Nam
Đến từ: binh duong

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi ThiệnĐạo »

Xin chào các ĐH. TĐ có chiện muốn hỏi. Hiện tại TĐ đang tìm đọc bộ kinh Lăng Nghiêm nhưng ở chổ của TĐ không tìm thấy bộ kinh này.mong các ĐH chỉ giúp dùm.NAM M0 B0N SU THICH CA MAU NI PHAT...


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Thánh_Tri đã viết:Ông hãy vào Thư Viện Hoa Sen mà xem.

HT Duy Lực Dịch:
http://old.thuvienhoasen.org/khlangnghiem-00.htm

Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám:
http://old.thuvienhoasen.org/kinhthulan ... inh-00.htm

Nhẫn Tế Thiền Sư:
http://old.thuvienhoasen.org/langnghiemtongthong-00.htm

Phật Học Phổ Thông, Hòa Thượng Thiện Hoa:
http://old.thuvienhoasen.org/daicuongki ... iem-00.htm

Còn bản dịch của HT Tuệ Hải thì tôi không biết.
Kinh Lăng Nghiêm của cư sĩ Tâm Minh hôm bữa nguynlinhtam thấy có bán ở trên các tiệm Kinh sách gần chùa Hoằng Pháp giá khoảng 75 ngàn ĐH có thể đến đó mua


Nam Mô A Di Đà Phật
ThiệnĐạo
Bài viết: 18
Ngày: 02/01/11 15:42
Giới tính: Nam
Đến từ: binh duong

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi ThiệnĐạo »

Adiđàphật cám ơn ĐH nhiều!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cho con hỏi về xuất gia.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hai chữ "Xuất Gia" không dễ gì đảm đang đâu!

Không phải cạo tóc vào chùa gọi là Xuất Gia. Bởi vì vào chùa cũng là vào nhà, thì sao gọi là xuất nhà (gia) cho được.

Do vậy ăn thua là Xuất Nhà Tam Giới và Xuất Nhà Phiền Não (tham sân si mạn nghi tà kiến).

Hoặc là Phát Tâm Bồ Đề theo Kinh Duy Ma Cật mới được gọi là Xuất Gia.

xuất nhà Tam Giới, xuất nhà Phiền Não, Phát Tâm Bồ Đề rất khó!

Tôi nhìn lại tôi, tôi chưa ra khỏi nhà lửa ba cỏi, chưa ra khỏi nhà phiền não, tâm Bồ Đề vẫn chưa được gì, ba hồi phát bốn hồi không. Do vậy tôi vẫn chưa phải và chưa làm nỏi hai chữ "Xuất Gia" đó!

Xuất gia cũng nghĩa là viễn ly, buông xã mọi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Còn dính chấp thì vẫn chưa buông xã viễn ly, và do vậy cũng chưa Xuất Gia.

Ông còn trẻ trước hãy tìm đọc "Phật Học Phổ Thông":

http://old.thuvienhoasen.org/index-phathoc-phothong.htm

Còn Lăng Nghiêm bây giờ chưa được đâu. Mà trong Phật Học PHổ Thông cũng có Lăng Nghiêm. Thế thì ông cứ theo Phật Học Phổ Thông đọc học và hành từ Khóa Một.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách